Search result for

*熱*

(198 entries)
(0.1296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-熱-, *熱*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねつ, netsu] (n) ไข้, อุณหภูมิสูง
[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับสิ่งของ)
[ねつえん, netsuen] (vt) (เหล็ก)รีดร้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
[だんねつ, dannetsu] ป้องกันกระแสไฟฟ้า, ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่ว, ฉนวนไฟฟ้า
[じょうねつ, jounetsu] (n) อารมณ์, ความโกรธ, ตัณหา, กิเลส, ราคะ, ฮึกเหิม
処理[ねつしょり, netsushori] (n) การชุบแข็ง
[だんねつざい, dannetsuzai] ฉนวนกันความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
膨張係数[ねつぼうちょうけいすう, netsubouchoukeisuu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอันเนื่องมาจากความร้อน
処理[ねつ, netsu] (n ) การหลอมโลหะ
[genetsuzai] (n ) ยาลดไข้
[ひねつ, hinetsu] ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์)
核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
(物理)[せんねつ, sennetsu] (n ) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์) , See also: R. latent heat
[せんねつ, sennetsu] (n ) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์) , See also: R. latent heat
[ひねつ, hinetsu] (n ) ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์) , See also: R. specific heat

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal
[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[熱, rè, ㄖㄜˋ] heat, fever, zeal
Radical: Decomposition: 埶 (yì ㄧˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[爇, ruò, ㄖㄨㄛˋ] to burn
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  熱 (rè ㄖㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heat

Japanese-English: EDICT Dictionary
[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
アルゼンチン出血[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ウイルス性出血[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ウエストナイル[ウエストナイルねつ, uesutonairu netsu] (n) West Nile fever [Add to Longdo]
エボラ出血[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever [Add to Longdo]
デング[デングねつ, dengu netsu] (n) dengue fever [Add to Longdo]
プール[プールねつ, pu-ru netsu] (n) pharyngoconjunctival fever [Add to Longdo]
マイクロ波加[マイクロはかねつ, maikuro hakanetsu] (n) microwave heating [Add to Longdo]
マルタ[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
モル[モルねつ, moru netsu] (n) molar heat [Add to Longdo]
ラッサ[ラッサねつ, rassa netsu] (n) Lassa fever [Add to Longdo]
リウマチ;リューマチ[リウマチねつ(リウマチ);リューマチねつ(リューマチ), riumachi netsu ( riumachi netsu ); ryu-machi netsu ( ryu-machi netsu )] (n) rheumatic fever [Add to Longdo]
[あねったい, anettai] (n) subtropics; (P) [Add to Longdo]
帯ジェット気流[あねったいジェットきりゅう, anettai jietto kiryuu] (n) subtropical jet stream [Add to Longdo]
帯気候[あねったいきこう, anettaikikou] (n) subtropical climate [Add to Longdo]
帯高気圧[あねったいこうきあつ, anettaikoukiatsu] (n) subtropical anticyclone [Add to Longdo]
帯植物[あねったいしょくぶつ, anettaishokubutsu] (n,adj-no) subtropical plants [Add to Longdo]
帯多雨林[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest [Add to Longdo]
帯林[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest [Add to Longdo]
[おねつ, onetsu] (n) fever following a chill [Add to Longdo]
[いもち, imochi] (n) rice blight [Add to Longdo]
病;いもち病[いもちびょう;とうねつびょう(稲病), imochibyou ; tounetsubyou ( ine netsubyou )] (n) rice blight; rice blast [Add to Longdo]
咽頭結膜[いんとうけつまくねつ, intouketsumakunetsu] (n) pharyngoconjunctival fever [Add to Longdo]
[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat [Add to Longdo]
地獄[えんねつじごく, ennetsujigoku] (n) {Buddh} flames of hell [Add to Longdo]
[こうねつ;おうねつ, kounetsu ; ounetsu] (n) yellow fever [Add to Longdo]
[おうねつびょう;こうねつびょう, ounetsubyou ; kounetsubyou] (n) yellow fever [Add to Longdo]
[おんねつ, onnetsu] (n,adj-no) hot fever [Add to Longdo]
[おんねつせい, onnetsusei] (adj-na) thermal [Add to Longdo]
療法[おんねつりょうほう, onnetsuryouhou] (n) thermotherapy [Add to Longdo]
[げねつ, genetsu] (n,vs) lowering fever [Add to Longdo]
化学力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics [Add to Longdo]
[かねつ, kanetsu] (n,vs) heating; application of heat; (P) [Add to Longdo]
[かねつき, kanetsuki] (n) heating apparatus; heater [Add to Longdo]
調理[かねつちょうり, kanetsuchouri] (n,vs) cooking with heat [Add to Longdo]
[かねつろ, kanetsuro] (n) heating furnace [Add to Longdo]
夏季[かきねつ, kakinetsu] (n) summer fever [Add to Longdo]
火照り;[ほてり, hoteri] (n,adj-no) (1) a glow; heat; (2) burning sensation; hot flash [Add to Longdo]
[かねつ, kanetsu] (n) heat (from a flame) [Add to Longdo]
[かねつ, kanetsu] (n,vs) superheating; overheating; (P) [Add to Longdo]
[かねつき, kanetsuki] (n) superheater [Add to Longdo]
気味[かねつぎみ, kanetsugimi] (adj-no) overheated; hyper-; overearnest [Add to Longdo]
蒸気[かねつじょうき, kanetsujouki] (n) superheated vapor; superheated vapour [Add to Longdo]
[げねつ, genetsu] (n,vs,adj-no) alleviation of fever; (P) [Add to Longdo]
[げねつざい, genetsuzai] (n) fever medicine; antipyretic; antifebrile [Add to Longdo]
[げねつやく, genetsuyaku] (n) antipyretic; antifebrile [Add to Longdo]
解離[かいりねつ, kairinetsu] (n) heat of dissociation [Add to Longdo]
回帰[かいきねつ, kaikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]
海外留学[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
いダックスフント・ソーセージはいかが。Get your hot dachshund sausages!
102゜Fのがあります。I have a fever of 102 degrees.
1杯のいスープで私は気分がくつろいだ。A cup of hot soup relaxed me.
あいつはもっと心に頑張るべきだったのに。He should have worked harder.
あっちっち!このお風呂、くて入れないよ。Oww! Oww! Oww! The bath water is too hot.
あなたがもっと心に勉強しないのは残念だと思う。I think it a pity that you do not study harder.
あなたの家を思う心が、わたしを食い尽くす。Zeal for your house will consume me. [Bible]
あなたの話をして下さい。心に聞きますから。Tell me your story. I am all ears.
あなたはもっと心に日本語を勉強しなければなりません。You have to study Japanese harder.
あなたは心に勉強しさえすればよいのです。You only have to work hard.
あの島は帯性気候です。That island has a tropical climate.
いまだかつて偉大なもので烈な精神なくして成し遂げられたものは何もない。Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
インフルエンザは高を伴う事がしばしばだ。High fever is a frequent accompaniment of influenza.
お医者さんが、が下がるまでは安静にするようにって言ってたでしょ。The doctor told you to stay in bed until your fever goes down, didn't he?
お湯は紅茶を入れられるほどいですか。Is the water hot enough to make the tea?
ガスストーブは料理するのに最も均等なを供給する。A gas stove provides the most even heat for cooking.
かぜには大食、には小食。Feed a cold and starve a fever.
カップの中のスープは、見たところとてもそうだ。The soup in the cup looks very hot.
ガブリエルはいスープとシェリー酒を少し飲んだだけだった。Gabriel took nothing but the hot soup and a little sherry.
クリスは、町に新しく来た美しい女の子に対する情を抑え切れません。Chris cannot control his passion for the lovely new girl in town.
このお茶はとてもい。This tea is very hot.
けんたろうは眠たかった上にエンジンがくなっていたので運転をやめた。Kentaro was tired and moreover his car's engine had got hot so he stopped driving.
ケンは十分心に勉強しなかったので、試験にしくじった。Ken didn't work hard enough, so he failed the exam.
ケンは心な生徒です。Ken is an eager student.
ケンは心に勉強しなかったので試験にしくじった。Ken didn't work hard enough, so he failed the exam.
コーヒーがすぎて少しずつ飲むほかなかった。I had to sip the coffee because it was too hot.
コーヒーは舌が焼けるほどかった。The coffee was so hot that I nearly burned my tongue.
コーヒーはいのが好きだ。I like coffee hot.
コップにいお湯を注ぐな。さもないとひびが入るよ。Don't pour hot water into the glass or it will crack.
このお茶はくて飲めない。The tea is so hot that I cannot drink it.
このコーヒーはすぎて私には飲めない。This coffee is so hot that I can't drink it.
この頃は彼女はテニスに中している。Nowadays she is lost in tennis.
この皿ではあまりを保てない。These dishes don't retain heat very well.
この種の植物は帯地方にのみ育ちます。This kind of plant grows only in the tropical regions.
この昇進は、あなたの心で質の高い仕事ぶりを反映したものでしょう。This promotion properly reflects the quality and diligence of your work.
この源は安心して使えるし、将来の予測もたてられるが、この分野での研究はさらに必要である。This source is dependable and predictable, but more research is still needed in this area.
この本は彼の心な研究の成果である。This book is a result of his enthusiastic research.
この味噌汁はくて飲めない。This miso soup is too hot to drink.
この恋人同士は情的な文通を続けた。This pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.
サムは仕事心だ。Sam is earnest about his work.
ジェレミは彼の会計士の一次試験のためノートを心に勉強していたよ。I left Jeremy poring over his notes for his first accountancy exam tomorrow.
ジョンは心な勉強家だ。John works hard.
スープがすぎて私には飲めない。The soup is so hot I can't drink it.
スープはいうちに召し上がって下さい。Eat your soup while it is hot.
スープはいうちに召し上がれ。Eat your soup while it is hot.
スリリングなテレビゲームに中させられた。The thrilling video game took all my attention.
そのアイロンは過のために故障した。The iron broke down due to over-heating.
そのコーヒーは私が飲めないほどかった。The coffee was too hot for me to drink.
そのコーヒーは非常にくて私には飲めなかった。The coffee was so hot that I couldn't drink it.
その工場の労働者は製品を向上させるために心に働かされた。The workers in the factory were forced to work hard to improve the products.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚热带[yà rè dài, ㄧㄚˋ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ, / ] subtropical (zone or climate) [Add to Longdo]
低热[dī rè, ㄉㄧ ㄖㄜˋ, / ] a low fever (up to 38°C) [Add to Longdo]
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, / ] heat supply [Add to Longdo]
传热[chuán rè, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] heat transfer; heat transmission [Add to Longdo]
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] theory of heat (math. phys.); heat transmission [Add to Longdo]
典型登革热[diǎn xíng dēng gé rè, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever [Add to Longdo]
冷热度数[lěng rè dù shù, ㄌㄥˇ ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] temperature (esp. of medical patient) [Add to Longdo]
出血性登革热[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue hemorrhagic fever (DHF) [Add to Longdo]
出血热[chū xuè rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄜˋ, / ] hemorrhage fever [Add to Longdo]
加热[jiā rè, ㄐㄧㄚ ㄖㄜˋ, / ] heating [Add to Longdo]
受热[shòu rè, ㄕㄡˋ ㄖㄜˋ, / ] heated; sunstroke [Add to Longdo]
固体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] solid state hot condensed laser (SSHCL) [Add to Longdo]
地热[dì rè, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ, / ] geothermal [Add to Longdo]
地热发电厂[dì rè fā diàn chǎng, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] geothermal electric power station [Add to Longdo]
地热能[dì rè néng, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄋㄥˊ, / ] geothermal energy [Add to Longdo]
地热电站[dì rè diàn zhàn, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] geothermal electric power station [Add to Longdo]
均热[jūn rè, ㄐㄩㄣ ㄖㄜˋ, / ] to heat evenly (e.g. in smelting metal) [Add to Longdo]
城市热岛[chéng shì rè dǎo, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ, / ] city heat island (i.e. large city centers are hotter) [Add to Longdo]
大热[dà rè, ㄉㄚˋ ㄖㄜˋ, / ] great heat; very popular [Add to Longdo]
奇昆古尼亚热[qí kūn gǔ ní yà rè, ㄑㄧˊ ㄎㄨㄣ ㄍㄨˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄖㄜˋ, / ] Chikungunya fever [Add to Longdo]
闷热[mēn rè, ㄇㄣ ㄖㄜˋ, / ] sultry; sultriness; hot and stuffy; stifling hot [Add to Longdo]
战壕热[zhàn háo rè, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ ㄖㄜˋ, / ] trench fever [Add to Longdo]
打得火热[dǎ de huǒ rè, ㄉㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] to carry on intimately with (成语 saw); ardent relationship (esp. between lovers); billing and cooing [Add to Longdo]
放热反应[fàng rè fǎn yìng, ㄈㄤˋ ㄖㄜˋ ㄈㄢˇ ˋ, / ] exothermic reaction [Add to Longdo]
散热[sàn rè, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ, / ] dissipate heat [Add to Longdo]
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device) [Add to Longdo]
散热片[sàn rè piàn, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] heat sink [Add to Longdo]
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, / ] spotted fever [Add to Longdo]
新热带界[xīn rè dài jiè, ㄒㄧㄣ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] Neotropic (ecozone) [Add to Longdo]
旅游热点[lǚ yóu rè diǎn, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] a hot tourist attraction; a tourist trap [Add to Longdo]
普尔热瓦尔斯基[Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī, ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄖㄜˋ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, / ] Nikolai Mikhailovich Przevalski (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870; abbr. to 普氏 [Add to Longdo]
暑热[shǔ rè, ㄕㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] hot (summer) weather [Add to Longdo]
核热[hé rè, ㄏㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] nuclear heat [Add to Longdo]
比热[bǐ rè, ㄅㄧˇ ㄖㄜˋ, / ] specific heat [Add to Longdo]
波状热[bō zhuàng rè, ㄅㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄖㄜˋ, / ] undulant fever; brucellosis [Add to Longdo]
凑热闹[còu rè nào, ㄘㄡˋ ㄖㄜˋ ㄋㄠˋ, / ] to butt in (an cause trouble); to cause trouble; to join in the fun; to get in on the action [Add to Longdo]
温热[wēn rè, ㄨㄣ ㄖㄜˋ, / ] tepid [Add to Longdo]
满腔热忱[mǎn qiāng rè chén, ㄇㄢˇ ㄑㄧㄤ ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, / 滿] full of enthusiasm [Add to Longdo]
潜热[qián rè, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] latent heat [Add to Longdo]
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate [Add to Longdo]
炎热[yán rè, ㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] blistering hot; sizzling hot (weather) [Add to Longdo]
炭疽热[tàn jū rè, ㄊㄢˋ ㄐㄩ ㄖㄜˋ, / ] anthrax [Add to Longdo]
[rè, ㄖㄜˋ, / ] heat; to heat up; fervent; hot (of weather); warm up [Add to Longdo]
热中子[rè zhōng zǐ, ㄖㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, / ] thermal neutron [Add to Longdo]
热乎乎[rè hū hū, ㄖㄜˋ ㄏㄨ ㄏㄨ, / ] nice and warm [Add to Longdo]
热传导[rè chuán dǎo, ㄖㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] heat transfer; thermal conduction [Add to Longdo]
热函[rè hán, ㄖㄜˋ ㄏㄢˊ, / ] enthalpy; heat content (thermodynamics) [Add to Longdo]
热切[rè qiè, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] fervent [Add to Longdo]
热力[rè lì, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] heat [Add to Longdo]
热力学[rè lì xué, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] thermodynamics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリンタ[かんねつぷりんた, kannetsupurinta] thermal printer [Add to Longdo]
印字装置[かんねついんじそうち, kannetsuinjisouchi] thermal printer [Add to Longdo]
式プリンタ[かんねつしきプリンタ, kannetsushiki purinta] thermal printer [Add to Longdo]
[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
[こうねつひ, kounetsuhi] Kosten_fuer_Licht_und_Heizung [Add to Longdo]
[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]
[じょうねつ, jounetsu] Leidenschaft [Add to Longdo]
地獄[しょうねつじごく, shounetsujigoku] (brennende) Hoelle [Add to Longdo]
[ねつ, netsu] HITZE, FIEBER [Add to Longdo]
[あつい, atsui] heiss [Add to Longdo]
[ねったい, nettai] heisse_Zone, Tropen [Add to Longdo]
[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]
[ねっとう, nettou] kochendes_Wasser [Add to Longdo]
[ねつれつ, netsuretsu] leidenschaftlich, feurig [Add to Longdo]
[ねつびょう, netsubyou] Fieber [Add to Longdo]
[たいねつ, tainetsu] hitzebestaendig [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] hohes_Fieber [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
[こうねつ, kounetsu] Gelbfieber [Add to Longdo]
[こうねつびょう, kounetsubyou] Gelbfieber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top