Search result for

*小偷*

(51 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 小偷, -小偷-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小偷[xiǎo tōu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ, ] thief, #6,572 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gently, Master.[CN] 她是下贱的 小偷的女儿 Beauty and the Beast (2017)
No, Judah Ben-Hur.[CN] 那他就是小偷,给他应有的处罚 Ben-Hur (2016)
Who are you?[CN] 偷小偷偷来的东西不叫偷 Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Stop the thief![CN] 小偷! The Day Will Come (2016)
Ah, I got it...[CN] 抓到那个在停车场偷窃的小偷 Patriots Day (2016)
Probably, yes.[CN] 難道你不覺得你的眼睛 比一個受傷的小偷更重要嗎 ? Gods of Egypt (2016)
(Japanese) Arrest him![CN] 小偷 Railroad Tigers (2016)
It was a mortal, Lord.[CN] 把幫他的那個小偷 也給我找出來 Gods of Egypt (2016)
Hey.[CN] 你的意思是我们要对付一个盗用身份的小偷 You say we're dealing with an identity thief, 没有任何证据能表明这一点 only I haven't come across any evidence of that. Pick Your Poison (2016)
- You a cop?[CN] 你这个小偷 Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Are you insinuating that I buy hot property in here?[CN] 小偷 High Strung (2016)
My word.[CN] 我可不是小偷 Going in Style (2017)
But not a single person has been able to steal it.[CN] 能够偷到它对于小偷来说 则是无上的荣耀 One Piece Film: Gold (2016)
You're no one's hero.[CN] 让整个世界陷入灾难的小偷 Moana (2016)
I wouldn't recommend that.[CN] 从刚才开始 我当年做小偷的热血也开始蠢蠢欲动了 One Piece Film: Gold (2016)
Pick a hand.[CN] 你知道当小偷的下场吗? X-Men: Apocalypse (2016)
- Who's that?[CN] 小偷先生? Smell the Weakness (2017)
I have something Set took from you.[CN] 沒錯 小偷 Gods of Egypt (2016)
- Did you know about this?[CN] 你这个小偷 Eddie the Eagle (2015)
Get lost! Why are you everywhere?[CN] (三癩子 小偷 Railroad Tigers (2016)
Let's make a deal.[CN] -我知道你不是个小偷 拿去吧 Skins (2017)
No![CN] 你爸爸是个小偷 Beauty and the Beast (2017)
Sure about this?[CN] 你这个小偷 Jack Reacher: Never Go Back (2016)
I was a portable fucking goldmine.[CN] 所以等我出狱的时候 "再见了小偷小摸 T2 Trainspotting (2017)
Herr Meister's positively seething.[CN] 你就是个小偷 保险箱里四万欧元被盗 酒店报了警 Episode #1.2 (2016)
You both stand accused of a crime most serious.[CN] 操蛋的小偷 XXI. (2016)
Nickel and diming with two dumb Guineas.[CN] 你跟两个蠢家伙 搞些几块几十块钱的小偷小摸 You're too smart for the stuff you've been pulling. Live by Night (2016)
it's some violent criminals.[CN] 还不是些小偷小摸 都是些大案要案 It's not shoplifters either; Honor Among Thieves (2015)
We could always turn back...[CN] 抱歉 之前我竟然说你爸爸是小偷 Beauty and the Beast (2017)
So what is your plan?[CN] 這個小偷才是 Gods of Egypt (2016)
No way![CN] 和娜美有过一段孽缘 曾经也算是同为小偷的伙伴 One Piece Film: Gold (2016)
I've finally been given a spare key after approaching Tesoro.[CN] 世上知名的怪盗和小偷曾多次试图得到它 One Piece Film: Gold (2016)
I had an arc on Party of Five, look me up.[CN] 洛杉矶典当行 后方停车 我不是小偷 我是个演员 路易·德尔加多 St. Lucifer (2016)
What's going on?[CN] 抓住他 抓小偷 你这个坏蛋 Episode #1.9 (2016)
As for Kelly, she'd all but forgotten about her days at Loomis Fargo, till the company made the news.[CN] 他是穷酸的小偷 专偷小儿科医院的小轮椅 Masterminds (2016)
Yes. A thief.[CN] 小偷 ? Gods of Egypt (2016)
And greedy as the day is long.[CN] 世上最厉害的小偷. The Huntsman: Winter's War (2016)
Oh, that's ripe, coming from you.[CN] 小偷可没什么荣誉 No honor among thieves. Honor Among Thieves (2015)
- Cadmium poisoning.[CN] 要说说我们对患者小偷小摸的原因吗 By Dawn's Early Light (2016)
I hear the Ascots are marking Hamish's succession tonight.[CN] 时间是小偷 还是恶棍 Alice Through the Looking Glass (2016)
You screwed up way more than I did![CN] 只是在东海当小偷的时候 经常争夺宝物而已吧 One Piece Film: Gold (2016)
Stop![CN] 小偷 ! Gods of Egypt (2016)
Who wants to see us murdered in our own base.[CN] 他们是一群卑劣的小偷 Star Trek Beyond (2016)
Let me get that for you, Agent May.[CN] 小时候确实有小偷小摸 但没有暴力犯罪记录 Ghost Rider: Let Me Stand Next to Your Fire (2016)
We got to go.[CN] 小偷能做到吗 Ghost Rider: The Laws of Inferno Dynamics (2016)
You know what we do to thieves?[CN] 抓住她 抓小偷 X-Men: Apocalypse (2016)
Stop her. Stop that thief![CN] 妈的有小偷小偷 X-Men: Apocalypse (2016)
I am Private Kim Gi Beom.[CN] -啊那个小偷 Episode #1.3 (2016)
Her hair...[CN] 我在找一个女小偷 这个家伙有点笨 Alice Through the Looking Glass (2016)
But I see now that you give before you take.[CN] 你看我总以为时间是个小偷 偷走了我爱的一切 Alice Through the Looking Glass (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top