Search result for

*แคล้ว*

(65 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แคล้ว, -แคล้ว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคล้ว[V] miss, See also: escape, avoid, Syn. คลาดไป, รอดไป, พ้นไป, Example: ลูกๆ ของเขาช่างพูดวาดรูปเก่งกันทุกคนคงไม่แคล้วเจริญรอยตามคุณพ่ออย่างแน่นอน
คลาดแคล้ว[V] elude (dangers), See also: head off, escape, turn danger into safety, Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด, Example: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง
แคล้วคลาด[V] miss, See also: escape, avoid, Syn. รอดไป, พ้นไป, รอดพ้น, ปราศจาก, คลาดแคล้ว, Ant. ประสบ, พบเจอ, Example: ้เขาแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ก็เพราะมีความดีคุ้มครองนั่นเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คล่องแคล่วว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, แคล่วคล่อง ก็ว่า.
คลาดแคล้ว(-แคฺล้ว) ก. รอดไป, พ้นไป, แคล้วคลาด ก็ว่า.
แคล้ว(แคฺล้ว) ก. รอดไป, พ้นไป, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น เป็นเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน ไม่แคล้วไม้เรียว.
แคล้วคลาดก. รอดไป, พ้นไป, คลาดแคล้ว ก็ว่า.
แคล่วคล่อง(แคฺล่วคฺล่อง) ว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, คล่องแคล่ว ก็ว่า.
สอดแคล้วว. สงสัย, กินแหนง.
กระฉับกระเฉงว. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง.
กระบั้วกระเบี้ยว. กระปั้วกระเปี้ย, กะปลกกะเปลี้ย, เดินไม่คล่องแคล่ว (อย่างผู้รื้อไข้).
กระปรี้กระเปร่าว. แคล่วคล่องว่องไว เพราะมีกำลังวังชา, กระฉับกระเฉง, ไม่เนิบนาบ.
กระปั้วกระเปี้ยว. กระบั้วกระเบี้ย, กะปลกกะเปลี้ย, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่แข็งแรง.
กะล่อยกะหลิบว. คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู เช่น เด็กคนนี้รู้จักเปิบข้าวดูกะล่อยกะหลิบ
เคล่าคล่อง(เคฺล่าคฺล่อง) ก. แคล่วคล่อง เช่น หลบหลีกเคล่าคล่องทำนองยุทธ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
งุ่มง่ามว. ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว.
ฉุยคล่องแคล่ว เช่น เดินฉุย.
ชำนิ ๒ก. รู้ชัดเจน, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว.
ดลบันดาลก. ให้มีให้เป็นหรือไม่ให้มีไม่ให้เป็น เช่น ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จ หรือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.
ด้วมเดี้ยมว. กระด้วมกระเดี้ยม, ต้วม ๆ เตี้ยม ๆ, ค่อย ๆ ไป, ไม่คล่องแคล่ว.
เดียะว. คล่องแคล่ว, ว่องไว, เช่น ไต่เดียะ ว่าวปักเป้าส่ายเดียะ, อย่างกระชั้นชิดไม่ให้คลาดสายตา เช่น ตามเดียะ.
ถนัดขวาว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา.
ถนัดซ้ายว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือซ้าย.
ถวัดถวัน(-ถะหฺวัน) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ทะมัดทะแมงว. คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, ไม่เก้งก้าง, เช่น ทำงานทะมัดทะแมง ท่าทางทะมัดทะแมง
ทักข์ ๑ว. สามารถ, เหมาะ, ขยัน, หมั่น, คล่องแคล่ว, แข็งแรง.
ทักษ-(-สะ-) ว. สามารถ, เหมาะ, ขยัน, หมั่น, คล่องแคล่ว, แข็งแรง.
นิรภัย(-ระไพ) ว. ไม่มีภัย, แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.
ปร๋อ(ปฺร๋อ) ว. แคล่วคล่อง, ว่องไว, ไม่ติดขัด, เช่น พอกรงเปิด นกก็บินปร๋อออกไป วิ่งปร๋อ พูดภาษาอังกฤษได้ปร๋อ.
ประคัลภ์ว. คล่องแคล่ว, ประเปรียว.
ประคุณก. คล่องแคล่ว, ชำนาญ.
ประทักษ์ว. ขยัน, ฉลาด, คล่องแคล่ว, สามารถ.
ประเปรียว(-เปฺรียว) ว. มีรูปร่างหรือท่าทางปราดเปรียว, มีลักษณะแคล่วคล่องว่องไว.
ปราดเปรียว(-เปฺรียว) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ปราดเปรื่อง(-เปฺรื่อง) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, เปรื่องปราด ก็ว่า.
ปัดตลอดเรียก “นะ” ที่เขียนเป็นอักษรขอม สำหรับลงและปลุกเสกให้แคล้วคลาดตลอดปลอดภัยว่า “นะปัดตลอด”.
เปรื่องปราด(-ปฺราด) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, ปราดเปรื่อง ก็ว่า.
เฟื่อง ๒คล่องแคล่ว, แม่นยำ, เช่น จบปริญญาเอกมาใหม่ ๆ ความรู้กำลังเฟื่อง.
มุจนะ(มุดจะนะ) น. ความพ้นไป, ความรอด, ความหลุด, ความแคล้ว.
ระวาดระไวว. กระวีกระวาด, คล่องแคล่ว, รีบเร่ง.
ลับปาก, ลับฝีปากก. เตรียมตัวพูดหรือโต้เถียงเต็มที่ เช่น ลับปากไว้คอยท่า(ไชยเชฐ), พูดจาโต้ตอบคารมบ่อย ๆ จนคล่องแคล่ว.
ลิ้นทองว. ที่พูดจาคล่องแคล่วไพเราะน่าฟัง.
ลิ้นทองว. ที่พูดจาคล่องแคล่ว ไพเราะน่าฟัง.
ว่องไวก. รวดเร็ว, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง, เช่น ทำงานว่องไว มีปฏิภาณว่องไว.
แว่นไวก. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ไว, ไว ๆว. ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที เช่น เด็กคนนั้นเดินไว วิ่งไว ๆ เข้า เดี๋ยวไปไม่ทัน.
ไว, ไว ๆก. เคลื่อนไหว คิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที เช่น ไวเข้ารถจะออกแล้ว.
สะบัดย่างว. อาการที่ม้าวิ่งหรือเดินสะบัดขาอย่างสง่างาม เช่น ว่าพลางทางขับม้าสีหมอก ให้ออกสะบัดย่างวางใหญ่ (ขุนช้างขุนแผน), ฝ่ายสมิงพระรามขึ้นม้าควบไปแต่เวลาเช้าจนสามโมงบ่ายฝึกหัดม้านั้นให้รู้จักทำนองรบรับได้คล่องแคล่วสันทัดแล้ว ก็ชักม้าสะบัดย่างน้องเป็นเพลงทวนกลับมา (ราชาธิราช).
สุปาณีว. ฝีมือเก่ง, คล่องแคล่ว.
อุ้ยอ้ายว. ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน Beethoven Virus (2008)
I'll just wish you good luck.ขอให้แคล้วคลาดแทน Allied (2016)
It's a guest, it's a guest Sakes alive, well, I'll be blessedแขกมาแล้ว แขกมาแล้ว คงไม่แคล้วเป็นโชคยิ่งใหญ่ Beauty and the Beast (2017)
You'll end up begging someone for help again.ไม่แคล้วต้องเดือดร้อน ขอให้คนอื่นช่วยอีก Absolute (2017)
I know we're meant to be together.คู่แล้วไม่แคล้วกัน The Time Machine (2002)
If he is dead...คงไม่แคล้วต้องถึงคราวของข้า The Chronicles of Riddick (2004)
Stay out of trouble. Come back in one piece. Good luck.ขอจงแคล้วคลาด กลับมาครบ 32 โชคดี Rescue Dawn (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคล่ว[adv.] (khlaēo) EN: skillful ; adroitly ; cleverly   
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid   FR: éviter
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløngkhlaēo) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องแคล่วว่องไว[n. exp.] (khwām khløngkhlaēo wongwai) EN: deftness   
อย่างคล่องแคล่ว[adv.] (yāng khlǿngkhlaēo) FR: adroitement ; agilement

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
All thumbs (Idioms ) ไม่คล่องแคล้ว งุ่มง่าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top