Search result for

*ไม้คาน*

(16 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม้คาน, -ไม้คาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้คาน[N] carrying pole, Syn. คอน, Example: แม่ค้าเอาไม้คานขึ้นพาดบ่า, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: ไม้ที่ใช้หาบของ ทำด้วยไม้ไผ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้คานน. ไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่าง ๆ.
คอนก. เอาสิ่งของห้อยที่ปลายไม้คานหรือปลายไม้เพียงข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป
คานไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่าง ๆ เรียกว่า ไม้คาน.
ดาม ๑ก. ทาบประกอบหรือประกับให้แข็ง เช่น ดามไม้คาน, ทาบหรือปะให้หนาเพื่อให้คงทน เช่น ดามผ้า, เรียกผ้าที่ทาบขอบจีวรทั้ง ๔ ด้าน ว่า ผ้าดาม.
เดาะ ๑ร้าวจวนจะหัก เช่น ไม้คานเดาะ แขนเดาะ
โพล่น. ภาชนะชนิดหนึ่ง สำหรับใส่เสบียงกรังและของใช้ต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เสื้อผ้า ประกอบด้วยกระชุ ๒ ใบ สานเป็นตาชะลอม กรุด้วยกาบไผ่ กระชุนั้นผูกติดกับคันซึ่งทำเป็นขา ๒ ขา ส่วนบนไขว้กัน มีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ด้านบนมีกัญญาซึ่งสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาชะลอมแล้วกรุด้วยใบไม้ผูกติดกับคันสำหรับกันแดดกันฝน.
แฟ้มน. ภาชนะชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่หรือหวาย รูปร่างคล้ายฝาหอยแครงประกบเป็นคู่ ขอบปากตอนบนมีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ใต้หูมีห่วงและลูกสลักสำหรับขัดปาก ขอบด้านล่างถักพันให้ติดกันอย่างบานพับ ใช้ใส่เสบียงกรัง เช่น ปลาย่าง เนื้อเค็ม พริกแห้ง
ลูกคลักน. ท่อนไม้สั้น ๆ เอาเชือกผูกกลางสำหรับขัดแร้วเป็นต้น หรือใส่ในโอ่งในไหแล้วเอาเชือกผูกกับไม้คานหามไป.
สาแหรก ๑(-แหฺรก) น. เครื่องใส่ของสำหรับหิ้วหรือหาบเป็นต้น ปรกติทำด้วยหวาย มี ๔ สาย ตอนบนทำเป็นหูสำหรับหิ้วหรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาดเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is canary rose florists calling to confirm your delivery to Mrs. Painter this afternoon.นี่ร้านดอกไม้คานารี่ โรส โทรมาเพื่อยืนยัน การจัดส่งให้คุณนายเพนท์เตอร์ ช่วงบ่ายนี้ Whores Don't Make That Much (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้คาน[n.] (māikhān) EN: carrying pole   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pole[N] ไม้ค้ำถ่อ, See also: ไม้คาน, ไม้ถ่อ, Syn. rod, bar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
pole(โพล) n.,v. (ใช้) ไม้ยาว,ไม้เสา,เสาโทรเลข,ไม้ราว,เสาธง,ไม้ถ่อ,ไม้คาน,ขั้ว,จุดแห่งความสนใจ,จุดที่อยู่ตรงกันข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top