ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โง่*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โง่, -โง่-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง(colloq, vulgar) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
อีกาก(n, adj) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง
อีเคอะเป็นคำหยาบด่าหญิงชั่วแล้วโง่ด้วย
เกิร์ป[เกิร์ป] (adj) โง่ แบบควาย

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*โง่เขลา, ขลาดเขลา*(n, vi, vt, modal, ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ง่าว(adj, adv) adj. โง่ adv. มาก, อย่างมาก ตัวอย่าง "วันนี้ฮ้อนง่าว(วันนี้ร้อนมาก)", See also: S. เซอะ
สึ่งตึง(adj) โง่, ซื่อบื้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โง่(v) be foolish, See also: be stupid, be silly, be unwise, Syn. เขลา, ทึ่ม, ไม่ฉลาด, ไม่รู้, Ant. ฉลาด, เก่ง, Example: ถ้าเด็กทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งลงโทษว่าเด็กโง่หรือไม่รักดี
คนโง่(n) fool, See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt, Syn. คนเขลา, คนโง่เขลา, Ant. คนฉลาด, Example: คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นพิธีกรรมที่ทำเป็นปกติอย่างหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทัน
โง่งม(v) be foolish, See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull, Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมควรจะออกไปจากสถานที่อันโง่งมนี่เสียโดยเร็ว
โง่เขลา(v) be silly, See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated, Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า, ไม่ฉลาด, Ant. ฉลาด, Example: ไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำของคนโง่เขลาเช่นนี้
โง่เง่า(v) be foolish, See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise, Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ ลูกจะขี้เหร่ ดื้อรั้น โง่เง่า แม่ย่อมรักลูกเสมอ
คนโง่เง่า(n) stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โง่ว. เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้.
โง่แกมหยิ่งว. โง่แล้วยังอวดฉลาด, อวดดีทั้ง ๆ ที่โง่.
โง่เง่าว. โง่มาก.
โง่เง่าเต่าตุ่นว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จำนงหมาย (นิ. ทวาราวดี).
โง่แล้วอยากนอนเตียงว. โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทำสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ.
โง่ง ๆ, โง่งเง่งว. โย่ง ๆ, อาการเดินก้าวยาว ๆ ของคนผอมสูง.
โง้งว. โค้งเข้าหากัน เช่น ควายเขาโง้ง, โค้งขึ้น เช่น หนวดโง้ง.
กำเลาว. โง่, อ่อน, ไม่รู้เท่าทัน, ไม่มีไหวพริบ, เช่น ดุจตักแตนเต้นเห็นไฟ บมิใฝ่หนีไกล กำเลากำเลาะหวังเขญ (อนิรุทธ์).
กินแกลบกินรำ(-แกฺลบ-) ว. โง่ เช่น ฉันไม่ได้กินแกลบกินรำนี่ จะได้ไม่รู้เท่าทันคุณ.
ขยายขี้เท่อก. แสดงให้เห็นความโง่เขลา.
ขี้เท่อว. ไม่คม, ไม่ฉลาด, เซ่อ. น. ความโง่ เช่น ขยายขี้เท่อ.
ควายโดยปริยายมักหมายความว่า คนโง่ คนเซ่อ หรือคนตัวใหญ่ แต่ไม่ฉลาด.
งอน ๑ว. ช้อยขึ้น, โง้งขึ้น.
งะคำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ง เป็นพยัญชนะต้น มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น เช่น งะงก งะงัน งะโง้ง.
งั่ง ๒ว. โง่ไม่เป็นประสีประสา.
งี่เง่าว. โง่มาก.
เง่าว. โง่, มักใช้พูดเข้าคู่กับคำ โง่ เป็น โง่เง่า.
เงื่อน ๒ว. เหมือน เช่น เขี้ยวโง้งเงื่อนงาคชกรรม (คำพากย์).
เฉาโฉดว. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเฉา ก็ว่า.
โฉดว. โง่เขลาเบาปัญญา.
โฉดเฉาว. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, เฉาโฉด ก็ว่า.
ช่าง ๒ว. มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง เช่น ช่างคิด ช่างพูด ช่างประดิษฐ์, มีลักษณะโน้มไปในทางนั้น ๆ เช่น ช่างโง่จริง ๆ ช่างเก่งจริง ๆ.
ซมซานว. งมงาย, ไม่รู้อะไร, เช่น โง่ซมซาน, ซานซม ก็ว่า.
ซานซมว. งมงาย, ไม่รู้อะไร, เช่น โง่ซานซม, ซมซาน ก็ว่า.
ดักดานว. คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า) เช่น เป็นเสมียนอยู่ดักดาน โง่ดักดาน.
ตะพายเรียกกิริยาที่เอาเชือกร้อยช่องจมูกวัวควายที่เจาะ ว่า สนตะพาย, ใช้โดยปริยายแก่คนว่า ถูกสนตะพาย หรือ ยอมให้เขาสนตะพาย หมายความว่า ถูกบังคับให้ยอมทำตามด้วยความจำใจ ความหลง หรือความโง่เขลาเบาปัญญา
เต่า ๑ว. โดยปริยายหมายความว่า โง่ หรือ เชื่องช้า.
ทรรป(ทับ) น. ความโง่, ความเซ่อ
ทาสปัญญา(ทาดสะ-) ว. โง่เขลาเบาปัญญา, มีสติปัญญาน้อย, เช่น คนทาสปัญญา.
ทึบโดยปริยายหมายความว่า โง่มาก เช่น ปัญญาทึบ สมองทึบ.
ทึ่มว. ทื่อ, ไม่เฉียบแหลม, โง่.
บรม, บรม-อย่างที่สุด เช่น โง่บรม บรมขี้เกียจ.
บัดซบว. สิ้นดี, มักใช้ประกอบกับคำ โง่ เซ่อ หรือ เซอะ เช่น โง่บัดซบ.
ปล่อยไก่ก. แสดงความโง่ออกมา.
ปัญญาแค่หางอึ่งว. มีความรู้น้อย, โง่.
ปานกลางว. ขนาดกลาง, ไม่มากไม่น้อย, พอสมควร, อยู่ระหว่างที่สุด ๒ ฝ่าย เช่นระหว่างสูงกับต่ำ ใหญ่กับเล็ก มากกับน้อย ฉลาดกับโง่.
มนท-, มนท์โง่เขลา
โมมูห์, โมมูหะว. หลงใหล, โง่เขลา.
โมห-, โมหะ(-หะ-) น. ความหลง, ความเขลา, ความโง่, ที่ใช้ว่า โม่ห์ หรือ เมาห์ ก็มี.
ย้อนคำก. ว่าสวนตอบตามคำที่เขาว่ามา เช่น ฝ่ายหนึ่งพูดว่า เธอโง่จริง อีกฝ่ายหนึ่งก็ย้อนคำว่า แล้วเธอไม่โง่หรือ.
ยังคำช่วยกริยาในประโยคคำถามปฏิเสธหรือประโยคปฏิเสธ โดยละกริยานั้นไว้ให้เข้าใจเอาเอง เช่น ถามว่า จะไปหรือยัง ตอบว่า ยัง, ถ้าใช้นำหน้าคำกริยาเข้าคู่กับคำ อยู่ หมายความว่า กริยานั้นกำลังกระทำอยู่ เช่น เขายังกินอยู่ เขายังนอนอยู่, ถ้าใช้นำหน้าคำวิเศษณ์เข้าคู่กับคำ อยู่ หมายความว่า ยังอยู่ในภาวะนั้น เช่น ยังเด็กอยู่ ยังสาวอยู่ ยังเช้าอยู่, ใช้ประกอบคำกริยาเชิงปฏิเสธที่เริ่มหรือกำหนดไว้แล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นลงไป เช่น ป่านนี้ยังไม่มา ทั้ง ๆ ที่น่าจะมาแล้ว, ใช้เข้าคู่กับคำอื่นเพื่อเชื่อมประโยคหน้ากับประโยคหลังที่มีข้อความในลักษณะคล้ายคลึงกันให้เนื่องกัน เช่น นอกจากโง่แล้วยังหยิ่งอีกด้วย นอกจากสวยแล้วยังรวยอีกด้วย.
ยิ่งว. ถ้าอยู่ข้างหลัง หมายความว่า เป็นยอด, ที่สุด, เช่น งามยิ่ง ดียิ่ง, ถ้าอยู่ข้างหน้า ใช้ในเชิงเปรียบเทียบหมายความว่า เกิน, ลํ้า, เพิ่มขึ้น, เจริญขึ้น, มากขึ้น, ฯลฯ เช่น ยิ่งงาม ยิ่งดี, ถ้าประกอบหน้าคำอื่นมักมาเป็นคู่กันเสมอ เช่น ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งตียิ่งกัด ยิ่งแก่ยิ่งโง่ ยิ่งโตยิ่งเซ่อ.
สนตะพายก. กิริยาที่เอาเชือกร้อยช่องจมูกวัวควายที่เจาะ ซึ่งเรียกว่า ตะพาย, ใช้โดยปริยายแก่คนว่า ถูกสนตะพาย หรือ ยอมให้เขาสนตะพาย หมายความว่า ถูกบังคับให้ยอมทำตามด้วยความจำใจ ความหลง หรือ ความโง่เขลาเบาปัญญา.
สีซอให้ควายฟังก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไม่ได้ผล เสียเวลาเปล่า.
เสียรู้ก. แพ้เพราะโง่กว่าเขาหรือไม่ทันชั้นเชิงเขา.
หัวทึบว. โง่มาก เช่น เด็กคนนี้หัวทึบ สอนอย่างไร ๆ ก็ไม่เข้าใจ.
อนธ-, อันธ-โง่, ทึบ
อวิญญูว. โง่, ไม่มีความรู้.
อันธ-โง่, ทึบ, เช่น อันธปัญญา
อับ ๒โง่ เช่น ปัญญาอับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cretinismสภาพแคระโง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แควนแฟนที่โง่เหมือนควาย, Example: มาจากคำว่า แฟน + ควาย เป็นคำที่ฝ่ายหญิงใช้เรียกฝ่ายชาย [ศัพท์วัยรุ่น]
Cretinismครีตินิสม์, โรค;ครีตินิสต์;ธัยรอยด์พร่องในเด็กเล็ก;เตี้ยแคระแกรน;ครีตินิสม;เตี้ยแคระและโง่;ครีตินิสม์;เตี้ยแคระ;แคระ [การแพทย์]
Idiocyความโง่เขลา [การแพทย์]
Idiocyการไร้ความสามารถทางสติปัญญา, เด็กโง่โดยกำเนิด [การแพทย์]
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Stupid"?โง่เหรอ Inkheart (2008)
Idiot.คนโง่ Episode #1.20 (2012)
_คนโง่! The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Don't touch it, you fools!ไม่ได้สัมผัสมันคุณคนโง่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ya crazy fool!ยาคนโง่บ้า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let me loose, you fools!ฉันขอหลวมคุณคนโง่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The blundering fool!คนโง่ผิดพลาด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The meddling little fools!แทรกแซงคนโง่น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Don't be silly.- ผมไม่ได้โง่ The Great Dictator (1940)
- I'm not silly!- ฉันก็ไม่ได้โง่ The Great Dictator (1940)
Don't fool with me. Hail Hynkel!อย่าแกล้งโง่ ไฮ เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด The Great Dictator (1940)
Don't be foolish. He knows you do housework.อย่าโง่เลย เขารู้ว่าเธอทำงานหนัก The Great Dictator (1940)
Don't be a fool, you'll be murdered. Get on the roof.ทำอะไรโง่ๆ ขึ้นไปบนหลังคา The Great Dictator (1940)
Hannah's right. We've all been foolish.ฮันนาห์ พูดถูก พวกเรามันโง่สิ้นดี The Great Dictator (1940)
What would this stupid world be without--สิ่งที่โลกนี้โง่จะไม่มี Pinocchio (1940)
No, no, stupid.ไม่มีใครโง่ Pinocchio (1940)
Go ahead, make a fool of yourself.ไปข้างหน้าให้คนโง่ของตัวเอง Pinocchio (1940)
Shut-a up... before I knock-a you silly!หุบปาก ก่อนที่ฉันจะหมัดคุณโง่! Pinocchio (1940)
I'm collecting stupid little boys.ฉันเก็บรวบรวมชายน้อยโง่ Pinocchio (1940)
- Stupid little boys?ชายน้อยโง่? Pinocchio (1940)
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)
Make a jackass out of yourself.ทำให้คนโง่ของตัวเองออก ฉันผ่าน! Pinocchio (1940)
What's he think I look like, a jackass?สิ่งที่เขาคิดว่าฉันมีลักษณะ เหมือนคนโง่หรือไม่? Pinocchio (1940)
Come on, you big moose!มาสิ, คุณโง่ใหญ่! Pinocchio (1940)
Do you think that's really silly?เราก็ควรยึดมันเป็นหลักไว้ คุณว่าฟังดูโง่เง่ามั้ยคะ Rebecca (1940)
I'm asking you to marry me, you little fool.ผมกําลังขอคุณเเต่งงานอยู่ เด็กโง่ Rebecca (1940)
Oh, what a fool I was.ผมนี่โง่จริงๆ Rebecca (1940)
That's very sweet of you.คุณช่างน่ารักนัก ฉันกล้าบอกเลยว่าฉันเคยเป็นคนโง่ Rebecca (1940)
I don't know. I didn't like to. I was afraid he'd think me a fool.ไม่รู้สิคะ ฉันกลัวว่าเขาจะมองว่าฉันเป็นคนโง่ Rebecca (1940)
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง Rebecca (1940)
I'll go upstairs.- อย่าโง่ไปหน่อยเลย Rebecca (1940)
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย Rebecca (1940)
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก" Rebecca (1940)
Awfully foolish of me, fainting like that.ฉันนี่ดูโง่เง่าจริง เป็นลมเเบบนั้น Rebecca (1940)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
He called me an idiot, so I yelled at him.ที่เขาเรียกว่าฉันโง่ดังนั้นฉันตะโกนใส่เขา 12 Angry Men (1957)
That's a damn stupid thing to do.นั่นเป็นสิ่งที่โง่แช่งที่จะทำ 12 Angry Men (1957)
"I must be getting very stupid.ฉันต้องได้รับโง่มาก The Old Man and the Sea (1958)
Don't be silly.อย่าโง่ The Old Man and the Sea (1958)
# I ain't no fool and I don't take what I don't wantฉันไม่ได้คือคนโง่ไม่มีและฉันก็ไม่ได้ ใช้ สิ่งที่ฉันไม่ต้องการ Help! (1965)
# I ain't no fool and I don't take what I don't wantฉันไม่ได้คือคนโง่ไม่มีและฉันก็ไม่ได้ ใช้ สิ่งที่ฉันไม่ต้องการ Help! (1965)
# I ain't no fool and I don't take what I don't wantฉันไม่ได้คือคนโง่ไม่มีและฉันก็ไม่ได้ ใช้ สิ่งที่ฉันไม่ต้องการ Help! (1965)
Let me explain. This is no time for foolish tricks!นี่ไม่คือเวลาสำหรับเทคนิคโง่ Help! (1965)
'ldiots.' lt's for you.'ไอ่โง่' นี่สำหรับนาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Then these idiots would go somewhere else to fight!ไอ้โง่พวกนี้ก็ต้องไปรบกันที่อื่นน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Is this North Africa? - Catterick.คาท เดินเหมือนคนโง่ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาโง่[lā ngō] (n, exp) FR: aliboron [ m ]
หน้าโง่[nā ngō] (n, exp) EN: april fool !  FR: poisson d'avril !
เง่าโง่[ngao-ngō] (adj) EN: stupid  FR: stupide
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud
โง่เขลา[ngō-khlao] (v) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated  FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
โง่งม[ngō-ngom] (v) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull  FR: être idiot ; être ignorant
แสร้งทำเป็นโง่[saēngtham pen ngō] (v, exp) FR: faire l'idiot

English-Thai: Longdo Dictionary
dingbat(n, slang, vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airhead(n) คนโง่ (คำสแลง), Syn. fool, bungler
April Fools' Day(n) วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้
ass(n) คนโง่ (คำสแลง), See also: ไอ้โง่, Syn. blockhead, dolt, dunce, fool
asshole(n) คนโง่ (คำสแลง)
balderdash(n) การเขียนหรือพูดโง่ๆ (คำล้าสมัย), See also: การเขียนหรือพูดไร้สาระ, Syn. bombast, gibberish
banana skin(n) สถานการณ์ที่ทำให้เหมือนคนโง่หรือตัวตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่ทำให้อับอายในที่สาธารณะ
berk(n) คนโง่
birdbrain(n) คนโง่
blether(vi) พูดโง่ๆ หรือเรื่อยเจื้อย, Syn. blather
blithering(n) คนโง่
blockhead(n) คนโง่เง่า, See also: คนที่ไม่ฉลาด, Syn. idiot, fool, Ant. genius
bovine(adj) โง่และช้า
bozo(n) คนโง่
brain-dead(adj) โง่เง่ามาก
brainless(adj) โง่, Syn. ไม่มีสมอง
bullshit(vi) ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit(vt) ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
butterfly(n) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ, Syn. scatterbrain
chucklehead(n) คนโง่, Syn. dolt, stupid person
chump(n) คนโง่, Syn. fool, dupe
clod(n) คนโง่, Syn. dolt, simpleton
clodpole(n) คนโง่
clown(n) คนโง่, See also: คนเซ่อซ่า, Syn. fool
cockeyed(adj) โง่ (คำสแลง), Syn. silly, foolish
crassitude(n) ความโง่เง่า
drivel about(phrv) พูดโง่ๆ, See also: พูดไร้สาระ
fling one's money about(idm) ใช้เงินอย่างโง่ๆ (เพื่ออวดความร่ำรวย)
daft(adj) โง่, See also: งี่เง่า, Syn. silly, foolish, stupid
daw(n) คนขี้เกียจ, See also: คนโง่
dickhead(n) คนโง่ (คำสแลงและคำต้องห้าม), See also: ไอ้โง่, Syn. idiot
dim(adj) โง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เบาปัญญา, ไร้สมอง, Syn. unintelligent, Ant. intelligent, smart, bright
dizzy(adj) โง่, See also: ไม่มีสมอง, โง่เง่า, Syn. absurd, ludicrous, stupid, Ant. sensible
dodo(n) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
donkey(n) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
drool(vi) พูดโง่ๆ, See also: พูดจาเหลวไหล, พูดสิ่งไร้สาระ, Syn. babble, chatter
dull(adj) โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
dumb(adj) โง่, See also: ไม่ฉลาด, Syn. unintelligent, dopey, idiotic, Ant. intelligent, smart
dumbbell(n) คนโง่ (คำสแลง)
dummy(n) คนโง่, Syn. fool, imbecile, idiot, Ant. genius, sage
dunce(n) คนโง่, See also: คนสมองทึบ
dupe(n) คนที่ถูกหลอกลวง, See also: คนโง่, ผู้ตกเป็นเหยื่อ, เหยื่อ, Syn. fool, butt, chump
empty-headed(adj) โง่เง่า, See also: ไม่มีความรู้, Syn. brainless, silly, unintelligent
fathead(n) คนโง่ (คำสแลง), See also: คนงี่เง่า, คนทึ่ม, Syn. fool
fatuitous(adj) โง่, See also: ทึ่ม, Syn. foolish, idiotic, silly, Ant. sensible
fatuitously(adv) อย่างโง่เขลา, Syn. foolishly
fatuity(n) ความโง่เขลา, See also: ความไม่ฉลาด, ความโง่เง่า, Syn. folly, indiocy
featherbrain(n) คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนสะเพร่า, Syn. bungler
feeble-minded(adj) ปัญญาอ่อน, See also: โง่, งี่เง่า, ทึ่ม, Syn. retarded, foolish
folly(n) ความเขลา, See also: การกระทำที่โง่เง่า, Syn. foolishness, stupidity, Ant. cleverness, smartness
fool(n) คนโง่, See also: คนไม่มีหัวคิด, คนทึ่ม, คนเขลา, คนเซ่อ, คนเบาปัญญา, Syn. idiot, blockhead, simpleton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน, โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
april fools'dayวันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
asinine(แอส'ซินิน) adj. โง่, ไม่ฉลาด, คล้ายลา.
ass(แอส) n. ลา, คนโง่, ก้น, ทวารหนัก, การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool, donkey, dolt
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา, ชุ่มชื้น, นิ่ม, เย็นคล้ายยาหม่อง, มีกลิ่นหอม, โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant, Ant. irritating
bleat(บลีท) { bleated, bleating, bleats } n., v. (ร้อง) เสียงร้องแพะ ๆ (แพะ, แกะ, ลูกวัว) , ร้องคร่ำครวญ, การพูดโง่ ๆ, See also: bleater n. ดูbleat
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า, หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้, โง่
bloke(โบลค) n. คน, มนุษย์, อ้ายหมอนี่, คนโง่, ขี้เมา, Syn. guy
blunder(บลัน'เดอะ) { blundered, blundering, blunders } n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด, เดินเซ่อ, งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, พูดออกมาอย่างโง่, แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering บลัน'เดอริง adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่, คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
booby(บู'บี) n. คนโง่, คนเซ่อ, คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม, คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
bozo(โบ'โซ) n. เจ้าหมอนี่ (โดยเฉพาะผู้มีร่างใหญ่/แข็งแรงและโง่) , ทหารใหม่
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ, คนรั้น, คนโง่, See also: bulletheaded adj.
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว, ดื้อรั้น, โง่
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน, คนทรยศ, คนโง่, เด็กหลงจากพ่อแม่
chicken headn. คนโง่, คนทึ่ม
chowderheadn. คนโง่, คนทึ่ม
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา, ก้อนเนื้อหนา, คนโง่
clod(คลอด) n. ก้อน, ก้อนดิน, ดิน, คนโง่, คนทึ่ม, See also: cloddish adj. ดูclod cloddishness n. ดูclod
clodpoiln. คนโง่., Syn. clodpole, clodpate
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว, ก้อนเล็ก ๆ , กลุ่มเล็ก ๆ , คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน, ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ , ทำให้หยุด, ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
cockeyed(คอค'อายดฺ) adj. ตาเขหรือเหล่, เอียงไปหรือบิดไปด้านหนึ่ง, โง่, ผิดสิ้นเชิง, Syn. awry
coot(คูท) n. นกจำพวก Fulica ที่มีปีกและหางสั้น มันว่ายและดำน้ำได้, คนโง่, คนแก่ที่ใจไม่แน่นอน
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่, คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง, ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
crackbrained(แครค'เบรนดฺ) adj. โง่, บ้า
crass(แครส) adj. หยาบ, เลอะเทอะ, หนา, โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined, coarse
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า, ความหนา, ความหยาบ
crazy catn. คนบ้า, คนที่มีจิตฟั่นเฟือน, คนโง่
cretin(ครีท'เทิน, ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) , โง่, จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม, การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ, ความผิดร้ายแรง, บาป, การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense, tort, violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม, เกี่ยวกับอาญา, มีความผิดทางอาญา, ไร้ความสำนึก, โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable, disgraceful
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า, เสียงร้องของนกดุเหว่า, คนสติฟั่นเฟือน, คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง, ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน, โง่
cuddy(คัด'ดี) n. ห้องเล็ก ๆ , ห้องครัว, ลา, คนโง่, Syn. fool
cully(คัล'ลี่) n. คนที่ถูกหลอกลวง, หมู, คนโง่ vt. หลอก, ลวง, ต้ม
daffy(แดฟ'ฟี) adj. โง่, บ้าคลั่ง
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า, วิกลจริต, โง่เง่า, สนุกสนาน, ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
dense(เดนซฺ) adj. แน่น, หนาแน่น, หนาทึบ, โง่เต็มที่, ทึบมัว, มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น, ความแน่น, ความทึบ (แสง) , ความโง่, มวลต่อหน่วยปริมาตร
dimwit(ดิม'วิท) n. คนโง่เง่า
ding-a-ling(ดิง'กะลิ) n. คนโง่เง่า, คนเบาปัญญา
dippy(ดิพ'พี) adj. บ้า. โง่, สติเฟื่อง, Syn. silly, unreasonable
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ, หน้ามืด, ตาลาย, ยุ่งเหยิง, สับสน, ซึ่งทำให้สับสน, ไม่ระมัดระวัง, โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded, giddy
dolt(โดลทฺ) n. คนโง่เง่า, คนเซ่อ, See also: doltish adj. ดูdolt doltishly adv. ดูdolt doltishness n. ดูdolt
donkey(ดอง'คี) n. ลา, คนโง่, คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
dope(โดพ) { doped, doping, dopes } n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ, กาว, ยากระตุ้น, ยาม้า, ข่าวสาร, ข้อมูล, คนโง่เง่า, เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ, คาดการณ์, ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
asinine(adj) โง่, ดื้อ
ass(n) ลา, คนโง่
benighted(adj) เขลา, โง่, ไม่ฉลาด
besotted(adj) โง่, งมงาย, หลงใหล
birdbrain(n) คนเซ่อ, คนโง่, คนทึ่ม, คนเขลา
blockhead(n) คนโง่, คนปัญญาทึบ
blunder(vt) พูดโง่ๆ, แพร่งพราย
booby(n) คนโง่, คนทึ่ม, คนเซ่อ
brainless(adj) ไม่มีสมอง, โง่, ไม่มีปัญญา, ปัญญาทึบ
bullish(adj) คล้ายวัว, โง่, ดื้อ, รั้น
chump(n) ท่อนไม้สั้น, ก้อนเนื้อ, คนทึ่ม, คนโง่
clod(n) คนโง่, คนทึ่ม, คนเซ่อ
clown(n) ตัวตลก, คนโง่, คนบ้านนอก
cuckoo(n) นกกาเหว่า, คนโง่, คนฟั่นเฟือน
daft(adj) โง่เง่า, โง่เขลา, เซ่อ, บ้า, ปัญญาอ่อน
dense(adj) หนาแน่น, แน่น, ทึบ, เต็มที่, โง่
dolt(n) คนโง่, คนเซ่อ, คนโง่เง่า, คนทึ่ม
donkey(n) คนโง่, ลา, คนหัวรั้น
drivel(vi) พูดเหลวไหล, พูดสุ่มสี่สุ่มห้า, พูดโง่ๆ, น้ำมูกไหล, น้ำลายไหล
dull(adj) โง่, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่สดใส, มัว, มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่, วามน่าเบื่อ, ความทื่อ, ความมัว, ความไม่มีชีวิตชีวา
dumb(adj) เป็นใบ้, พูดไม่ได้, ไม่ปริปาก, เหมือนน้ำท่วมปาก, โง่, ทึ่ม
dummy(n) คนโง่, คนบัดซบ, หุ่นเชิด, รูปหุ่น, ลูกมือ, ของเลียนแบบ, ไพ่ดัมมี่
dunce(n) คนโง่, คนทึ่ม, คนปัญญาทึบ
feebleminded(adj) โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน
folly(n) ความเขลา, ความโง่, ความโง่เขลา
fool(n) คนโง่, ตัวตลก, คนเซ่อ, คนไม่เต็มบาท, คนโง่เขลาเบาปัญญา
fool(vi, vt) หลอกลวง, ลวง, โกง, ต้มตุ๋น, เล่นตลก, แกล้งทำ, ทำโง่
foolery(n) การกระทำแบบโง่ๆ, การเล่นตลก
foolish(adj) โง่, เขลา, เบาปัญญา, เซ่อ, ไม่ฉลาด, ทึ่ม, ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่, ความเขลา, ความเบาปัญญา, คนโง่, คนเซ่อ, ความไร้สาระ
headless(adj) ไม่มีหัว, โง่, ไม่มีสมอง, ไม่มีความคิด, ไม่มีหัวหน้า
idiocy(n) ความโง่, ความบ้า, ความบ๊องส์, ความเซ่อ
idiot(n) คนโง่, คนบ้า, คนปัญญาอ่อน
idiotic(adj) โง่, บ้า, ปัญญาอ่อน
ignorance(n) ความเขลา, ความโง่, อวิชชา
ignorant(adj) เขลา, โง่, ไม่รู้
imbecile(adj) โง่, ไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน
imbecile(n) คนโง่, คนไม่เต็มบาท, คนปัญญาอ่อน
imbecility(n) ความโง่, ความไม่เต็มบาท, ความบ้า
inanity(n) ความโง่เขลา, ความว่างเปล่า
inept(adj) โง่เขลา, เซ่อ, ทึ่ม, ไม่ถูกที่, ไม่สมควร, ไม่เหมาะ
jackass(n) ลาตัวผู้, คนโง่, คนบัดซบ, คนทึ่ม, คนเซ่อ
loggerhead(n) คนทึ่ม, คนโง่
lout(n) คนทึ่ม, คนเซ่อ, คนโง่, คนบ้านนอก
lumpish(adj) โง่เขลา, อุ้ยอ้าย, เป็นก้อน
moron(n) คนโง่, คนปัญญาอ่อน
mule(n) ล่อ, คนโง่, คนดื้อ, รองเท้าแตะ
ninny(n) คนทึ่ม, คนเซ่อ, คนโง่, คนไม่เต็มเต็ง
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ, ความเหลวไหล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
bird brain[เบริด เบรน] (slang) โง่
dunderhead(n, dunce) คนโง่ คนทึ่ม คนปัญญาทึบ
patronize(vt) ทำเหมือนเป็นเด็ก ๆ, คิดว่าโง่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
愚かしい[おろかしい, orokashii] โง่, เขลา
ポカヨケ[ぽかよけ, pokayoke] (n) สลักกันโง่
愚か[おろか, oroka] โง่, เขลา
愚か者[おろかもの, orokamono] คนโง่, คนเขลา
馬鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase, vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Mach keinen Schieß!(phrase, slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, เลินเล่อ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dumme { m, f }; Dummer | der Dumme sein(n) โง่ คนโง่

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baga[ばか] (n) บ้า, ซื่อ, เซ่อ, โง่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top