Search result for

*感*

(258 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -感-
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[กำเสี่ย] (phrase ) ขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうかん, kyoukan] (n) ความรู้สึกร่วม
[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ
染症[かんせんしょう, kansenshou] (n) โรคติดต่อ
[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんじょう, kanjou] (n) อารมณ์ ความรู้สึก
[かんどう, kandou] (n) ความตื้นตันใจ,ความซาบซึ้ง
[てかん, tekan] (n) การใช้มือสัมผัส
親近[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
[かんど, kando] (n) การรับรู้ต่อสิ่งที่มากระทบ ความสามารถในการรับรู้
[かんそう, kansou] (n) ความรู้สึก
責任[せきにんかん, sekininkan] (n ) มีความรับผิดชอบ
[かんせい, kansei] (n ) ความรู้สึก
日本染症学会[にほんかんせんしょうがっかい, nihonkansenshougakkai] (n name uniq ) สมาคมป้องกันโรคติดต่อประเทศญี่ปุ่่น the Japanese Association for Infectious Diseases

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[感, gǎn, ㄍㄢˇ] to affect, to move, to touch; to perceive, to sense
Radical: Decomposition: 咸 (xián ㄒㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Two hearts 心 beating together 咸
[憾, hàn, ㄏㄢˋ] regret, remorse
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  感 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[撼, hàn, ㄏㄢˋ] to incite, to move, to shake
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  感 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[轗, kǎn, ㄎㄢˇ] to fail; to face misfortune
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  感 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cart

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいじ;良い[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
ふらつき[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
ジアゾ光紙[ジアゾかんこうし, jiazo kankoushi] (n) diazo paper; diazotype paper [Add to Longdo]
スローウイルス染症[スローウイルスかんせんしょう, suro-uirusu kansenshou] (n) slow virus infection [Add to Longdo]
バランス[バランスかんかく, baransu kankaku] (n) (See 平衡覚) sense of balance [Add to Longdo]
ファイル染型ウイルス[ファイルかんせんかたウイルス, fairu kansenkata uirusu] (n) {comp} file-infection virus [Add to Longdo]
フィルム[フィルムかんど, firumu kando] (n) {comp} film sensitivity [Add to Longdo]
マウス移動[マウスいどうかんど, mausu idoukando] (n) {comp} acceleration [Add to Longdo]
マクロ染型ウイルス[マクロかんせんかたウイルス, makuro kansenkata uirusu] (n) {comp} macro infection type virus [Add to Longdo]
ユーモアの[ユーモアのかんかく, yu-moa nokankaku] (n) sense of humor; sense of humour [Add to Longdo]
リズム[リズムかん, rizumu kan] (n) sense of rhythm; rhythmical sense [Add to Longdo]
[あいかん, aikan] (n) pathos [Add to Longdo]
[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n,adj-no) (See 悪情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity [Add to Longdo]
[あっかんか, akkanka] (n,vs) evil influence [Add to Longdo]
[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression [Add to Longdo]
圧迫[あっぱくかん, appakukan] (n) feeling of oppression [Add to Longdo]
安心[あんしんかん, anshinkan] (n) sense of security; (P) [Add to Longdo]
安定[あんていかん, anteikan] (n) sense of stability [Add to Longdo]
安堵[あんどかん, andokan] (n) sense of relief; feeling of relief [Add to Longdo]
威圧[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
意気にじる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit [Add to Longdo]
染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised [Add to Longdo]
違和(P);異和[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]
一体[いったいかん, ittaikan] (n) (feeling of) identification; sense of unity [Add to Longdo]
引け目をじる[ひけめをかんじる, hikemewokanjiru] (exp,v1) to feel inferior; to feel small [Add to Longdo]
院内[いんないかんせん, innaikansen] (n) infection incurred while hospitalized (hospitalised); nosocomial infection [Add to Longdo]
運動[うんどうかんかく, undoukankaku] (n) kinesthesia; kinaesthesia [Add to Longdo]
[えいかん, eikan] (n) emperor's approval [Add to Longdo]
[えいかん, eikan] (n) sensitiveness [Add to Longdo]
知器[けむりかんちき, kemurikanchiki] (n) smoke detector [Add to Longdo]
温度[おんどかんかく, ondokankaku] (n) temperature sense [Add to Longdo]
[おんかん, onkan] (n) (See 絶対音) sense of sound; sense of pitch [Add to Longdo]
教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]
仮想現実[かそうげんじつかん, kasougenjitsukan] (n) {comp} virtual reality; VR [Add to Longdo]
解放;開放(iK)[かいほうかん, kaihoukan] (n) sense of liberation; feeling of freedom [Add to Longdo]
回転位置[かいてんいちかんち, kaiten'ichikanchi] (n) {comp} rotational position sensing; RPS [Add to Longdo]
[かいかん, kaikan] (n) pleasant feeling; (P) [Add to Longdo]
開放[かいほうかん, kaihoukan] (n,adj-no) sense of space; spaciousness [Add to Longdo]
外観と[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] (n) {comp} look & feel [Add to Longdo]
隔世のが有る[かくせいのかんがある, kakuseinokangaaru] (exp) to be poles apart [Add to Longdo]
割安[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued [Add to Longdo]
乾燥[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression [Add to Longdo]
ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] (n) feeling; sense; impression; (P) [Add to Longdo]
じやすい;じ易い[かんじやすい, kanjiyasui] (adj-i) sensitive; susceptible; impressionable [Add to Longdo]
じる[かんじる, kanjiru] (v1) to feel; to sense; to experience; (P) [Add to Longdo]
じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r,vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]
ずる[かんずる, kanzuru] (vz,vi) (See じる) to feel; to sense; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经[jiāo gǎn shén jīng, ㄐㄧㄠ ㄍㄢˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] sympathetic nervous system [Add to Longdo]
[chuán gǎn, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ, / ] to pass on feelings; telepathy [Add to Longdo]
[chuán gǎn qì, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] sensor; transducer [Add to Longdo]
[shāng gǎn, ㄕㄤ ㄍㄢˇ, / ] sick at heart; psychologically wounded [Add to Longdo]
[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, ] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction [Add to Longdo]
[fǎn gǎn, ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ, ] (strongly) dislike [Add to Longdo]
[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food) [Add to Longdo]
多愁善[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality [Add to Longdo]
[hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ, ] good opinion; favorable impression [Add to Longdo]
[Xiào gǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ, ] Xiaogan prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
地区[Xiào gǎn dì qū, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Xiaogan district (district in Hubei) [Add to Longdo]
[Xiào gǎn shì, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ ㄕˋ, ] Xiaogan prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
实验室[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, / ] laboratory infection [Add to Longdo]
幽默[yōu mò gǎn, ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ, ] sense of humor [Add to Longdo]
性冷[xìng lěng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄥˇ ㄍㄢˇ, ] frigidity (lack of libido) [Add to Longdo]
[xìng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ, ] sex appeal; eroticism; sexuality [Add to Longdo]
[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, ] feeling; emotion; to move (emotionally) [Add to Longdo]
[è gǎn, ㄜˋ ㄍㄢˇ, / ] malice; ill will [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] to feel; to move; to touch; to affect [Add to Longdo]
[gǎn rén, ㄍㄢˇ ㄖㄣˊ, ] touching; moving [Add to Longdo]
[gǎn pèi, ㄍㄢˇ ㄆㄟˋ, ] to admire with gratitude [Add to Longdo]
[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, / ] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy [Add to Longdo]
[gǎn guāng, ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] light-sensitive [Add to Longdo]
[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] to catch cold; (common) cold [Add to Longdo]
冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]
[gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ, ] to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [Add to Longdo]
[gǎn dòng, ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move (sb); to touch; moving [Add to Longdo]
[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example [Add to Longdo]
化院[gǎn huà yuàn, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄢˋ, ] reformatory; reform school [Add to Longdo]
化饼干[gǎn huà bǐng gān, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] wafer [Add to Longdo]
[gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ, ] to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience [Add to Longdo]
受器[gǎn shòu qì, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ, ] sensory receptor [Add to Longdo]
[gǎn zhào, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ, ] to rally; to call; to move and inspire; inspiration (e.g. divine inspiration); to impel [Add to Longdo]
召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, ] inspiration; the power to inspire [Add to Longdo]
同身受[gǎn tóng shēn shòu, ㄍㄢˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄣ ㄕㄡˋ, ] personal gratitude (成语 saw); to take something as a personal kindness [Add to Longdo]
[gǎn kuì, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, ] sighing with emotion [Add to Longdo]
[gǎn tàn, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ, / ] to sigh (with feeling) [Add to Longdo]
叹句[gǎn tàn jù, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] exclamation; exclamatory phrase [Add to Longdo]
叹号[gǎn tàn hào, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark! [Add to Longdo]
叹词[gǎn tàn cí, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄘˊ, / ] interjection [Add to Longdo]
叹语[gǎn tàn yǔ, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄩˇ, / ] exclamation; expletive [Add to Longdo]
[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved and inspired; fired with enthusiasm [Add to Longdo]
[gǎn guān, ㄍㄢˇ ㄍㄨㄢ, ] sense; sense organ [Add to Longdo]
[gǎn niàn, ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, ] to recall fondly; to remember with emotion [Add to Longdo]
[gǎn xìng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] sensibility [Add to Longdo]
性认识[gǎn xìng rèn shi, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] perceptual awareness [Add to Longdo]
[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, ] thanksgiving [Add to Longdo]
恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, / ] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw) [Add to Longdo]
恩戴德[gǎn ēn dài dé, ㄍㄢˇ ㄣ ㄉㄞˋ ㄉㄜˊ, ] deeply grateful [Add to Longdo]
恩节[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Thanksgiving Day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was acutely aware that..〜と痛切にじている。
'Ah' is an interjection.「ああ」は嘆詞だ。
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが染することってあるの?」「いいえ、ありません」
People are buying iMacs the same way they buy household appliances.i−Macは、家電製品みたいな覚で買われてるんだろうね。
Now I've got a feeling'ああじちゃうぜ。 [M]
I express my cordial thanks for what you have done for this city.あなたがこの町にしてくれた事に対して心からの謝を表明します。
I don't agree with you smoking.あなたがタバコを吸うのは心しない。
I am feeling quite pleased about what you've said.あなたが言われたことについては全く満足にじています。
I am very grateful to you for what you've done for my family.あなたが私の家族にして下さったことにたいへん謝します。
I cannot thank you enough.あなたにいくら謝してもしすぎることはない。
I am much obliged to you.あなたにとても謝している。
I cannot thank you enough.あなたにはどんなに謝しても謝しきれません。
I cannot thank you enough.あなたには謝してもしきれないくらいだ。
I can't thank you enough.あなたには謝してもしたりない。
I agree with you.あなたに同です。
I cannot thank you too much for your hospitality.あなたのおもてなしにはどんなに謝しても謝しきれません。
You make life worth living.あなたのお陰で私は生き甲斐をじます。
Your sister has a sense of beauty.あなたのお姉さんは審美があるね。
I am very thankful to you for your advice.あなたのご助言には大変謝致します。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にいくら謝してもし過ぎることはない。
I wish to express my deep appreciation for your kindness.あなたのご親切に対し深く謝の意を表します。
We cannot thank you too much for your help.あなたの援助にいくら謝してもしたりません。
I'd appreciate your help.あなたの援助に謝します。
I'm very grateful for your help.あなたの援助に大変謝しています。
I didn't mean to hurt your feelings.あなたの情を傷つけるつもりではなかったのです。
We are grateful to you for your help.あなたの御援助に対して私達は謝しています。
I really agree with what you're saying.あなたの考え方には共できます。
I deeply appreciate your advice and kindness.あなたの助言と親切に深く謝します。
I cannot help admiring your new car.あなたの新車に心しないではいられない。
We're very grateful for your hospitality.あなたの親切な持て成しに私達は心から謝します。
I am much obliged to you for your kindness.あなたの親切にとても謝しています。
I am grateful to you for your kindness.あなたの親切に謝します。
You were so nice to me, and I had a really pleasant trip. Thanks so much.あなたの親切のおかげで快適な旅ができ、とても謝しています。
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇敢な行動には嘆しています。
If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.あなたの友人が親切にもあなたに自分の欠点を気づかせてくれたならば、その言葉を快く、そしてまた謝して受け入れなさい。
I am grateful to you for your help.あなたはご援助に謝しています。
There is no reason for you to feel inferior to anyone.あなたはだれにも劣等じる理由はない。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分に示してもらいたいと思うような思いやりを他人の情に対して必ずしも示しなさい。
Did you feel the earth move?あなたは地面が動くのをじましたか。
You will never fail to be moved by the beauty.あなたは必ずその美しさに動するだろう。
You have a sharp sense of direction.あなたは方向覚が鋭い。
You are coming down with the flu, or something serious.あなたは流になりかけているか、もっと重い病気かもしれません。
I'd appreciated your help.あなた援助に謝します。
It is important to have a sense of your own.あなた自身の覚を持つことが大切だ。
That movie was really moving.あの映画はとても動的だった。
That accident brought home to me the power of nature.あの事故を見て自然の力を痛した。
I wanted to show them my appreciation.あの人たちに私の謝の気持ちを表したかった。
If you touch that wire, you'll get a shock.あの電線に触れると電するよ。
So friendly was his letter that she was deeply moved and began to cry.あまりにも彼の手紙が優しかったので、彼女は動して泣き始めた。
Alice felt something hard melt in her heart.アリスは何か心のしこりが溶けるのをじた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're all old people with ancient sensibilities.[JA] 老人ばかりで性は古いし Appeal (2017)
But if it's a novel for new emotion, will readers be able to identify with it?[JA] (菜々果) でも その... "新しい情"の小説って 読者の方に 共してもらえるんですかね? Absolute (2017)
I can't really explain it, but...[CN] 不是 再怎么说 我现在也没有任何灵 Ready (2017)
I guess you've moved on with your life.[CN] (《飘忽不定的情》) Reason (2017)
Just a moment ago, the selection committee restated that they would not change their decision.[CN] (《飘忽不定的情》) Affection (2017)
I have never been so impressed in my fucking life.[JA] 動してるよ CounterPunch (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (《飘忽不定的情》道间慎 本年度销售冠军) (好评热卖中) Emotions (2017)
-I worked hard on it.[CN] 我是萤 谢你的指名 Emotions (2017)
I will live on my own.[CN] 总之要忠于自己的情 随心而活吧 Confrontation (2017)
-Okay.[CN] 虽然销量好像突破了一百万本 但《飘忽不定的情》 和花木的作品根本是天差地别 Ready (2017)
The actress who should play the lead role... is gone.[CN] 其实有间大电影公司 在看了书的销量之后 说要将《飘忽不定的情》拍成电影 Reason (2017)
Leave this to me.[CN] 非常谢日之丸电视台各位的努力 Confrontation (2017)
But, don't worry.[CN] 隐约有这种 Reason (2017)
It's open.[CN] 还是觉得那种压迫很有趣呢? Confrontation (2017)
What are you doing here?[CN] (《飘忽不定的情》) Emotions (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売り上げを見て 大手映画会社から 「漂う情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
It may have sold over a million copies, but Drifting Emotions is totally different than Mr. Hanaki's works.[JA] 100万部突破とか 言ってるみたいだけど 「漂う情」は 花木作品とは全く違うから Ready (2017)
I asked the police about that.[CN] (《飘忽不定的情》) Reason (2017)
Aren't you lonely?[CN] 真是太谢了 Emotions (2017)
-It was really interesting.[CN] 非常 Emotions (2017)
Or maybe they thought the stress made it interesting.[JA] それとも その緊迫を 面白そうとでも思ったのか Confrontation (2017)
You've always felt it, haven't you?[JA] あなたも ず〜っとじてたのね Reason (2017)
Drifting Emotions becomes a movie, let me play the leading role.[JA] 「漂う情」が映画化されたら 主人公の役 私にやらせて Affection (2017)
If it becomes a movie?[CN] 这才是最能让 许多人到幸福的方法吧? Affection (2017)
So...[CN] (《飘忽不定的情》) Reason (2017)
As an actress, she said she could identify with them.[JA] 彼女は女優として 共を示してくれました Disbanded (2017)
Drifting Emotions is the greatest work by the novelist Shin Michima.[JA] 「漂う情」は 小説家 道間 慎の最高傑作なんです Appeal (2017)
Why did you accept the invitation, Yuki?[CN] 第12集 剧名:  Emotions (2017)
I can't stand stupid people.[CN] 道间慎先生 成为畅销小说家的觉如何? Confrontation (2017)
Drifting Emotions . It was complete rubbish.[JA] 「漂う情」 完全に駄作でした Affection (2017)
Drifting Emotions will sell for sure![JA] (桜井) 「漂う情」は必ず売れます Appeal (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
Have you found out who's behind this?[CN] 虽然我很 Reason (2017)
It's Drifting Emotions .[JA] (女子高生1) あっ 「漂う情」じゃん Emotions (2017)
If he's going to keep writing for us, his next one has to be good.[JA] 今後も うちで書いてもらうには 次を何とかしないとってじです Absolute (2017)
- Coach, how did he do?[JA] 試合の想は? CounterPunch (2017)
There's nothing you can do with these feelings.[JA] もう この情だけは どうしようもないってこと Values (2017)
Nanaka...[CN] 《飘忽不定的情》拍成电影的话 就让我演主角吧 Affection (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任をじるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
I couldn't agree with you more.[JA] 全くの同です Confrontation (2017)
In the novels that I write, nobody dies.[CN] 非常谢您 Emotions (2017)
Here it is. Shin Michima, Drifting Emotions .[JA] あったよ 道間 慎「漂う情」 Appeal (2017)
I've made up my mind.[CN] (《飘忽不定的情》) Confrontation (2017)
So, don't come here anymore.[CN] 你也一直都受到了吧 Reason (2017)
In all likelihood, this is a new emotion.[JA] 恐らく これは 新しい情なんだと思います Appeal (2017)
-To logic.[CN] 就是被情或情绪 这种暧昧的东西支配 才会做不出好作品 Confrontation (2017)
Good.[CN] (《飘忽不定的情》) Disbanded (2017)
It's thanks to your deep and persistent belief in me, Mr. Sakurai.[CN] 读过《飘忽不定的情》的读者 Confrontation (2017)
Then, can you tell what I'm feeling now?[CN] 每个人都是有情的 Confrontation (2017)
All right![CN] 没来由地 就有种无论如何都想演的 Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マウス移動[マウスいどうかんど, mausu idoukando] acceleration [Add to Longdo]
回転位置[かいてんいちかんち, kaiten'ichikanchi] rotational position sensing, RPS (abbr.) [Add to Longdo]
外観と[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]
光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor [Add to Longdo]
光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor [Add to Longdo]
受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection [Add to Longdo]
嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
[かんど, kando] sensitivity [Add to Longdo]
熱プリンタ[かんねつぷりんた, kannetsupurinta] thermal printer [Add to Longdo]
熱印字装置[かんねついんじそうち, kannetsuinjisouchi] thermal printer [Add to Longdo]
熱式プリンタ[かんねつしきプリンタ, kannetsushiki purinta] thermal printer [Add to Longdo]
帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
文脈に敏[ぶんみゃくにびんかん, bunmyakunibinkan] context sensitive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]
劣等[れっとうかん, rettoukan] Minderwertigkeitskomplex [Add to Longdo]
平衡[へいこうかんかく, heikoukankaku] Gleichgewichtssinn [Add to Longdo]
[かん, kan] GEFUEHL, EMPFINDUNG [Add to Longdo]
[かんぼう, kanbou] Erkaeltung [Add to Longdo]
受性[かんじゅせい, kanjusei] Empfaenglichkeit, Sensibilitaet [Add to Longdo]
[かんたん, kantan] Bewunderung, Erstaunen [Add to Longdo]
[かんしん, kanshin] bewundern [Add to Longdo]
[かんじょう, kanjou] Gefuehl, Empfindung, Sentiment [Add to Longdo]
[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]
[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]
慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
[かんせん, kansen] Ansteckung, Infektion [Add to Longdo]
[かんきゅう, kankyuu] zu_Traenen_geruehrt_werden [Add to Longdo]
[かんるい, kanrui] Traenen_der_Ruehrung [Add to Longdo]
[かんげき, kangeki] tiefe_Ruehrung, Begeisterung [Add to Longdo]
[かんかく, kankaku] Empfindung, Sinn, Gefuehl [Add to Longdo]
[かんしょく, kanshoku] Gefuehl, Anfuehlen [Add to Longdo]
[かんしゃ, kansha] Dank [Add to Longdo]
[かんめい, kanmei] tiefer_Eindruck [Add to Longdo]
[びんかん, binkan] empfindlich, sensibel [Add to Longdo]
連帯[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]
[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]
[ざっかん, zakkan] allerlei_Gedanken, allerlei_Eindruecke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top