ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่ยอมรับ*

   
162 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่ยอมรับ, -ไม่ยอมรับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ยอมรับ[V] refuse to admit, See also: refuse to acknowledge, Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด, Example: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร, Thai definition: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระต่ายสามขาว. ยืนกรานไม่ยอมรับ, กระต่ายขาเดียว ก็ว่า.
ขี้แพ้ชวนตีก. แพ้ตามกติกาแล้วยังไม่ยอมรับว่าแพ้จะเอาชนะด้วยกำลัง, แพ้แล้วพาล.
งมงายก. หลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
ตามอำเภอใจว. เอาแต่ใจตัว ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น.
ทุเรศ ๑ว. ลักษณะที่ขัดหูขัดตา น่ารังเกียจ หรือน่าสมเพช เป็นต้น, (ปาก) คำที่เปล่งออกมาแสดงการไม่ยอมรับหรือแสดงความรังเกียจ.
ปฏิเสธก. ไม่รับ, ไม่ยอมรับ, เช่น ปฏิเสธการเชิญ, ไม่ยอมรับข้อเท็จจริง เช่น ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ปิดหูปิดตาก. ไม่ยอมรับรู้รับฟัง, ไม่ยอมให้รู้ให้เห็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiationการปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiation of a childการไม่ยอมรับเด็กว่าเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standpatterผู้ยืนกราน (ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-admissionการไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non placet (L.)ไม่ยอมรับ, ไม่รับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-acceptanceการไม่รับรอง (ตั๋วแลกเงิน), การไม่ยอมรับมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Good Offices และ Mediationวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยฉันมิตร คำว่า Good Offices หมายถึง การช่วยเป็นสื่อกลาง ส่วน Mediation หมายถึง การไกล่เกลี่ยศัพท์ทั้งสองนี้หมายถึงวิธีการที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยฉันมิตร กล่าวคือ ในกรณีข้อพิพาทซึ่งการเจรจากันทางการทูตไม่สามารถตกลงกันได้ง่าย ๆ ดังนั้น รัฐที่สามอาจยื่นมือเข้าช่วยเป็นสื่อกลาง หน้าที่ในการนี้มิใช่ออกความเห็นหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดในกรณี ข้อพิพาท หากเป็นแต่เพียงแสวงหาลู่ทางที่จะระงับข้อพิพาทจะต้องมีให้น้อยที่สุดเท่า ที่จะทำได้ และถือว่าเป็นกาดรกระทำฉันมิตร (Friendly act) คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธข้อเสนอได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการ เมือง หรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจขอร้องให้ช่วยเป็นสื่อกลาง หรือให้ช่วยไกล่เกลี่ย ตามธรรมดาการช่วยเป็นสื่อกลางนั้นเป็นเพียงการเข้าช่วยงานพื้นฐาน หรือให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเท่านั้น ส่วนงานเจรจาที่จะกระทำโดยตรงกว่าจะมีลักษณะเป็นการไกล่เกลี่ย แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยมีการคำนึงกันนักถึงความแตกต่างจริงๆ ระหว่างวิธีทั้งสอง คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจปฏิเสธไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยไม่ว่าเวลาใดก็ได้ จะเห็นได้ว่า การช่วยเป็นสื่อกลางกับการไกล่เกลี่ยนั้นแตกต่างกัน คือ ในกรณีการช่วยเป็นสื่อกลาง ฝ่ายที่สามจะกระทำแต่เพียงช่วยให้มีการหันหน้าเข้าเจรจากันระหว่างคู่พิพาท ส่วนในกรณีการไกล่เกลี่ย ฝ่ายที่สามพยายามจัดให้มีการเจรจากันจริง ๆ ตามมูลฐานข้อเสนอของตน ฝ่ายที่เสนอช่วยเป็นสื่อกลางหรือช่วยไกล่เกลี่ยนั้น อาจจะมาจากประเทศที่สาม หรือจากองค์การระหว่างประเทศ หรือจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่งก็ได้ [การทูต]
persona non grataบุคคลทางการทูตที่รัฐผู้รับไม่ยอมรับ เช่น กรณีนักการทูตทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับทางศาสนาในประเทศที่พำนักอยู่ จนทางรัฐบาลของประเทศนั้นไม่อาจยอมรับได้และต้องให้เดินทางกลับออกนอกประเทศ นั้น อย่างไรก็ตาม นักการทูตอาจถูกรัฐบาลของรัฐผู้รับให้ออกนอกประเทศเป็น persona non grata ด้วยเหตุผลของการดำเนินการโต้ตอบทางการเมืองระหว่างรัฐผู้รับและรัฐผู้ส่งก็ เป็นได้ โดยที่นักการทูตผู้นั้นมิได้กระทำผิดกฎหมายของรัฐผู้รับหรือกระทำผิดทาง ศาสนาของรัฐผู้รับแต่อย่างใด [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Allograft, Rejection ofการไม่ยอมรับเนื้อเยื่อที่นำมาปลูกฝัง [การแพทย์]
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]
Foreign Tissue, Rejection ofการไม่ยอมรับสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร Gandhi (1982)
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น Gandhi (1982)
I can't make any exceptions, Doctor. It's the law of this village.ฉันไม่ยอมรับคำค้านนั้น คุณหมอ นี่เป็นกฏของหมู่บ้าน Vampire Hunter D (1985)
I, Ramica, will never accept it!รามิก้าไม่ยอมรับVampire Hunter D (1985)
Three days ago I wasn't on my knees, sifting through garbage(ฮันคยองไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด) Full House (1987)
Why don't you admit it?ทำไมคุณไม่ยอมรับซะที *batteries not included (1987)
We can't just accept it, we got to fight it.เราแค่ไม่ยอมรับมัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They won't allow it.- พวกเขาต้องไม่ยอมรับแน่ Rapa Nui (1994)
If you can't admit it, you're pathetic.ถ้าเธอไม่ยอมรับ เธอมันน่าสมเพช Wild Reeds (1994)
It was a small and isolated town that resisted modern technology.มันเป็นเมืองเล็กๆ และห่างไกล ที่ไม่ยอมรับวิทยาการที่ทันสมัย Don Juan DeMarco (1994)
Didn't wanna face the fact that Buzz just might be Andy's new favorite toy.ไม่ยอมรับว่า บัซ นั้น เป็นของตัวโปรดตัวใหม่ของ แอนดี้ Toy Story (1995)
And will you promise me never to enter into such an engagement?แล้วเธอจะสัญญากับฉันมั้ยว่า จะไม่ยอมรับการหมั้นหมายนี้ Episode #1.6 (1995)
But he came across this old math book, and from the simple text, he was able to extrapolate theories... that had baffled mathematicians for years.จากตรงนั้นเขาได้พลิกประวัติศาสตร์ จนนักคณิตศาสตร์ไม่ยอมรับอยู่ ตั้งหลายปี Good Will Hunting (1997)
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
Derek hates you, and you don't realize it.เดเร็คเกลียดแก / และแกก็ไม่ยอมรับมัน American History X (1998)
I don't respect laws that let Rodney King back on the street.ฉันไม่ยอมรับกฏหมายที่ปล่อยให้/รอดนีย์ คิงส์ออกมาป้วนเปี้ยนบนถนนได้ American History X (1998)
Thank you, Thomas.ก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ผม Fight Club (1999)
Your parents will never accept you again.พ่อแม่คุณ จะไม่ยอมรับคุณอีกต่อไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Embrace the power of the Ring or embrace your own destruction!ถ้าเจ้าไม่ยอมรับอำนาจเเหวน ถึงจงยอมรับจุดจบของเจ้าเอง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Won't pay al imony and refuses to accept he's the father.ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูและไม่ยอมรับในการเป็นพ่อของเขา Platonic Sex (2001)
But I don't believe in destinyแต่ฉันไม่ยอมรับ Infernal Affairs (2002)
Not done that,ยังไม่ยอมรับอีกหรอ Sex Is Zero (2002)
He tried to tell us but I didn't want to hear it.เขาพยายามบอกเราแล้ว แต่ผมไม่ยอมรับฟัง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The things I said to President Carr. She'll never let me back in.ฉันพูดใส่ผอ.คาร์แรงมาก เธอไม่ยอมรับฉันกลับแน่ Mona Lisa Smile (2003)
Why don't you admit you were thrilled?ทำไมไม่ยอมรับ ว่านายเองก็ตื่นเต้น The Dreamers (2003)
I looked into it, and the reason why the bank refused to pay $270 million isn't because our building has any irregularities,ชั้นดูมันแล้ว แล้วเหตุผลว่าทำไม ทางแบงค์ถึงไม่ยอมรับเงิน $270 ล้าน ไม่ใช่เพราะว่าตึกของเราผิดกฎระเบียบหรือไง Oldboy (2003)
And she'll never forgive you if you don't.และเธอคงไม่ให้อภัยแน่ ถ้าคุณไม่ยอมรับน่ะ. Shrek 2 (2004)
Do you ever feel like if you show someone who you really are they won't accept you?คุณเคยรู้สึกไหม ถ้าคุณแสดง ตัวตนจริง ๆ ของคุณออกไป.. ... แล้วเขาจะไม่ยอมรับคุณ? A Cinderella Story (2004)
Why don't you admit it?ทำไมเธอถึงไม่ยอมรับซะล่ะ? Rice Rhapsody (2004)
The word is,gypt and China are refusing to repatriate its citizens.มีรายงานว่า อียิปและจีน ไม่ยอมรับ ประชาชนของตังเองกลับประเทศ Pilot (2004)
I didn't expect it to come from you, though.ฉันไม่ยอมรับ โดยเฉพาะจากเธอ Fantastic Four (2005)
Joukossanne lienee joitakin, jotka ovat erimieltä - kruununperimisestä, mutta nyt on sota.ยังมีพวกเจ้าที่ไม่ยอมรับ การสืบทอดตำแหน่งของเรา, Kingdom of Heaven (2005)
But if they don't give consent, then they lose the right to medical care?แต่ถ้าไม่ยอมรับ พวกเขาก็จะเสียสิทธิ ได้รับการดูแล ใช่มั้ย The Constant Gardener (2005)
The warden is too modest to admit that his team is rather good.ท่านพัศดีถล่มตัวไม่ยอมรับว่าทีมท่านเจ๋ง The Longest Yard (2005)
Oh, but Lizzie would never admit that she's plain.โอ้ ลิซซี่ จะไม่ยอมรับหรอกว่าเพื่อนลูกเป็นคนจืดๆ Pride & Prejudice (2005)
She won't accept that she's dead. I told her to walk to the light.เธอไม่ยอมรับว่าตายไปแล้ว ผมก็บอกไปแล้ว ให้เดินไปหาแสง Just Like Heaven (2005)
- She was against it.- เธอไม่ยอมรับ Just Like Heaven (2005)
She sent it back.หล่อนไม่ยอมรับ An American Haunting (2005)
You may think, "How hypocritical, after rejecting the offer earlier"เธออาจจะคิดว่า น่าอาจจริง หลังจากที่ไม่ยอมรับเงินไว้แต่แรก Grave of the Fireflys (2005)
He failed his qualification. Twice I year,I gotta listen to him whine about requalifying.แต่แกทิ้งเธอด้วย ทำไมแกไม่ยอมรับเธอ L.D.S.K. (2005)
So I tutor him... and he fails again.แกไม่ยอมรับลูกของแก L.D.S.K. (2005)
He'll deny it, but he's D.B. Cooper.เขาไม่ยอมรับนะ แต่เขานี่แหละ ดี บี คูเปอร์ Pilot (2005)
This is desperation, Michael. You're grabbing at straws.เธอแค่สิ้นหวัง ไมเคิล เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เธอไขว่คว้า เธอแค่ไม่ยอมรับเท่านั้น Pilot (2005)
I didn't think you were agitating type. Behavior like that will not be tolerated in my prison.ฉันไม่ยอมรับความประพฤติเช่นนั้นในคุกของฉัน Pilot (2005)
luthorcorp doesn't believe in finite solutions.ลูเธอร์ คอร์ป จะไม่ยอมรับคำตอบนี้ Hidden (2005)
Now, she's even ignoring my phone calls!ดูซิ เดี๋ยวนี้เธอไม่ยอมรับโทรศัพท์ของชั้นแล้ว Episode #1.1 (2006)
She don't even acknowledge her friends?เธอไม่ยอมรับเพื่อนของเธอเหรอเนี่ย? Episode #1.3 (2006)
You lost because of your ego, and that same ego can't take it.ที่คุณแพ้ก็เพราะอีโก้ และที่คุณไม่ยอมรับความจริง Casino Royale (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove   FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
ไม่ยอมรับความจริง[v. exp.] (mai yømrap khwāmjing) FR: refuser la vérité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue with[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ไม่ยอมรับความจริงว่า, Syn. disagree with, quarrel with
blacklist[N] รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
broach[VT] เริ่มพูดคุยในเรื่องที่น่าอับอายหรือคนอื่นไม่ยอมรับ
brush off[PHRV] ไม่ยอมรับฟัง, See also: ปฏิเสธ
chuck out[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. fling out, hurl out
cry down[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ
cry out against[PHRV] ไม่ยอมรับ
decide against[PHRV] ตัดสินใจไม่ยอมรับ, Syn. decide on
deny to[PHRV] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse to
dirty look[IDM] สีหน้าไม่ยอมรับ, See also: หน้าบอกบุญไม่รับ, สีหน้าไม่ชอบ
disapprove of[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Ant. approve of
fling out[PHRV] ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย), See also: ไม่ยอมรับ, Syn. chuck out, hurl out, throw out, toss out
freeze off[PHRV] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ
frown at[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown on
frown on[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown at, frown upon
frown upon[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Syn. frown at, frown on
decline[VT] ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. pass up, refuse, spurn, Ant. accept
decline[VI] ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. fail to accept, refuse, reject, spurn, Ant. accept
denial[N] การปฎิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. disovowal, rejection
denier[N] ผู้ปฏิเสธ, See also: ผู้ไม่ยอมรับ, Syn. unbeliever
deny[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย, Syn. refuse, Ant. admit, accept, affirm
disapproval[N] ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ชอบ, การไม่ยอมรับ, Syn. dismissal, refusal, Ant. acceptance, welcome
disapprove[VT] ไม่เห็นด้วย, See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ, Syn. dislike, disesteem, Ant. like, favor, esteem
disapproving[ADJ] ซึ่งไม่เห็นด้วย, See also: ซึ่งไม่ยอมรับ
disclaim[VT] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. deny, contradict, disaffirm, Ant. comfirm, affirm
disfavor[N] ความไม่ชอบ, See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ, Syn. disapproval, disesteem, objection, Ant. approval, admiration, respect
disfavor[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapprove, Ant. like, favor, esteem
disfavour[N] ความไม่ชอบ, See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ, Syn. disapproval, disesteem, Ant. approval, respect
disfavour[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapproval, Ant. like, favour, esteem
dislike[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. disesteem, displeasure
get over[PHRV] พิสูจน์, See also: ไม่ยอมรับ, บอกปัด
have a distaste for[IDM] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่ชอบ
have misgivings about[IDM] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา
have reservations about[IDM] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา
hoot down[PHRV] ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down
hoot off[PHRV] ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down
gainsay[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, concede
in defiance of[IDM] ต่อต้าน, See also: ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับ
make allowances (for)[IDM] อนุญาตให้ทำบางอย่างที่เคยไม่ยอมรับ (เพราะเหตุผลบางอย่าง)
not buy something[IDM] ไม่ยอมรับว่าเป็นความจริง
take a dim view of[IDM] ไม่ยอมรับ
will not hear of something[IDM] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่ทน
inadmissible[ADJ] ซึ่งไม่ยอมรับ, See also: ซึ่งไม่สามารถจะยอมรับได้, Syn. unacceptable, Ant. acceptable, admissible, allowable
intolerance[N] การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป, See also: ใจแคบ, Syn. bigotry, narrow-mindedness, Ant. tolerance
intolerant[ADJ] ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant
kick against[PHRV] ต่อต้าน, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ, Syn. kick at
kick at[PHRV] ต่อต้าน, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ, Syn. kick against
laugh in someone's face[IDM] ไม่รับฟัง, See also: ดูถูก, ดูหมิ่น, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับนับถือ
oppose to[PHRV] คัดค้าน (มักใช้รูป passive voice), See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย
neanderthal[ADJ] หยาบคาย, See also: ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ, Syn. Neanderthal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
disown(ดิสโอน') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ไม่ยอมรับเป็นเจ้าของ,ปฎิเสธ., Syn. repudiate
ignore(อิกนอรฺ') vi. ไม่สนใจ,ละเลย,ไม่ยอมรับรู้., See also: ignorable adj. ignorer n., Syn. disregard ###A. heed
impenetrable(อิมเพน' นิทระเบิล) adj. ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, ไม่ยอมรับ, หัวดื้อ, เข้าใจยาก., See also: impenetrableness n. impenetrably adv.
refuse(รีฟิวซ') vt.,vi. ปฏิเสธ,ไม่ยอม,ไม่ยอมให้,ไม่ยอมรับสิทธิ n. (เรฟ'ฟิวซ) ขยะ,กาก,สิ่งของที่ทิ้งแล้ว,เศษที่ใช้แล้ว adj. ถูกทิ้ง,ทิ้งแล้ว,ไร้ค่า, See also: refusable adj., Syn. decline ###A. accept
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.
reprobative(เรพ'ระเบทิฟว) adj. ประณาม,ตำหนิ,สาปแช่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ, See also: reprobatively adv., Syn. reprobating
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow,reject,discredit
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
ungodly(อันกอด'ลี) adj. ไม่ยอมรับพระเจ้า,ไม่นับถือพระเจ้า,ไม่มีศาสนา,บาปหนา,ชั่วร้าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
refuse(vi,vt) บอกปัด,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neandethal[ni:'ændə:,θɔ:l] (adj ) ADJ.เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน syn:(neanderthal) ADJ. ล้าสมัยมาก relate:{ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง} syn:(neanderthal) ADJ. หยาบคาย relate:{ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ} syn:(neanderthal) N. มนุษย์ยุคหิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top