ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสียเปรียบ*

   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสียเปรียบ, -เสียเปรียบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปรียบ[V] be adverse, See also: be disadvantageous, be unfavorable, Syn. แพ้เปรียบ, Ant. ได้เปรียบ, เสมอกัน, Example: ความที่คนไทยไม่เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ทำให้เสียเปรียบชาวต่างประเทศในด้านการค้าอย่างมาก, Thai definition: ไม่เสมอกัน
ข้อเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: bad point, drawback, weakness, Ant. ข้อได้เปรียบ, Example: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา
ความเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: handicap, Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ, Ant. ความได้เปรียบ, Example: กลุ่มมดงานมีความเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเป็นมือใหม่และคนไม่ค่อยรู้จัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียเปรียบก. เป็นรอง, ด้อยกว่า, เช่น คนซื่อมักเสียเปรียบคนโกง.
กล, กล-(กน, กนละ-) น. การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือให้เข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ เช่น เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม เช่น กลโกง
เกลือจิ้มเกลือว. ไม่ยอมเสียเปรียบกัน, แก้เผ็ดให้สาสมกัน. น. คนเค็มต่อคนเค็มมาพบกัน.
เกี่ยงก. อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น.
เข้าเนื้อเสียหาย, เสียเปรียบ, เช่น พูดให้เข้าเนื้อ
คิดเล็กคิดน้อยก. คิดละเอียดถี่ถ้วนเกินไป ไม่ยอมเสียเปรียบใคร.
ดุลการค้า(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกนอกประเทศกับสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออกสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ เรียกว่า ดุลการค้าได้เปรียบ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก เรียกว่า ดุลการค้าเสียเปรียบ.
ตกเป็นเบี้ยล่างก. ตกเป็นรอง, เสียเปรียบ.
ต้อนหมูเข้าเล้าก. หลอกคนที่ไม่รู้ทันให้เสียเปรียบ.
ตีตื้นก. ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น).
เบี้ยล่างน. ผู้อยู่ใต้อำนาจ, ผู้เสียเปรียบ, ผู้เป็นรอง, ตรงข้ามกับ เบี้ยบน.
เป็นต่อก. ได้เปรียบ, ถ้าเสียเปรียบใช้ว่า เป็นรอง.
เป็นรองก. เสียเปรียบ, ถ้าได้เปรียบใช้ว่า เป็นต่อ.
เปรียบ(เปฺรียบ) ก. เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน, ถ้าเอามาเทียบกันดูแล้ว ฝ่ายที่มีภาษีกว่า เรียกว่า ได้เปรียบฝ่ายที่เป็นรอง เรียกว่า เสียเปรียบ, ถ้าจะเอาฝ่ายตนให้มีภาษีข้างเดียว เรียกว่า เอาเปรียบ.
แพ้เปรียบว. ไม่เสมอกัน, เสียเปรียบ.
เยาะก. พูดหรือแสดงกิริยาให้เจ็บใจชํ้าใจ โดยย้ำถึงความเสียเปรียบ ความด้อยกว่า หรือความผิดพลาด เช่น เยาะว่า ไหนว่าเก่งนัก ทำไมสอบตก.
รู้ทันก. รู้ถึงเหตุการณ์หรือความคิดของบุคคลอื่นไม่เพลี่ยงพล้ำเสียเปรียบ เช่น รู้ทันว่าน้ำจะท่วมจึงขนของหนีเสียก่อน รู้ทันความคิดของเพื่อนว่าจะหักหลังเรื่องผลประโยชน์, รู้เท่าทัน ก็ว่า.
ลาภมิควรได้น. ทรัพย์ที่บุคคลได้มาเพราะบุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ หรือได้มาเพราะประการอื่น โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ รวมตลอดถึงการได้มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มี มิได้เป็นขึ้น หรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้ว.
วิ่งรอกก. อาการที่คนชักว่าววิ่งช่วยกันฉุดสายป่านโดยเอารอกทับเชือกเพื่อให้ว่าวจุฬาพาว่าวปักเป้าเข้ามาในแดนตน หรือเอารอกทาบเชือกเพื่อให้ว่าวปักเป้าทำให้ว่าวจุฬาเสียเปรียบ แล้วรอกให้ว่าวจุฬาตก
เสียรูปคดีก. เป็นผลให้คดีเปลี่ยนไปในทางที่เสียเปรียบ.
หายกันก. ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical handicapความเสียเปรียบทางร่างกาย, ความด้อยสมรรถภาพทางร่างกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
handicapความเสียเปรียบ, ความด้อยสมรรถภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Highly Sensitive Listรายการอ่อนไหวสูง " หมายถึง รายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงของแต่ละประเทศที่จะ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากแผนงานความร่วมมือด้านการค้าเสรี หรือการลงทุนเสรี อาทิ สินค้าข้าวของประเทศที่เสียเปรียบทางการผลิต " [การทูต]
The New Partnership for Africa?s Developmentหุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแอฟริกา มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแอฟริกา การขจัดความยากจนและการขจัดความเสียเปรียบของประเทศแอฟริกาในยุคโลกาภิวัตน์ NEPAD พัฒนามาจากการประชุม สุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 ที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งในการประชุมนี้ ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีไนจีเรีย และประธานาธิบดี แอลจีเรียได้เสนอต่อที่ประชุม ขอให้กลุ่มประเทศเหนือและประเทศใต้ร่วมกันแก้ปัญหาที่ทั้งสองกลุ่มประเทศ เผชิญอยู่ บนพื้นฐานของ ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาประเทศที่ยากจน เช่น ประเทศ ในภูมิภาคแอฟริกา ต่อมาบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศแอฟริกาได้ร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาแอฟริกาสำหรับ ใช้ขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เรียกว่า New Africa Initiative (NAI) ที่ประชุมองค์การเอกภาพแอฟริกา หรือ OAU (ซึ่งต่อมากลายเป็น African Union ? AU) ได้เห็นชอบต่อแผน NAI ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2544 ผู้นำของประเทศแอฟริกาได้นำเสนอ NAI ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเป็น NEPAD ในปัจจุบัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ Rebecca (1940)
'"The odds were against us up there, but we went in anyway."บนนั้นเราเสียเปรียบ แต่เราก็ลุย" Airplane! (1980)
We are already at a disadvantage... because it's several months since he left the wild.เรามีอยู่แล้วที่เสียเปรียบ ... เพราะมันเป็นเวลาหลาย เดือนนับตั้งแต่ที่เขาออกจากป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I do feel at a slight disadvantage, knowing only the way to your old school and the colour of your hair dryer, whilst presumably you know rather more about me.ฉันรู้สึกเสียเปรียบเล็กน้อย ที่รู้เกี่ยวกับทางไปโรงเรียนเก่าของคุณ แล้วก็สีของไดรย์เป่าผมของคุณ แต่ฉันสันนิษฐานเอาว่าคุณรู้จักฉันมากกว่าตัวฉันเองอีก Hope Springs (2003)
Unfortunately, the punishment will be death penalty.โชคไม่ดีเลย,นายเสียเปรียบแล้วล่ะ Death Note: The Last Name (2006)
If the dog's the answer,they'd be at a handicap.ถ้าเป็นเพราะหมาจริง, พวกเขาก็เสียเปรียบ 97 Seconds (2007)
Playing God has its disadvantages.เล่นกับพระเจ้า มีแต่เสียเปรียบ Resurrection (2008)
You're on the short end.คุณกำลังเป็น ฝ่ายเสียเปรียบ Resurrection (2008)
We're outgunned.เราเสียเปรียบพวกมัน Downfall of a Droid (2008)
- But we're outnumbered.-แต่เราเสียเปรียบด้านจำนวนนะ Inkheart (2008)
To help disadvantaged people with their defenses.เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง Frost/Nixon (2008)
We were outmaneuvered but I think I found us a new way in.เราอยู่ในสถานะการณ์ที่เสียเปรียบ เราต้องหาทางแก้ไข แต่ผมคิดว่าผมเจออะไรบางอย่างที่จะช่วยเราได้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'm at a disadvantage.ฉันเสียเปรียบอยู่นะ Pleasure Is My Business (2009)
You're still outnumbered.ท่านกำลังเสียเปรียบอยู่นะ Dooku Captured (2009)
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก Jedi Crash (2009)
No matter how disadvantageous you may be because of a category, you must consent.ถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดกีฬาชนิดนั้น หรือเสียเปรียบ นายต้องยอมรับมัน Episode #1.7 (2009)
With the kicker...พร้อมกับข้อเสียเปรียบ Slack Tide (2009)
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร Star Trek (2009)
That puts me at a slight disadvantage, doesn't it?มันทำให้ผมเสียเปรียบนิดหน่อยนะ จริงไหม Frankie & Alice (2010)
A disadvantage against the spear.เสียเปรียบ หากต้องสู้กับหอก Shadow Games (2010)
It's... it can... it can certainly be a liability.มัน คงเป็นข้อเสียเปรียบ Chuck Versus the Three Words (2010)
And I don't like that disadvantage, so...และฉันไม่ชอบการ เสียเปรียบแบบนี้เอาเสียเลย Children of the Damned (2010)
I just think maybe I've lost my advantage because of all the people I'm involved with now.ฉันกำลังคิดว่าในบางที ฉันเสียเปรียบ เพราะว่าเพื่อนฝูงทั้งหมด ที่ฉันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในตอนนี้ The Boy with the Answer (2010)
Adversity in war isความเสียเปรียบในสงคราม Clone Cadets (2010)
I felt that you had the upper hand, so I felt at a disadvantaged.ฉันรู้สึกว่าคุณมีำอำนาจกว่า\ ดังนั้นฉันรู้สึกเสียเปรียบ Finding Mr. Destiny (2010)
It doesn't put you at a disadvantage.มันไมได้ทำให้คุณเสียเปรียบเลยนะ Episode #1.10 (2010)
We are at a disadvantage.เราเสียเปรียบแล้ว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
This has to be a warts-and-all story, Walt.นี่มันจะต้องเป็นสิ่งไม่ดี และข้อเสียเปรียบทั้งหมด วอลท์ Bullet Points (2011)
We'll lose the light before too long.เราจะเสียเปรียบท้องฟ้ากำลังจะมืดถ้าอยู่นานกว่านี้ Bloodletting (2011)
But we're at a bit of a disadvantage.แต่เราเสียเปรียบนิดหน่อย One Will Live, One Will Die (2011)
The only thing you were trying to protect is your weakness for her.แน่ใจหรอว่าปกป้องฉัน หรือว่าเพราะเสียเปรียบเธอ Guilt (2011)
If this continues, we'll be at a total disadvantage.ถ้าอย่างนี้เราเสียเปรียบแน่นอน Episode #1.1 (2011)
You know my family name. You have me at a disadvantage.เจ้ารู้สกุลข้า ข้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบ Garden of Bones (2012)
You've harmed others, those you were sworn to protect, the weak, the innocent.แม่ทำให้ฝ่ายเราเสียเปรียบ The Prince of Winterfell (2012)
Well, I mean, that would put you at an unfair disadvantage.นั่น มันอาจจะทำให้คุณ เสียเปรียบอย่างมากนะ An Embarrassment of Bitches (2012)
If he's on the same blood that Rikki's on, it's some seriously inferior shit.ถ้ามันเล่น V เหมือนที่ริกกี้เป็นอยู่ละก็ เอาจริงๆละก็ เราโครตเสียเปรียบ Save Yourself (2012)
I don't like being on the back foot.ผมไม่ชอบเลยที่เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบแบบนี้ Time's Up (2012)
Slaughter got the drop on the one guy, but the other guy tried to make a break for it.สเลาเตอร์เสียเปรียบอยู่ ที่นี้มีอีกคนพยายามจะหนีให้ได้ Headhunters (2012)
So I'm afraid you have me at a disadvantage,ผมเกรงว่าผมเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะ Triggerman (2012)
And you know, I thought that you would have known more about being an underdog after you helped us win nationals and had a retarded baby, but you...รู้มั้ย ฉันคิดว่าคูณน่าจะรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ การเสียเปรียบหลังจากคุณช่วยพวกเราชนะ แต่การมีมีเด็กที่ทำให้ช้า แต่คุณ The Role You Were Born to Play (2012)
I'm afraid that puts me at a disadvantage, because I don't know who you are.ชั้นเกรงว่า นั่นทำให้ชั้นเสียเปรียบนะ เพราะชั้นยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใคร Zane vs. Zane (2013)
Trying to learn how to win at a disadvantage.พยายามเรียนรู้ที่จะเอาชนะศัตรูได้เเม้จะเสียเปรียบอย่างที่สุด Trojan Horse (2013)
The Chinese hopes will stay alive as they will go up against Na'Vi with a one game disadvantage...ทีมจากจีนยังคงมีหวังอยู่ ตอนนี้ SCYTHE ถูกคัดออกแล้ว ได้ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับบ้านไป และพวกเขาต้องไปสู้กับ Na'Vi ด้วยการเสียเปรียบหนึ่... Free to Play (2014)
I confess I feel I have you at somewhat of a disadvantage.ผมสารภาพผมรู้สึกว่าผมมีคุณ ที่ค่อนข้างเสียเปรียบ Jupiter Ascending (2015)
- We have to. We only make him weaker.มันจำเป็น เรามีแต่ทำให้เขาเสียเปรียบ Spectre (2015)
Without them, he should be at a disadvantage.ไม่มีเงา มันก็น่าจะเสียเปรียบ Whispers in the Dark (2015)
If we let you go, you have us at a disadvantage. You know a great deal about us now.ถ้าเราปล่อยคุณไป เราก็เสียเปรียบสิ Swear (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุลการค้าเสียเปรียบ[n. exp.] (dun kānkhā sīaprīep) EN: negative balance of trade   
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīaprīep) EN: disadvantage ; handicap   FR: désavantage [m] ; handicap [m]
ผู้เสียเปรียบในสังคม[n. exp.] (phū sīaprīep nai sangkhom) EN: the socially disadvantaged   FR: personnes socialement défavorisées [fpl]
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable   FR: désavantager ; défavoriser
เสียเปรียบ[adj.] (sīaprīep) EN: negative   FR: négatif

English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disadvantage[N] ข้อเสีย, See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค, Syn. annoyance, difficulty, disruption, Ant. advantage
disadvantage[VT] ทำให้เสียเปรียบ, See also: ทำให้เสียประโยชน์, Syn. penalize, harm, hurt
drawback[N] ข้อเสียเปรียบ, See also: ข้อด้อย, อุปสรรค, Syn. fault, foible, hindrance
get of[PHRV] เชื่อมโยงข้อเสียเปรียบสองอย่างไว้ด้วยกัน, Syn. make of
have against[PHRV] เสียเปรียบ
handicap[N] อุปสรรค, See also: ข้อเสียเปรียบ, Syn. disadvantage, hindrance, impediment, Ant. advantage, benefit
warts and all[IDM] ความไม่ดีและข้อเสียเปรียบทั้งหมด
load the dice against[IDM] ทำให้เสียเปรียบ
mixed blessing[N] สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
underdog[N] ผู้เสียเปรียบในการแข่งขันหรือในสังคม, See also: ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง, Syn. loser, Ant. winner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย,ทำให้เสียหาย,ไม่เป็นผลดี,ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental
unfavo(u) rable (อันเฟ'เวอระเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ราบรื่น,ไม่อำนวย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ., See also: unfavo (u) rably adv., Syn. negative

English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
handicap(vt) ต่อให้,ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง
loser(n) ผู้แพ้,ผู้เสีย,ผู้เสียเปรียบ
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
noob (n colloq) ในวงการเกมส์ DotA ใช้เรียกบุคคลซึ่งเล่นมานานแล้วยังไม่เก่ง แล้วยังอวดดี ชอบสั่งในขณะเล่นเกมส์ ทำตัวน่ารักเกียจ หรืออาจออกจากเกมส์เมื่อเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบ ซึ่งจะไม่เหมือนกัน newbie ซึ่งเป็นผู้หัดเล่นใหม่เท่านั้น ดังนั้น newbie จึงไม่เหมือนกันกับ noob
pros and cons (n ) ข้อดีและข้อเสีย, ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top