Search result for

*无机*

(44 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 无机, -无机-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机[wú jī, ˊ ㄐㄧ, / ] inorganic (chem.), #24,115 [Add to Longdo]
无机[wú jī yán, ˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] inorganic salt, #47,956 [Add to Longdo]
无机[wú jī wù, ˊ ㄐㄧ ˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]
无机化学[wú jī huà xué, ˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] inorganic chemistry, #81,053 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll never make a case.[CN] 他就无机可趁了 Hermanos (2011)
- It's now or never.[CN] -现在或者永无机 Sleepless in Seattle (1993)
I didn't stand a chance.[CN] 我毫无机 Win a Date with Tad Hamilton! (2004)
You have no chance[CN] 你毫无机会! Ruby & Quentin (2003)
And now I should say, they are non-existent.[CN] 现在应该毫无机会了 Episode #1.5 (1995)
Great care must be taken to avoid leaving inorganic materials inside the chamber.[CN] 必须非常小心操作 避免留置任何无机物于密室中 There's No Place Like Home: Part 2 (2008)
I was the weirdest kid in the world, because I said organic chemist every time![CN] 我是世界上最奇怪的孩子 因为我每次都说相当无机化学家 The Guilt Trip (2012)
They say Mr. Bingley brought a tribe of London dandies with him.[CN] 这些姑娘毫无机会 These girls don't stand a chance. Pride and Prejudice and Zombies (2016)
- We gotta get these drone down, I'm gonna be on bitch duty.[CN] 快让那些无机停下来 We gotta get these drones down, 我该遭批斗了 I'm gonna be on bitch duty. The A-Team (2010)
- My liege.[CN] 现在若不阻止他们 也许就再无机会了 If we do not stop them now, we may never get another opportunity. Warcraft (2016)
Even if you think you don't have a chance in Hell.[CN] 即使毫无机 One Last Thing... (2005)
Many who try to climb it fail and never get to try again.[CN] 很多人想往上爬,却失败了 且永无机会再试 The Climb (2013)
It must be my fault.[CN] 它一直只能转换无机 The Fly (1986)
It can't imitate inorganic material.[CN] 它不能仿制无机 The Thing (2011)
Yes, well, I'm polymerized tree sap, and you're an inorganic adhesive.[CN] 是吗 我是树状烧结铝粉 你是无机粘合剂 The Bat Jar Conjecture (2008)
It can clone cells, but not inorganic material.[CN] 它能够克隆细胞,但不能克隆无机 The Thing (2011)
There I am![CN] 彼之火山小实验毫无机会也 Barbie & Her Sisters in the Great Puppy Adventure (2015)
You have no chance to do that to me![CN] 我根本让你无机可乘 Heroic Duo (2003)
It didn't look like there was any coming up.[CN] 看起来毫无机 Dead Reckoning (1947)
Not inorganic food.[CN] 而是有机物和无机物的那种无机 A Muse (2012)
When Amélie lacked playmates, Nino had too many.[CN] 小艾蜜莉苦无机会接触他人 小尼诺却希望他的朋友统统消失 Amélie (2001)
And with my breakthrough shrinking inorganic material,[CN] 又有突破 缩细到无机物质... Ant-Man (2015)
You'll never be able to settle with them? True.[CN] 卡伯波特先生 你永无机会与父母和解了 Batman Returns (1992)
Give it up, Billy. You've got no chance.[CN] 放弃吧,比利,你毫无机 48 Hrs. (1982)
Unless you discredit the shrink Carl Lee does not have a chance.[CN] 除非陪审团对他心存怀疑... 不然卡尔 -李就毫无机 A Time to Kill (1996)
Oh. It's okay. The contract isn't quite dead yet.[CN] 哦 没关系 合同也并非毫无机 Green Lantern (2011)
They're 10 feet from the door, loaded for bear, and then, suddenly lose their shit.[CN] 他们离门口只有十英尺 胜利在即 无机材料 Minute to Win It (2014)
Is it on our side?[CN] 我们毫无机 Gantz: O (2016)
It makes you sound douchey and that's 'douchey, not 'douch-ay.'"[CN] 听上去很无知 是"无知" 不是"无机" Intervention (2008)
They didn't give us a chance.[CN] 我们根本毫无机 A Necessary Fiction (2007)
Awesome! We slipped right through![CN] 他是穿梭果实的能力者 可以在任何无机物之间自由穿梭 One Piece Film: Gold (2016)
So rightwing, they think the Swiss lean to the left.[CN] 毫无机会 他太右翼了 他们觉得瑞士人偏左 Love at the Top (1974)
My name is Seo Jiwoo. Sophomore, department of inorganic engineering.[CN] 我是工大无机物专业二年级苏智宇 A Muse (2012)
We've been separating metals and inorganics.[CN] 我们已经分离了金属和无机物... Family Affair (2009)
♪ No dreams within her heart[CN] 无心无机的她 The Phantom of the Opera at the Royal Albert Hall (2011)
I'm fine.[CN] 你只能在无机物之间自由穿梭吧 One Piece Film: Gold (2016)
Forget it. You don't stand a chance![CN] 你省省力气吧,你毫无机 Camille Claudel (1988)
And while Diane Sawyer was still out of reach television personality Kippie Kann wasn't.[CN] 虽然仍苦无机会与黛安索尔共事... 却有机会与电视上的 姬比凯恩在一起 Little Black Book (2004)
It excites water and fat molecules, which don't exist in inorganic materials.[CN] 这东西激活了水分子和脂肪分子 这些东西在无机物中都不含有 Firebomb (2003)
But, the bank cameras caught them pressing the trigger?[CN] 无机材料 Minute to Win It (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top