Search result for

*เสียสละ*

(37 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสียสละ,-เสียสละ-, *เสียสละ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียสละ [V] sacrifice (something), See also: give something up, make a sacrifice, Syn. สละ, ละวาง, ละทิ้ง, ปล่อยวาง, บริจาค, Example: รัชกาลที่ 5 ทรงเสียสละดินแดนชายพระราชอาณาเขตส่วนน้อย เพื่อแลกกับอิสรภาพของชาติไว้
ผู้เสียสละ    [N] person who sacrifices oneself, Syn. ผู้สละ, Example: ถ้าคิดจะเป็นผู้เสียสละในความรัก ก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปล่อยวางหรือผละออกจากสิ่งต้องการมีไว้กับตน เพื่อเห็นแก่ความสุขความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อประโยชน์ของคนอื่น
ความเสียสละ    [N] sacrifice, Example: ทหารต้องมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความสามารถ และด้วยความเสียสละ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียสละก. ให้โดยยินยอม, ให้ด้วยความเต็มใจ, เช่น ทหารเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชของชาติ พ่อแม่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูก.
ขายผ้าเอาหน้ารอดก. ยอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้, ทำให้สำเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้.
จาคีน. ผู้มีการเสียสละ, ผู้นิยมทำทาน.
ทศพิธราชธรรมน. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน–การให้ ๒. ศีล–การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ๓. บริจาค–ความเสียสละ ๔. อาชชวะ–ความซื่อตรง ๕. มัททวะ–ความอ่อนโยน ๖. ตบะ–การข่มกิเลส ๗. อักโกธะ–ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา–ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ–ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ–ความไม่คลาดจากธรรม.
บริจาค(บอริจาก) ก. สละให้, เสียสละ.
บริจาค(บอริจาก) น. การสละ, การให้, การแจก, ความเสียสละ, เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม).
พลี ๒(พฺลี) ก. เสียสละ เช่น พลีชีพเพื่อชาติ, บวงสรวงเชิญเอามา (ใช้แก่ยาสมุนไพร) เช่น ไปพลียาที่ต้นเทียน คือ ไปบวงสรวงเก็บต้นเทียนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นเทียนมาทำยารักษาโรค.
ราชธรรมน. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง เรียกว่า ทศพิธราชธรรม มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน–การให้ ๒. ศีล–การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ๓. บริจาค–ความเสียสละ ๔. อาชชวะ–ความซื่อตรง ๕. มัททวะ–ความอ่อนโยน ๖. ตบะ–การข่มกิเลส ๗. อักโกธะ–ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา–ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ–ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ–ความไม่คลาดจากธรรม.
ศีลมหาสนิทน. พิธีดื่มเหล้าองุ่นแดงและกินขนมปังที่เสกแล้ว ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแทนเลือดและเนื้อที่พระเยซูทรงเสียสละไถ่บาปให้มนุษย์และมีเลือดเนื้อเดียวกับพระองค์.
สละ ๔(สะหฺละ) ก. บริจาค เช่น สละทรัพย์ช่วยการกุศล, เสียสละ ก็ใช้
หลั่งเลือดก. เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general average sacrificeการเสียสละในความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสียสละ[n.] (kān sīasala) FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
ความเสียสละ[n.] (khwām sīasala) EN: sacrifice   FR: sacrifice [m]
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
เสียสละ[v.] (sīasala) EN: sacrifice (something) ; give something up ; make a sacrifice   FR: sacrifier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consecrate to [PHRV] อุทิศชีวิตให้, See also: เสียสละเพื่อ, Syn. dedicate to
dedicate to [PHRV] อุทิศตัว, See also: เสียสละ, ยอมพลีเพื่อ, Syn. consecrate to, devote to
sacrificeable [ADJ] ซึ่งเสียสละ
sacrificer [N] ผู้เสียสละ
sacrificial [ADJ] เกี่ยวกับการเสียสละ, See also: เกี่ยวกับการบูชายัญ, Syn. atoning, conciliatory
sacrificially [ADV] อย่างเสียสละ
self-devotion [N] การอุทิศตัว, See also: การเสียสละตัวเอง, Syn. devotion, dedication, sacrifice
self-sacrifice [N] การเสียสละประโยชน์ส่วนตน, See also: การอุทิศตน, การเสียสละตน, การถวายตัว, การมีเมตตา, Syn. offering, oblation, generosity, benevolence
sacrifice to [PHRV] เสียสละตนเพื่อ, See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
quixotic(ควิซอท'ทิค) adj. เสียสละมากเกินไป,เป็นไปได้,เพ้อฝัน,คลั่ง., See also: quixotical adv.
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
sacrificial(แซคระฟิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการเสียสละ

English-Thai: Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrifice(vt) บูชายัญ,บวงสรวง,สังเวย,พลี,เสียสละ,
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
犠牲[ぎせい, gisei] (n vt) เสียสละ, สังเวย

Are you satisfied with the result?

Go to Top