ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เปอร์เซ็นต์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เปอร์เซ็นต์, -เปอร์เซ็นต์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซ็นต์(n) percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai Definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
เปอร์เซ็นต์(clas) percent, See also: per cent, Syn. ร้อยละ, ต่อร้อย, Example: โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์(n) percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai Definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปอร์เซ็นต์น. จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ, การคิดเทียบเป็นส่วนร้อย เรียกว่า ร้อยละ หรือ ต่อร้อย ใช้เครื่องหมาย % แทน เช่น นักเรียนโรงเรียนนี้สอบได้ ๗๐ % คือ สอบได้ ๗๐ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๐ คน เด็กคนนี้สอบได้ ๘๐ % คือ ได้คะแนน ๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เปอร์เซ็นต์ค่านายหน้า, ค่าตอบแทนในการติดต่อซื้อขายเป็นต้น, เช่น ได้เปอร์เซ็นต์ ให้เปอร์เซ็นต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentร้อยละ, เปอร์เซ็นต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เปอร์เซ็นต์จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยละหรือร้อยละ, Example: คำที่มักเขียนผิด เปอร์เซ็น [คำที่มักเขียนผิด]
Isomerเส้นเปอร์เซ็นต์ฝนเท่า หรือเส้นไอโซเมอร์, Example: เส้นฝนเท่ารายเดือน หรือรายฤดูซึ่งระบุตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ฝนรายปี [สิ่งแวดล้อม]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
Gasoholก๊าซโซฮอล์หรือแก๊สโซฮอล์, ก๊าซโซฮอล์หรือแก๊สโซฮอล์ ส่วนผสมที่ได้จากน้ำมันเบนซิน 90 เปอร์เซ็นต์กับเอทิลแอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้มักได้จากพืช เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Tensile testerเป็นเครื่องมือวัดสมบัติความทนต่อแรงดึงของยางคงรูป ซึ่งสมบัติความทนต่อแรงดึงเป็นสมบัติเชิงกลพื้นฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมยาง ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ วิธีการวัด คือ จะให้แรงดึงกับชิ้นงานตัวอย่างจนกระทั่งชิ้นงานขาด วัดความทนต่อแรงดึงสูงสุด ณ จุดขาด (tensile strength) และสามารถระบุได้ว่าชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยยืดไปกี่ เปอร์เซ็นต์ (elongation at break) วิธีการวัดและชิ้นงานที่ใช้จะต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]
percentเปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mole Percentโมลเปอร์เซ็นต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You pay money. You owe me ten cent.คุณจะจ่ายเงิน คุณเป็นหนี้ฉันสิบเปอร์เซ็นต์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You work for me, don't you?เมื่อคุณพิจารณาถึงส่วนแบ่งการตลาด ของโกบ็อทและทรานส์ฟอร์มเมอร์ จะได้ถึง 37 เปอร์เซ็นต์ Big (1988)
It's pretty weird, but building the field was 5, 10% weirder.แต่การสร้างสนามเบสบอลเพี้ยนกว่า เพี้ยนกว่า 5-10 เปอร์เซ็นต์ Field of Dreams (1989)
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้ Goodfellas (1990)
In June, we gave you the dope.- ฟังฉันนะ เดือนก่อน เราให้ยานาย มันบริสุทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ Léon: The Professional (1994)
Now it's July, we pick up the dope, and it tests 90 percent pure.เดือนนี้ เรามาเอายา และมันบริสุทธ์แค่ 90 เปอร์เซ็นต์ Léon: The Professional (1994)
Somewhere between June and July, ten percent turned to cut!ในช่วง1เดือนนี่ 10 เปอร์เซ็นต์มันหายไปไหน Léon: The Professional (1994)
Uh, one hundred percent.เอ่อ, หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ Pulp Fiction (1994)
You can't take possession of the caves while the Wachati inhabit the area."... คิดเป็นจำนวน 84 เปอร์เซ็นต์ ของอุตสาหกรรม..." Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Yea, yea...exactly....100 percent.ถูกต้อง ผมเห็นด้วยกับคุณ 100 เปอร์เซ็นต์ The Jackal (1997)
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ The Jackal (1997)
Seventy-five percent.75 เปอร์เซ็นต์ Unbreakable (2000)
We're 20 percent below projections.ก็แค่ทำเป้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แค่ 20 เปอร์เซ็นต์ Hothead (2001)
- Twenty percent.อีก 20 เปอร์เซ็นต์ Hothead (2001)
- Forward aft, 30 degrees at 80 percent. - Thirty degrees, 80.- ส่วนหน้า 30 องศาที่ 80 เปอร์เซ็นต์ The Matrix Revolutions (2003)
- Lower starboard 60 degrees, 20 percent. - Sixty degrees.- ลดกราบขวาลง 60 องศา 20 เปอร์เซ็นต์ The Matrix Revolutions (2003)
Its expandable stomach allows the Komodo... to devour up to eighty percent of its body weight... in a single meal.ด้วยกระเพาะที่ขยายได้ของตัวเหี้ยแห่งโคโมโดทำให้.. มันสามารถกินได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว.. ในอาหารเพียงมื้อเดีย.. 11:14 (2003)
listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ The Corporation (2003)
And besides, you just eliminated about 50 percent of the girls in our class.และอีกอย่าง คุณก็แยกออกจาก ผู้หญิงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในห้องของเรา A Cinderella Story (2004)
Half of one per cent, actually.ที่จริงแค่ครื่งเปอร์เซ็นต์. National Treasure (2004)
Your body survived a massive chemical onslaught that would've killed 99.9% of people.ความจริง ร่างกายของคุณอยู่ด้วยการใช้เคมีบำบัดนะ นั่นจะทำให้ผู้คนถูกฆ่าตายถึง เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ Crusade (2004)
Well, I am telling you, with 100% certainty... that it is not the time.ชั้นจะบอกคุณเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่นี่ไม่ใช่เวลา Walk the Line (2005)
For all their possession.จากเปอร์เซ็นต์การครองบอล Goal! The Dream Begins (2005)
Actually things don't feel totally 100% stable at the moment.ที่จริง อะไรๆ ก็ไม่ค่อยแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกตอนนี้ Imagine Me & You (2005)
- 100% hombre. - All right, my room, 8:00.100 เปอร์เซ็นต์โชะเลย / ตกลง 2 ทุ่มที่ห้องฉันนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
It's a cum-pletely new formula. 100% Stiffy juice...นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ำผลไม้สตีฟฟี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
yet we only use 10% of it.เราใช้มันเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะ Aqua (2005)
-Ninety percent of the time when a wife takes a run she takes the daughter to a place like this I'd say she's damn mad at her husband.-เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลานั้น... ...ในขณะที่ภรรยาเริ่มออกวิ่ง ...เธอพาลูกสาว มาในที่แบบนี้ Silent Hill (2006)
- You're a faggot, dude. 100 percent.-แกมันตุ๊ด 100 เปอร์เซ็นต์ Alpha Dog (2006)
If readings are correct, you're off by 20 percent.ถ้าค่าที่อ่านถูกต้อง พลังงานจะลด 20 เปอร์เซ็นต์ The Astronaut Farmer (2006)
Zero percent disagreed with the consensus.ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับความเห็นพ้องต้องกันนั้น An Inconvenient Truth (2006)
Come on, Sara, how many of these guys say that they are innocent?ไม่เอาน่ะซาร่า มีพวกนี้กีคนที่บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ 80, 90 เปอร์เซ็นต์ The Rat (2006)
80, 90 percent?ไม่เอาน่ะซาร่า มีพวกนี้กีคนที่บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ 80, 90 เปอร์เซ็นต์ The Rat (2006)
What is the percentage that I'm Kira?โอกาศชั้นเป็นคิระมีซักกี่เปอร์เซ็นต์ Death Note: The Last Name (2006)
The percentage that you are Kira is... almost zero.เปอร์เซ็นต์ที่นายเป็นคิระ แทบจะเป็นศูนย์ Death Note: The Last Name (2006)
It's impossible... they are 100% because of accidents.มันเป็นไปไม่ได้... . มันเป็นอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ One Missed Call Final (2006)
Did you know that 55% of accidents occur in the kitchen?นี่ 55 เปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุ เกิดขึ้นในครัว Chuck Versus the Wookiee (2007)
Oh, she totally... she completely said roast beef. oh, that's terrible.เธอพูดสิล้านเปอร์เซ็นต์ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Keywords in his essay responses correlate to 98% of the subliminal images in the exam.คำสำคัญ ในความเรียงของเขาสัมพันธ์... กับภาพในข้อสอบถึง 98 เปอร์เซ็นต์ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Perfect. One hundred percent!เพอร์เฟค 100 เปอร์เซ็นต์! Love Now (2007)
Perfect. One hundred percent!เพอร์เฟค 100 เปอร์เซ็นต์! Love Now (2007)
What's the percentage of survival for me?จะมีเปอร์เซ็นต์รอดเท่าไหร่? If in Love... Like Them (2007)
Percentage is just a figure. Please calm down.ตัวเลขจากเปอร์เซ็นต์มัน ได้โปรดใจเย็น If in Love... Like Them (2007)
Cameras 100 percent.กล้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ Resident Evil: Extinction (2007)
Sixty-two percent. Too great a chance to pass up.เป็นไปได้ 62 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีโอกาสที่จะพลาดเหมือนกัน Resident Evil: Extinction (2007)
One hundred percent.แม่นยำแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ Resident Evil: Extinction (2007)
We've got 58 percent approval after your statement.หลังจากคุณขึ้นพูด_BAR_ สภาให้เสียงอนุมัติ 58 เปอร์เซ็นต์ Rendition (2007)
You'll... you'll never know if you're quite right.คุณไม่รู้ว่ามันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ Henry Poole Is Here (2008)
You know, his music sales have gone up a thousand percent in two weeks.นายรู้นี่ ว่าเพลงของเค้าอาจมียอดขายพุ่งขึ้นถึง พันเปอร์เซ็นต์ภายใน 2 อาทิตย์ RocknRolla (2008)
If you serve them nachos off them titties, we'd all be mighty obliged.อยากได้นมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเป็นพระคุณอย่างสูง The First Taste (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปอร์เซ็นต์[poēsēn] (n) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [ m ]
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน[poēsēn khwām khlātkhleūoen] (n, exp) EN: margin of error  FR: marge d'erreur [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
market share(n) เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า, See also: ส่วนแบ่งตลาด
per cent(n) เปอร์เซ็นต์
percent(n) เปอร์เซ็นต์, See also: ร้อยละ, Syn. percentage
percentile(n) ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์, See also: ค่าทางสถิติ, Syn. percentage
percentile(adj) เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไทล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์, ร้อยละ, ส่วนร้อย, อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์, เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์, ร้อยละ, ส่วนร้อย, อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์, เป็นร้อยละ, Syn. per centum
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น, ขั้น, ยศหรือระดับ, ชั้น ขั้น, อันดับของบริษัท, เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง, ค่าที่บ่งบอก, การแบ่งแยกอัตราภาษี

German-Thai: Longdo Dictionary
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top