ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เพียร*

   
179 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เพียร, -เพียร-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียร[V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
พากเพียร[V] persevere, See also: persist, Syn. มานะ, พยายาม, ขยัน, หมั่นเพียร, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, Example: เขาพากเพียรทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลาถึงยี่สิบปีเต็ม เพื่อเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง, Thai definition: พยายามอย่างหนักโดยไม่นึกถึงอุปสรรค, มุ่งทำโดยไม่ท้อถอย
เพียรพยายาม[V] be diligent, See also: be industrious, Syn. พยายาม, เพียร, มานะพยายาม, Example: ข้าพเจ้าเพียรพยายามบอกเธอว่า ไม่ต้องเสียใจทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ได้ยิน, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น
ความเพียรพยายาม[N] attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พากเพียรก. บากบั่น, พยายาม, มุ่งทำไม่ท้อถอย.
เพียรน. ความบากบั่น, ความกล้าแข็ง.
เพียรก. พยายามจนกว่าจะสำเร็จ, บากบั่น.
เข็นครกขึ้นเขา, เข็นครกขึ้นภูเขาก. ทำงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.
เคี่ยวเข็ญบังคับให้ทำงานให้มากขึ้น เช่น เคี่ยวเข็ญให้ขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน.
ชาคระ(ชาคะระ) น. ความเพียร, ความตื่นอยู่.
ชาคริยานุโยค(ชาคะริยานุโยก) น. การประกอบความเพียรกำหนดใจว่าจะตื่นไม่เห็นแก่นอนมากนัก.
ดบัสวิน, ดบัสวี(ดะบัดสะ-) น. ผู้ประพฤติความเพียร, ฤษี, เพศหญิงว่า ดบัสวินี, เขียนเป็น ดบัศวี ก็มี เช่น รอยมึงบยำชีหน้าหนวด นักบวชด้วยดบัศวี แต่ก่อนฤๅ (ม. คำหลวง ชูชก).
โตเล่นหางน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง สัมผัสสระคำที่ ๕ กับคำที่ ๖ ในแต่ละวรรค เช่น ขอเดชะพระ องค์จงโปรดเศียร ให้สมเพียรโย ธาข้าบาทสนอง (ศิริวิบุลกิติ์), ในศิริวิบุลกิติ์ เรียก สิงห์โตเล่นหาง
ทุกรกิริยาน. การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก ได้แก่ การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ
บรากรม(บะรากฺรม) น. ความเพียร, ความบากบั่น, ความพยายาม, ความแข็งขัน, ความก้าวไปเพื่อคุณในเบื้องหน้า.
บากบั่นก. พากเพียร, ตั้งหน้าฝ่าความยากลำบาก.
ประเคราะห์น. ความเพียรที่แก่กล้า
ประธาน ๓น. ความเพียร มี ๔ อย่าง คือ ๑. สังวรประธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน ๒. ปหานประธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาประธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน ๔. อนุรักขนาประธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม.
ประโยคความเพียรเครื่องประกอบ, ความเพียร เช่น ประโยคสัมปทา หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความเพียร.
ปรักมะ(ปะรักกะ-) น. ความเพียร, ความบากบั่น.
ปรากรม(ปะรากฺรม) น. ความเพียร, ความบากบั่น.
ฝนทั่งให้เป็นเข็มก. เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล.
ฝึกฝนก. เพียรฝึก, พยายามฝึก, เช่น ฝึกฝนตนเองให้ชำนาญในการเย็บปักถักร้อย.
พิระน. ผู้เพียร, ผู้กล้า, นักรบ.
พีร-(พีระ-) น. ผู้เพียร, ผู้กล้า, นักรบ.
มรรษ, มรรษะ(มัด, มัดสะ) น. ความเพียร, ความอดทน.
มานะ ๒น. ความพยายาม, ความตั้งใจจริง, ความพากเพียร, เช่น มีมานะอดทน มีมานะในการทำงาน
มารผจญ(มาน-) ก. มารยกทัพมารบ, มารที่ยกทัพมาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า
โยค-, โยคะความเพียร
โยคาพจร, โยคาวจร(โยคาพะจอน, -วะจอน) น. ผู้หยั่งลงสู่ความเพียร, ผู้มีความเพียร, (มักใช้เรียกพระภิกษุผู้เรียนสมถะและวิปัสสนา).
วิร-, วิระผู้พากเพียร
วิริยภาพน. วิริยะ, ความเพียร, ความบากบั่น
วิริยะน. ความเพียร, ความบากบั่น, มักใช้เข้าคู่กับคำ อุตสาหะ เป็น วิริยอุตสาหะ
เวียรก. เพียร.
สัมปทา(สำปะทา) น. ความถึงพร้อมด้วยคุณความดี เช่น อุฏฐานสัมปทา = ความถึงพร้อมด้วยความเพียร.
สัมมัปธาน(สำมับปะทาน) น. ความเพียรที่ตั้งไว้ชอบ.
อารัมภ-, อารัมภะ, อารัมภ์การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ในคำว่า วิริยารัมภะ = การเริ่มต้นความเพียร
อารัมภ-, อารัมภะ, อารัมภ์ความเพียร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industryอุตสาหกรรม, ความเพียรพยายาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bowlers don't expect miracles.ในฐานะที่เป็นสนามก็จะสอน ความเพียร How I Won the War (1967)
We've seen several fertility doctors, et cetera.เราเพียรไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อทำให้เธอตั้งครรภ์ Match Point (2005)
Yeah, that's Evander Pearson. He used to be all right, that guy.อ๋อ อีแวนเดอร์ เพียร์สัน เมื่อก่อนก็ดีนะ หมอนี่ Four Brothers (2005)
Ooh, hi. I'm Hattie Mae Pierce.หวัดดี ฉันเเฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ Big Momma's House 2 (2006)
Mr. Fuller, so nice to meet you.คุณฟูลเลอร์ สวัสดีค่ะ ฉันแฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ เรียกบิ๊กมาม่าก็ได้ Big Momma's House 2 (2006)
I'm Hattie Mae Pierce, but you can call me Big Momma.ดิฉันแฮตต้า เมย์ เพียร์ซ เรียกบิ๊กมาม่าได้เลยค่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Yeah. You know what, Ms. Pierce?คุณเพียร์ซคะ คุณฟูลเลอร์ติดประชุมอยู่นะคะ Big Momma's House 2 (2006)
- No, this is, um- - Uh, Hattie Mae Pierce.ไม่ นี่คือเอ่อ... แฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ หวัดดีค่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Ms. Pierce, I am so sorry for the inconvenience.คุณเพียร์ซ ฉันขอโทษที่ทำอุกอาจอย่างนี้ Big Momma's House 2 (2006)
'Hattie Mae Pierce!แฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ Big Momma's House 2 (2006)
And make sure we have Pier 59 at 8 a.m. Tomorrow.ให้แน่ใจว่าจองเพียร์ 59 ตอน 8 โมงเช้าพรุ่งนี้ด้วย The Devil Wears Prada (2006)
She called me in there and then she asked me about Pier 59.หล่อนเรียกเข้าไปสั่งเรื่องเพียร์ 59 The Devil Wears Prada (2006)
And I have some products. Mason Pearson hairbrushes.ยังมีของอื่นๆ แปรงผมของเมสัน เพียร์สัน The Devil Wears Prada (2006)
If you practice it diligently, a result should manifest in seven days.ถ้าเจ้าใส่ใจหมั่นเพียรฝึกฝนจริงจังแล้ว ผลจะปรากฏให้เห็นภายใน 7 วัน Milarepa (2006)
Aaron Pierce said you lied to him.แอรอน เพียร์ซบอกว่าคุณโกหกเขา Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
It's Agent Pierce. I'm here to escort Mrs. Logan to the Garden Room.นี่จนท.เพียร์ซ มาพาคุณนายโลแกนไปห้องสวน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Peanut, well done.เพียร์นัท, ทำได้ดี August Rush (2007)
-Well, Pierrot?-ว่าไง เพียรอท -ให้ความร่วมมือ Atonement (2007)
-Pierrot.-เพียรอท Atonement (2007)
Jackson and Pierrot bruised her arm. Gave her Chinese burns.แจ็คสันกับเพียรอท เอาไฟจี้แขนเธอ ทำให้แขนเธอไหม้ Atonement (2007)
Pierrot!เพียรอท Atonement (2007)
Pierrot! Lola? Are you all right?เพียรอท! โลล่า เธอเป็นอะไรรึเปล่า Atonement (2007)
Who put pear slices in the Waldorf salad?ใครใส่ เพียร์ฟานใน วอลดอร์ฟ สลัดเนี่ย In Buddy's Eyes (2008)
1917 Piermont.1917 เพียร์มอนท์ Quiet Riot (2008)
Piermont-- got it.เพียร์มอนท์ - Quiet Riot (2008)
1917 Piermont Avenue. Okay.1917 เพียร์มอนท์ อเวนู Quiet Riot (2008)
- 1917 Piermont.1917 ถนน เพียร์มอนท์ Selfless (2008)
Mr Cake worked on his clock, laboring to finish.คุณเค้กสร้างนาฬิกาของเขาต่อไป พากเพียรทำจนเสร็จ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Everything we worked for will be wiped out.ทุกอย่างที่เราเพียรพากกันมา จะพังทลาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Go, go, go, go! Pierce, get to the president!ไปได้ ไปได้ ไป ไป เพียร์ซ ไปเอาตัว ท่าน ปธน. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Aaron Pierce, Secret Service.แอรอน เพียร์ซ ตำรวจลับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
How's Agent Pierce?จนท.เพียร์ซเป็นไงบ้าง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I hope you won't be a stranger, Agent Pierce.ฉันไม่อยากให้เราเหมือน คนแปลกหน้ากัน จนท.เพียร์ซ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
Pierpont's mother in Indianapolis,แม่ของเพียรพร อยู่อินเดียน่าโปลิส Public Enemies (2009)
Red told you, after the bank, we bust out Pierpont and Makley.เร้ดบอกนายแล้ว หลังจากงานแบงค์เราจะช่วยเพียรพรกับแม็คกี้ Public Enemies (2009)
- My name is Jeff.ผมชื่อเพียร์ซ ฮอว์ธอร์น และก็ใช่... Pilot (2009)
Why don't we try learning "jukebox" in Spanish?- คุณกำลังทำอะไรน่ะ? - เพียร์ซ! Pilot (2009)
She's driven.และเพียร์ซ เราต้องการคนอย่างเพียร์ซ Pilot (2009)
- I forgive you.เพียร์ซ ผมต้องการให้คุณพูดว่า "ผมให้อภัยคุณ" Pilot (2009)
Uh, Jeff, if you have all the answers... why the hell did you start this study group?ผมไม่มีกลุ่มที่ว่านั่นจริง เพียร์ซ ผมกุมันขึ้นมา - แล้วคำพูดซึ้งๆทั้งหมดที่คุณพูดล่ะ? - ผมกุมันทั้งหมด นั่นคือที่ผมทำ Pilot (2009)
- pierce will beat that in one minute. [watch beeps] - this is really nice of you.เดี๋ยวเพียร์ซจะทำได้ดีกว่านั้นใน 1 นาที คุณใจดีจริงๆเลย เมโม่เขียนว่า "เพื่อความฝัน" พวก นี่เราจะมาติวภาษาสเปน Introduction to Film (2009)
- oh, yeah. his name's pierce.อ๋อ ครับ เขาชื่อเพียร์ซ Introduction to Film (2009)
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.รูดอฟ เกเยอร์ อาจเป็นคนชอบทำตัวเอง ดูงกเงิ่นๆ แบบคนแก่ทั่วไป แต่ผมอยากเตือนคุณไว้ว่า เขาได้เพียรแหกคุก 137 Sekunden (2009)
That's how you tried to pick me up. Remember?นั่นไงที่คุณเพียรพยายาม รับตัวฉันมา จำได้มั้ย 137 Sekunden (2009)
He's been hacking into nets all over the world--เขาเพียรพยายามเจาะเข้าไป ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วทั้งโลก-- White to Play (2009)
He even tried to hack into Mosaic through the n.S.A.เขายังเพียรแฮกค์เข้าไปในโมเสค ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ White to Play (2009)
Allah created the mystery of the world, and science struggles, and mostly fails, to explain it.พระอัลเลาะห์สร้างเืรื่องลึกลับ ให้กับโลก และวิทยาศาสตร์ เพียรพยายาม ส่วนใหญ่ก็ล้มเหลว เพียงเพื่ออธิบายมัน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
No. Byron Pearce is the only person I hired.ไม่ ไบรอน เพียร์ซ เป็นเพียงคนเดียวที่ผมจ้าง In Plane Sight (2009)
Too awesome for old Pierce with your hip shirts, and your gelled hair, and your cool tape over your mouth.มันคิดว่ามันเจ๋งกว่าเฒ่าเพียร์ซผู้นี้ ด้วยเสื้อตามสมัย และทรงผมที่ใส่เจลนั่น Spanish 101 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พากเพียร[v.] (phākphīen) EN: persevere ; persist   FR: persévérer ; s'appliquer
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent   FR: persévérer
เพียร[adj.] (phīen) FR: persévérant ; patient
เพียรพยายาม[v.] (phīenphayāyām) EN: be diligent ; be industrious   FR: être travailleur
เพียรพยายามชอบ[n. exp.] (phīenphayāyām chøp) EN: right effort   FR: effort juste [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduity[N] ความเพียร, See also: ความขยัน, ความพยายาม, ความบากบั่น, ความตั้งใจ, Syn. diligence
assiduously[ADV] เพียรพยายาม, See also: ก้มหน้าก้มตา, Syn. industriously, laboriously
diligence[N] ความพากเพียร, See also: ความขยัน, ความอุตสาหะ, Syn. aasiduity, exertion, Ant. laziness, vacillation
diligent[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร, Syn. assiduous, industrious, Ant. undisciplined
hardworking[ADJ] ขยัน, See also: หมั่นเพียร, บากบั่น, พากเพียร, ตัวเป็นเกลียว, Syn. industrious, laborious
indefatigability[N] ความพากเพียร, See also: ความไม่ย่อท้อ, Syn. tirelessness
industrious[ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
industriously[ADV] อย่างขยันขันแข็ง, See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ, Syn. diligently, Ant. idly, lazily, slothfully
labor[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
labour[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
notable[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
operose[ADJ] ซึ่งขยันหมั่นเพียร, See also: ซึ่งอุตสาหะ, Syn. industrious, diligent, Ant. inactive, inert
pains[N] ความยากลำบาก (ในการทำงาน), See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. trouble, effort
painstaking[ADJ] อุตสาหะ, See also: เพียรพยายาม, Syn. thorough, labored
painstaking[N] ความอุตสาหะ, See also: ความเพียร, ความพยายาม
persevere[VI] พยายาม, See also: บากบั่น, การเพียร, มีมานะอุตสาหะ, มีความมุ่งมั่น, Syn. continue, endure, persist, Ant. desist, stop
persevering[ADJ] ซึ่งมีความพากเพียร, See also: บากบั่น, ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ, Syn. active, assiduous, diligent, sedulous
perseveringly[ADV] อย่างพากเพียร, See also: อย่างบากบั่น, อย่างอุตสาหะ, อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างไม่ท้อถอย
pertinacity[N] ความพากเพียร, See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. obstinacy, willfulness
persevere at/in[PHRV] เพียรพยายามทำ, See also: มุมานะทำงาน, Syn. persevere with
persist with[PHRV] ยืนกราน, See also: เพียรพยายามทำ, Syn. persist in
sedulity[N] ความขยันขันแข็ง, See also: ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ, Syn. industriousness
sedulous[ADJ] ซึ่งขยันหมั่นเพียร (ทางวรรณคดี), See also: อุตสาหะ, Syn. attentive, painstaking, persistent, diligent, Ant. careless, unconcerned
sedulousness[N] ความขยันหมั่นเพียร
strenuous[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous
strive[VI] พยายามอย่างหนัก, See also: มานะ, พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, Syn. attempt, struggle, try hard
studious[ADJ] ขยันเรียน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, Syn. bookish, industrious, diligent, Ant. lazy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท
conatus(โคเน'ทัส) n. ความพยายาม,ความเพียร -pl. conatus
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน,ขุนนาง,ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ ,เพื่อน vi. มองหา,ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent,equal
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
pertinacious(เพอทะเน'เชิส) adj. ดื้อรั้นที่สุด,ยืนหยัด,ถือทิฐิ,หัวแข็ง,เพียร, See also: pertinaciousness n., Syn. unyielding
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
plod(พลอด) v.,n. (การ) เดินอย่างหนักอึ้งหรือลำบาก,ค่อย ๆ เดิน,เพียรพยายาม, See also: plodder n. plodness n, Syn. drudge
rapier(เร'เพียร์) n. ดาบเล็กสำหรับแทง,กระบี่, See also: rapiered adj.
sedulous(เซจ'ดะเลิส) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,มุมานะ,อดทน, See also: sedulously adv. sedulousness n., Syn. assiduous
spear(สเพียร์) n.,vi,vt. (แทงด้วย) หลอก,หลาว,แหลน,ทวน,ฉมวก,การแทงด้วยอาวุธดังกล่าว., See also: spearer n.
spearfish(สเพียร์'ฟิช) n. ปลาจำพวก Tetrapturas vi. จับปลาได้ด้วยฉมวก
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead,attack
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่
strenuous(สเทรน'นิวอัส) adj. แข็งแรง,มีพลัง,เข้มแข็ง,บากบั่น,พากเพียร,อุตสาหะ,ใช้กำลังมาก., See also: strenuousness n. strenuosity n., Syn. demanding,arduous,tough,uphill
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ลักษณะที่ดีกว่า,ลักษณะยอดเยี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
lucubration(n) ความขะมักเขม้น,ความขยันหมั่นเพียร,ความมุมานะ
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
peerage(n) ตำแหน่งท่านเพียร์,ตำแหน่งขุนนาง
peeress(n) ภรรยาท่านเพียร์,ท่านผู้หญิง
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
plod(vi) เดินย่ำ,เพียร,พยายาม,อุตสาหะ
sedulous(adj) ขยันหมั่นเพียร,มีมานะ,พากเพียร,อุตสาหะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top