ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*卵*

   
189 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -卵-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卵, luǎn, ㄌㄨㄢˇ] egg, ovum, roe; ovary, testes; to spawn
Radical: Decomposition: 卩 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictographic] Two ovaries containing eggs,  Rank: 2,008
[孵, fū, ㄈㄨ] to brood over eggs, to incubate, to hatch
Radical: Decomposition: 卵 (luǎn ㄌㄨㄢˇ)  孚 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [ideographic] To brood 孚 over eggs 卵,  Rank: 3,256

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luǎn, ㄌㄨㄢˇ, ] egg; ovum; spawn, #10,327 [Add to Longdo]
[luǎn cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ, ] ovary, #10,995 [Add to Longdo]
[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]
[luǎn zǐ, ㄌㄨㄢˇ ㄗˇ, ] ovum, #22,350 [Add to Longdo]
[pái luǎn, ㄆㄞˊ ㄌㄨㄢˇ, ] ovulate, #25,298 [Add to Longdo]
[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] lay (an egg), #28,636 [Add to Longdo]
[luǎn pào, ㄌㄨㄢˇ ㄆㄠˋ, ] follicle, #31,191 [Add to Longdo]
磷脂[luǎn lín zhī, ㄌㄨㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄓ, ] lecithin (phospholipid found in egg yolk), #36,736 [Add to Longdo]
[é luǎn shí, ㄜˊ ㄌㄨㄢˇ ㄕˊ, / ] pebble; cobblestone, #37,470 [Add to Longdo]
受精[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum, #39,449 [Add to Longdo]
[luǎn huáng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] egg yolk, #58,086 [Add to Longdo]
[luǎn xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] oval; egg-shaped (leaves in botany), #73,984 [Add to Longdo]
击石[yǐ luǎn jī shí, ㄧˇ ㄌㄨㄢˇ ㄐㄧ ㄕˊ, / ] lit. to strike a stone with egg (成语 saw); to attempt the impossible; to invite disaster by overreaching oneself, #86,738 [Add to Longdo]
黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, / ] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta), #88,546 [Add to Longdo]
危如累[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state, #129,061 [Add to Longdo]
[cán luǎn, ㄘㄢˊ ㄌㄨㄢˇ, / ] silkworm eggs, #170,446 [Add to Longdo]
事危累[shì wēi lěi luǎn, ㄕˋ ㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] lit. the matter has become a pile of eggs (成语 saw); fig. at a critical juncture [Add to Longdo]
[luǎn yuán, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] oval; ellipse [Add to Longdo]
圆形[luǎn yuán xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval; ellipsoidal [Add to Longdo]
圆窗[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, / ] oval window between middle and inner ear [Add to Longdo]
巢窝[luǎn cháo wō, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ ㄨㄛ, / ] ovary [Add to Longdo]
母细胞[luǎn mǔ xì bāo, ㄌㄨㄢˇ ㄇㄨˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] egg cell [Add to Longdo]
精巢[luǎn jīng cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] ovaries and testes [Add to Longdo]
双胞胎[yì luǎn shuāng bāo tāi, ㄧˋ ㄌㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] fraternal twins [Add to Longdo]
[niǎo luǎn, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] bird's egg [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
茹で[ゆでたまご, yudetamago] (n) ไข่ต้ม
[しおたまご, shiotamago] (n ) ไข่เค็ม
[けいらん, keiran] ไข่ไก่
[たまご, tamago, tamago , tamago] (n ) ไข่

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラーフ[グラーフらんぽう, gura-fu ranpou] (n) Graafian follicle [Add to Longdo]
コロンブスの[コロンブスのたまご, koronbusu notamago] (n) Columbus' egg [Add to Longdo]
モザイク[モザイクらん, mozaiku ran] (n) mosaic egg [Add to Longdo]
[いちらんせい, ichiransei] (n) (abbr) (See 二性) identical (of twins) [Add to Longdo]
性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
温泉;温泉たまご;温泉玉子[おんせんたまご, onsentamago] (n) egg slow-boiled so that the yolk is hard but the white is still soft (traditionally cooked in a hot spring) [Add to Longdo]
[かいらん, kairan] (n) bearing an egg (biology) [Add to Longdo]
貝割;貝割り;割り;割;穎割り;穎割[かいわり, kaiwari] (n) radish sprout [Add to Longdo]
割れた[われたたまご, waretatamago] (n) broken egg [Add to Longdo]
乾燥[かんそうたまご, kansoutamago] (n) dehydrated eggs [Add to Longdo]
[かんたまご, kantamago] (n) egg laid in winter [Add to Longdo]
[けいらん, keiran] (n) hens egg; (P) [Add to Longdo]
固茹で[かたゆでたまご, katayudetamago] (n) hard-boiled egg [Add to Longdo]
[さいらん, sairan] (n,vs) collecting eggs (i.e. from laying hens) [Add to Longdo]
[さいらんけい, sairankei] (n) egg-laying hens; layers [Add to Longdo]
作家の[さっかのたまご, sakkanotamago] (n) aspiring writer [Add to Longdo]
[さんらん, sanran] (n,vs) egg-laying; spawning; (P) [Add to Longdo]
回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration [Add to Longdo]
[さんらんかん, sanrankan] (n) ovipositor (tubular organ used for laying eggs) [Add to Longdo]
[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]
[さんらんこう, sanrankou] (n) vulva; vulvae [Add to Longdo]
場所[さんらんばしょ, sanranbasho] (n) egg-laying site [Add to Longdo]
[さんらん, sanran] (n) silkworm egg [Add to Longdo]
[さんらんし, sanranshi] (n) silkworm-egg paper [Add to Longdo]
受精[じゅせいらん, juseiran] (n) fertilized eggs; fertilised eggs; (P) [Add to Longdo]
出し巻き;だし巻き[だしまきたまご, dashimakitamago] (n) Japanese omelette [Add to Longdo]
[なまたまご, namatamago] (n) raw egg [Add to Longdo]
煎玉子;煎り;炒り;炒り玉子[いりたまご, iritamago] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
掻き玉汁;掻き[かきたまじる, kakitamajiru] (n) egg soup [Add to Longdo]
器;蔵[ぞうらんき, zouranki] (n) (See 造精器) archegonium [Add to Longdo]
多嚢胞性巣症候群[たのうほうせいらんそうしょうこうぐん, tanouhouseiransoushoukougun] (n) polycystic-ovary syndrome [Add to Longdo]
;託(iK)[たくらん, takuran] (n) brood parasitism (planting one's eggs in another bird's nest, as demonstrated by the cuckoo, etc.) [Add to Longdo]
端黄[たんおうらん, tan'ouran] (n) (See 等黄) telolecithal egg (egg having the yolk situated primarily at one end) [Add to Longdo]
地の[じのたまご, jinotamago] (n) local eggs; farm-fresh eggs [Add to Longdo]
[じたまご, jitamago] (n) locally-produced egg [Add to Longdo]
中黄[ちゅうおうらん, chuuouran] (n) centrolecithal egg; mesolecithal egg [Add to Longdo]
[ちゅうらん, chuuran] (n) (1) insect egg; insect eggs; (2) parasite egg; parasite eggs [Add to Longdo]
調節[ちょうせつらん, chousetsuran] (n) regulation egg [Add to Longdo]
等黄[とうおうらん, tououran] (n) (See 端黄) homolecithal egg (egg having a yolk that is evenly distributed throughout) [Add to Longdo]
[にらんせい, niransei] (n) (abbr) (See 一性) fraternal (of twins) [Add to Longdo]
性双生児[にらんせいそうせいじ, niranseisouseiji] (n) fraternal twins [Add to Longdo]
[はいらん, hairan] (n,vs,adj-no) ovulation [Add to Longdo]
[はいらんつう, hairantsuu] (n) ovulation pain [Add to Longdo]
[はいらんび, hairanbi] (n) (See 危険日) ovulation day [Add to Longdo]
誘発剤[はいらんゆうはつざい, hairanyuuhatsuzai] (n) ovulation-inducing drug [Add to Longdo]
半熟[はんじゅくたまご, hanjukutamago] (n) soft boiled egg [Add to Longdo]
文士の[ぶんしのたまご, bunshinotamago] (n) hatching writer [Add to Longdo]
[ほうらん, houran] (n,vs) incubation [Add to Longdo]
未受精;未授精[みじゅせいらん, mijuseiran] (n) unfertilized egg [Add to Longdo]
無精[むせいらん, museiran] (n) wind egg; unfertilized egg; unfertilised egg [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Orange juice, and two eggs over easy.オレンジジュースと2個をオーバー・イージーでお願いする。
In making a cake, you must use eggs, butter and sugar.ケーキを作るときには、、バター、砂糖を使わなければいけない。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦粉、砂糖、が必要だ。
This hen does not lay eggs at all these days.このめんどりはこの頃全然を産まない。
Eggs are cheap in this season.この季節はが安い。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃ちっともを産まない。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃を産まない。
How many eggs does this hen lay each week?この鶏は週に何個を産みますか。
This hen does not lay eggs at all these days.この鳥は近頃ちっともを生まない。
The eggs in this case are fresher than those in the other case.この箱のはもう1つの箱のそれらより新鮮です。
None of these eggs are fresh.このはすべて古い。
Not all of these eggs are fresh.このはすべて新しいとはかぎらない。
Are these eggs sold by the dozen?このはダースごとに売られていますか。
This egg has a bad smell.このは嫌な匂いがする。
This egg is fresh.このは新しい。
All these eggs are not fresh.これらのが全部新鮮というわけではない。
Salmon lay their eggs in fresh water.サケは淡水で産する。
I have steak, eggs, hash browns, toast, and coffee.ステーキににハッシュブラウンにトースト、コーヒーよ。
The hen hatched five eggs.そのめんどりは5個のをかえした。
The hen lays an egg almost every day.そのめんどりはほとんど毎日を産む。
The hen has laid an egg.そのめん鳥はを産んだ。
The chicken hasn't laid eggs lately.その鶏は最近を産んでいない。
The hen has been brooding its eggs for a week.その雌鶏は一週間を抱いている。
There are a lot of eggs in the box.その箱の中にはたくさんのがあります。
It was about the size of an egg.それはぐらいの大きさだった。
It is about the size of an egg.それはくらいの大きさです。
It looks like an egg.それはのように見える。
It's about the size of an egg.それはほどの大きさである。
We buy eggs by the dozen.ダース単位でを買う。
There is a small teacup and an egg on the table.テーブルの上に小さな茶碗とがある。
Especially remarkable was her oval face.とりわけ人目をひいたのは、彼女の型の顔立ちだった。
Why does that goose sit on her eggs?なぜあのがちょうはの上に座っているのですか。
The chicken laid an egg this morning.ニワトリが今朝を生んだ。
First beat the eggs and add it to the soup.まずを強くかき混ぜそれをスープに加えます。
Mary took out the eggs one by one.メアリーはを一つずつ取り出した。
The hen was sitting on the eggs in the nest.めんどりは巣でを抱いていた。
The hen sits on her eggs until they hatch.めんどりはがかえるまで抱く。
The rugby ball is shaped something like an egg.ラグビーのボールはに似ている。
I delivered identical twins.性双生児を出産しました。
In summer eggs soon go bad.夏はすぐにが悪くなる。
Cows give us milk, and hens eggs.牛は我々にミルクをくれ、鶏はをくれる。
You must buy milk, eggs, butter, and so on.牛乳、バターなどを買わなければならない。
Blend milk and eggs together.牛乳とを混ぜなさい。
Don't kill the goose that lays the golden eggs.金のを生むガチョウを殺すな。
Ken went to the supermarket to buy some eggs.健はいくつかのを買うためにスーパーマーケットへ行きました。
How many eggs could you get yesterday?昨日いくつのを手に入れたか。
Salmon go up the river and lay their eggs in the sand.鮭はかわをさかのぼって砂に産する。
You know that I don't like eggs.私がを嫌いなのはご存じでしょう。
Our hens laid a lot of eggs yesterday.私たちの鶏は昨日たくさんのを産んだ。
We have bread and eggs for breakfast.私たちは朝食にパンとをとります。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a layer of mist covering the eggs that reacts when broken.[JA] を覆うように霧が... 壊すと何か反応しそうだ Alien (1979)
- We are identical.[CN] - 我们是同双胞胎,但是... The Dark Mirror (1946)
It is the time of spawning.[CN] 现在正是产 The Silent World (1956)
Turtle babies leave the nest.[CN] 是小诞生了 The Silent World (1956)
"On ne peut pas faire un omelette sans casser des oeufs."[JA] オムレツを作る時 を壊してしまいます The Memory of a Killer (2003)
Why, in my day, you could buy meat anywhere. Eggs, they had. Real butter.[JA] 昔は肉が買えた も本物のバターも新鮮なレタスも Soylent Green (1973)
- The melon with port the egg in jelly, mackerel in aspic pâté de foie gras, crayfish in broth.[JA] ゼリー、鯖のアスピック寄せ フォアグラのパテ、ザリガニのスープ・・・ The Wing or The Thigh? (1976)
In my case. To add to my knowledge about identical twins.[CN] 对于我来说,增加你们两个就是为了研究同双胞胎 The Dark Mirror (1946)
It's full of leathery objects, like eggs or something.[JA] 何か たくさん... のようなもので 埋め尽くされてる Alien (1979)
- Don't you see, Poland's at stake?[CN] 还有她要杀谁 你不明白吗 波兰危如累 To Be or Not to Be (1942)
More eggs?[JA] はどう? The Bridges of Madison County (1995)
More than 2 hours to put all the eggs.[CN] 直到产结束为止,要花两个多小时 The Silent World (1956)
So who's laying these eggs?[JA] を産む 何かがいる Aliens (1986)
While he melts down the iron in the fire old Mime cooks eggs for his meal.[JA] 奴が鉄を熱くして粥にするなら 老いぼれはから煎じ汁を調合する Siegfried (1980)
It's turning the eggs.[JA] だわ Jurassic Park (1993)
I've been taking my temperature and I know I'm ovulating.[CN] 我测过我的体温. 我知道我在排 The Big Chill (1983)
I love your skin, so soft and smooth like a pebble. Let go of me![CN] 我爱你的肌肤, 如此柔软和光滑,就像鹅石一样 Emmanuelle (1974)
Fallopian?[CN] 输管? Fandango (1985)
I'm fucking eggs.[CN]  The Silent World (1956)
hard-boiled eggs.[JA] 固ゆでについてかな? . What's Up, Tiger Lily? (1966)
♫ On the sands of time ♫ You're only a pebble[CN] 在时间的沙滩上 你只是小小的鹅 Funny Face (1957)
Now, they lay eggs.[CN] 然后再产 The Silent World (1956)
"Take two chopped hard-boiled eggs, 2 tablespoons of mayonnaise...[JA] "2つに切った堅ゆでのに、マヨネーズを大匙2杯ー What's Up, Tiger Lily? (1966)
Leave the eggs to the laboratory.[JA] はそっちに置いとけ The Wing or The Thigh? (1976)
Where are those eggs?[JA] はまだか? The Intruder (1962)
Tell me. How much ovaries you have?[CN] 告诉我 你有多少巢? Attenti... arrivano le collegiali! (1975)
But you've got bacon and eggs[JA] しかし、あなたはベーコンとを持っている Howl's Moving Castle (2004)
But each of these things comes from an egg, right?[JA] そんな数が1つのから 生まれるわけない Aliens (1986)
Want some eggs?[JA] は? A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
Pebbles on the roof, I wonder why?[CN] 屋顶上怎么会有鹅石? Wings of Desire (1987)
It is a very Painful work and very long.[CN] 产是很痛苦的,而且还要花很长时间 The Silent World (1956)
Cubic chickens and cubic eggs.[JA] 四角いチキンと四角い・・・ The Wing or The Thigh? (1976)
First and Second Fallopians.[CN] 第一和第二输管(应为 Thessalonians,意为给帖撒罗尼迦人的第一和第二封信函 Fandango (1985)
They dig um nest, and then, a deep well for eggs.[CN] 在这里挖个,在里面生下 The Silent World (1956)
- No, strawberries.[JA] ― Soylent Green (1973)
Tw-ins?[CN] 是异双胞胎 Episode #1.2 (2004)
Look who's teaching me how to suck eggs.[JA] いやはや おまえさんに の吸い方を教わろうとはな Rough Night in Jericho (1967)
You are in serious danger too.[CN] 你也危如累 Casanova 70 (1965)
Mix eggs, sugar, oil, corn syrup...[JA] 白、砂糖 部分水素添加植物油脂 固形コーン・シロップ Manny & Lo (1996)
The little dudes are just eggs.[JA] ちょっと前はだったんだぞ Finding Nemo (2003)
The wasp then disembowels it to deposit its larva... in the tarantula's stomach.[CN] 這種蜂再撕開它身子,在其腹部... 產下自己的 Black Belly of the Tarantula (1971)
The Lepidoptera...[CN] 并在它皮下产 鳞翅目... Body of Love (1972)
They served some kind of salty fish eggs, but I didn't like 'em.[CN] 他們提供咸魚,我不喜歡 Lolita (1962)
He says that the smallest pebble has a life of its own.[CN] 哪怕是小小一颗鹅石 也有着自己的生命 Fanny and Alexander (1982)
All right. An egg then. Who the hell needs strawberries?[JA] じゃだ イチゴは忘れて Soylent Green (1973)
Now, get out of my way, or I swear you'll be wearing your balls for earrings![CN] 给我滚开 否则我拿你的蛋来做耳环! Creepshow (1982)
The enlarged right ovary displays a growth the size of a pea, differing in firmness from surrounding tissue and of a gray-yellow color.[CN] 你的右巢 長了一個豌豆大小的東西 異於週遭組織,很堅實 呈灰黃色 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Close your eyes, it feels like you're eating runny eggs.[JA] 目つぶってみ 生焼けの 食ってるみたいだぜ The Matrix (1999)
Great, bouncy yarblockos to you ![CN] 你这又大又圆的 A Clockwork Orange (1971)
Like Columbus and his famous boiled egg.[JA] コロンブスのような そして彼の有名なゆで Pom Poko (1994)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たまご, tamago] -Ei [Add to Longdo]
の殻[たまごのから, tamagonokara] Eierschale [Add to Longdo]
[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
[らんかん, rankan] Eileiter [Add to Longdo]
[さんらん, sanran] Eierlegen, Laichen [Add to Longdo]
[けいらん, keiran] Huehnerei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top