ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*弱*

   
219 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -弱-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
强将手下无[เฉียงเจี้ยงโจ่วเซี่ยอู๋รั่วปิง] (phrase ) ใต้แม่ทัพหาญปราศทุรพล

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫,  Rank: 1,038
[溺, nì, ㄋㄧˋ] to spoil, to pamper, to indulge; to drown
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  弱 (ruò ㄖㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,291
[搦, nuò, ㄋㄨㄛˋ] to grasp, to seize; to challenge, to provoke
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  弱 (ruò ㄖㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 6,562
[蒻, ruò, ㄖㄨㄛˋ] cattail; young rush
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  弱 (ruò ㄖㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 8,803

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] weak; feeble; young; inferior, #1,927 [Add to Longdo]
[cuì ruò, ㄘㄨㄟˋ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail, #5,443 [Add to Longdo]
[jiǎn ruò, ㄐㄧㄢˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] to weaken; to fall off, #7,449 [Add to Longdo]
[bó ruò, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail, #8,336 [Add to Longdo]
[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, ] weaken, #9,522 [Add to Longdo]
[ruò diǎn, ㄖㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; failing, #9,821 [Add to Longdo]
[ruǎn ruò, ㄖㄨㄢˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; feeble; flabby, #11,679 [Add to Longdo]
[wēi ruò, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; faint; feeble, #11,786 [Add to Longdo]
[xū ruò, ㄒㄩ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; in poor health, #12,885 [Add to Longdo]
[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, ] cowardly; weak, #15,012 [Add to Longdo]
[ruò zhì, ㄖㄨㄛˋ ㄓˋ, ] weak-minded; mentally deficient; retarded, #16,565 [Add to Longdo]
[qiáng ruò, ㄑㄧㄤˊ ㄖㄨㄛˋ, / ] strong or weak; intensity; amount of force or pressure, #17,003 [Add to Longdo]
[ruò huà, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, ] weaken; make weaker, #18,904 [Add to Longdo]
[ruò xiǎo, ㄖㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, ] small and weak; puny; a child, #20,250 [Add to Longdo]
[shòu ruò, ㄕㄡˋ ㄖㄨㄛˋ, ] thin and weak, #24,548 [Add to Longdo]
[shì ruò, ㄕˋ ㄖㄨㄛˋ, ] to show weak; the impression of weakness, #24,741 [Add to Longdo]
[shuāi ruò, ㄕㄨㄞ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; feeble, #30,447 [Add to Longdo]
[ruò shì, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] amblyopia, #32,334 [Add to Longdo]
[xiān ruò, ㄒㄧㄢ ㄖㄨㄛˋ, / ] fragile; delicate, #38,960 [Add to Longdo]
不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, / ] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health, #49,746 [Add to Longdo]
[jiāo ruò, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄛˋ, / ] delicate, #54,473 [Add to Longdo]
[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, / ] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration, #60,320 [Add to Longdo]
[pín ruò, ㄆㄧㄣˊ ㄖㄨㄛˋ, / ] poor and feeble, #72,591 [Add to Longdo]
[qiè ruò, ㄑㄧㄝˋ ㄖㄨㄛˋ, ] timid; weak, #76,095 [Add to Longdo]
胜强[yǐ ruò shèng qiáng, ㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄥˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] to beat the powerful from a position of weakness, #77,228 [Add to Longdo]
[ruò suān, ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨㄢ, ] weak acid, #86,952 [Add to Longdo]
[ruò jiǎn, ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] weak base (alkali), #132,395 [Add to Longdo]
强将手下无[qiáng jiàng shǒu xià wú ruò bīng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧㄥ, / ] There are no poor soldiers under a good general, #140,050 [Add to Longdo]
锄强扶[chú qiáng fú ruò, ㄔㄨˊ ㄑㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄛˋ, / ] to root out the strong and support the weak (成语 saw); to rob the rich and give to the poor, #147,904 [Add to Longdo]
[zhì ruò, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ, ] immature and feeble, #194,460 [Add to Longdo]
作用[ruò zuò yòng, ㄖㄨㄛˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] weak interaction [Add to Longdo]
势群体[ruò shì qún tǐ, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] those who are economically and politically marginalized [Add to Longdo]
[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, ] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻 [Add to Longdo]
[ruò mài, ㄖㄨㄛˋ ㄇㄞˋ, / ] weak pulse [Add to Longdo]
精神衰[jīng shén shuāi ruò, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄕㄨㄞ ㄖㄨㄛˋ, ] psychasthenia; obsessive-compulsive disorder [Add to Longdo]
违强凌[wéi qiáng líng ruò, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄨㄛˋ, / ] to avoid the strong and attack the weak (成语 saw); to bully; also written 違強陵|违强陵 [Add to Longdo]
违强陵[wéi qiáng líng ruò, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄨㄛˋ, / ] to avoid the strong and attack the weak (成语 saw); to bully [Add to Longdo]
[tǐ ruò, ㄊㄧˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] debility [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
巻き[よわまき, yowamaki] (n) สภาพที่ถูกปั่นกรอหลวม ไม่แน่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
[ぜいじゃく, zeijaku] (adj) อ่อนแอ ไม่แข็งแรง
[じゃく, jaku] (adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
[よわい, yowai] อ่อนแอ , See also: A. 強い,
[よわい, yowai] (adj ) อ่อนแอ , See also: A. 強い,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
[ひよわ, hiyowa] (adj-na,n) weak; delicate; sickly [Add to Longdo]
[ひよわい, hiyowai] (adj-i) weak; sickly [Add to Longdo]
意志薄[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute [Add to Longdo]
[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion [Add to Longdo]
気が[きがよわい, kigayowai] (exp) timid; faint of heart [Add to Longdo]
気の[きのよわい, kinoyowai] (exp,adj-i) (See 気がい) (ant [Add to Longdo]
[きよわ, kiyowa] (adj-na,n) timid; fainthearted [Add to Longdo]
[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P) [Add to Longdo]
[きょじゃくじ, kyojakuji] (n) physically weak or sickly child [Add to Longdo]
体質[きょじゃくたいしつ, kyojakutaishitsu] (n) weak constitution [Add to Longdo]
[きょうじゃく, kyoujaku] (n) strength; power; (P) [Add to Longdo]
アクセント[きょうじゃくアクセント, kyoujaku akusento] (n) (See 高低アクセント) stress accent [Add to Longdo]
記号[きょうじゃくきごう, kyoujakukigou] (n) dynamics mark (music); dynamics marking [Add to Longdo]
[きょうじゃくほう, kyoujakuhou] (n) dynamics (music) [Add to Longdo]
[きょうじゃく;きょじゃく, kyoujaku ; kyojaku] (n) coward [Add to Longdo]
[ぐじゃく, gujaku] (adj-na,n) stupid and weak [Add to Longdo]
[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
[こじゃく, kojaku] (n,adj-na) (1) (arch) young orphan; (2) (arch) being alone and weak with no place to go to [Add to Longdo]
語気をめる[ごきをよわめる, gokiwoyowameru] (exp,v1) to soften one's voice [Add to Longdo]
交通[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access [Add to Longdo]
[こしよわ, koshiyowa] (adj-na,n) bad back; spineless person [Add to Longdo]
[さいじゃく, saijaku] (adj-no,adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
をもって至強にあたる[しじゃくをもってしきょうにあたる, shijakuwomotteshikyouniataru] (exp) (id) (obsc) attacking strength by means of (with) weakness [Add to Longdo]
若年(P);[じゃくねん, jakunen] (n,adj-no) youth; (P) [Add to Longdo]
若輩;[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) [Add to Longdo]
い経済[よわいけいざい, yowaikeizai] (n) weak economy [Add to Longdo]
い者[よわいもの, yowaimono] (n) weak person; the weak [Add to Longdo]
い相互作用[よわいそうごさよう, yowaisougosayou] (n) weak interaction (physics) [Add to Longdo]
き者[よわきもの, yowakimono] (n) weak person; the weak [Add to Longdo]
き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
くする[よわくする, yowakusuru] (exp,vs-i) to turn down (heat, sound, etc.) [Add to Longdo]
[よわさ, yowasa] (n) weakness [Add to Longdo]
っちい[よわっちい, yowacchii] (adj-i) (derog) (col) (See い) weak; feeble [Add to Longdo]
まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening [Add to Longdo]
まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
み(P);[よわみ, yowami] (n) (a) weakness; shortcoming; failing; sore point; (P) [Add to Longdo]
みに付け込む[よわみにつけこむ, yowaminitsukekomu] (exp,v5m) to take advantage of (someone's) weakness [Add to Longdo]
める[よわめる, yowameru] (v1,vt) to weaken; (P) [Add to Longdo]
り果てる[よわりはてる, yowarihateru] (v1,vi) to be exhausted; to be at a loss; to be worn out; to be helpless [Add to Longdo]
り込む[よわりこむ, yowarikomu] (v5m) to weaken; to be at wits' end [Add to Longdo]
り衰える[よわりおとろえる, yowariotoroeru] (v1) to languish [Add to Longdo]
り切る[よわりきる, yowarikiru] (v5r,vi) to faint; to be exhausted [Add to Longdo]
り目[よわりめ, yowarime] (n) time of weakness [Add to Longdo]
り目に祟り目[よわりめにたたりめ, yowarimenitatarime] (exp) misfortunes never come singly [Add to Longdo]
[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
[じゃくう;よわあめ, jakuu ; yowaame] (n) weak rain [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"My teeth are too weak for apples," said the boy.「私のはとってもってりんごはかめません」と男の子は言いました。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることがさの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
ALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.ALSのために、彼の手や腕はペンを握ったりタイプを打ったりすることができないほどくなってしまっていた。
He is a slim child.あの子は々しくほっそりしている。
The storm abated.あらしの勢いがまった。
One day he helped a weak turtle.ある日、彼はいカメを助けた。
Emma has a very poor constitution.エマは虚体質だ。
This flashlight is getting dim.この懐中電灯は明かりがくなってきた。
This is her weak point.これが彼女の点です。
If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.ジェーンはもっと休憩をとらないと、神経衰になるかもしれない。
You will recover from your weakness soon.じきにその衰は回復しますよ。
In interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.ジョンと就職の面接をする時には、彼が極めて視力がいということを考慮しなければならない。
John took advantage of Bill's weakness.ジョンはビルのみに付け込んだ。
Mr Smith is vulnerable to this kind of criticism.スミス氏はこの種の批判にい。
The string was so weak.そのひもはとてもい。
The feeble patient is suffering from stomach cancer.その々しい患者は胃癌に苦しんでいる。
The girl's voice become weaker and weaker.その少女の声はだんだんくなりました。
The warrior is conscious of both his strength and his weakness.その戦士は自分の強さもさも分かっている。
The weak boy was eliminated from the bitter contest.その体のい少年はその厳しい競技でふるい落とされた。
Fever and constant coughing weakened the old lady.その老婆は熱と絶え間ない咳でっていた。
The old lady has been rather feeble since her illness.その老婦人は病後かなり体力がっている。
That sure puts me on the spot.それを言われるといなあ。
I am bit weak at figures.ちょっと数字にいのです。
Now she lay weak in bed.でも今では、病気でって寝ているのだった。
The weakness of vinyl is that it is easily affected by heat.ビニールは熱にいのが難点だ。
Unfair advantage was taken of Bill's weakness.ビルは不当にもみに付け込まれた。
Punish the wicked and save the weak.きを助け、悪をこらす。
His influence in the committee became weaker and weaker.委員会での彼の影響力はまっていった。
A man of weak will.意志のい人。
The weak-willed are prone to go to the dogs; the strong-willed turn failure into success.意志のい人は身を滅ぼしやすい。だが、意志の強い人は失敗を成功にかえる。
A man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.意思のい人は批判の的になる。だから友だちでさえも、その欠点を直せるものならとおもってかれをいじめようとするだろう。
As for the accusations of heresy, here the evidence is much weaker.異端という非難に関しては、ここでの証拠ははるかにいものである。
My desire to become a doctor grew out of looking after my sickly brother.医者になりたいという願望は病な弟の世話をしたことから芽生えた。
My muscular strength has weakened from lack of exercise.運動不足で筋肉がくなった。
Turn the flame down low.炎をくしなさい。
European currencies weakened against the dollar.欧州通貨はドルに対してくなった。
Abridge the king's power.王権をめる。
The sound became fainter and fainter, till at last it disappeared.音は次第にくなり、そしてとうとう聞こえなくなった。
We won hands down, because the other players were weak.我々はボロ勝ちした。何せ相手の選手ときたらいのなんの。
Are you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?皆さんは、皮膚がんになる危険性が大いにあり、体をりきらせ、食料の乏しい、動植物の減少した未来の世界を私たちにつくるつもりですか。
Indeed she is young and beautiful, but she is in delicate health.確かに彼女は若くて美しいが、体がい。
Those who are delicate in health are apt to catch cold when the cold season sets in.寒い季節に入ると、体のい人はとかく風邪を引きやすい。
Faint heart never won fair lady. [Proverb]気のい男が美女を得たためしがない。
The strong should take care of the weak.強者は者の面倒を見るべきだ。
The strong must help the weak.強者は者を助けなければならない。
The strong will survive and the weak will die.強者は生き残り、者は死ぬものだ。
The light from the moon is weak.月の光がい。
Kaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.兼子は新しい仕事で非常に緊張して、神経衰にかかってしまった。
The strength of in the chain is in the weakest link.鎖の強さはその環の一番いところに左右される。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A conscience is that still, small voice that people won't listen to.[CN] 良心是那种很安静微的声音 人们往往从不理会它 Pinocchio (1940)
- You think I'm weak?[JA] 俺が虫だとでも? The Manster (1959)
The light goes down?[CN] 灯光就会变 Gaslight (1944)
I'm afraid he's very weak.[CN] 恐怕他非常虚 The Long Voyage Home (1940)
If you get hit once, you hit back twice.[JA] 息子が欲しかった お前のようない奴じゃなく Four Flies on Grey Velvet (1971)
Too soft and pretty around here for me.[CN] 这里对我来说太柔,太漂亮了 Saratoga Trunk (1945)
I caught them alone carrying on in poor taste.[JA] イエローカードだ。 軟な奴らめ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
And I know your weak points, too. None of them have escaped me.[JA] だが お前のみだって わしはよく知っている Siegfried (1980)
After Aunt Lisa's death she stayed in bed for three days.[JA] ってたわ The Mirror (1975)
Well, when the end does come I shall be far away.[CN] 她身体很,她一向很喜欢你 如果我阵亡... 别说不吉利的话 Gone with the Wind (1939)
I'm not afraid of your threats, and I despise their cowardice.[CN] 我不害怕你的威胁,我鄙视他们的懦 Baltic Deputy (1937)
A little shaky. But okay the doctor says.[CN] 有点虚 但是医生说没问题 The Dark Mirror (1946)
Yes, Father, your mighty Frontier grows weaker by the moment.[JA] 父上 防衛線の防衛力は 次第にまってる The Last Starfighter (1984)
Do you think I covered all those wars and revolutions 'cause I was weak?[JA] 虫が戦争や革命の 記事を書くか? The Manster (1959)
Your overconfidence is your weakness.[JA] その自信過剰があなたの点だ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Many heroes has weanesses.[CN] 大人物也有 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Well, my dear friend, the chicken is off your back.[JA] さて、我が友よ。 この虫(chicken)さん。 . What's Up, Tiger Lily? (1966)
Shipman like any cheap bully in the world.[JA] い者いじめだ! The Intruder (1962)
Now you propose yet another dirt-banked terminus dam with slopes of 21/2 to 1,[JA] そんな極めてい地質の 勾配が1/20から2に及ぶ Chinatown (1974)
Now tell that weak fool to get that scroll, wherever it is, and hand it to his Nubian servant.[CN] 现在,告诉那个虚的傻瓜 不管卷轴在哪都给我取过来 然后交给他的努比亚仆人 The Mummy (1932)
- Maybe you.[JA] み? The Manster (1959)
The ancient spells are weaker, but some of them are still potent.[CN] 古代的咒语大多变了 但有些还有强大的威力 The Mummy (1932)
- #You look fine # - # But I feel so weak #[CN] 一你看起来不错 一但是我觉得很虚 One Hour with You (1932)
- We're no pals to you![JA] 病気で体がってるんだ Tikhiy Don II (1958)
Thomas and Ethel Rogers:[JA] トーマスおよびエセル・ロジャース あなたがたは病な主人 And Then There Were None (1945)
He's arresting.[JA] 心臓がっている The Crazies (1973)
"Moskowitz suffered mental breakdown from strain.[JA] "モスコウィッツは、重圧から神経衰に! What's Up, Tiger Lily? (1966)
I thought it went down in here, as if you had.[CN] 我以为是你把煤气调高 这里的灯光才变 Gaslight (1944)
Old and weak.[JA] 年老いてったのじゃ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
I don't know how it started. Maybe a weak moment. - Weak![JA] おそらく あなたのみに付け込み... The Manster (1959)
You said it provided a motive. So did the prosecution. That wasn't a very strong motive.[JA] 動機になると 検事も主張したが 薄だな 12 Angry Men (1957)
You were feckless and irresponsible and morally unstable.[CN] 你的软无能,你的不负责任 你的毫无道德 Blithe Spirit (1945)
You weak-minded fool![JA] (気のい愚か者め! ) Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
There's something very weak coming through.[JA] 非常にい通信を 確認しました Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You're always so exhausted afterwards.[CN] 毕竟你总是那么虚 The Mummy (1932)
The Force can have a strong influence... on the weak-minded.[JA] フォースはい意思に影響を 及ぼすことができるんだ Star Wars: A New Hope (1977)
When a man is just born, he is weak and fragile.[JA] "人が生まれるときは軟で-" Stalker (1979)
Because she's weak in the knees?[CN] 因为他膝盖脆吗? The Scarlet Empress (1934)
He's not tough enough for you.[JA] 彼はあなたの相手にはすぎでしょう The Wing or The Thigh? (1976)
I thought it went down in there, as if someone... had turned it on in some other part of the house.[CN] 刚才煤气灯光好像变了 仿佛屋里有人开了煤气一样 Gaslight (1944)
No woman alive could possibly resist A man as attractive as all that.[JA] 女ってのは そんな男の魅力に Hollow Triumph (1948)
If you want me to protect him, I have to know the exact spot where the invicible could be hurt![CN] 如果需要我來保護他 那我就一定要知道那個點在哪裏! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
There was none of the former poetic charm of attraction, only a kind of pity for her feminine and childish weakness, a sort of terror before her devotion and trustfulness.[JA] 無垢でかい彼女への 憐れみの情が広がった 彼は運命に感謝した War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Tonight it'd better.[JA] 昼間は電波がい 夜には聴けるさ The Hitch-Hiker (1953)
I am stripped of protection, disarmed, a despondent woman![JA] 私は何の覆いもなく... 防御もなく 一人のい女! Siegfried (1980)
Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being.[JA] 弾力と軟こそ 若さの象徴だ" Stalker (1979)
Too cold for me. You're a softy. You always were.[CN] 一太冷了 一你很柔,一直都如此 Leave Her to Heaven (1945)
But he was a coward and was considered a joke.[CN] 但他是一个懦的人与被愚弄的对象 For Whom the Bell Tolls (1943)
A dirty, cowardly type.[CN] 卑鄙,懦的典型 The Mask of Dimitrios (1944)
If Clint and Cupidon- you're an ungrateful brat- right when you're on the threshold of success if you don't weaken.[CN] 你这忘恩负义的小子, 如果你不软,正当你站在成功的门槛上 Saratoga Trunk (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よわい, yowai] schwach [Add to Longdo]
まる[よわまる, yowamaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
める[よわめる, yowameru] schwaechen, abschwaechen [Add to Longdo]
[よわる, yowaru] schwach_werden, schwaecher_werden [Add to Longdo]
[じゃくたい, jakutai] schwach [Add to Longdo]
[じゃっかん, jakkan] 20_Jahre (alt), jugendliches_Alter [Add to Longdo]
[よわき, yowaki] Schwaeche, Schuechternheit, Baisse [Add to Longdo]
[じゃくてん, jakuten] Schwaeche, schwacher_Punkt [Add to Longdo]
[よわごし, yowagoshi] ohne_Rueckgrad, -feige [Add to Longdo]
[きょうじゃく, kyoujaku] Staerke_und_Schwaeche, Staerke [Add to Longdo]
心神耗[しんしんもうじゃく, shinshinmoujaku] Geistesschwaeche [Add to Longdo]
心神耗[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
[にゅうじゃく, nyuujaku] Verweichlichung, Schwachheit [Add to Longdo]
[いじゃく, ijaku] Magenschwaeche [Add to Longdo]
[はくじゃく, hakujaku] Schwachheit, Schwaeche [Add to Longdo]
[きょじゃく, kyojaku] -schwach, schwaechlich [Add to Longdo]
[すいじゃく, suijaku] Entkraeftung [Add to Longdo]
[ひんじゃく, hinjaku] -arm, knapp, duerftig, unzulaenglich [Add to Longdo]
[なんじゃく, nanjaku] weichlich, nachgiebig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top