ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ให้บริการ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ให้บริการ, -ให้บริการ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (proper, noun) แผนกให้บริการหลังการขาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้บริการ(v) service, See also: provide service, serve, Ant. ใช้บริการ, รับบริการ, Example: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
ผู้ให้บริการ(n) facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
ผู้ให้บริการ(n) facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าธรรมเนียมน. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการส่งออกตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน.
ท่าเรือน. ที่จอดเรือ, สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอด เทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ.
บริการ(บอริกาน) น. การปฏิบัติรับใช้, การให้ความสะดวกต่าง ๆ, เช่น ให้บริการ ใช้บริการ.
ผีเสื้อราตรีน. เรียกผู้หญิงที่มีอาชีพให้บริการในสถานบันเทิงในเวลากลางคืน.
ภาษีสรรพสามิต(-สับพะ-, -สันพะ-) น. ภาษีที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าและการให้บริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีสุรา.
มหาวิทยาลัย(มะหาวิดทะยาไล) น. สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ.
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น, ราชการส่วนท้องถิ่นน. การปกครอง ดูแล จัดการ และการให้บริการของรัฐ ที่รัฐกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการดำเนินการ เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในท้องที่นั้น โดยจัดเป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา.
โรงพยาบาลน. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.
สถานบริการน. สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า เช่น (๑) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ (๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือมีบริการเกี่ยวกับดนตรีหรือบริการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (๓) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่การให้บริการการนวดบางประเภท.
สถานีอนามัยน. สถานบริการสาธารณสุขที่ไม่มีแพทย์ประจำ ให้บริการสาธารณสุขทุกสาขา และส่งเสริมป้องกันด้านอนามัยแก่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน, เดิมเรียกว่า สุขศาลา.
สุขศาลา(สุกสาลา) น. สถานบริการสาธารณสุขที่ไม่มีแพทย์ประจำ ให้บริการสาธารณสุขทุกสาขา และส่งเสริมป้องกันด้านอนามัยแก่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน, ปัจจุบันเรียกว่า สถานีอนามัย.
หอจดหมายเหตุน. สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยทับซ้อนกับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น มีอำนาจหน้าที่ในการประสานและร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมตลอดทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตน.<i> (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)</i>
องค์การบริหารส่วนตำบลน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐาน. <i> (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)</i>

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
providerผู้ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ, ผู้จัดหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service providerผู้ให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
services rendered policyกรมธรรม์ผู้ให้บริการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IAP (Internet Access Provider)ไอเอพี (ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IAP (Internet Access Provider)ไอเอพี (ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information providerผู้ให้บริการสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ISP (Internet Service Provider)ไอเอสพี (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ISP (Internet service provider)ไอเอสพี (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Service Provider (ISP)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet service provider (ISP)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uptimeช่วงเวลาให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uptimeช่วงเวลาให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]
Network service providerผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet service providerผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุน, Example: ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Application service providersผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Internet service providersผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Tourist information centersศูนย์ให้บริการข่าวสารการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Consultantผู้รับจ้างให้บริการ, Example: ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Exercise of Consular Functions in a Third Stateการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐที่สาม (A Third State) ในเรื่องนี้ข้อ 7 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้ระบุว่า?เมื่อได้บอกกล่าวให้รัฐที่เกี่ยวข้องทราบ แล้ว รัฐูผู้ส่งอาจมอบหมายให้สถานีที่ทำการทางกงสุลที่ได้ตั้งอยู่ในรัฐหนึ่งโดย เฉพาะปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในอีกรัฐหนึ่งได้ นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดเจนโดยรัฐหนึ่งในบรรดารัฐที่เกี่ยวข้อง?นอกจาก นี้ สถานที่ทำการทางกงสุลยังอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลแทนรัฐที่สามได้ เรื่องนี้ข้อ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กำหนดว่า เมื่อบอกกล่าวอย่างเหมาะสมแก่รัฐผู้รับแล้ว สถานที่ทำการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐผู้รับ แทนรัฐที่สามได้ นอกจากรัฐผู้รับนั้นจะคัดค้าน และพนักงานฝ่ายกงสุลอาจปฏิบัติการหน้าที่ของตนนอกเขตกงสุลได้ในพฤติการณ์ พิเศษ และด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะให้พนักงานฝ่ายกงสุลปฏิบัติการหน้าที่ทาง กงสุลนอกเขตกงสุล ฝ่ายที่เห็นด้วยว่าควรปฏิบัติการนอกเขตกงสุลได้ อ้างว่า การใช้เอกสิทธิ์เช่นนั้นเป็นการชอบแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจจะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในสถานที่นอกเขตกงสุล ซึ่งเป็นความจำเป็นที่พนักงานฝ่ายกงสุลจะได้ให้บริการในทันที่ที่มีการแจ้ง โดยกะทันหัน [การทูต]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา " หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถถือครอง และ/หรือเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - Patent สิทธิบัตร หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ - Copy Rights ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ - Neighboring Rights สิทธิข้างเคียง เป็นความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้โดยตรง เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลาง และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้ เครื่องมือในทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาเป็น สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิในผลงานนั้นเหมือนกับ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย - Trade Marks เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นเป็นของ ผู้ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า ยี่ห้อ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นภาพ เป็นคำ หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ Service Marks เครื่องหมายบริการ เป็นเรื่องที่เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการเงิน การโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการต้องการที่จะใช้เครื่องหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า " [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น [พลังงาน]
Active Careการให้บริการนอกสถานบริการ [การแพทย์]
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
Applicabilityประโยชน์ต่อการให้บริการ [การแพทย์]
Availabilityความพร้อมที่จะให้บริการ, การมีความพร้อมอยู่เสมอ [การแพทย์]
Comprehensive Health Careสาธารณสุขเบ็ดเสร็จ, การบริการ;การให้บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ;การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ;บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ;บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ;การให้บริการอนามัยเบ็ดเสร็จ [การแพทย์]
Comprehensiveness of Medical Careการให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ [การแพทย์]
Delivery Systemระบบการให้บริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย [การแพทย์]
client-server networkเครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือ ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์, เครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บ และบริการฐานข้อมูล การให้บริการขึ้นกับการร้องขอบริการจากเครื่องรับบริการ เช่น การเปิดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะร้องขอบริการไปที่เครื่องให้บริการเว็บ จากนั้นเครื่องให้บริการเว็บจะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dial-up modemโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์, โมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลต่ำประมาณ 56 Kbps [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hypertext Transfer Protocol( HTTP)เอชทีทีพี, ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบโปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (www)ทำหน้าที่ในการจำหน่าย, แจกจ่าย รวมไปถึงการรับข้อมูล จากระบบสื่อกลางชั้นสูง ที่ประกอบด้วยเครื่องให้บริการที่มีอยู่มากมายทั่วโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internet Service Provider( ISP)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี, ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ โดยอาจคิดค่าบริการเป็นรายเดือน และยังให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น อีเมล เว็บเพจ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peer- to- peer networkเครือข่ายระดับเดียวกัน, เครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ โปรแกรม และเกม เครือข่ายแบบนี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานจะมีซอฟต์แวร์เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
web serverเว็บเซิร์ฟเวอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจ เมื่อผู้ใช้ร้องขอเว็บเพจผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ยูอาร์แอล ระบุตำแหน่งของเว็บเพจ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจที่ค้นหาได้กลับไปแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
World Wide Web (WWW)เวิลด์ไวด์เว็บ, การให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผ่านโพรโทคอลที่เรียกว่า เอชทีทีพี นอกจากนี้องค์กร W3C ได้นิยามคำว่าเว็บคือ จักรวาลของสารสนเทศที่สามารถเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Health Care Deliveryการให้บริการทางสาธารณสุข [การแพทย์]
Health Care Systemระบบให้บริการทางด้านสุขภาพ [การแพทย์]
Health for Allการให้บริการอนามัยให้ทั่วถึงทุกคน, [การแพทย์]
Inaccessibilityการให้บริการไม่ทั่วถึง [การแพทย์]
Medical Careการรักษาพยาบาล, การให้บริการทางการแพทย์, รักษาพยาบาล, บริการด้านการรักษา [การแพทย์]
Medical Care, Continuing ofการให้บริการทางการแพทย์แบบต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
If I cannot fish with you, I'd like to serve in some way.ถ้าฉันไม่สามารถตกปลากับคุณ ฉันต้องการที่จะให้บริการใน บางวิธี The Old Man and the Sea (1958)
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา Help! (1965)
...killer of demons, drink of this vessel, gorge on this blood, our offering...ดื่มของเรือนี้ กินเลือดนี้ให้บริการของเรา Help! (1965)
Some day, and that day may never come, I'll ask a service of you.บางวันและวันที่ไม่อาจจะมาว่าผมจะขอให้บริการของคุณ The Godfather (1972)
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่ The Godfather (1972)
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล The Godfather (1972)
I run a specialized hotel and a telephone service which provides gentlemen with the company of a young lady for a short while.ฉันทำงานด้านโรงแรมพิเศษ และให้บริการโทรศัพท์ บริการท่านสุภาพบุรุษโดยสุภาพสตรี อยู่ในระยะหนึ่ง Clue (1985)
The House Painters and Plasterers Local Number 179 at your service.ก็ที่พักใหม่สุดหรู ที่เขาปิดให้บริการอยู่น่ะสิ Dirty Dancing (1987)
Am I on a pay-no-mind list?ฉันอยู่ในลิสต์ไม่ต้องให้บริการเหรอ Goodfellas (1990)
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี In the Name of the Father (1993)
Society demands that they serve their time.ความต้องการของสังคม ที่พวกเขาให้บริการเวลาของพวกเข? In the Name of the Father (1993)
Do you know her son Vincent who served five years?คุณรู้หรือไม่ว่าบุตรชายของเธอ Vincent ผู้ให้บริการห้าปี? In the Name of the Father (1993)
Her son Patrick who served four?แพทริกลูกชายของเธอที่ให้บริการสี่? In the Name of the Father (1993)
I hereby order you to serve two life sentences, back to back.ข้าพเจ้าขอสั่งให้คุณสามารถให้บริการสองชีวิตประโยคหลัง The Shawshank Redemption (1994)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Ned, we're providing a valuable community service here.เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
I'm supplying' a service.ผมกำลังให้บริการอยู่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
He's a brilliant chef. He just has a lot to learn about serving.เขาเป็นเชฟที่ยอดเยี่ยม เขาก็มีจำนวนมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ The Birdcage (1996)
- You can't serve out of that!- คุณไม่สามารถให้บริการจากที่! The Birdcage (1996)
The two whores run from room to room servicing a dozen officers at a time.คุณโสฯสองคน วิ่งรอกจากห้องนึงไปอีกห้อง ให้บริการทหารครั้งละโหล Malèna (2000)
Just doing my job, like the badge says, protecting and serving.เพียงแค่ทำหน้าที่ของฉันเช่นป้ายบอกว่าปกป้องและให้บริการ Showtime (2002)
In the meantime, I hear that Disney's opening a Fantasia restaurant where the plates fly themselves to the tables.จริงๆแล้วร้านเราเป็นร้านอาหาร เราก็ต้องให้บริการกับลูกค้าสิคะ ชั้นยังไม่เห็นใครออกไปเสริฟเลยซักคน Latter Days (2003)
We're not open yet Please come back in an hourเรายังไม่เปิดให้บริการค่ะ อีกชั่วโมงค่อยมาใหม่นะคะ Oldboy (2003)
Over half the platforms are flooded and service has been suspended on all trains.ชานชาลาถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่ง รถไฟต้องหยุดให้บริการ The Day After Tomorrow (2004)
The phone is turned off now.หมายเลขที่ท่านเรียกไม่เปิดให้บริการ Romance of Their Own (2004)
The phone is off right now after the connection...ยังไม่เปิดให้บริการค่ะ กรุณาติดต่อใหม่... Romance of Their Own (2004)
The phone is off right now after the connection...ยังไม่เปิดให้บริการค่ะ กรุณาติดต่อใหม่... Romance of Their Own (2004)
For example, yesterday, you were ringing up a customer.ตัวอย่างเช่น เมื่อวานนี้ ตอนเธอให้บริการลูกค้า เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกับพวกเขา Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- we're boarding rows...เราพร้อมให้บริการแล้ว... Red Eye (2005)
- The number you have called is not exist or- เลขหมายที่ท่านเรียกยังไม่เปิดให้บริการ Art of Seduction (2005)
This call may be monitored for quality purposes.อาจะมีการบันทึกเสียงในระหว่างสนธนา เพื่อคุณภาพในการให้บริการค่ะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Yes, sir. I'm a quality control operator. I'm monitoring the call.ใช่ค่ะท่าน ฉันต้องรักษาคุณภาพการให้บริการ ฉันต้องตรวจสอบสายปรายทางค่ะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[ Woman On Phone ] This call may be monitored for quality purposes.อาจจะมีการบันทึกเสียงในระหว่างสนทนา เพื่อคุณภาพในการให้บริการค่ะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
What they didn't know was that your mother... was already on the line monitoring their call.โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าแม่นาย อยู่ในสายแล้ว เพื่อให้บริการพวกเขา Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Legendary for its service and hospitality.ตำนานสำหรับการให้บริการ และการต้อนรับของ Cars (2006)
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า Firewall (2006)
This is a service station. We offer service.นี่มันสถานีให้บริการ เราเสนอการบริการ Peaceful Warrior (2006)
She says that she'd be fine with you.ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีการให้บริการ Ouran High School Host Club (2006)
Glad to be of service.ยินดีให้บริการ An Inconvenient Lie (2007)
You're welcome, ass.ยินดีให้บริการนะ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Would you be available?คุณจะให้บริการหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
At your service...ยินดีให้บริการ... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
She say, "That wasn't real no can defend serve.เธอพูดว่า"นั่นคือไม่จริง ไม่มีการปกป้องสามารถให้บริการได้ Balls of Fury (2007)
A ghost that offers turn-down service.ผีที่มาให้บริการ 1408 (2007)
Because of him, the room won't reopen. It's been...ถ้าไม่ใช่เพราะเค้า ห้องนั้นก็จะไม่มีวันได้เปิดให้บริการเลยครับ นี่ก็กำลัง... 1408 (2007)
There's a truck coming.มีรถมา... จะมีการอพยพฉุกเฉินจาก กิลเลียม เซอร์เคิล มีหน่วยแพทย์ให้บริการ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
In the morning, I boarded the train which had started running again.ตอนเช้า ฉันขึ้นรถไฟที่เริ่มให้บริการอีกครั้ง 5 Centimeters Per Second (2007)
The number you have dialed is not in service.หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถให้บริการได้ Virgin Snow (2007)
- The number you are calling is currently out of range.- หมายเลขที่คุณเรียกไม่อยู่ในเครือข่ายที่ให้บริการ Eiga: Kurosagi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้บริการ[kān hai børikān] (n, exp) EN: service
การให้บริการหลังการขาย[kān hai børikān lang kān khāi] (n, exp) EN: after-sales service  FR: service après-vente [ m ]
การให้บริการลูกค้า[kān hai børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service
คุณภาพของการให้บริการ[khunnaphāp khøng kān hai børikān] (n, exp) EN: quality of service  FR: qualité de service [ f ]
ผู้ให้บริการ[phū hai børikān] (n, exp) EN: facilitator ; servant ; service person ; fixer (slang)
ยินดีให้บริการ[yindī hai børikān] (xp) EN: at your disposal  FR: à votre service ; à votre disposition

English-Thai: Longdo Dictionary
ISP(n, jargon, abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), See also: Internet Service Provider
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.
ProjectOne[โปร-เจ็ค-วัน] (n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/
commissionable(adj) [ ท่องเที่ยว, โรงแรม ] เป็นราคาที่มีค่าตอบแทน (commission) ให้แก่ผู้ให้บริการจองได้ เช่น บริษัทท่องเที่ยวที่ให้บริการจองห้องพักให้ลูกค้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administer(vi) ดูแล, See also: ให้บริการ
America Online(n) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
at someone's beck and call(idm) พร้อมให้บริการ, See also: พร้อมรับใช้, ยินดีให้บริการ
call-out(n) การเรียกใช้บริการ, See also: การเรียกมาเพื่อให้บริการหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
caterer(n) คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร
charter(vt) เช่า, See also: ให้บริการ, ให้เช่ารถ, Syn. hire, lease, rent
esthetician(n) ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงามแก่ผู้อื่น
ferry(n) การดำเนินกิจการเรือข้ามฟาก, See also: การให้บริการเรือข้ามฟาก
on call(idm) พร้อมให้บริการเมื่อเรียกหา
servable(adj) ซึ่งให้บริการ
servant(n) คนรับใช้, See also: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ, Syn. attendant, helper, lackey, slave
serveable(adj) ซึ่งให้บริการ
server(n) ผู้รับใช้, See also: ผู้ให้บริการ, ผู้บริการ, บริกร, เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย, Syn. waiter, waitress
service(n) การรับใช้, See also: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, Ant. hindrance
serviceable(adj) ซึ่งใช้งานได้, See also: ซึ่งใช้สอยได้, ซึ่งเป็นประโยชน์, ซึ่งใช้ได้จริง, ซึ่งพร้อมให้บริการ, Syn. advantageous, practical
take off(phrv) หยุดให้บริการ
uptime(n) ช่วงเวลาในการให้บริการ, See also: ช่วงเวลาใช้งาน, Syn. operating time

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ce(ซีอี) ย่อมาจาก customer engineer หมายถึง วิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ, ผู้ส่งข่าวสาร, ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
uptimeช่วงเวลาให้บริการหมายถึง ระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลงานของเราแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีความหมายตรงข้ามกับ downtime ซึ่งแปลว่าช่วงเวลาที่เครื่องเสียหรือไม่สามารถทำงานได้ ดู downtime เปรียบเทียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bait and switch(n) เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่บอกขายสินค้าหรือการให้บริการในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการชนิดนั้น ผู้ขายอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจ
Clostridium difficile[คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล] แบคทีเรียหนึ่งในสาเหตุที่พบมากที่สุดของการติดเชื้อของลำไส้ใหญ่ ในสหรัฐอเมริกามีผลต่อผู้คนนับล้านต่อปี ผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในความเสี่ยงของการกลายเป็นติดเชื้อกับการรักษาได้ยาก. ยาปฏิชีวนะจะรบกวนแบคทีเรียปกติของลำไส้, ช่วยให้ดื้อยาแบคทีเรียที่จะกลายเป็นตัวต้านที่อยู่ภายในลำไส้ใหญ่. หลายคนติดเชื้อแบคทีเรียรักษาลำบากเพราะไม่มีอาการ. คนเหล่านี้กลายเป็นผู้ให้บริการของเชื้อแบคทีเรียและสามารถติดเชื้อผู้อื่น ในคนอื่นๆ, สารพิษที่มีผลก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง, อาการปวดท้อง, การอักเสบอย่างรุนแรงของลำไส้ใหญ่ (ไส้ใหญ่), ไข้, การตรวจนับเม็ดเลือดขาว, อาเจียนและการคายน้ำ. ในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง, เยื่อบุภายในของลำไส้ใหญ่จะกลายเป็นที่รุนแรงอักเสบ (สภาพที่เรียกว่าเยื่อแผ่นบาง ๆ รอบเซลล์ผิดปกติ). ไม่ค่อยมีผนังและหลุมพัฒนา (ลำไส้ใหญ่จะไม่ค่อยมีผนังกั้นแต่จะเป็นรูพรุน) ซึ่งสามารถนำไปสู่การติดเชื้อที่คุกคามชีวิตของช่องท้อง
community enterpriseกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
edutainment(n) การให้บริการบันเทิงควบคู่กับสาระความรู้ การบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ การให้บริการบันเทิงไปพร้อม ๆ กับสาระความรู้ เช่น Animal Presentation at Dusit Zoo is edutainment = การแสดงความสามารถของสัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิต เป็นบริการความบันเทิงที่ควบคู่หรือที่สอดแทรกสาระความรู้ ในเวลาเดียวกัน
Google(n, name, org, uniq) เว็บไซต์เสิร์ชเอนจิน (search engine) ชื่อดัง ให้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (www.google.com)
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ
pink sunday(slang, uniq) วันพักผ่อนของคู่รัก, วันอาทิตย์ที่หวานสดใสสำหรับคนที่กำลังมีความรัก, ร้านที่ให้บริการคู่รัก คู่แต่งงาน(Uniue name), See also: happy day
pink sunday(slang, uniq) การให้บริการแก่ผู้ที่กำลังจะแต่งงาน เช่น จัดเตรียมงานแต่งงาน การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย
service mindedมีจิตใจเต็มใจที่จะช่วย หรือให้บริการ
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
エステティシャン[えすてていしゃん, esuteteishan] (n) ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงาม
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก

German-Thai: Longdo Dictionary
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dienstleistung[ดี๊นสท-ไลส-ถุ่ง] (n) การบริการ การให้บริการ, Syn. Service
Öffnungszeit { f } | Öffnungszeiten { pl } | außerhalb der Öffnungszeit(n) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top