ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*スタック*

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: スタック, -スタック-
Japanese-English: EDICT Dictionary
スタック[, sutakku] (n) (1) stack; (2) {comp} pushdown list; pushdown stack; (n,vs) (3) stuck [Add to Longdo]
スタックウェア[, sutakkuuea] (n) {comp} stackware [Add to Longdo]
スタックオブジェクト[, sutakkuobujiekuto] (n) stack-object [Add to Longdo]
スタックセグメント[, sutakkusegumento] (n) {comp} stack segment [Add to Longdo]
スタックトレース[, sutakkutore-su] (n) {comp} stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[, sutakkuhabu] (n) {comp} stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックパーマ[, sutakkupa-ma] (n) (abbr) stacking permanent wave [Add to Longdo]
スタックヒール[, sutakkuhi-ru] (n) stacked heel [Add to Longdo]
スタックポインタ[, sutakkupointa] (n) {comp} stack-pointer; stack indicator [Add to Longdo]
ソフトウェアスタック[, sofutoueasutakku] (n) software-stack [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[, deirekutorisutakku] (n) {comp} directory stack [Add to Longdo]
デバイススタック[, debaisusutakku] (n) {comp} device stack [Add to Longdo]
デュアルスタック[, deyuarusutakku] (n) {comp} dual stack [Add to Longdo]
ドライバスタック[, doraibasutakku] (n) {comp} driver stack [Add to Longdo]
プロトコルスタック[, purotokorusutakku] (n) {comp} protocol stack [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Old Mrs. Stackhouse, on the other hand, now that's a real tragedy.[JA] でもスタックハウスさんの 事件は別だ The Fourth Man in the Fire (2008)
Yup, that is one stuck melon.[JA] そう、その1つのスタックメロンです。 Bolt (2008)
What in the world does Starkwood have to do with this?[JA] スタックウッドだと? 何故こんな事をする? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Stack![JA] スタック Behind Enemy Lines (2001)
Minus one. Stackhouse. They shot him.[JA] 一人減った スタックハウスだ 奴らは彼を撃ち殺しやがった Behind Enemy Lines (2001)
I enjoyed meeting you, Miss Stackhouse.[JA] ミス・スタックハウス Escape from Dragon House (2008)
Did you know the Stackhouses, Mr. Compton?[JA] スタックハウス家に知人は? The First Taste (2008)
Seems, uh, old man Stack feels the same way, huh?[JA] スタックさんも同じじゃない? Blood and Sand (2011)
Jason Stackhouse from Bon Temps?[JA] ジェイソン・スタックハウス? Burning House of Love (2008)
Sir, I shouldn't have left Stackhouse.[JA] 司令官 私はスタックハウスを1人にするべきでなかった Behind Enemy Lines (2001)
Senator, you've been trying to dismantle Starkwood for the last six months.[JA] 議員、あなたはこの6ヶ月間スタックウッドを 解体しようとしている Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
He launched several other investigations. One of them has been looking at Starkwood.[JA] 他の関連調査の中に スタックウッドも対象だった Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
- Mr. Stackhouse?[JA] スタックハウスさん You'll Be the Death of Me (2008)
And if the connection between Juma and Starkwood isn't there, will you turn yourself in, then?[JA] スタックウッドと奴等が関係なければ 君は自首すると言うのかね? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
- Sookie Stackhouse.[JA] スーキー・スタックハウス Escape from Dragon House (2008)
Now I don't understand how anyone can be against that. The runoff from Stack's cattle ranch is already affecting the groundwater ph balance, and another thing that you never bring up in these-- yes, now I bring-- uh, point of order, chair.[JA] スタックさんの牧場からの排水のせいで 地下水のペーハーバランスに影響が出ているんだ Blood and Sand (2011)
Stack, it's probably just some locals fooling around.[JA] スタック たぶん歩き回ってる地元の奴らだろ Behind Enemy Lines (2001)
Now he works for Starkwood.[JA] スタックウッドに雇われてる Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Well, well, well, looky here. Stackhouse.[JA] よう よう ちょっといいか スタックハウス Behind Enemy Lines (2001)
Starkwood has let their security teams run amok all over the world, with no oversight.[JA] スタックウッドは我々の監視をすり抜け 世界中に傭兵部隊を送り込んでる Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
She was more of a mother to me than you ever were.[JA] スタックハウスさんは 母親同然だった Cold Ground (2008)
This is Jed Stack. Agent Teresa Lisbon.[JA] こちらが ジェドスタックさん Blood and Sand (2011)
Who are you running from? What? Mm?[JA] スタックさん 誰かから逃げてきた とか? Blood and Sand (2011)
A source inside of Starkwood.[JA] スタックウッド内部の人間だ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Burnett and Stackhouse.[JA] バーネットとスタックハウスだ Behind Enemy Lines (2001)
I'm Sookie Stackhouse and I'm a waitress.[JA] スーキー・スタックハウスよ 仕事はウェイトレス Strange Love (2008)
Jane, we'd better-- why don't you lead the way, Mr. Stack?[JA] 案内してもらえませんか スタックさん Blood and Sand (2011)
Even if all this was true, why in the world would Starkwood want a bioweapon?[JA] それが本当だとして、なぜスタックウッドは 生物兵器を必要としてるんだ? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So, Mr. Stack...[JA] じゃぁ スタックさん Blood and Sand (2011)
Starkwood's basically a private army.[JA] スタックウッドは民間の傭兵部隊で... Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
He works for Starkwood.[JA] スタックウッドに雇われてる Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
A lot of folks wouldn't be too keen on a vampire moving in next door but Adele Stackhouse, she welcomed you with open arms, didn't she?[JA] ヴァンパイアを 警戒する者は多いが アデル・スタックハウスは 君を歓迎した Cold Ground (2008)
Jed Stack.[JA] - ジェドスタック Blood and Sand (2011)
Look at that, Stackhouse! Look![JA] あれだ スタックハウス 見ろ! Behind Enemy Lines (2001)
Mr. Stack.[JA] スタックさん 気を悪くしないでほしいんですが Blood and Sand (2011)
I remember Jonas Stackhouse.[JA] ジョナス・スタックハウスが The First Taste (2008)
Whoever put Talia Suarez in that cove had to have carried her across your property.[JA] ジェドスタックの牧場 サンフェリックス島 カリフォルニア あの入り江にタリアを置いたのが誰であっても あなたの土地を通らなければならなかった Blood and Sand (2011)
Girl, guess what? Jason Stackhouse is the murderer.[JA] 殺人犯は ジェイソン・スタックハウスよ To Love Is to Bury (2008)
Stackhouse family ain't nothing but trash.[JA] スタックハウス家は クズばかりだ Strange Love (2008)
Jason fucking stackhouse, you bigmouth motherfucker.[JA] ジェイソン・スタックハウス お前のせいだぞ I Don't Wanna Know (2008)
Lord we gather here today to remember the life of Adele Stackhouse.[JA] アデル・スタックハウスを しのび集いました Cold Ground (2008)
Hey, Miss Stackhouse.[JA] スタックハウスさん The First Taste (2008)
I've spent the better part of six months investigating starkwood.[JA] スタックウッドの件は 6ヶ月以上も調査してる Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Nice to meet you, Mr. Stack, and, uh, butterfly man.[JA] 会えてよかった スタックさん そして えっと蝶々オタクの Blood and Sand (2011)
Stackhouse![JA] スタックハウス! Behind Enemy Lines (2001)
This is Stackhouse, you know what to do.[JA] スタックハウスです Cold Ground (2008)
This is why they killed Stackhouse.[JA] これの為にスタックハウスは殺されたんだ Behind Enemy Lines (2001)
Yeah. This is Jason Stackhouse.[JA] ジェイソン・スタックハウスだ To Love Is to Bury (2008)
Starkwood infiltrated the white house.[JA] スタックウッドをホワイトハウスに潜入させた Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
プロトコルスタック[ぷろとこるすたっく, purotokorusutakku] protocol stack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top