Search result for

*โต๊ะกลม*

(33 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โต๊ะกลม, -โต๊ะกลม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะกลม[N] round table, Thai definition: ที่ประชุมปรึกษาหารือหรืออภิปราย ซึ่งจัดวางโต๊ะล้อมกันเป็นวงกลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประชุมโต๊ะกลมน. การประชุมปรึกษาหารือหรืออภิปราย ซึ่งจัดที่นั่งล้อมกันเป็นวงกลม ไม่มีประธาน ทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเท่าเทียมกัน.
โต๊ะ ๑น. สิ่งที่ทำด้วยไม้เป็นต้น พื้นราบ เป็นรูปต่าง ๆ มีขาสำหรับเป็นที่เขียนหนังสือ ตั้งเครื่องบูชา หรือ วางสิ่งของต่าง ๆ เรียกชื่อต่าง ๆ ตามวัตถุที่ทำ เช่น โต๊ะหิน โต๊ะมุก ตามรูปร่าง เช่น โต๊ะกลม โต๊ะสี่เหลี่ยม ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ เช่น โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะประชุม, ลักษณนามว่า ตัว ถ้าเป็นโต๊ะอาหารจีนเป็นชุด ลักษณนามว่า โต๊ะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม แทนที่จะกระทำโดยวิถีทางการทูตตามปกติ คือ โดยทางเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนทางการทูตถาวร การประชุมแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า การประชุมโต๊ะกลม เพื่อทำหน้าที่ระงับปัญหาระหว่างประเทศนั้น เริ่มนิยมกระทำกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การประชุมระหว่างประเทศนี้จะประกอบด้วยคณะผู้แทน ซึ่งมีหัวหน้าคณะที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม และรัฐบาลของประเทศที่ร่วมประชุมเป็นผู้ส่งไป ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง บ้างเห็นว่า ควรเป็นการประชุมทางการทูตตามประเพณีที่กระทำกันโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการทูตตามปกติมากกว่า [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was... chambering a round.ฉันกำลัง... ประชุมโต๊ะกลมกันอยู่ No More Good Days (2009)
This ring, I used to play few more + timesโต๊ะกลมนี่ ข้าเล่นมาบ่อยแล้ว Ip Man 2 (2010)
I painted the characters from the knights of the round table in my son's room, and he loved it.ฉันวาดตัวอัศวินไว้รอบๆโต๊ะกลม ในห้องของลูกชายฉัน แล้วเขาก็ชอบมาก A Humiliating Business (2010)
A round table afforded no one man more importance than any other.โต๊ะกลมนี้สำหรับทุกคน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร The Coming of Arthur: Part Two (2010)
But at the round table, you said... Shut up, Merlin.แต่ว่าที่โต๊ะกลม ท่านบอกว่า เงียบไปเลย เมอร์ลิน The Coming of Arthur: Part Two (2010)
We also need 4 circular tables from the cafeteria and then all the stackable chairs we can get.เรายังต้องการโต๊ะกลม4ตัวจากคาเฟ่ และจากนั้นก็ได้เวลาจัดพวกเก้าอี้ที่กองสุมอยู่นั่นให้เข้าที่ Loner (2011)
She went on an overseas business trip with the reporters from the Round Table.ท่านเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ /N กับนักข่าวจากโต๊ะกลมค่ะ Midas (2011)
I welcome you to this meeting of the Round Table.ผมขอต้อนรับสู่การประชุมโต๊ะกลม Arthur's Bane: Part One (2012)
I have to find out. They're Knights of the Round Table.ข้าก็ต้องไปดู พวกเขาเป็นอัศวินโต๊ะกลม Arthur's Bane: Part One (2012)
Of the round table?แห่งอัศวินโต๊ะกลม Lady of the Lake (2012)
Well, how a knight of the round table ended up a sword for hire.อัศวินแห่งโต๊ะกลมลงเอยด้วย การว่าจ้างได้อย่างไร Lady of the Lake (2012)
Sir Galahad.ท่านเซอร์กาลาฮาด (ชื่อของอัศวินโต๊ะกลมTricks and Treats (2012)
The candelabra falling onto the Round Table. - Yes, because the chain broke.โคมระย้าตกลงบนโต๊ะกลม ใช่ นั่นเพราะโซ่คล้องมันหัก The Death Song of Uther Pendragon (2012)
The Round Table... represents everything that's changed since you became King.โต๊ะกลมแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆนับตั้งแต่ที่ท่านเป็นกษัตริย์ The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Round table's about to start. We should probably get going.ประชุมโต๊ะกลมกำลังจะเริ่ม เราควรไปได้แล้ว Perennials (2012)
Even she is no match for a Knight of the Round Table!นางคงไม่อยากจะสุงสิงกับอัศวินโต๊ะกลมหรอก With All My Heart (2012)
"Knights of the Round Table.""อัศวินโต๊ะกลม"ไง The Great Escapist (2013)
King Arthur and the Knights of the Round Table.กษัตริย์อาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลม Jackie (2016)
King Arthur and the Round Table.กษัตริย์อาร์เธอร์กับอัศวินโต๊ะกลม Beauty and the Beast (2017)
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย Gandhi (1982)
And in 1984 I went to the Senate and really dug deeply into this issue with science roundtabIes and the like.และได้ขุดคุ้ยลงลึกในเรื่องนี้ กับบรรดาอัศวินโต๊ะกลมทางวิทยาศาสตร์ An Inconvenient Truth (2006)
Darwin was not ridiculed by his university's biology round table.ดาร์วินไม่ได้ถูกหัวเราะเยาะจากนักชีววิทยาในการประชุมโต๊ะกลมในมหาวิทยาลัย Chapter Nine 'Homecoming' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
การประชุมโต๊ะกลม[n. exp.] (kān prachum toklom) EN: round-table meeting   
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round table   FR: guéridon [m] ; table ronde [f]
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round-table talks   FR: table ronde [f] (loc.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
round table[N] การประชุมโต๊ะกลม
roundtable[N] การนั่งประชุมโต๊ะกลม (ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top