ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*徽章*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 徽章, -徽章-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Badges? We ain't got no badges.[CN] 徽章 我们没有徽章 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
When this is over, if he wants my badge, he can have that too.[CN] 案子结束后,他想收回 我的徽章,随他的便 Dirty Harry (1971)
on his finger... with a family seal.[CN] 戴在手上... 上面有家族徽章 Girl with a Suitcase (1961)
So what do you want, a badge?[CN] 那么你想要什么 徽章 The French Connection (1971)
- Better put those stripes back on. - Yes, sir.[CN] -最好你把那徽章戴上 -是长官 Twelve O'Clock High (1949)
What a lovely medallion![CN] 好别致的徽章 Senso (1954)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.[CN] 正是天才的陆军元帅Herring, 使它成为可能 我应该将我的敬意作为徽章别在他身上 The Great Dictator (1940)
Take that badge.[CN] 拿个徽章 Blazing Saddles (1974)
Here's your badge.[CN] 这是你的徽章 Blazing Saddles (1974)
Your badge represents the regiment and the regiment represents all of us.[CN] 你的徽章表现团 而且团表现我们全部。 How I Won the War (1967)
Well, you'll have to put that... on all your stationery and your silverware... and your underwear...[CN] 你得在你的所有信纸上绘上这个徽章 还有银餐具和内衣上 One, Two, Three (1961)
A Hynkel badge![CN] 希克勒徽章 The Great Dictator (1940)
In Graubünden coat of arms.[CN] 看,就在那儿上面,格劳宾登的徽章 It Happened in Broad Daylight (1958)
I've taken the liberty of working with the college on this... using an examination of my own family as cover.[CN] 我决定以追溯 我家族的徽章为耳目 已与学院联络 On Her Majesty's Secret Service (1969)
We don't need no badges.[CN] 我们不需要徽章 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
For an additional 500 marks, I will include the family crest.[CN] 再加五百马克额外费用,我就把家族徽章给您 One, Two, Three (1961)
Does he carry them in a briefcase with the royal arms on it?[CN] 他是不是把文件 收在有皇家徽章的公事包里? The End of the Affair (1955)
There's going to be a detective's gold shield in this for you.[CN] 你一定可以拿到金徽章 Serpico (1973)
How do I get a badge?[CN] 给我来个徽章怎么样? Rio Bravo (1959)
If you are the police, where are your badges?[CN] 你们要是警察 那你们的徽章 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
She wore on her wedding dress not a corsage but a Stevenson button![CN] 但她的婚纱上却是他妈的徽章 Sabrina (1954)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.[CN] 在六点,安道诺・希克勒将会为 双十字徽章的子民们作演讲。 The Great Dictator (1940)
Stumpy, where do you keep the Deputy-Sheriff badges?[CN] 斯坦菲,你把副警长的徽章放哪儿了? Rio Bravo (1959)
Badges?[CN] 徽章 Blazing Saddles (1974)
You get a tin shield, not a gold one.[CN] 拿到了锡徽章,金徽章的没有你份儿 Serpico (1973)
And the College of Arms is being very well paid.[CN] 所以徽章研究学院的薪水优厚 On Her Majesty's Secret Service (1969)
We don't need no stinking badges![CN] 我们不需要臭徽章 Blazing Saddles (1974)
Arms of Sir Thomas Bond, Baronet of Peckham, died 1734.[CN] 这是汤姆士庞德的徽章 佩克汉男爵 , 1 734年逝世 On Her Majesty's Secret Service (1969)
A fine photo on each![CN] 每个徽章上的图片都很好! The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.[CN] 希克勒对双十字叉徽章 照耀下的子民们的演讲 The Great Dictator (1940)
I don't have to show you any stinking badges.[CN] 我没必要给你看什么徽章 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Let me see that badge again.[CN] 让我再看看那个徽章 The Blue Dahlia (1946)
He said, " Police." I didn't see a badge.[CN] 他说,"警察"。 我没有看到一个徽章 Death Wish (1974)
He'd have his sash on and he would inform us that he was not a Nazi, the town council was not.[CN] 他的徽章上有一根饰带 他会告诉我们他不是一个纳粹, 市议会也不是 Nemesis: Germany - February-May 1945 (1974)
- A dirty badge is a disgrace.[CN] - 一个肮脏的徽章是耻辱。 How I Won the War (1967)
Get a Hynkel badge![CN] 买一个希克勒徽章吧! The Great Dictator (1940)
That is correct. Just give him the badge.[CN] 那就对了,给他一个徽章 Westworld (1973)
Look at the stars. He's a captain. Stick out your chest, little captain.[CN] 看他的徽章,他是上校 你的心跳停了吗? For Whom the Bell Tolls (1943)
This is a Photostat copy of a letter... addressed to College of Arms in London... with a request to establish de Bleuchamp's claim to the title.[CN] 这是信件的副本 寄往伦敦的徽章研究学院 目的是要求确认 博堪普伯爵的头衔 On Her Majesty's Secret Service (1969)
sparkling lapelle pins, crisp white haversack, highly buffered belt, immaculate crosswork...[CN] 闪闪发光的徽章 雪白的干粮袋 收得紧紧的腰带 完美的十字 Melody (1971)
I should take my gold shield and forget it.[CN] 或许我拿了金徽章就忘记这件事 Serpico (1973)
Initiation fees, insurance, insignia sales,[CN] 入会费,保费,徽章售卖 Storm Warning (1951)
Under the double-cross emblem liberty was banished.[CN] 在双十字叉的徽章下 自由被无情践踏 The Great Dictator (1940)
I don't care what kind of a badge you're wearing.[CN] 我不在乎你戴什麼徽章 Ride the Pink Horse (1947)
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel![CN] 我所说的将不针对 双十字徽章下的子民们了 而会针对犹太人! The Great Dictator (1940)
You got a Medal, stripes. Are you a Sergeant?[CN] 这些徽章和条纹 这些是什么? Devil's Doorway (1950)
I want you to paint this crest on the door of a car.[CN] 我要你把这个徽章画到车门上 One, Two, Three (1961)
- But don't I get a badge or somethin'?[CN] 不过,呃,我能不能 有块徽章或者别的什么? Pinocchio (1940)
"all wearing employee identification badges,[CN] 他们都戴着雇员徽章 The Killers (1946)
- Brother Gantry... - Just a sec. Ushers wear these badges.[CN] 甘特襄教友―等等,亲爱的传达者将佩戴这些徽章 Elmer Gantry (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top