ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เชื่อมโยง*

   
201 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เชื่อมโยง, -เชื่อมโยง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาแล็กโทสน. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย หลอมละลายที่ ๑๖๕ ํ-๑๖๘ ํซ. โมเลกุลของกาแล็กโทสเชื่อมโยงกับโมเลกุลของกลูโคสเป็นโมเลกุลของแล็กโทสซึ่งมีในนํ้านม.
เซลลูโลสน. สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ชนิดที่ซับซ้อน มีสูตรเคมี (C6H10O5)nประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสมากมายเชื่อมโยงกัน เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อไม้ ฝ้าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก กระดาษ ไหมเทียม ดินระเบิด ฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์มถ่ายรูปชนิดไม่ไวไฟ เป็นต้น.
บูรณาการน. กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ ๒ องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ.
โปรตีน(โปฺร-) น. สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็นสารประกอบที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย.
วงเล็บปีกกาน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { } สำหรับใช้ควงคำหรือข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัดเข้าด้วยกันเพื่อให้รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเชื่อมโยงกัน อาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ เช่น

ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อกั้นสมาชิกของเซตหรือกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บแบบอื่นอยู่แล้วไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น A = {2, 4, 6, 8}, 2x – 5{7 – (x – 6) + 3x} – 28 = 39.
สะพานน. สิ่งที่สร้างหรือทำขึ้นสำหรับข้ามแม่นํ้าลำคลอง เป็นต้น, สิ่งที่สร้างหรือทำยื่นลงในนํ้าสำหรับขึ้นลง, ตะพาน ก็ว่า, ไม้ที่ทอดระหว่างหัวเสาสำหรับรับคอสองของอาคารที่เป็นตึกโบราณ, โดยปริยายหมายความว่า สื่อเชื่อมโยง เช่น ตีสนิทกับน้องชายเพื่อเป็นสะพานไปรู้จักกับพี่สาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkเชื่อมโยง, โยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
link loaderโปรแกรมบรรจุเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkageความเชื่อมโยง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linkage editor; link editorบรรณาธิกรณ์เชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkerโปรแกรมเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sex-linked-เชื่อมโยงตามเพศ (เฉพาะ X-linked) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
synchronous data link control (SDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา (เอสดีแอลซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous data link control (SDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา (เอสดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anastomosisการเชื่อมโยง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bridge๑. บริดจ์๒. เชื่อมโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiply connected regionบริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
communication linkข่ายเชื่อมโยงการสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross linked polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบเชื่อมโยงข้าม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectivityสภาพเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
downlink๑. เชื่อมโยงลง๒. การเชื่อมโยงลง๓. ข่ายการเชื่อมโยงลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downlink๑. เชื่อมโยงลง๒. การเชื่อมโยงลง๓. ข่ายการเชื่อมโยงลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data link๑. เส้นทางเชื่อมโยงข้อมูล๒. ระบบเชื่อมโยงข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data link๑. เส้นทางเชื่อมโยงข้อมูล๒. ระบบเชื่อมโยงข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disconnected setเซตไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fully associated signaling; F linkการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
F link; fully associated signalingการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interconnectednessความเชื่อมโยงถึงกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-level data lind control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-level data link control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ๒. สถานีเชื่อมโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ๒. สถานีเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uplink๑. เชื่อมโยงขึ้น๒. การเชื่อมโยงขึ้น๓. ข่ายการเชื่อมโยงขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uplink๑. เชื่อมโยงขึ้น๒. การเชื่อมโยงขึ้น๓. ข่ายการเชื่อมโยงขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wireless LANระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายภายในพื้นที่แบบไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge brokerนายหน้าความรู้, นายหน้าความรู้ ทำหน้าที่เชื่อมโยงคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์อย่างแคล่วคล่องมากขึ้น ซึ่งความรู้ได้นี้จะเป็นความรู้ในคนหรือความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) เป็นหลัก [การจัดการความรู้]
Node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง, ๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์]
proteinโปรตีน, โปรตีน [โปฺร-] น. สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็น สารประกอบที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งจําเป็นต้องใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย. (อ. protein).

ลำดับเบสภายในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่สร้าง โดยลำดับเบสถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวกระบวนการนี้เรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (RNA ที่มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Cohesion (Linguistics)การเชื่อมโยงข้อความ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Intertextualityการเชื่อมโยงเนื้อหา [TU Subject Heading]
Asia Cooperation Dialogueความร่วมมือเอเชีย เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย โดยเป็นความคิดริเริ่มของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุ ภูมิภาคของเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงจุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศเอเชีย โดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสำหรับภูมิภาค อื่น ๆ เอซีดีได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 18-19 มิถุนายน 2545 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) เช่น การท่องเที่ยว ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market) [การทูต]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
East-West Economic Corridorการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะฝั่งตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม [การทูต]
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน เป็นความริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลไกประกอบด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาภาค เอกชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ (GMS) [การทูต]
Flexible Engagementความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น " ความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่นเป็นข้อเสนอของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่เสนอในการประชุมรัฐมนตรีต่าง ประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) ครั้งที่ 31 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการหารือและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างและเป็นกันเองในเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความ มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันสืบเนื่องจากการที่อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ และอยู่ในภาวะที่เผชิญปัญหาท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน " [การทูต]
Mekong - Ganga Cooperationความร่วมมือแม่นำโขง - คงคา ริเริ่มขึ้นเมื่อกรกฎาคม พ.ศ.2543 ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิก 6 ประเทศ คือกัมพูชา อินเดีย ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศในลุ่มแม่น้ำคงคาในด้านการ ท่องเที่ยว การศึกษาวัฒนธรรม และคมนาคมขนส่งโดยอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างกัน และเป็นยุทธศาสตร์เชื่อมโยง GMS (จีน) ไปสู่อินเดีย [การทูต]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
Thailand ? Cambodia Joint Development Study for Economic Cooperation Planโครงการจัดทำแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผน ปฏิบัติการระหว่างไทย-กัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ตลอดจนสาขาทางเศรษฐกิจที่ควรมีความร่วมมือต่อกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-กัมพูชาในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว รวม 5 สาขา ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพ (ถนนและไฟฟ้า) อุตสาหกรรมการเกษตรและประมง อุตสาหกรรมเบา การพัฒนาการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงทางการค้า โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจดัง กล่าว ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี เริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Knowledge auditเป็นวิธีการทบทวนและเชื่อมโยงความรู้ในองค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็น ทรัพยากร ช่องว่าง ผู้ใช้ และการใช้ [การจัดการความรู้]
Coupling agentสารเติมแต่งที่ทำหน้าที่เพิ่มอันตรกิริยา (เกิดการเชื่อมโยง) ระหว่างยางกับสารเสริมแรงประเภทซิลิกาให้มีแรงยึดเหนี่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยหมู่อัลคอกซีบนสารคู่ควบจะทำปฏิกิริยาเคมีกับหมู่ไซลานอลที่อยู่บนพื้น ผิวของซิลิกาเกิดเป็นพันธะไซลอกเซนที่เสถียร ทำให้หมู่ไซลานอลลดลง อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคของซิลิกาจึงลดลงด้วย ตัวอย่างของสารคู่ควบ ได้แก่ ไทรเอทอกซีไซลีลโพรพีลเททระซัลไฟด์ (Si-69) เมอร์แคปโตโพรพีลไทรเมทอกซีไซเลน (A-189) ไทโอไซยาเนโตโพรพีลไทเอทอกซีไซเลน (Si-264) เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Crosslinkingการทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ เช่น การเติมกำมะถันในยางธรรมชาติ (กระบวนการเรียกว่า vulcanization) ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยางโดยกำมะถัน ได้ยางที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมโยง (crosslink) หรือร่างแห (network) ทำให้ยางเปลี่ยนสมบัติจากอ่อนนิ่ม เป็นยางที่มีสมบัติแข็งและเหนียวขึ้น เหมาะแก่การใช้งาน [เทคโนโลยียาง]
Cyclised or cyclized rubberยางไซไคลส์เป็นยางธรรมชาติที่ปรับสภาพโครงสร้างโมเลกุลยางให้มีสัดส่วน ของพันธะที่ไม่อิ่มตัวในโมเลกุลยางลดลง โดยการทำให้โมเลกุลของยางธรรมชาติเกิดการเชื่อมโยงกันเอง เป็นแบบวงแหวน (cyclize) ทำให้สมบัติของยางเปลี่ยนไป มีความแข็งแรงมากกว่าปกติ สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Peroxideสารเคมีที่มี –O-O- ในโมเลกุล เช่น H2O2, Na2O2, benzoyl peroxide [(C6H5CO)2O2] ออกซิเจนในเพอร์ออกไซด์มีเลขออกซิเดชัน -1 ทำให้เพอร์ออกไซด์โดยทั่วไปไม่เสถียร เมื่อให้ความร้อนจะสลายตัวให้อนุมูลอิสระ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของโมเลกุลขึ้นได้ด้วยพันธะคาร์บอน-คาร์บอน นิยมใช้เพอร์ออกไซด์เป็นสารทำให้ยางคงรูปในยางที่ไม่มีพันธะคู่ เช่น EPM, EVA, CPE, Q หรือยางที่มีปริมาณพันธะคู่ในโมเลกุลต่ำมากเท่านั้น เช่น HNBR, EPDM [เทคโนโลยียาง]
Storage hardeningปรากฏการณ์ที่ความหนืดของยางดิบหรือยางที่ยังไม่ได้ผ่านการคงรูปเพิ่ม ขึ้นระหว่างการเก็บ เนื่องจากหมู่อัลดีไฮด์ (aldehyde group) ที่มีอยู่ในยางธรรมชาติเข้าไปทำปฏิกิริยาควบแน่นกัน เกิดเป็นโครงสร้างสามมิติที่มีการเชื่อมโยง (crosslink) ระหว่างโมเลกุลยางมีผลทำให้ยางแข็งขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Sulphur or Sulfurกำมะถัน (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ายาสุก) เป็นสารเคมีที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากใช้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง ทำให้ยางเกิดการคงรูป มีลักษณะเป็นผลึกของแข็งสีเหลืองที่อุณหภูมิห้อง [เทคโนโลยียาง]
Vulcanisation or Vulcanizationวัลคาไนเซชัน คือ กระบวนการทางเคมีที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง เกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ทำให้ยางคงรูปและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถผันกลับได้ (irreversible process) ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ยางไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ [เทคโนโลยียาง]
Vulcanizing agentสารเคมีสำหรับผสมในยางเพื่อทำให้ยางเกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล เกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบที่ใช้กำมะถัน ระบบที่ใช้เพอร์ออกไซด์ และระบบที่ใช้สารเคมีอื่นๆ เช่น โลหะออกไซด์ [เทคโนโลยียาง]
Anaplasmosisประสานกัน, การเชื่อมโยงกัน, การเชื่อมกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด, การเชื่อมติดต่อถึงกัน, โรคเกิดจากอานาพลาสมา [การแพทย์]
Anastomosisการเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, ประสานกัน, การเชื่อมกัน [การแพทย์]
Anastomosis, Portacavalการเชื่อมโยงกันระหว่างเลือดดำทั้งสองระบบ, การเชื่อมโยงกันระหว่างเลือดดำทั้ง 2 ระบบ [การแพทย์]
Association Theoriesทฤษฎีการเชื่อมโยง [การแพทย์]
Chainingการเชื่อมโยง [การแพทย์]
Continuityการเชื่อมโยง [การแพทย์]
Cross Linkingการเชื่อมโยงกัน [การแพทย์]
Cross-Linkเชื่อมโยง [การแพทย์]
cardiac muscleกล้ามเนื้อหัวใจ, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตอนปลายของเซลล์  มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกันกับเซลล์ข้างเคียง  ทำงานนอกอำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
association neuronเซลล์ประสาทประสานงาน, เซลล์ประสาทชนิดหนึ่งมีอยู่ในสมองและไขสันหลัง ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทภายในไขสันหลังหรือภายในสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mitotic spindleเส้นใยสปินเดิล, เส้นใยที่เชื่อมโยงระหว่างขั้วเซลล์กับไคนีโทคอร์ของแต่ละโครโมโซมในระหว่างการแบ่งเซลล์ เกิดขึ้นในระยะโพรเฟสของการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve netร่างแหประสาท, ระบบประสาทในสัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย  มีลักษณะเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันทั่วตัวเป็นร่างแห เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง การตอบสนองจะเป็นไปทุกทิศทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coordinating fibreเส้นใยประสานงาน, เส้นใยใต้ผิวเซลล์ที่เชื่อมโยงระหว่างโคนของซิเลีย ในโพรโทซัวพวกซิลิเอต เส้นใยนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของซิเลีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Campus Area Network(CAN)เครือข่ายแคมปัส, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไปที่ใช้ในสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือไมโครเวฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
databaseฐานข้อมูล, การรวมของตารางข้อมูลหลายๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน ตารางแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กันโดยใช้เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลซึ่งเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกัน บางตารางอาจเป็นตารางที่เก็บข้อมูลไว้เฉพาะของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับตารางอื่น ในขณะที่บางตาราง อาจต้องเชื่อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hardwareฮาร์ดแวร์, ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
home networkเครือข่ายที่พักอาศัย, เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในบ้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hyperlinkการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์, การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงบุคคลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูล สารสนเทศ สินค้า และบริการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Local Area Network( LAN)เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน, เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metropolitan Area Network( MAN)เครือข่ายนครหลวง หรือแมน, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดนี้อาจใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือบางครั้งอาจใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบนี้ที่ใช้ในสถานศึกษามีชื่อเรียก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
network topologyรูปร่างเครือข่าย, การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายมีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wide area network (WAN)เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน, เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยู่ไกลจากกันมาก เช่น เครือข่ายระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาค รวมไปถึงเครือข่ายระหว่างประเทศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง The Old Man and the Sea (1958)
I'm always getting winked at these days.ฉันมักจะได้รับการเชื่อมโยงกันใน วันนี้ Help! (1965)
Been expecting you.กองทัพบกที่เชื่อมโยงกับ กองทัพ How I Won the War (1967)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
Crash landing!เชื่อมโยงไปถึงความผิดพลาด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yvette is a link between them.อีเว็ตต์คือคนเชื่อมโยงระหว่างพวกเขา Clue (1985)
# If love can see us through #ถ้าความรักนั้น เชื่อมโยงเราถึงกัน An American Tail (1986)
# If love can see us through #ถ้าความรักนั้น เชื่อมโยงเราถึงกัน An American Tail (1986)
# Can see us through #เชื่อมโยงเราถึงกัน An American Tail (1986)
We received a rather urgent message for you over our link.เราได้รับข้อความที่ค่อนข้างเร่งด่วนสำหรับคุณผ่านการเชื่อมโยงของเรา The Russia House (1990)
The role of the Russia House will be respected. Russell values the link.บทบาทของรัสเซียเฮ้าส์จะได้รับการเคารพ รัสเซลค่าเชื่อมโยง The Russia House (1990)
There is no evidence to link such a name to these incidents.มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงดังกล่าวชื่อให้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เป็น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
April's our only link to these guys.เดือนเมษายนเชื่อมโยงของเราเพื่อคนเหล่านี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Jimmy was cutting every link between himself and the robbery... but it had nothing to do with me.จิมมี่จัดการทุกคนที่จะเชื่อมโยงเขา ไปสู่การปล้น แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลกับผม Goodfellas (1990)
Landing officers, exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึงการออกกำลังกาย In the Name of the Father (1993)
Landing officers on the threes for exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึง ใน threes สำหรับการออกกำลังกา? In the Name of the Father (1993)
Barbara's wedding will disassociate us from all this.งานแต่งงานของบาร์บาร่าจะยกเลิกการเชื่อมโยงเราจากทั้งหมดนี้ The Birdcage (1996)
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น Contact (1997)
Everything's gotta be connected. Gotta connect the dots.ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกัน เชื่อมโยงกันเป็นทอด ๆ The Story of Us (1999)
But another connection must first be made.แต่ประตูเชื่อมโยงอื่นๆ\จะต้องถูกตัดขาดก่อน The Matrix Reloaded (2003)
Inextricably linked, like Marks Spencer, or bacon and eggs, or foot-and-bloody-mouth.เป็นสิ่งเชื่อมโยงที่แก้ไม่ออก เหมือนมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือเบคอนกะไข่ หรือเท้ากับปากที่แตกเลือดไหล Hope Springs (2003)
I feel like we're all connected.ในจุดพวกนั้นฉันก็รู้สึกถึงการเชื่อมโยง Latter Days (2003)
They bought ads ...farmers in the milk industry say it's safe but studies suggest a link to cancer....เกษตรกรในอุตสาหกรรมโคนมบอกว่ามันปลอดภัย แต่งานวิจัยระบุถึงความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง อย่าพลาดรายงานพิเศษชิ้นนี้จากรายการ The Investigators... The Corporation (2003)
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.มีความเชื่อมโยงพัวพันที่น่าสนใจ ระหว่างการขึ้นสู่อำนาจของระบอบฟาสซิสต์ในยุโรป กับจิตสำนึกของพวกหัวรุนแรงทางการเมือง The Corporation (2003)
But they don't see the connect between what they do for a living and what their kids do at school or did at schoolแต่พวกเขามองไม่เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างงานที่หาเลี้ยงชีพ กับสิ่งที่ลูก ๆ ทำที่โรงเรียน The Corporation (2003)
There's no connect betweenเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยง The Corporation (2003)
There's bound to be a road that will lead us to Qui Gong.เส้นทางนั้นต่างเชื่อมโยงกัน มันจะพาเราไปยัง กีว-กอง ได้ Mulan 2: The Final War (2004)
You're over there. Which is true.แต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เพราะเราเชื่อมโยงกัน I Heart Huckabees (2004)
But it's not the whole truth because we're all connected.- เพราะเรา... นั้น... เชื่อมโยงกัน I Heart Huckabees (2004)
This is a pretty good book.- อะไร อะไร เธอว่าไม่มีอะไรเชื่อมโยงกัน I Heart Huckabees (2004)
Tommy, Tommy, everything is connected and everything matters.ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน และทุกอย่างมีความหมาย ไม่มีอะตอมไหนในร่างกายของเรา I Heart Huckabees (2004)
To everyone else's energy, even Brad's.เชื่อมโยงกับพลังงานของทุกคน แม้แต่แบรด คุณเป็นเหยื่อและผู้ล่ากับเขา เป็นเพื่อน เป็นศัตรู I Heart Huckabees (2004)
No, we're gonna work with Brad. It'll all come back to you...ทั้งหมดจะย้อนกลับมาที่คุณ เพราะเราเชื่อมโยงกัน I Heart Huckabees (2004)
What'd you see? Well, the interconnection thing is definitely for real.ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ มีจริง I Heart Huckabees (2004)
Now, we're uplinked in real time to NASA and AsiaSatCom.ตอนนี้ เราได้เชื่อมโยงโดยตรง กับนาซ่าและเอเซียคอม Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
There were files linking me to the Neski murder.มีเอกสารที่เชื่อมโยงถึงฉัน เกี่ยวกับการฆาตกรรมเนสกี้ The Bourne Supremacy (2004)
We still cannot link Paul Harley to the torso.เรายังไม่สามารถเชื่อมโยง ว่าพอล ฮาเลย์เกี่ยวข้องกับศพได้ Mr. Monk Gets Fired (2004)
- They're both connected.- พวกเขาต่างมีความเชื่อมโยงกัน Mr. Monk Gets Fired (2004)
And he is connected somehow to Trudy's murder.แล้วเขามีความเชื่อมโยงกับใครบางคน คนที่ฆ่าทูรดี้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
-What's the connection? -I don't know, I don't know.- แล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงงั้นเหรอ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
We're working on a different case, but we think there might be a connection.พวกเราทำงานอีกคดีหนึ่ง แต่พวกเราคิดว่า มันอาจจะเชื่อมโยงกัน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
It connects your, uh, steering knuckle to the center link right there.มันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อรถ เอ่อ เป็นจุดเชื่อมโยงแกนบังคับเลี้ยวพวงมาลัย ตรงนี้ คุณเห็นไหม บอกให้เขาซ่อมสัญญาณรบกวนวิทยุของคุณสิ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Oh, god. It's connected.โอ้ คุณพระช่วย มันมีความเชื่อมโยงกัน Mr. Monk and the Panic Room (2004)
The way out's next to an ice vein. This has to connect to the other one. Let's go.ทางนี้ ออกไปแล้วจะเจอธารน้ำแข็ง แล้วจะมีทางเชื่อมโยงไปยังทางออกอีก รีบไปกัน The Cave (2005)
There's gotta be some shit around here that ties these guys to somebody else.ที่เชื่อมโยงไอ้พวกนั้นกับคนอื่น Four Brothers (2005)
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว V for Vendetta (2005)
I suddenly had this feeling that everything was connected.จู่ๆฉันก็รู้สึกว่าทุกๆอย่าง มันเชื่อมโยงกัน V for Vendetta (2005)
Garcia,please tell me you've nailed down the geographic profile on our guy.เท่าที่รู้ตอนนี้ เหยื่อทั้งสองไม่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งคู่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งฐานะ สังคม ประวัติส่วนตัว L.D.S.K. (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมโยง[v.] (cheūamyōng) EN: link ; affect   FR: lien [m]
ความเชื่อมโยง [n.] (khwām cheūamyōng) EN: connection ; correlation   

English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate[VT] เชื่อมโยง, See also: เชื่อม, Syn. connect, join together
association[N] ความคิดที่เชื่อมโยง, See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง, Syn. train of thought, chain of ideas
bridgeable[ADJ] ที่เชื่อมโยงได้
connect with[PHRV] เชื่อมโยงเข้ากับ, See also: เชื่อมกับ
couple with[PHRV] เชื่อมโยง (บางสิ่ง) เข้ากับ (บางสิ่ง), Syn. associate with
discern between[PHRV] มองเห็น, See also: เข้าใจ, สังเกตเห็น (ความแตกต่าง, ความเหมือน, ความเชื่อมโยง)
get of[PHRV] เชื่อมโยงข้อเสียเปรียบสองอย่างไว้ด้วยกัน, Syn. make of
incoherence[N] ความไม่เชื่อมโยงกัน, See also: ความไม่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล, Syn. disjointedness, incongruity, imperspicuity
incoherent[ADJ] ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่เชื่อมโยงกัน, ซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, Syn. disjointed, rambling, Ant. coherent
incoherently[ADV] อย่างไม่ต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, Syn. disjointedly, ramblingly, Ant. coherently
Internet[N] เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ, See also: อินเทอร์เนต
isotherm[N] เส้นลากเชื่อมโยงจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากันบนแผนที่อากาศ, See also: เส้นที่ลากผ่านจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากัน
link up[PHRV] เชื่อมโยง, See also: เชื่อม
linked[ADJ] ที่เชื่อมต่อกัน, See also: ที่เชื่อมโยงกัน, Syn. connected, combined, Ant. disconnected, separated
network[VT] เชื่อมโยงเครือข่าย, See also: ติดต่อกับเครือข่าย
relate to[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: สัมพันธ์กับ
think[VI] นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
think[VT] นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
together[ADV] อย่างเชื่อมโยงกัน, See also: อย่างสัมพันธ์กัน
take together[PHRV] นำมาโยงใยกัน, See also: นำมาเชื่อมโยงกัน
tie in[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: เชื่อมต่อ
tie in with[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: เข้ากันกับ
zodiac[N] จักรราศรี, See also: แผนภูมิวงกลมแสดงความเชื่อมโยงของหมู่ดาวกับราศีทั้งสิบสองราศีของนักพยากรณ์หรือหมอดู, Syn. celestial meridian, signs of the zodiac

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.
associative(อะโซ'ชิเอทิฟว) adj. ร่วมกันเชื่อมโยง (pertaining to association)
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
cohere(โคเฮียร์') {cohered,cohering,coheres} vi. เกาะติด,เกาะกัน,สอดคล้อง,เชื่อมโยง,เห็นด้วย., Syn. adhere
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt,เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
object languageภาษาจุดหมายหมายถึง ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที่ถ้าผ่านการเชื่อมโยง (link) โดยปกติ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาระดับสูง (high level language) หรือที่เรียกว่าภาษาต้นฉบับ (source language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจและจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือภาษาจุดหมายก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
wan(วอน) adj. ซีด,ซีดขาว,อมโรค,อ่อนแอ,ไม่มีความสุข,ขาดกำลัง,ขาดสมรรถภาพ,มืด,สลัว vi. vt. ทำให้หรือกลายเป็นซีด แวน <คำอ่าน>ย่อมาจาก wide area network (แปลว่า ข่ายงานบริเวณกว้าง) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ การกระทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู LAN เปรียบเทียบ, See also: wanly adv. wanness n., Syn. pale,faint,livid
wide area networkwide area network ข่ายงานบริเวณกว้างใช้ตัวย่อว่า WAN (อ่านว่า แวน) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู local area network เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cohere(vi) ติดกัน,ต่อกัน,เกาะกัน,เชื่อมโยง
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
joint(adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
computer terminal (n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง
Hypothalamic[ไฮโปทาลามัส ] มาจากภาษากรีก ὑποθαλαμος แปลว่า ใต้ทาลามัส เป็นโครงสร้างของสมองที่อยู่ใต้ทาลามัส (thalamus) แต่เหนือก้านสมอง (brain stem) ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหลักที่อยู่ด้านล่างของไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) พบในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด ในมนุษย์มีขนาดประมาณเมล็ดอัลมอนด์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: เชื่อมโยง English: to link

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top