ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เตียน*

   
231 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เตียน, -เตียน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติเตียน[V] blame, See also: reprove, express disapproval, censure, Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: อาจารย์ติเตียนเรื่องความสะเพร่าในการทำงานของนักเรียน, Thai definition: ยกสิ่งไม่ดีขึ้นพูดเพื่อตำหนิ
คริสเตียน[N] Protestant, Example: ศาสนาก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน เช่น สงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์, Notes: (อังกฤษ)
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
เตียนโล่ง[V] be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คริสเตียน(คฺริดสะเตียน) น. ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์.
ติเตียนก. ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย.
เตียนว. เรียบราบ เช่น ดายหญ้าให้เตียน, หมดไป เช่น ถูกกวาดเสียเตียน, ไม่รก.
เตียนก. ติ, ทัก, เช่น โปรดแปลงเอาอย่าเตียน ข้อยข้าเขียนตามฉบับ (จินดามณี).
กลัว(กฺลัว) ก. รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว เช่น กลัวบาป กลัวถูกติเตียน, รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย เช่น กลัวเสือ กลัวไฟไหม้.
กล่าวแต่งงาน เช่น ฝรั่งกล่าวแหม่ม. (ประเพณีของชาวคริสเตียน), คำนี้ใช้เป็นปรกติในภาษาเขียน แต่ใช้เป็นภาษาพูดก็มีในบางลักษณะ เช่น กล่าวสุนทรพจน์.
กวาด(กฺวาด) ก. ทำให้เตียนหรือหมดฝุ่นละอองด้วยไม้กวาดเป็นต้น, ทำให้ของเคลื่อนไปในทางเดียวกัน เช่น กวาดของลงจากโต๊ะ, โดยปริยายหมายความว่า เอาไปให้หมดสิ้นเหมือนอย่างกวาด เช่น โจรกวาดทรัพย์สิน คลื่นสึนามิกวาดคนและสิ่งของลงทะเล
เกาะ ๑ละเมาะ โดยปริยายใช้เรียกพื้นที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นต้นขึ้นหนาแน่น มีทุ่งหรือที่เตียนล้อมรอบ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ขอช้าง ๒น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง ปากยาวรูปร่างคล้ายขอช้าง ตัวขนาดนกยูงแต่คอสั้นกว่า สีน้ำตาลไหม้ หากินตามที่โล่งเตียน เช่น ตามชายทุ่งนา.
ขี้ปากคนสำหรับเขาล้อด่าว่าและติเตียน.
ครหา(คะระหา, คอระหา) ก. ติเตียน, ติโทษ.
ค่อนแคะก. ค้นหาเอาสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากล่าวติเตียน.
ฉิน ๑ก. ติ, ติเตียน, เช่น สามสิ่งนี้โหดให้ โทษแท้คนฉิน (โลกนิติ), มักใช้เข้าคู่กับคำ ติ เป็น ติฉิน.
ช่างกระไรคำกล่าวติเตียน ตัดพ้อ หรือผิดหวัง เช่น เมียเจ้ารูปทองสิบสองหนัก ยศศักดิ์ปึ่งชาจะหาไหน พี่น้องพร้อมพรั่งช่างกระไร แต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มี (สังข์ทอง), คำกล่าวแสดงความตื่นเต้น เช่น น้องเอ๋ยรูปร่างช่างกระไร นางในกรุงศรีไม่มีเทียม (ขุนช้างขุนแผน).
ดายก. ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน.
ดำเนียนก. ติเตียน.
ดำหนิ(-หฺนิ) ก. ตำหนิ, ติ, ติเตียน.
ดื้อด้านว. ดื้อมากแม้จะถูกลงโทษ ติเตียน หรือตำหนิหลายครั้ง ก็ไม่เข็ดหลาบหรือไม่ยอมฟัง.
ตำเนียนก. ติเตียน.
เตียรถ์(เตียน) น. เดียรถ์, ท่านํ้า.
ถากก. ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น ถากเปลือกไม้ ถากเสา, ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน เช่น ถากหญ้า ถากดิน.
ถางก. ใช้มีดเป็นต้นฟันให้เตียน เช่น ถางหญ้า ถางป่า.
ทุดอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ ติเตียน หรือดูถูก.
นายว่าขี้ข้าพลอยก. พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.
นินทาน. คำติเตียนลับหลัง.
นินทาก. ติเตียนลับหลัง.
บริภาษ(บอริพาด) ก. กล่าวติเตียน, กล่าวโทษ, ด่าว่า.
ปีกกล้าขาแข็งก. พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย.
แผ้ว ๑ก. ทำให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป, มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น แผ้วถาง แผ้วกวาด.
พจนีย์(พดจะนี) น. คำติเตียน.
แพ่นว. อาการที่อุกอาจ เอื้อมอาจ หรือล่วงลํ้าเข้าไปในที่ที่ไม่ควร (ใช้ในลักษณะติเตียน).
โพนทะนาก. กล่าวโทษ, ติเตียน, พูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าผู้อื่น.
เลี่ยน ๒ว. เตียน, เกลี้ยง, เช่น อายุยังน้อยอยู่เลย หัวล้านเลี่ยนแล้ว ถูพื้นเสียมันเลี่ยน
โลกวัชชะ(โลกะ-) น. โทษทางโลก, อาบัติที่เป็นโทษทางโลก, ข้อเสียหายที่ชาวโลกติเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ คือ สิ่งที่ภิกษุหรือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ภิกษุทำ ก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกัน เช่น ทำโจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทะเลาะวิวาท.
โล่งว. มีลักษณะว่าง เตียน ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ที่โล่ง ป่าถูกตัดต้นไม้เสียโล่ง, ที่เปิดตลอดไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ห้องโล่ง, โดยปริยายหมายความว่า ปราศจากอุปสรรค เช่น เปิดทางโล่งแล้ว.
โล้นเกลี้ยงเตียน เช่น เขาโล้น.
ว่าตามหลังก. ติเตียนหรือนินทาเมื่อผู้ถูกว่าคล้อยหลังไปแล้ว.
ว่าแล้วว่าอีกก. พูดหรือตำหนิติเตียนซ้ำซาก.
ว่าใส่หน้าก. ต่อว่าหรือติเตียนซึ่ง ๆ หน้า.
ไว้หน้าก. รักษาเกียรติฐานะของผู้อื่นไม่ให้ต้องได้รับความอับอายขายหน้า เช่น ไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรควรต้องไว้หน้าผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง ติเตียนศิษย์ต้องไว้หน้าครู.
หักร้างถางพงก. ฟันป่าพงลงให้เตียน.
อปวาท(อะปะ-) น. คำติเตียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Architecture, Early Christianสถาปัตยกรรมคริสเตียนยุคแรก [TU Subject Heading]
Art, Early Christianศิลปะคริสเตียนยุคแรก [TU Subject Heading]
Christian biographyชีวประวัติชาวคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Societies living in common without vowsสมาคมคริสเตียน [TU Subject Heading]
Blameการติเตียน [การแพทย์]
Christian Gramคริสเตียนแกรม [การแพทย์]
Lutein Cellsเซลล์ลูเตียน [การแพทย์]
Luteinizationไข่ตกหลุดออกไปแล้ว, ลูเตียนไนเซชั่น [การแพทย์]
Luteinizing Hormoneลูติไนซิงฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์รอบๆ, ลูเตียไนซิ่งฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้มีการตกไข่, ลูเทียไนซิ่งฮอร์โมน, ลูเตียนไนซ์ซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out.เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ Jaws (1975)
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe--แต่ชายคริสเตียนคนนี้ เขียนไว้ว่า การที่จะเชื่อ. Gandhi (1982)
-But that is very unchristian-- -Mr.- แต่มันไม่ใช่หลักคริสเตียนนะ Gandhi (1982)
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน Gandhi (1982)
Hindus, Muslims Sikhs, Jews even Christians.คนฮินดู มุสลิม ซิกข์ ยิว และแม้แต่คริสเตียน Gandhi (1982)
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน Gandhi (1982)
As Christians, those are difficult questions to answer.ในฐานะที่เป็นคริสเตียน มันเป็นคำถามที่ตอบยาก Gandhi (1982)
As Christians, or as people who have not heard the word--ในฐานะคริสเตียน หรือคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า Gandhi (1982)
You go and find a pretty Hindu woman and convert her to Christianity.ไปหาสาวฮินดูสวยๆ... มาเป็นคริสเตียนดีกว่า Gandhi (1982)
Are you a Christian?คุณเป็นคริสเตียนหรือ Gandhi (1982)
Yes, I'm a Christian.ใช่ ผมเป็นคริสเตียน Gandhi (1982)
I know a Christian.ผมรู้จักคริสเตียนคนหนึ่ง Gandhi (1982)
I am a Muslim and a Hindu and a Christian and a Jew.ฉันเป็นมุสลิม และฮินดู และคริสเตียนและยิว Gandhi (1982)
And then the Christian God will be cast down and forgotten.แล้วพระเจ้าคริสเตียน จะถูกโยนลงและลืม Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No one can blame youไม่มีใครติเตียนเจ้าได้ Labyrinth (1986)
No one can blame youไม่มีใครติเตียนเจ้าได้ Labyrinth (1986)
Christian symbol.สัญลักษณ์ของคริสต์เตียน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Christians would have dug their own passages and burial chambers centuries later.ชาวคริสต์เตียน คงขุดทางผ่านของพวกเขาเอง หลังจากนั้นอีก 1 ศตวรรษ ก็ฝังมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค The Russia House (1990)
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม Don Juan DeMarco (1994)
I just don't want to go to Christian's party.ฉันก็แค่ไม่อยากไปที่\ งานปาร์ตี้ของพวกคริสเตียนเท่านั้นแหละ Show Me Love (1998)
He wants to know if you're going to Christian's. He's in love with you.เขาอยากรู้ว่าเธออยกจะไปงานของ\ คริสเตียนมั้ย เขาตกหลุมรักเธออยุ่นะ Show Me Love (1998)
- Oh, and he's a Christian.-โอยเขาเป็นคริสเตียนด้วย Love Actually (2003)
But two, that I'm also a Christian.และสองคือ ผมเป็นคริสเตียนด้วย Hope Springs (2003)
His name was Christian.เขาชื่อคริสเตียน Swimming Pool (2003)
- Oh please, not another episode of 'Christian hooks up'. - Hey, gotta keep my skills honed. - To skills.อย่าทำให้เสียชื่อ"คริสเตียนกินแหลก"ล่ะ เชื่อมือชั้นเถอะน่า Latter Days (2003)
- Take it sound, J! Christ, who pissed in your Cheerios?นี่มันไม่ใช่ทิป นี่มันใบเสนอข้อติเตียน นี่มันเมาหรือมันบ้าวะ Latter Days (2003)
- Oh, sharing. See, sharing is good.อืม ไม่มีเวลา พูดได้ดีนี่ คริสเตียนก็ต้องขอพรอืม.. Latter Days (2003)
- Shut up! - You are! Wait Christian wait, seriously you dropped something.หยุดพูดเลย เธอเหมือนมาก คริสเตียนเดี๋ยวซิยะ เดี๋ยวเธอทำอะไรหล่นน่ะ Latter Days (2003)
His name was Christian, wasn't it?เค้าชื่อ คริสเตียนเหรอ Latter Days (2003)
Is Christian the one?คริสเตียนใช่ใหม Latter Days (2003)
No, my name is Christian.ไม่ครับ ผมชื่อคริสเตียน Latter Days (2003)
- I was looking for Christian...ผมกำลังตามหาคริสเตียน... Latter Days (2003)
What is it, Sebastian?เซบัสเตียน AVP: Alien vs. Predator (2004)
Sebastian.เซบาสเตียน AVP: Alien vs. Predator (2004)
Sebastian.เซบาสเตียน AVP: Alien vs. Predator (2004)
It is almost 100 years since Christian armies from Europe seized Jerusalem.. เกือบ 100 ปี ที่กองทัพคริสเตียนจากยุโรป ยึดครองเยรูซาเล็ม. Kingdom of Heaven (2005)
There's peace between Christian and Muslim, we can live together.ความสันติระหว่าง คริสเตียน และ มุสลิม, Kingdom of Heaven (2005)
You have Christians, Jews, Muslims. You have 50 pairs of hogs.ทางมีชาวคริสเตียน, ยิว, มุสลิม. Kingdom of Heaven (2005)
Tiberias knows more than the Christian should about Saladin's intentions!ซาลาดินจะบุกมาที่อาณาจักรนี้ ! ไทบิเรียสรู้มากกว่าพวกคริสเตียน เรื่องเจตนาของซาลาดิน! Kingdom of Heaven (2005)
- That sort of Christianity has its uses I suppose. We must not go to war with Saladin!- นั่นเป็นวิถีแบบคริสเตียนที่ข้าสนับสนุน. Kingdom of Heaven (2005)
Ja jokaisesta tappamastanne kristitystä ritarista tapamme kymmenen sarakenialaista.- หินทุกก้อน. และอัศวินชาวคริสเตียนทุกคนที่ตาย จะเอาพวกซาราคาน 10คนไปด้วย. Kingdom of Heaven (2005)
Annan jokaiselle sielulle turvallisen matkan kristittyjen maahan. Jokaiselle.ข้าจะให้ความปลอดภัยแก่ทุกคน และพาไปดินแดนคริสเตียนKingdom of Heaven (2005)
Kristityt joukkosurmasivat kaikki muslimit vallatessaan tämän kaupungin.พวกคริสเตียนสังหารมุสลิมทุกคนในกำแพงเมือง ตอนที่ยึดเมืองนี้. Kingdom of Heaven (2005)
You know, your ma and pa are good Christians in a world gone to pot.รู้มั้ย, พ่อแม่คุณเป็นคริสเตียนที่ดี ในโลกแคบๆใบนี้ Walk the Line (2005)
Christians.คริสเตียน Walk the Line (2005)
Well, they're not Christians, then.ใช่พวกนั้นไม่ใช่คริสเตียนที่ดี Walk the Line (2005)
Well, brahman is fire in hinduism, and the jews see god as a pillar of fire, and christians worship god as a consuming fire.อย่างพราห์มคือไฟในฮินดู/Nแล้วชาวยิวก็เห็นพระเจ้าจากแท่นบูชาไฟ และคริสเตียนก็นมัสการพระเจ้า/Nด้วยการจุดไฟ Compulsion (2005)
I think that's probably the last thing in the world Sebastian'd ever want to do.ฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกที่เซบาสเตียนอยากจะทำ Cell Test (2005)
- Sebastian, I'm so sorry, I...เซบาสเตียน ฉันเสียใจ ฉัน... Cell Test (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[n. prop.] (Hans Khristīen Aēndoēsēn) EN: Hans Christian Andersen   FR: Hans Christian Andersen
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant
แซงต์-เอเตียน[TM] (Saēngt-Ētiēn) EN: Saint-Etienne   FR: Saint-Etienne ; AS Saint-Etienne [m]
เตียน[adj.] (tīen) EN: clean ; cleared ; tidy   FR: nu ; dépouillé
เตียน[adj.] (tīen) EN: smooth ; even ; level ; flat   
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค = โยฮันน์ เซบาสเตียน บาก[n. prop.] (Yōhan Sēbāstīen Bāk) EN: Johann Sebastian Bach   FR: Jean-Sébastien Bach

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apocalypse[N] บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน (ระหว่างช่วง 200 ปี ก่อนคริสตศักราชถึงปีคริสตศักราชที่ 300)
apologetics[N] สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
bare[VT] ทำให้เตียนโล่ง, See also: ถาง, แผ้วถาง
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste
blame for[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติเตียนในเรื่อง, กล่าวโทษ
bring home to[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน
censure[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน
censure[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, ติ, Syn. blame, rebuke, reprimand
chastise[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, วิจารณ์, Syn. criticize heavily
critic[N] ผู้ที่ชอบติเตียน, See also: ผู้ที่ชอบจับผิด, Syn. faultfinder, carper
call over[IDM] ดุด่า, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Syn. haul over, rake over
cavil at[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติ, ติเตียน, Syn. carp at
censure for[PHRV] กล่าวตำหนิ, See also: ติเตียน
charge against[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน, Syn. hold against
drop on[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน, ว่ากล่าว, Syn. pick on
denounce[VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
deplore[VT] คัดค้าน, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, Syn. condemn, disapprove
derogatory[ADJ] วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี, See also: ดูถูก, ตำหนิ, ติเตียน, Syn. depreciatory
ecumenical[ADJ] ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, See also: เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด, เกี่ยวกับนิกายคริสเตียนทั้งหมด, Syn. universal
ecumenicity[N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenism
ecumenism[N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenicity
fault[VT] ตำหนิ, See also: ติ, ติเตียน, Syn. criticize
inveigh[VI] ติเตียน, See also: กล่าวร้าย, ประณามอย่างรุนแรง, Syn. harangue, revile
reprehend[VT] ตำหนิ, See also: ด่าว่า, ติเตียน, ประณาม, Syn. blame, reprove
reprehensively[ADV] อย่างตำหนิติเตียน
reprimand[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม, Syn. blame, rebuke
reprobative[ADJ] ซึ่งตำหนิติเตียน, See also: ซึ่งไม่อยมรับ
reproof[N] การตำหนิติเตียน, Syn. censure, rebuke, reprimand
poor-mouth[SL] พูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่น, See also: นินทา, ติเตียน
unchristian[ADJ] ไม่ใช่คริสเตียน, See also: ไม่เหมาะสมสำหรับคริสเตียน, ไม่เข้ากับหลักการของคริสเตียน
Uniat[N] สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
Uniate[N] สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
Xn[N] คริสเตียน
Xn.[N] คริสเตียน
Xtian[N] คริสเตียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
baptism(แบพ'ทิสซีม) n. วิธีจุ่มหรือพรมน้ำเพื่อล้างบาปในศาสนาคริสเตียน, See also: baptismal adj.
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.
chapter housen. สถานที่ประชุมของคณะพระคริสเตียน
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
christianity(คริส'ชีแอน'นิที) n. ศาสนาคริสต์ (ทุกนิกาย) ,คริสต์ศาสนิกชน,การเป็นคริสเตียน,โลกของคริสต์ศาสนิกชน, Syn. Christian religion
christianize(คริส'ชะไนซ) {Christianized,Christianizing,Christianizes} vt. ทำให้เป็นคริสเตียน,, Syn. Christianise. -Christianization n.
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
classisn. องค์การพระคริสเตียน
crew cutn. ทรงผมหัวเตียน,ผมตัดเกรียน
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม,ตบตา., See also: deaconship n.
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
deprecative(เดพ'ระเคทิฟว) adj. ซึ่งคัดค้าน,ซึ่งติเตียน,ซึ่งดูถูก, Syn. deprecatory
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
ecumenical(เอค'ยูแมน'นิคัล) adj. โดยทั่วไป,เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด
freudian(ฟรอย'เตียน) adj. เกี่ยวกับSigmund Freud
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
gentile(เจน'ไทลฺ) adj. เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว,คริสเตียน (ซึ่งแตกต่างจากยิว) ,ไม่ใช่โมมอน (Mormon) และไม่ใช่ยิว,คนนอกศาสนา,เกี่ยวกับเผ่า-ประชาชน-ประเทศ., Syn. Gentile
giaour(จัว'เออะ) n. ผู้ไม่เชื่อ,ผู้ไม่เลื่อมใสในศาสนา,ผู้ที่ไม่ใช้มุสลิม (โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคริสเตียน)
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church
mormon(มอร์'เมิน) n. คริสเตียนที่เป็นสมาชิกนิกายMormon Church
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) ,วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reproach(vt) ไม่พอใจ,ติเตียน,ต่อว่า,ตำหนิ,ดุด่า,ประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pastor[พาส เตอร์] (n ) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน
persecution (n ) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
浅い[あさい, asai] (adj) ตื้น,เตียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top