Search result for

*แคลงใจ*

(88 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แคลงใจ, -แคลงใจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลงใจ[V] doubt, See also: distrust, mistrust, disbelieve, suspect, be uncertain, Syn. สงสัย, คลางแคลง, ระแวง, Ant. มั่นใจ, เชื่อมั่น, เชื่อถือ, เชื่อใจ, Example: ทั้งสองฝ่ายควรเลิกแคลงใจกันเสียที หันมาร่วมมือกันทำงานจะดีกว่า, Thai definition: ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้ เพราะออกจะสงสัย
คลางแคลงใจ[V] doubt, See also: suspect, unsure, Syn. แคลงใจ, คลางแคลง, ระแวง, สงสัย, Ant. แน่ใจ, วางใจ, Example: ประชาชนคลางแคลงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, Thai definition: ไม่วางใจเพราะสงสัยในพฤติกรรม
กินแหนงแคลงใจ[V] be mutually suspicious, Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดพ้องหมองใจ, ผิดใจ, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ปรับความเข้าใจกันให้ชัดแจ้งทำให้กินแหนงแคลงใจกันอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: หมางใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลงใจก. ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า.
กริ่งใจก. นึกแคลงใจ.
กาวใจน.ผู้ประสานรอยร้าวให้ผู้ที่โกรธกัน ทะเลาะกัน หรือกินแหนงแคลงใจกัน ได้กลับคืนดีกัน เช่น เขาเป็นกาวใจให้ ๒ คนนี้คืนดีกัน.
กินแหนงก. สงสัย, ระแวง, ไม่แน่ใจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ แคลงใจ เป็น กินแหนงแคลงใจ.
คลางแคลง(คฺลางแคฺลง) ก. แคลงใจ, ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, แคลงคลาง ก็ว่า, บางทีก็พูดสั้น ๆ ว่า แคลง.
เคลือบแคลงว. สงสัย, แคลงใจ, ระแวง.
แคลงคลาง(แคฺลงคฺลาง) ก. แคลงใจ, ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า, บางทีก็พูดสั้น ๆ ว่า แคลง.
ฉงน(ฉะหฺงน) ก. สงสัย, ไม่แน่ใจ, แคลงใจ.
ชำงาย ๒ก. ฉงน, สนเท่ห์, แคลงใจ, เช่น และเย็นตระชักสิชำงาย (สมุทรโฆษ).
ระแวงก. แคลงใจ, ชักจะสงสัย.
สนิทใจว. ไม่มีอะไรต้องแคลงใจหรือสงสัย เช่น เชื่ออย่างสนิทใจ, ถ้าใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่สนิทใจ หมายความว่า มีลักษณะพึงรังเกียจ เช่น พื้นสกปรกนั่งแล้วไม่สนิทใจ ผ้าเช็ดมือในห้องน้ำรวมใช้ได้ไม่สนิทใจเลย.
สะดุดหูก. กระทบหูชวนให้อยากฟัง หรือรู้สึกเคลือบแคลงใจเป็นต้น เช่น ได้ยินเสียงเพลงเขมรไทรโยค รู้สึกสะดุดหูทำให้นึกถึงความหลัง ได้ยินเสียงคนพาลพูดแขวะ รู้สึกสะดุดหูทันที.
หน่ายแหนง(หฺน่ายแหฺนง) ก. ระอาเพราะหมางใจหรือแคลงใจเป็นต้น, แหนงหน่าย ก็ว่า.
หว่า ๒ว. คำประกอบท้ายแสดงความแคลงใจเป็นต้น เช่น หายไปไหนหว่า.
แหนงใจก. หมางใจ, ระแวงแคลงใจ.
แหนงหน่าย(แหฺนงหฺน่าย) ก. ระอาเพราะหมางใจหรือแคลงใจเป็นต้น, หน่ายแหนง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"He was starting to have doubts about Chuck,"เขาเริ่มคลางแคลงใจเรื่องชัค" The Monster at the End of This Book (2009)
MY DAUGHTERS, MY GRANDCHILDREN. MY ONLY MOTIVATION IS LOVE.แรงบันดาลใจของแม่ก็คือความแคลงใจ เห็นแก่ตัวบ้าง Valley Girls (2009)
- There's no doubt in my mind that Nikki shot me and Frank.ไม่มีความแคลงใจเลยว่า นิกกี้ยิงฉันกับแฟรงค์ If I Had a Hammer (2009)
And then you've got some iffy qualities.แล้วคุณก็ยังมีคุณลักษณะ บางอย่างที่น่าเคลือบแคลงใจ Burlesque (2010)
Even domina doubts me.แม้กระทั่งโดมินายังแคลงใจในตัวข้า Mark of the Brotherhood (2010)
You cannot doubt the love of one who has waited so long and patiently.คุณจะไม่คลางแคลงใจเลยในความรัก ที่คุณมีต่อใครสักคนที่คุณอดทนรอมาแสนนาน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
This information confirms a suspicion we've had about Jimmy for quite some time.ข้อมูลนี้เป็นการยืนยันความแคลงใจ ที่พวกเรามีต่อจิมมี่เป็นเวลามานานแล้ว Fírinne (2010)
This information confirms a suspicion we've had about Jimmy for quite some time.ข้อมูลนี้เป็นการยืนยันความแคลงใจ ที่พวกเรามีต่อจิมมี่มาเป็นเวลามานานแล้ว Bainne (2010)
I saw the scepticism in their eyes when I showed them the compass.ผมเห็นความแคลงใจในตาของพวกเขา เมื่อผมแสดงเข็มทิศให้ดู Children of the Damned (2010)
It takes advantage of people's doubts.มันทำให้คนเกิดความคลางแคลงใจ Supergirl (2010)
It can see your thoughts and feelings.มันสามารถหาแม้เพียงส่วนน้อยของความคลางแคลงใจของคุณ Supergirl (2010)
As an apology for questioning Pierce's faith.เพื่อเป็นการขอโทษที่ผม แคลงใจในศรัทธาของเพียร์ซ The Psychology of Letting Go (2010)
And how much stuff do we have to go through this year before my friendship stops being questioned?และปีนี้เรายังต้องผ่านอีกกี่เรื่องกัน ถึงจะไม่มีใครแคลงใจในมิตรภาพของผม? Early 21st Century Romanticism (2011)
Whatever it is you're holding onto, it's got to stop.ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เธอคลางแคลงใจอยู่ เธอต้องเลิกนึกถึงมันได้แล้ว Je Suis Une Amie (2011)
♪ And every shadow filled up with doubtและทุกท่าทีคุกคาม แฝงเร้นไปด้วยความน่าคลางแคลงใจ Cold Grey Light of Dawn (2011)
I understand your doubt.ผมเข้าใจดี ถึงความคลางแคลงใจของคุณ Spellbound (2011)
But you'll always be wondering when you're gonna go.แต่คุณก็จะแคลงใจเสมอว่าจะตายเมื่อไร Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
and to dispel any lingering clouds of suspicion,และเพื่อปัดเป่าเมฆหมอกเห่งความเคลือบแคลงใจ I Kissed a Girl (2011)
And reinforce the darkest suspicions of our inner circles.และเพิ่มความคลางแคลงใจ ในตัวคนที่คุณเชื่อใจ Doubt (2012)
A full pardon from suspicion and accountability.การให้อภัยจากความแคลงใจ และความรับผิดชอบ. Absolution (2012)
Forgive me, but your company's rather dubious reputation doesn't offer much comfort.ขออภัยค่ะ, แต่บริษัทคุณค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่น่าแคลงใจ ซึ่งไม่ได้ให้ความสบายใจนัก Collusion (2013)
I was just a short while ago quite skeptical about Changnesia.ว่าผมเคยแคลงใจในเรื่อง แชงนีเชียนี้ Advanced Documentary Filmmaking (2013)
- And no doubt reveal yet another measure of your power.และผมไม่ได้แคลงใจ ในพลังอื่นของท่านที่ยังไม่ได้เปิดเผย A Whiff of Sulfur (2013)
What better way to do that than to fan her distrust for you?ไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้แล้วที่ช่วยให้ปัดความแคลงใจของเธอเรื่องคุณ Confession (2013)
And there's a good chance by doing that, you're gonna cause the very same suspicion you're looking to ferret out.และมีโอกาสที่ดีในการทำเรื่องนั้น เจ้าจะก่อให้เกิดความคลางแคลงใจเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เจ้ากำลังถูกจับได้ว่าระมัดระวังตัว III. (2014)
Because the men went into it infected with your suspicions, with your doubts.เพราะว่าลูกเรือที่หลงเข้าไปติดเชื้อโรค ต่อความคลางแคลงใจของเจ้า พร้อมข้อสงสัยของเจ้า VIII. (2014)
Everyone's plan is not to kill them.สตาร์กทำให้ทุกคนแคลงใจกันแล้ว Avengers: Age of Ultron (2015)
Do you doubt me?แคลงใจข้าหรือ? The Gift (2015)
Are you a skeptic now?ทำให้ตอนนี้คุณยังคลางแคลงใจอยู่หรือเปล่า? Brown Shag Carpet (2015)
_ Peter.ผมขอโทษที่แคลงใจ ปีเตอร์ Meet the Rosenbergs (2015)
Are we just being thick here by not removing all doubt?เราจะติดอยู่นี่จากข้อแคลงใจที่มีอยู่งั้นหรอ? Always Accountable (2015)
It will be seen as a lack of faith in the peace.พวกนั้นจะคิดว่า เราคลางแคลงใจ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Peter, surely you understand that if Mrs Arness were to suspect any instability on your part...ปีเตอร์คุณเข้าใจดีแล้วว่า... ถ้าคุณนายอาร์เนสเกิดแคลงใจ ว่าคุณมีความไม่หนักแน่นมั่นคง Bringing Down the House (2003)
I thought you, of all people, might give me the benefit of the doubt.ฉันคิดว่านาย และทุกคน อาจจะแคลงใจฉันเรื่องเงินผลประโยชน์นั่น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen.ความแคลงใจที่ทำให้ประเทศวุ่นวาย, จะให้เกิดขึ้นไม่ได้ V for Vendetta (2005)
What bothers me is how such a rumor started.สิ่งที่ฉันคลางแคลงใจคือ ข่างลือนี้เกิดขึ้นยังไง Arang (2006)
And nobody questions him, because they don't want to hear the answer because it's a lie!ไม่มีใครแคลงใจ เพราะพวกเขาไม่ได้อยากฟังคำตอบ There's only so many places at the table, Gunnie. Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distrust[VT] คลางแคลงใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, Syn. doubt, beware, contest, distrust, Ant. trust, believe
distrust[N] ความคลางแคลงใจ, See also: ความไม่เชื่อใจ, Syn. dubiosity, qualm, Ant. trust, belief
doubt[N] ความสงสัย, See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ, Syn. dubiety, qualm, scruple, mistrust, Ant. trust, certainty
doubt[VT] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ, Syn. beware, contest, Ant. believe, trust, rely on
doubtful[ADJ] สงสัย, See also: เคลือบแคลงใจ, Syn. dubious, indefinite, Ant. definite, certain
doubtfully[ADV] อย่างสงสัย, See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ, Syn. dubiously
doubting[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าคลางแคลงใจ
misgiving[N] ความสงสัย, See also: ความแคลงใจ, ความเคลือบแคลง, ความระแวง, ความหวั่นวิตก, Syn. suspicion, doubt, apprehension, mistrust, hesitation, Ant. confidence
suspicion[N] ความคลางแคลงใจ, See also: ความระแวง, ความสงสัย, ความหวาดระแวง, ความไม่ไว้วางใจ, Syn. distrust, doubt, mistrust, wariness
uncertain[ADJ] ที่ไม่แน่ใจ, See also: ซึ่งคลางแคลงใจ, Ant. definite, certain, proven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt

English-Thai: Nontri Dictionary
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
mistrust(vt) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
scepticism(n) ความสงสัย,ความแคลงใจ,ความระแวง,ความไม่เชื่อ
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
疑惑[ぎわく, giwaku] ความสงสัย,ความแคลงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top