ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*内裤*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 内裤, -内裤-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内裤[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #10,274 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are those the shorts with the hearts on 'em?[CN] 你的内裤上绣着心呢! Mean Streets (1973)
It's like being without knickers![CN] 就像不穿内裤! The Cousin (1974)
Yes. Nothing but my panties.[CN] 是的 只穿内裤 La ragazzina (1974)
Oh, yeah, I... I forgot. He doesn't wear shorts.[CN] 哦对了,我忘了,他没穿内裤 One, Two, Three (1961)
Red panties and bra. Nice tits.[CN] 红色的内裤和胸罩 Dirty Harry (1971)
And forbid me to smoke, and forbid me to wear a mustache, and forbid me to wear pants.[CN] 而且禁止我吸烟 禁止我留胡子 禁止我穿内裤 The Loreley's Grasp (1973)
Shorts. Let me see. Where are the shorts?[CN] 内裤,我找找,内裤在哪? One, Two, Three (1961)
But mum and dad don't like sexy pants.[CN] 但妈妈爸爸就是不喜欢性感内裤 La ragazzina (1974)
One pair of underpants, white with blue waistband.[CN] 一件蓝色裤带的白内裤 A Clockwork Orange (1971)
In a strange way I wear strange panties.[CN] 我用奇怪方式穿着奇怪内裤 La ragazzina (1974)
- That's my only pair of long underwear.[CN] - 这是我唯一的长内裤 Man's Favorite Sport? (1964)
You mean there are only...? That's my loose kneecap.[CN] 你是说在短短的 小心,我的内裤要掉了 Casino Royale (1967)
What were you looking for so hard just now?[CN] 你刚才急着找什么? 找你的内裤 The Naked City (1948)
Gotta get your underwear washed and your socks darned.[CN] 我得帮你洗内裤 补袜子的破洞 How the West Was Won (1962)
Of course.[CN] 当然 指望还有谁补内裤要求太高了 Of course. Lunch Hour (1963)
Did you pin your passport into your underthings?[CN] 你有没有把你的护照藏到 你的内裤里面去? 如果有人想看护照的话 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I should take off my underwear. The camphorated oil could stain.[CN] 我应该脱掉内裤 樟脑油可能染色 X-Rated Girl (1971)
Maybe he had too much fire in his pants and put them outside.[CN] 也许他内裤里火太旺了 只好露在外面 Lehrmädchen-Report (1972)
- But the panties and bra?[CN] - 但是内裤和胸罩怎么回事? The Granddaughter's Model (1971)
Find some underwear.[CN] 找件内裤 Scent of a Woman (1974)
And I sold some shorts and socks, too. I'm throwing those in.[CN] 还买了几条内裤和袜子 这些也要加上去 It Happened One Night (1934)
You mean, when he first got into your knickers.[CN] 你是说他第一次 脱下你内裤 Last Tango in Paris (1972)
I want you to take off your panties.[CN] 我想要你脱掉你的内裤 Malicious (1973)
Hey, your underwear is sticking out.[CN] 嘿你的内裤露出来了 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
One trouser suit, suede with cap and belt to match one pair of panties, black one blouse, black... and one pair of shoes.[CN] 一套小山羊皮衣服裤子... 还有配套的帽子腰带... 一条内裤 黑色的... House of Whipcord (1974)
Tell the man I'm gonna break him so fast he won't have time to change his pants![CN] 告诉这男人 我会修理他 快到他没时间换内裤 The Big Combo (1955)
Ha! Big guy! You didn't even give yourself time to get your pants off![CN] 你甚至没给自己时间脱内裤! X-Rated Girl (1971)
There are so sexy panties.[CN] 有好性感的内裤 La ragazzina (1974)
Mmm. Take off your shirt, Awojubi. You can leave your pants on.[CN] 脱掉你的衣服 阿朱庇 你可以留着内裤 Baba Yaga (1973)
The panties?[CN] 内裤的事? La ragazzina (1974)
Back home, we even put panties on lamb chops.[CN] 等回到家,我们都可以把内裤晾在羊排上 One, Two, Three (1961)
Count me out.[CN] - 你们胡闹吧,我不去 - 我没有穿内裤 Spur der Steine (1966)
You were not supposed to be wearing panties under the leotard![CN] 你不该在紧身衣下穿内裤! X-Rated Girl (1971)
Them panties, take them off.[CN] 还有内裤 脱下 Deliverance (1972)
He doesn't wear shorts, either.[CN] 他也没穿内裤 One, Two, Three (1961)
Good afternoon. I'd like to see the panty and bra sets you've got in the window.[CN] 下午好 我想买你们橱窗展示的内裤胸罩系列 Appassionata (1974)
Panties.[CN] 内裤 School Dance (2014)
Shorts... nylon or cotton, size thirty-two.[CN] 尼龙或棉内裤,32号 One, Two, Three (1961)
Right on down to panties![CN] 甚至到我的内裤! Pink Flamingos (1972)
You'll have to take off everything, including your underwear.[CN] 你要全脱了 包括内裤 X-Rated Girl (1971)
"So you had fun, too: the priest's drawers are on your head!"[CN] "那么你也玩得很开心,把神父的内裤戴在你的头上" The Decameron (1971)
"His hand reached up to her panties,[CN] "他的手伸进她的内裤 The Cousin (1974)
Ingeborg, get him some shorts.[CN] 英格伯格,给他拿条内裤穿 One, Two, Three (1961)
she came home with her panties stained with blood...[CN] 她回到家,内裤沾满血迹 ... Memories of Underdevelopment (1968)
- You came home without any clothes. You were in your shorts.[CN] 事实上,你回来时什么都没穿 只穿条内裤 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
She was so flustered, she mistook the priest's drawers for her veil, and opened the door with them on her head![CN] 她很惊慌,就错拿了神父的内裤 来当作她的面纱 并且打开门 The Decameron (1971)
Just panties. What else do I need?[CN] 只穿内裤,我还要注意什么 The Poseidon Adventure (1972)
Hey, Eun Che,it's mom, have you eaten?[CN] 你有没有按时吃饭 恩彩是老姐啦 你的内裤已经帮你缩小了 Episode #1.8 (2004)
Why don't you cut the other one up... and make him a pair of shorts?[CN] 你为什么不把另一件大衣剪碎, 给他做一条内裤呢? One, Two, Three (1961)
She wore... only black panties and the boots.[CN] 她只穿着黑内裤和黑皮靴 A Lizard in a Woman's Skin (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top