ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*不純*

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不純, -不純-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不純[ふじゅん, fujun] (n ) (อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不純異性交遊[ふじゅんいせいこうゆう, fujun'iseikouyuu] (n) illicit sexual relationship [Add to Longdo]
不純[ふじゅんぶつ, fujunbutsu] (n) foreign matter; impurities [Add to Longdo]
不純物準位[ふじゅんぶつじゅんい, fujunbutsujun'i] (n) impurity level [Add to Longdo]
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Impure drinking water can be a carrier of diseases.不純な飲料水は病気の媒体となりうる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the sake of our children, and our children's children... we must reject the impure, and cast it out![JA] 我々の子供のために そして、孫のために 我々は不純を拒絶し 捨てなければなりません! Demons (2005)
100% premium-grade Chitauri metal, as rare as it gets.[JA] 100%不純物なし、 チタウリの金属、 非常に稀な一品ですよ。 The Magical Place (2014)
Though I'm absolutely sure there's something fishy about my pedigree.[CN] 雖然我很肯定我的血統不純 Heart of a Dog (1988)
For so many years, I've tried to protect you... from the impurities of the outside world.[JA] 何年間も君を守ろうとしてきた 外界の不純物から A Cure for Wellness (2016)
My motivations are entirely impure.[JA] 俺の動機は完全に不純 The Gift (2015)
Tell me you're not thinking of taking the black.[JA] 不純な事は考えてないと 話してくれ The Kingsroad (2011)
"Qu'un sang impur"[JA] 奴らの不純な血は− Serial (Bad) Weddings (2014)
Only if you cleanse yourself of all the impurities.[JA] あなたが全ての不純物を 自浄すればね The Sacred Taking (2013)
The impurities inhibit the cure.[JA] 不純物は治療を阻害するんだ A Cure for Wellness (2016)
You came to visit me, even if it was for an ulterior motive[CN] 你總算來看我了 儘管動機不純 The Ladies Who Lunch (2005)
So yours was a sinister doing, mine was pure altruism.[JA] あなたのは不純で、私のは純粋なの Comet (2014)
- Listen, listen-- - You are hereby stripped of your immortal powers and forever banished to the land of mortals.[JA] お前の不純なパワーを取り上げ 地上に永遠に追放してやる Son of the Mask (2005)
I'm not full-blooded, I'm a mongrel.[CN] 我不純,我是個雜種的 Man of Iron (1981)
Impure thoughts, all forms of wrong thinking, makes your brain slow, soft, lazy.[JA] 不純な考えや間違った思考が 脳を弱らせるんです Small Apartments (2012)
He saw your bite, he said that your blood is impure.[CN] 他看見你的咬傷了 他說你的血已經不純 The Sun Also Rises (2011)
Extracting impurities.[JA] 不純物と取り除くためだ Bad Country (2014)
Yeah, I guess I did it for the wrong reasons, and it took me till just now to realize that.[JA] 動機が不純だったと― 今頃 気づいたよ Guilty (2015)
Can you determine the mine based on the impurities?[JA] 不純物を基に鉱山を特定すことは可能か? The Asset (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top