Search result for

*เร่งด่วน*

(101 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เร่งด่วน, -เร่งด่วน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเร่งด่วน[N] urgency, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, Example: ความคืบหน้าการเตรียมการตั้งพรรคมีความเร่งด่วนถึงกับตั้งเป้าหมายว่าจะตั้งพรรคให้สำเร็จและเปิดตัวได้ภายในเดือนหน้า
ชั่วโมงเร่งด่วน[N] rush hours, Syn. เวลาเร่งด่วน, Example: ตำรวจภูธรจ. เพชรบูรณ์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแก้ปัญหาการจราจรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน, Thai definition: ช่วงเวลาที่รีบเร่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่งด่วนว. รวดเร็วมาก, รวดเร็วยิ่ง, เช่น งานนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนให้เสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง ย้ายเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง.
พระราชกำหนดน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับไปพลางก่อนตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Task related monitoringการเฝ้าสังเกตตามภารกิจ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสำหรับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Express serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์แบบเร่งด่วน [TU Subject Heading]
United Nations Universityมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1973 ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถาบันอิสระที่บริหารปกครองตนเองภายในโครงร่างของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเชิงวิชาการ ในอันที่จะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่ว ๆ ไป ทั้งในด้านโครางสร้างและแบบอย่างการดำเนินงาน กล่าวคือ ไม่มีนิสิตนักศึกษาของตนเอง ไม่มีคณะในมหาวิทยาลัย และไม่มีบริเวณมหาวิทยาลัย (campus) ดำเนินงานภายในเครือข่ายของสถาบันวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งศูนย์ฝึกและศูนย์วิจัยของตนเอง ทั้งยังรวมไปถึงผู้คงแก่เรียนเป็นรายบุคคลด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลกเป็นจุดสำคัญเรื่องที่มหาวิทยาลัยสหประชาชาติกำลังกังวลและสนใจอยู่ใน ขณะนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับค่านิยมของมนุษย์ทั่วโลก รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งหลายที่มนุษย์ทั่วโลกจะพึงมี เรื่องทิศทางใหม่ ๆ ในภาวะเศรษฐกิจที่กลังปรากฏอยู่ในโลก รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเทคโนโลยีเรื่องพลัง ที่ทำให้เกิดความผันแปรระหว่างพลเมืองของโลก ตลอดจนเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัย และการฝึกในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายด้วย และภายในมหาวิทยาลัยเองก็กำลังสนใจด้านวิจัยและการฝึกฝนในบางเรื่องโดยเฉพาะ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We require immediate assist...- เราต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน... Bombad Jedi (2008)
I have an urgent message for the Minister.ข้ามีข้อความเร่งด่วนที่จะบอกท่านเสนา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
At the peak of the rush hour, bombs were detonated... in three crowded trains and aboard a bus.ในชั่วโมงเร่งด่วน.. \ ระเบิดถูกวางไว้.. ในสถานีรถไฟและรถบัสที่ผู้คนหนาแน่น 3 แห่ง Babylon A.D. (2008)
We are in an urgent situation.เราอยู่ในสถานะการณ์เร่งด่วน Episode #1.8 (2008)
Okay, quick trick, watch this.โอเค มาดูทริค แบบเร่งด่วนนี่ The House Bunny (2008)
Someone needs a mani-pedi massage combo, pronto.มีบางคน ต้องการนวด ลดความเครียดอย่างเร่งด่วน The House Bunny (2008)
The most urgent priority, apparently, is to pick every pocket of sunlight.แต่เรื่องเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ คือต้องสูบน้ำมันทุกหยดที่มีอยู่ Home (2009)
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
I need to speak with the president.ฉันต้องการพบท่านปธน. เป็นเรื่องเร่งด่วน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Yes, I know, sir, but it's extremely urgent.ค่ะ ฉันรู้แต่ว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I already sent out a priority, all-agency APB.ผมสั่งเป็นเรื่องเร่งด่วน,ให้ทุกคนทราบแล้ว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Open an all-agency channel with flags for immediate action on Jack Bauer.ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้เรื่องแจ็ค บาวเออร์เป็นเรื่องเร่งด่วน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Put me through to agent moss. it's urgent.ให้ผมคุยกับ จนท. มอส, เป็นเรื่องเร่งด่วน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
- It's urgent.- เรื่องเร่งด่วน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
You have three messages marked urgent.คุณได้รับสามข้อความเร่งด่วน The Final Destination (2009)
Maestro doesn't instant checkout. I like the park-and-go.มาเอสโทร ไม่มีบริการคืนรถแบบเร่งด่วน ผมชอบแบบจอดรถแล้วไปได้เลย Up in the Air (2009)
I had some exigent business I was...ผมมีบางอย่างเร่งด่วน \ ธุระซักอย่างนี่แหละ .. Law Abiding Citizen (2009)
It sounded urgent.มันเป็นเรื่องเร่งด่วน Demonology (2009)
Rufus, your message said it was urgent. Has something happened?รูฟัส เธอบอกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วน เกิดอะไรขึ้น In the Realm of the Basses (2009)
You heard about the rumor?ให้ไปประชุมเร่งด่วนคืนนี้ Carrnal Knowledge (2009)
It's an emergency.มันเปนเรื่องเร่งด่วน The Good Wound (2009)
And I'm not just talking the next few hours,และผมไม่อยากบอกเลยว่า\ ในชั่วโมงเร่งด่วนนี้ Air: Part 1 (2009)
Morning rush hour.เช้าเร่งด่วน Episode #3.1 (2009)
There's an urgent meeting in Hong Kong.กำลังมีประชุมเร่งด่วนที่ฮ่องกงครับ Episode #1.24 (2009)
We need to speak with dr. lawrence nichols, urgently.เราต้องการคุยกับดร. ลอเรนซ์ นิโคลอย่างเร่งด่วน Amplification (2009)
Rush hour crowd sees anyone in a mask, there's gonna be a stampede.ชั่วโมงเร่งด่วน ผู้คนจะเห็นคนที่ใส่หน้ากา Amplification (2009)
There are a pressing matters at hand I need your help with.มีเรื่องเร่งด่วนที่ผมอยากจะขอให้ท่านช่วย Frenzy (2009)
Finding out what caused this.ความสำคัญเร่งด่วนลำดับที่ 1 ค้นหาสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ 137 Sekunden (2009)
Priority number two is figuring out whether or not it'll happen again.ความสำคัญเร่งด่วนลำดับที่ 2 คือคำนวนว่าเป็นไปได้หรือไม่ มันจะเกิดขึ้นมาอีกครั้ง 137 Sekunden (2009)
You called me from your work phone, said it was urgent.นายเรียกผมจากโทรศัพท์ ที่ทำงานนาย เห็นบอกว่า เป็นเรื่องเร่งด่วน 137 Sekunden (2009)
What's the priority on this?มันเร่งด่วนแ่ค่ไหนล่ะ? 137 Sekunden (2009)
Priority number one-- Finding out what caused this.ความสำคัญเร่งด่วนลำดับแรกคือ-- จงหาสาเหตุที่ทำให้เกิด เหตุการณ์นี้ให้พบ White to Play (2009)
I don't know who it was, but it was urgent.ผมไม่รู้ว่าใครโทรมา แต่มันคงเร่งด่วน Black Swan (2009)
(dan) all right, so what's the emergency?ว่าไง \ มีเรื่องเร่งด่วนอะไรรึเปล่า Rufus Getting Married (2009)
Instant access to the world's largest media libraryเข้าใช้สื่อในห้องสมุดใหญ่ที่สุดในโลกแบบเร่งด่วน The Grandfather: Part II (2009)
So, what was the big rush?มีเรื่องเร่งด่วนอะไร The Dwarf in the Dirt (2009)
General, we're receiving an urgent transmission from the planet.ท่านนายพล เราได้รับการติดต่อเร่งด่วน มาจากทางดาวเคราะห์ Holocron Heist (2009)
We have urgent business with the King.เรามีเรื่องที่เร่งด่วนต้องพบพระราชาให้ได้ Beauty and the Beast (2009)
it's extremely urgent.นี่มันเรื่องเร่งด่วนสุดขีดเลยนะ The Mandalore Plot (2010)
Satine. The senate held An emergency session,ซาทีน สภาสูงได้มีการประชุมเร่งด่วน Duchess of Mandalore (2010)
They're in dire need of our help.พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ จากเราอย่างเร่งด่วน Cat and Mouse (2010)
It needs to be handled right away.จะต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน Lochan Mor (2010)
A bit of a rush job, though. Got the voice a bit muddled, did you?แม้จะเร่งด่วนไปหน่อย แต่แกสับสนเรื่องเสียงเล็กน้อยใช่ไหม? The Eleventh Hour (2010)
Well, yeah, it is rush hour.เอาล่ะ ใช่ ชั่วโมงเร่งด่วน Caballo sin Nombre (2010)
Wedeck.เกี่ยวกับเหตุสำคัญเร่งด่วน ของคุณเมื่อเร็วๆ นี้ เวดเด็ค Future Shock (2010)
He's urging immediate steps to be taken to ensure public safety and is appealing for calm.ท่านไ้ด้ออกคำสั่งเร่งด่วน แทบจะทันที เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย และไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป Future Shock (2010)
The need may not be so sudden.อาจไม่จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน Rite of Passage (2010)
Desperately needed the tanks are.เราต้องการรถถังอย่าเร่งด่วน The Zillo Beast Strikes Back (2010)
We're not gonna make our delivery dates.เราจะไม่ทำอะไรเร่งด่วน ของเราตอนนี้หรอกนะ The Quarry (2010)
You can stop that beacon from plummeting into the rush-hour traffic.มันกำลังร่วงหล่นลงไป ในชั่วโมงเร่งด่วน หรือ Lazarus (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng rengduan) EN: rush hours   FR: heure de pointe [f]
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengduan = dōi rengdūan) EN: urgently   
ความเร่งด่วน[n. exp.] (khwām reng duan) EN: urgency   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring something to the boil[IDM] ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข, Syn. come to
crying[ADJ] ที่ควรให้ความสนใจ, See also: ที่ควรให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน, Syn. urgent, pressing
emergency[N] ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency
exigence[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการเร่งด่วน, Syn. need, requirement, urgency
exigency[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการด่วน, Syn. need, requirement, urgency
exigent[ADJ] ฉุกเฉิน, See also: เร่งด่วน, จำเป็น, Syn. critical, pressing, urgent
express[N] การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)
express[ADV] อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์), See also: อย่างเร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, rapidly
haste[N] ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
hastily[ADV] อย่างรีบเร่ง, See also: อย่างเร่งด่วน, Syn. hurriedly, precipitately, rapidly
hasty[ADJ] รีบเร่ง, See also: เร่งด่วน, Syn. hurry, quick, rapid, Ant. creeping, slow, unhurried
hurried[ADJ] ที่รีบร้อน, See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
immediacy[N] ความเร่งด่วน, See also: ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ, Syn. instantaneity, immediateness
importunate[ADJ] ด่วน, See also: เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน, Syn. urgent
in a flash[ADV] ชั่วพริบตา, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเร็วมาก, Syn. rapidly, swiftly, Ant. slowly
incontinent[ADV] ทันที (คำโบราณ), See also: อย่างฉับพลัน, อย่างเร่งด่วน, Syn. abruptly, hastily, immediately
instancy[N] ความรีบด่วน, See also: ความเร่งด่วน, สถาวะที่เร่งด่วน
leap in[PHRV] กระตือรือร้นที่จะทำ (บางสิ่ง), See also: รีบทำบางสิ่งอย่างเร่งด่วน
necessitous[ADJ] จำเป็น, See also: เร่งด่วน
rush hour[N] ช่วงเร่งด่วนที่ผู้คนเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน, See also: ชั่วโมงเร่งด่วน
rush[ADJ] เร่งด่วน, See also: เร่งรีบ, Syn. hasty, hurried, rapid
scurry[N] การรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความเร่งรีบ, ความลนลาน, Syn. haste, hurry, scramble
sorely[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด, Syn. extremely, severely
urgency[N] การเร่งรีบ, See also: ความเร่งด่วน
urgent[ADJ] ที่จำเป็นเร่งด่วน, Syn. necessary, imperative, indispensable, Ant. untimely
urgent[ADJ] เร่งด่วน, See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ, Syn. hasty, Ant. hesitant
vamoose[VI] จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: จากไปอย่างหุนหัน, ออกไปอย่างเร่งด่วน, Syn. disappear, fade, vanish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate

English-Thai: Nontri Dictionary
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distress (n ) (in distress) ภาวะอันตรายหรือลำบาก ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
急用[きゅうよう, kyuuyou] (n) งานเร่งด่วน
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n) ฉุกเฉิน (ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top