Search result for

*布*

(259 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -布-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)
[xuan1 bu4] ประกาศ; แถลงให้ทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์
[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
正規分[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
[はっぷ, happu] การประกาศใช้กฎหมาย
[zabuton] เบาะรองนั่ง
[ふきん, fukin] (n ) ผ้าเช็ดจานชาม(หลังล้าง)
[だいぶきん, daibukin] (n ) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぼろ[ぼろきれ, borokire] Thai: ผ้าขี้ริ้ว English: an old rag

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[布, bù, ㄅㄨˋ] cotton, linen, textiles; to announce, to declare; to spread
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Cloth 巾 held in a hand,  Rank: 380
[希, xī, ㄒㄧ] rare; to hope for, to strive for; to expect
Radical: Decomposition: 乂 (yì ㄧˋ)  布 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 508
[怖, bù, ㄅㄨˋ] frightened, terrified
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  布 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,776
[钸, bù, ㄅㄨˋ] plutonium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  布 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,789
[鈽, bù, ㄅㄨˋ] plutonium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  布 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,595
[佈, bù, ㄅㄨˋ] to spread, to publicize, to announce
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  布 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 making an announcement 布; 布 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろろ昆[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
ぼろ;ぼろ切れ;襤褸切れ;襤褸切[ぼろきれ, borokire] (n) old rag [Add to Longdo]
オリーブ油;阿列油(ateji)[オリーブゆ, ori-bu yu] (n) olive oil [Add to Longdo]
オンライン配[オンラインはいふ, onrain haifu] (n) {comp} online distribution [Add to Longdo]
ガウス分[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分) Gaussian distribution; normal distribution [Add to Longdo]
ポワッソン分[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] (n) {comp} Poisson distribution [Add to Longdo]
ロジスティック分[ロジスティックぶんぷ, rojisuteikku bunpu] (n) {math} logistic distribution [Add to Longdo]
亜麻[あまぬの, amanuno] (n) linen [Add to Longdo]
[あやぬの, ayanuno] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]
一般配[いっぱんはいふ, ippanhaifu] (n) {comp} general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
団;羽蒲団;羽根蒲団[はねぶとん, hanebuton] (n) down (feather) quilt [Add to Longdo]
羽毛[うもうふとん, umoufuton] (n) down(-filled) quilt (futon) [Add to Longdo]
黄麻[おうまふ, oumafu] (n) burlap; hessian [Add to Longdo]
温湿[おんしっぷ, onshippu] (n) hot compress [Add to Longdo]
仮想財[かそうさいふ, kasousaifu] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
[なつぶとん, natsubuton] (n) summer bedclothes [Add to Longdo]
火燵掛[こたつがけ, kotatsugake] (n) (uk) cover for kotatsu [Add to Longdo]
火燵[こたつぶとん, kotatsubuton] (n) (uk) cover for kotatsu [Add to Longdo]
;花ぎれ[はなぎれ, hanagire] (n) flower-patterned material used to bind the ends of the spine in books [Add to Longdo]
[がふ, gafu] (n) (oil painting) canvas [Add to Longdo]
確率分[かくりつぶんぷ, kakuritsubunpu] (n) probability distribution [Add to Longdo]
掛け[かけふ, kakefu] (n) cloth covering [Add to Longdo]
掛け団;掛団;掛け蒲団;掛蒲団[かけぶとん, kakebuton] (n) bed cover; coverlet; quilt; comforter; eiderdown [Add to Longdo]
[くずふ, kuzufu] (n) cloth made from kudzu (Japanese arrowroot) fiber (fibre) [Add to Longdo]
蒲団皮;団皮[ふとんがわ, futongawa] (n) quilting; ticking [Add to Longdo]
[かんぷ, kanpu] (n) dry towel [Add to Longdo]
摩擦[かんぷまさつ, kanpumasatsu] (n) a rubdown with a dry towel [Add to Longdo]
[きゃふ, kyafu] (n) (arch) (See 腰巻) cloth wrapped around the hips (esp. women) [Add to Longdo]
逆転分係数[ぎゃくてんぶんぷけいすう, gyakutenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]
宮古上[みやこじょうふ, miyakojoufu] (n) high quality hemp cloth from Miyakojima (Okinawa prefecture) [Add to Longdo]
;共切れ[ともぎれ;ともぬの(共), tomogire ; tomonuno ( tomo nuno )] (n,adj-no) same cloth; spare cloth (e.g. for patching) [Add to Longdo]
茎若;茎わかめ[くきわかめ, kukiwakame] (n) (See 若・わかめ) wakame stem; central rib of the wakame leaf [Add to Longdo]
[けんぷ, kenpu] (n) silk; silk cloth; (P) [Add to Longdo]
鍵の配[かぎのはいふ, kaginohaifu] (n) {comp} key distribution [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P) [Add to Longdo]
控え団;控[ひかえぶとん, hikaebuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo) [Add to Longdo]
[あらめ;アラメ, arame ; arame] (n) (uk) arame (species of kelp, Eisenia bicyclis) [Add to Longdo]
[こしぬの, koshinuno] (n) loincloth [Add to Longdo]
[こしぶとん, koshibuton] (n) cushion worn round the waist for warmth [Add to Longdo]
(P);恨(iK)[こんぶ(P);コンブ;こぶ, konbu (P); konbu ; kobu] (n) kombu (any kelp of genus Laminaria) (konbu); devil's apron; (P) [Add to Longdo]
巻き;昆[こぶまき;こんぶまき, kobumaki ; konbumaki] (n) type of food (sliced dried herring or other fish wrapped in konbu seaweed and boiled) [Add to Longdo]
出し[こんぶだし, konbudashi] (n) soup stock made from konbu [Add to Longdo]
[こぶちゃ;こんぶちゃ, kobucha ; konbucha] (n) kelp tea [Add to Longdo]
団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P) [Add to Longdo]
団を当てる[ざぶとんをあてる, zabutonwoateru] (exp,v1) to sit on a cushion [Add to Longdo]
再配[さいはいふ, saihaifu] (n) redistribution [Add to Longdo]
[さいふ, saifu] (n) purse; handbag; wallet; (P) [Add to Longdo]
の紐を握る[さいふのひもをにぎる, saifunohimowonigiru] (exp,v5r) to hold the purse strings [Add to Longdo]
雑巾(P);雑(iK)[ぞうきん, zoukin] (n) house-cloth; dust cloth; (P) [Add to Longdo]
三角巾;三角(iK)[さんかくきん, sankakukin] (n) triangle bandage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish, #995 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] to declare; to announce; to proclaim, #1,166 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, / ] to declare; to announce; to spread; to make known; spread; (cotton) cloth, #1,662 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] to declare; to announce; to spread; to make known; spread; (cotton) cloth, #1,662 [Add to Longdo]
[fēn bù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ, / ] distributed; to distribute, #2,560 [Add to Longdo]
[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, ] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008, #3,064 [Add to Longdo]
新闻发[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] arrangement; composition; layout, #4,149 [Add to Longdo]
[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, / ] to put in order; to arrange; to decorate; to fix up; to deploy, #5,083 [Add to Longdo]
[bān bù, ㄅㄢ ㄅㄨˋ, / ] to issue; to promulgate, #5,900 [Add to Longdo]
[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
莱尔[Bù lái ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄦˇ, / ] Blair (name); Braille (name); Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Braille alphabet for the blind, #9,774 [Add to Longdo]
[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007, #10,516 [Add to Longdo]
[biàn bù, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, ] to cover the whole (area); spread everywhere, #10,804 [Add to Longdo]
[pù bù, ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, ] waterfall, #11,204 [Add to Longdo]
[Lǚ Bù, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ, / ] Lü Bu (161-198), champion fighter in the early part of Three Kingdoms, #13,092 [Add to Longdo]
[Qiáo bù sī, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ, / ] Jobs (name), #13,729 [Add to Longdo]
[sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] disseminate, #14,115 [Add to Longdo]
[shā bù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ, / ] gauze, #14,696 [Add to Longdo]
[bù dīng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥ, ] pudding, #18,145 [Add to Longdo]
[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, ] canvas; sailcloth, #18,236 [Add to Longdo]
[Fú bù sī, ㄈㄨˊ ㄅㄨˋ ㄙ, ] Forbes, #18,966 [Add to Longdo]
[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] cloth; material, #20,122 [Add to Longdo]
鲁塞尔[Bù lǔ sài ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄙㄞˋ ㄦˇ, / ] Brussels (capital of Belgium), #20,748 [Add to Longdo]
[mián bù, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] cotton cloth, #22,023 [Add to Longdo]
[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] rouble, Russian currency; also spelt ruble, #23,797 [Add to Longdo]
[Kà bù ěr, ㄎㄚˋ ㄅㄨˋ ㄦˇ, / ] Kabul (capital of Afghanistan), #24,713 [Add to Longdo]
拉格[Bù lā gé, ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄍㄜˊ, ] Prague (capital of Czech Republic), #25,210 [Add to Longdo]
尿[niào bù, ㄋㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, 尿] diaper, #27,485 [Add to Longdo]
[mǒ bù, ㄇㄛˇ ㄅㄨˋ, ] cleaning rag, #28,277 [Add to Longdo]
津巴[Jīn bā bù wéi, ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Zimbabwe, #29,595 [Add to Longdo]
[bù jǐng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] (stage) set, #30,127 [Add to Longdo]
达拉宫[Bù dá lā gōng, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄍㄨㄥ, / ] Potala, winter palace of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet, #30,185 [Add to Longdo]
[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] distributed, #31,667 [Add to Longdo]
[bù xié, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˊ, ] cloth shoes, #32,404 [Add to Longdo]
伊斯坦[Yī sī tǎn bù ěr, ㄧ ㄙ ㄊㄢˇ ㄅㄨˋ ㄦˇ, / ] Istanbul, #32,427 [Add to Longdo]
[bǎi bù, ㄅㄞˇ ㄅㄨˋ, / ] order about; manipulate, #32,989 [Add to Longdo]
线[bù xiàn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wiring, #33,215 [Add to Longdo]
[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, / ] woven cloth; to weave, #33,454 [Add to Longdo]
[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, ] plain white cloth; calico, #34,170 [Add to Longdo]
达佩斯[Bù dá pèi sī, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄆㄟˋ ㄙ, / ] Budapest (capital of Hungary), #34,681 [Add to Longdo]
依族[Bù yī zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ, ] Buyei ethnic group, #36,089 [Add to Longdo]
宜诺斯艾利斯[bù yí nuò sī ài lì sī, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Buenos Aires (capital of Argentina), #36,424 [Add to Longdo]
[Luó bù bó, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, / ] Lop Nor, salt lake and nuclear testing site in Xinjiang, #36,592 [Add to Longdo]
[bù pǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧˇ, ] cloth (by the yard), #37,886 [Add to Longdo]
萨格勒[Sà gé lè bù, ㄙㄚˋ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, / ] Zagreb, #38,050 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I lost my wallet," lamented John.「財を無くした」ジョンは嘆いた。
Proclaim the sacrifice.いけにえ到着を告する。
Thank you for your letter of July 25 and the fabric sample.7月25日付の御手紙と地のサンプルありがとうございました。
He stole my purse from me.あいつが私の財を盗んだ。
Your wallet is on the television set.あなたの財はテレビの上にありますよ。
Your purse is similar to mine.あなたの財は私のに似ている。
The questionnaires were distributed at random.アンケート用紙が無作為に配された。
When did you miss the purse?いつ財がないのに気付いたのか。
Iran proclaimed war against the USイランはアメリカ合衆国に対して宣戦告をした。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には余分な毛が必要だ。
Just give him the wallet.かれに財を渡して。
Waaahhh! I lost my wallet.ウワーン。財をなくした!
Ken folded the blanket in half.ケンは毛を二つに畳んだ。
Kate spread the cloth over the table.ケイトはテーブルにを広げた。
It is likely that these two consonants are in complementary distribution.この2つの子音は相補分をなしていそうである。
These trousers are made of durable cloth.このズボンは長もちする地でできている。
The other day he bought a wallet made of kangaroo leather for me.この間はカンガルーの皮の財を土産に買ってきてくれた。
This kind of blanket needs good airing.この種の毛は十分に虫干ししなければならない。
Please air the zabuton.この座団を干して下さい。
Where did you find this wallet?この財はどこで拾ったのですか。
This purse is made of paper.この財は紙でできている。
These insects are widely distributed.この種の昆虫は日本に広く分している。
The soft blanket is fit for a baby.この柔らかい毛は赤ちゃんにちょうどいい。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
This world is but canvas to our imaginations.この世は我々の想像力にとっての画そのものである。
Why don't you polish the shoes with this cloth?こので靴を磨いてご覧なさい。
Patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.この氷結と氷解のパターンが、北極熊の主な獲物であるアザラシの分と数に影響を与えるのだ。
This cloth tears easily.このはすぐ破ける。
This cloth feels smooth.このはなめらかである。
This cloth feels like velvet.このはビロードのような手ざわりがする。
This cloth is made of cotton.このはもめんでできている。
This cloth feels smooth.このは滑らかな手触りです。
This cloth feels soft.このは手触りが柔らかい。
This cloth absorbs water well.このは水をよく吸収する。
This cloth is good in quality for its price.このは値段の割に品質が良い。
This cloth adheres to the skin.このは肌にくっつく。
This cloth is agreeable to the touch.このは肌触りが良い。
This cloth will not turn color.このは変色しません。
This cloth tears easily.このは裂けやすい。
This is impermeable to water.この地は水を通さない。
This material will stand up to lots of washings.この地は洗濯に強い。
This cloth will not last long.この地は長持ちしないだろう。
This cloth wears well.この地は長持ちする。
Did you see a brown wallet around here?この辺で茶色い財を見ませんでしたか。
This is the same purse that I lost a week ago.これは私が一週間前になくした財だ。
Please give her a fluoride treatment.すみませんが娘の歯にフッソ塗をしてください。
This is the same wallet as I lost a week ago.これは私が1週間になくしたのと同じ財だ。
Then I found I had left my wallet at home.そのとき財を家に忘れてきたことが分かった。
The country declared war against its neighbor.その国は隣国に対し宣戦を告した。
He clutched his wallet in his hand.その子は手に財をしっかり掴んでいた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey. Rip that rotten rag off![JA] そのボロを引き裂け! The Monkey King 2 (2016)
Nice move telling our client he's not gonna be billed for last quarter.[CN] 他比大卫・莱恩在维加斯的时间都长 Divide and Conquer (2017)
Why don't you lay out the gingham blanket.[JA] ギンガム毛は、敷かないで Falling Slowly (2016)
BFG, what did you do with my blanket?[JA] BFG 私の毛で何かした? The BFG (2016)
I also urge you to declare a state of emergency.[JA] 直ちに災害緊急事態の 告の宣言をお願いします Shin Godzilla (2016)
- Why did you cover his face?[JA] - なぜがかけられてるの? The Autopsy of Jane Doe (2016)
It looks like some kind of shroud.[JA] シュラウド(死者を覆う)かな The Autopsy of Jane Doe (2016)
The Lannisters have declared war on house Tyrell.[JA] ラニスターはタイレル家に宣戦告した Stormborn (2017)
But when the girls were talking and Hayato came home, he kind of made the first move.[JA] (山里)ただ あの女子3人の 恋愛トークからの 速人が帰ってきた時の 何て言うんですか 宣戦告からの 最初の一手みたいな あれ Midsummer Intimacy (2016)
- Harvey, I can't.[CN] 好 那我们在鲁克林房屋委员会见面 好 Brooklyn Housing (2017)
Wow, luxurious feather comforters.[JA] (ありさ)何この 高級羽毛 Anywhere for You (2016)
His decision left the boxing world in a state of confusion.[CN] 奎林宣他要放弃冠军头衔 CounterPunch (2017)
All right, I got my wallet.[JA] 財を手に入た Jack Reacher: Never Go Back (2016)
I mean, I help him, but he goes to the blood bank about once every two weeks and gives blood.[CN] 他的教练约翰朗 是美国拳击联合会的主席 CounterPunch (2017)
That'll give us time to come up with our cover story.[CN] 去鲁克林 见马克・史蒂文斯 Brooklyn Housing (2017)
No, I know somebody who used to be there.[CN] 兰伯特 莱克威尔... Brooklyn Housing (2017)
"Boom!" Making noise under a blanket?[JA] - ドカーン - 「毛の下で騒ぐだって? A Dog's Purpose (2017)
But it's true.[CN] 我不需要当众宣 斯特芬妮 Mudmare (2017)
- Yeah.[CN] 从哪里 是鲁克林的养老院 Brooklyn Housing (2017)
You dropped your blanket.[JA] お前さんは 毛を落とした The BFG (2016)
Well, no, no, it's not like that. I mean, we keep our money separate, so...[JA] 彼女には頼ってない 財は別だ The Hollars (2016)
I have no love for them.[CN] 没错 莱顿・古尔德 Divide and Conquer (2017)
Mike and I are both really busy getting our careers off the ground right now.[CN] 那么你 也会找时间宣喜讯吗 Divide and Conquer (2017)
- I'll let you know after I see Louis. - What do you mean?[CN] 就给了莱顿搞垮律所的机会 Divide and Conquer (2017)
They are on the blanket![JA] 毛の上よ! Falling Slowly (2016)
Well, you know, Max, if you hadn't sent me into a strip covered in fucking German AAA![JA] あなたが私を ドイツ軍対空砲台に陣した クソのドイツAAAで覆われて! Allied (2016)
- Well, you know my history with infidelity.[CN] 为什么没告诉我雅各的事 Brooklyn Housing (2017)
Moments ago, the Prime Minister declared a national state of emergency in response to the giant creature that has come ashore.[JA] 先ほど初の 災害対策基本法の 災害緊急事態の告を 総理が宣言 Shin Godzilla (2016)
Look, whatever you're doing with Oliver, wrap it the hell up.[CN] 我和奥利佛 约好要在鲁克林房屋委员见面 Brooklyn Housing (2017)
And our losses are growing by the day.[CN] 内部消息透露给莱顿的内奸 好吧 路易 如果你真这么想 Divide and Conquer (2017)
Five, six years he never had a fight in the street.[CN] (伯纳德霍普金斯) 有人问我 "你在鲁克林有个儿子?" CounterPunch (2017)
Harvey, please tell me Zane went for the merger idea. - He didn't. - Damn it![CN] 莱顿那边带过来的客户 -随你挑 -事成之后 Divide and Conquer (2017)
But whatever it is, it has to happen tonight.[CN] 什么 斯特芬妮什么时候去莱顿的 Divide and Conquer (2017)
Look, we have separate accounts.[JA] 家は財は別なんだ Pilot (2016)
And I wrap my fear around me like a blanket[JA] 自分が恐れるものを 毛のようにまとい The Hollars (2016)
♪ Get another piece of pie for your wife ♪[CN] -守卫 他们会一时兴起就公在墙上 Brooklyn Housing (2017)
They have declared war on Dorne.[JA] ドーンにも宣戦告している Stormborn (2017)
Here you go.[JA] はい 毛 The Boy (2016)
Like Quillin did, you live and die with those decisions.[CN] (拉德博斯) 几克都不能超过 CounterPunch (2017)
I cleaned the Japanese-style room, vacuumed, aired the futon and more... but I don't think you even noticed.[JA] この前だって 和室 全部 掃除機かけて 団も干したりしてたんだけど でも 気づいてないんだな とかさ No Use Crying Over Meat (2016)
Ever owned a Velcro wallet?[JA] これまでベルクロ財を持っていた? The Circle (2017)
It's definitely some kind of fabric.[JA] 何かのの糸だね The Autopsy of Jane Doe (2016)
You know why.[CN] 我知道怎么搞定莱顿 Divide and Conquer (2017)
This is a declaration of war.[JA] これはお前らからの 宣戦告だな Contrapasso (2016)
We should at least set out a blanket.[JA] - 毛くらい置いてあげてよ A Dog's Purpose (2017)
Morelli's expense reports for the last three years.[CN] 我之前是莱顿・古尔德律所的合伙人 Divide and Conquer (2017)
I don't care if it means offering her her job back.[CN] 可能在帮莱顿挖我们的客户 Divide and Conquer (2017)
The Lannisters have declared war on House Tyrell.[JA] ラニスターはタイレル家に宣戦告した The Winds of Winter (2016)
Can we get a couple more blankets over here?[JA] 毛を沢山持ってこられるか? Sully (2016)
A mere 50,000...[CN] 欢迎来到鲁克林 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン配[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
ポワッソン分[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
一般配[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
鍵の配[かぎのはいふ, kaginohaifu] key distribution [Add to Longdo]
再配[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]
[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
指数分[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution [Add to Longdo]
正規分[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution [Add to Longdo]
度数分[どすうぶんぷず, dosuubunpuzu] histogram [Add to Longdo]
二項分[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution [Add to Longdo]
先表[はいふさきひょう, haifusakihyou] Distribution List, DL [Add to Longdo]
先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] use of distribution list [Add to Longdo]
先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] distribution list expansion [Add to Longdo]
先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
先表名[はいふさきひょうめい, haifusakihyoumei] distribution list name [Add to Longdo]
標準正規分[ひょうじゅんせいきぶんぷ, hyoujunseikibunpu] standard normal distribution, z-distribution [Add to Longdo]
標本分[ひょうほんぶんぷ, hyouhonbunpu] sampling distribution [Add to Longdo]
頻度分[ひんどぶんぷ, hindobunpu] frequency distribtion [Add to Longdo]
[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation [Add to Longdo]
累積分関数[るいせきぶんぷかんすう, ruisekibunpukansuu] cumulative distribution function [Add to Longdo]
連続分[れんぞくぶんぷ, renzokubunpu] continuous distribution [Add to Longdo]
ガウス分[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution [Add to Longdo]
同一分[どういつぶんぷ, douitsubunpu] uniform distribution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうふ, koufu] oeffentliche_Bekanntmachung, amtliche_Verkuendigung [Add to Longdo]
[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
[とふ, tofu] (Salbe) auftragen [Add to Longdo]
[ふ, fu] Tuch [Add to Longdo]
[ふ, fu] AUSBREITEN, TUCH [Add to Longdo]
掛け[かけぶとん, kakebuton] Bettdecke [Add to Longdo]
[しきふ, shikifu] Bettuch [Add to Longdo]
[こんぶ, konbu] -Tang, Riementang [Add to Longdo]
[こんぶ, konbu] (Riemen) -Tang [Add to Longdo]
[こぶちゃ, kobucha] Tang-Tee [Add to Longdo]
[もうふ, moufu] Wolldecke [Add to Longdo]
湿[しっぷ, shippu] (warmer=kalter) Umschlag [Add to Longdo]
[けんぷ, kenpu] Seidenstoff [Add to Longdo]
綿[めんぷ, menpu] Baumwollstoff [Add to Longdo]
[こしぬの, koshinuno] Lendenschurz [Add to Longdo]
[さいふ, saifu] Portemonnaie [Add to Longdo]
[はいふ, haifu] weite_Verbreitung [Add to Longdo]
[はんぷ, hanpu] austeilen, verteilen, verbreiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top