ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เลือดจาง*

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เลือดจาง, -เลือดจาง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือดจางว. มีคุณสมบัติที่ดีของบรรพบุรุษลดน้อยลง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoanaemia; pseudoanemiaอาการซีดเสมือนเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoanemia; pseudoanaemiaอาการซีดเสมือนเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spanaemia; anaemia; anemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spanaemic; spanemic๑. -เลือดจาง๒. สารก่อเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spanemia; anaemia; anemia; spanaemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spanemic; spanaemic๑. -เลือดจาง๒. สารก่อเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemia; anaemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaemia; anemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anemiaเลือดจาง [TU Subject Heading]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก [TU Subject Heading]
Anemia, Iron-deficiencyเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก [TU Subject Heading]
Anemiaเลือดน้อย, เลือดจาง, ซีด, โรคโลหิตจาง, โรคเลือดจาง, โลหิตจาง, ภาวะโลหิตจาง, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติการซีด, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ, อาการซีด [การแพทย์]
Anemia, Acuteซีดเฉียบพลัน, โลหิตจางเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, เลือดจางอย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก, โลหิตจางชนิดอพลาสติค, โรคไขกระดูกไม่ทำงาน, โลหิตจางอพลาสติค, โลหิตจางอะพลาสติก, อพลาสติคอนีเมีย, อพลาสติคแอนีเมีย, โรคโลหิตจางที่ไม่มีการเกิดใหม่ของเม็ดเลือดแดง, โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน, โรคโลหิตจาง, ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางแบบร้ายแรง [การแพทย์]
Anemia, Chronicโลหิตจางเรื้อรัง, เลือดจางที่เกิดช้า, ซีดเรื้อรัง [การแพทย์]
Anemia, Hemolyticโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแตก; โรคโลหิตจางเพราะมีการทำลายเม็ดเลือด; เลือดจาง, เฮโมลัยติค; โลหิตจาง; เลือดจางเฮโมลิติก; เลือดจางฮีโมลัยติก; โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกทำลาย; โลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตก; เลือดจางจากเม็ดเลือดแตก; โลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง; โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางแบบเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก; โรคซีด [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Autoimmuneเลือดจางเฮโมลิติกชนิดออโตอิมมูน, เลือดจางฮีโมลัยติก ออโตอิมมูน, โรคโลหิตจางบางชนิด, การทำลายเม็ดเลือดแดง, การทำลายเม็ดเลือดแดงที่ส่วนขอบของภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Congenitalเลือดจางเฮโมลิติกแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anemia, Hemolytic, Congenital Nonspherocyticเลือดจางเฮโมลิติกชนิดนอนสฟีโรไซติกแต่กำเนิด, เลือดจางฮีโมลัยติก นอนสฟีโรซัยติกแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anemia, Hypochromicเลือดจางไฮโปโครมิก, เลือดจางฮัยโปโครมิก, โรคโลหิตจางชนิดที่ขาดธาตุเหล็ก [การแพทย์]
Anemia, Iron Deficiencyโลหิตจางเนื่องจากการขาดเหล็ก, โลหิตจางเนื่องจากขาดเหล็ก, โลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก, โลหิตจางจากการขาดสารเหล็ก, โลหิตจางขาดสารเหล็ก, เลือดจางเพราะขาดเหล็ก, โรคซีดที่มีการขาดเหล็ก, โรคเลือดจางจากการขาดเหล็ก, โรคโลหิตจางขาดสารเหล็ก, โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, โลหิตจางชนิดขาดเหล็ก, อาการแสดงของโลหิตจาง, ซีดจากการขาดเหล็ก, โลหิตจางจากการขาดเหล็ก, โลหิตจางที่เกิดจากการขาดเหล็ก [การแพทย์]
Anemia, Macrocyticโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงใหญ๋, เลือดจางมาโครซัยติก, โรคโลหิตจางที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าปกติ, โรคเลือดจางชนิดมาโครไซติก, โลหิตจางที่มีเม็ดเลือดแดงโต, โรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงใหญ่, โลหิตจางชนิดเม็ดโลหิตใหญ่, เลือดจางมาโครซิติก [การแพทย์]
Anemia, Myelophthisicเลือดจางไมอีลอฟทิซิก, เลือดจางมัยอีลอฟไธซิก [การแพทย์]
Anemia, Neonatalเลือดจางในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Anemia, Nutritional Iron-Deficiencyเลือดจางจากขาดเหล็กในอาหาร [การแพทย์]
Anemia, Pathologicalเลือดจางจากพยาธิภาวะ [การแพทย์]
Anemia, Perniciousโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง, โรคโลหิตจางแบบเพอร์นิเชียส, โรคเลือดจางอย่างร้าย, โรคโลหิตจางอย่างแรง, โรคเลือดจางแบบร้าย, โลหิตจางร้ายแรง, โรคโลหิตจาง, โลหิตจางชนิดเพอนิเซียส, โรคโลหิตจางเพอร์นีเชียส, โรคโลหิตจางอย่างร้ายแรง, โรคโลหิตจางอย่างแรง, โรคเลือดจางอย่างร้าย, เปอร์นิเซียสอะนีเมีย, โลหิตจางแบบเพอร์นิเชียส, เลือดจางเปอร์นิเชียส [การแพทย์]
Anemia, Physiologicalเลือดจางจากสรีรภาวะ [การแพทย์]
Anemia, Sickle Cellโรคเม็ดเลือดแดงผิดปกติ, ซิคเคิลเซลล์อนีเมีย, โรคโลหิตจางจากซึกเกิลเซลล์, ซิคเคิลเซลแอนนีเมีย, โรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างเหมือน, เลือดจางซิกเคิลเซลล์, โลหิตจางชนิดซิคเคิลเซลล์, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Anemia, Sideroblasticโรคเลือดจางชนิดซิเดโรบลาส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blood misting.รอยเลือดจางๆ That Night, a Forest Grew (2007)
But I did detect blood mist on his shirt.แต่ผมตรวจเจอรอยเลือดจางๆ บนเสื้อเขา That Night, a Forest Grew (2007)
A blood mist?รอยเลือดจางๆ เหรอ That Night, a Forest Grew (2007)
And weak blood.และเลือดจาง Last Resort (2008)
Well, in fact, you had amnesia, slurring of speech, identity confusion, headaches, irritability and double vision.อ้า จริงๆแล้ว คุณแค่เลือดจางน่ะ Harbingers in a Fountain (2009)
They didn't know that he was full of the blood thinner, that he would die from the assault.พวกเขาไม่รู้ว่าเคิร์ดเป็นคน เลือดจางอย่างรุนแรง แล้วพบว่าเขาตาย ด้วยความผิดพลาดตรงนี้ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Blood dedens in plain sight.เลือดจางลงอย่างเห็นได้ชัด Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Staining suggests that the trauma occurred around the time of death.คราบเลือดจางๆแสดงให้เห็นว่า การบาดเจ็บเกิดในเวลาเดียวกับการตาย The Fact in the Fiction (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือดจาง[n. exp.] (leūat jāng) EN: anemia   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitamin B12[N] วิตามินบีสิบสอง, See also: ละลายน้ำได้ พบในไข่ ตับ ปลา ป้องกันโรคเลือดจาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top