ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เกย*

   
156 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกย, -เกย-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
หน้าผั๊ว (n ) เกย์หน้าไม่สวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกย[V] overlap, See also: lap over, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลงจะหมดแรงให้ขึ้นไปเกยหาดริงฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai definition: พาดทับเฉพาะชายหรือริม
เกย[V] run aground, See also: ground, Syn. ติด, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลังจะหมดแรง ขึ้นไปเกยหาดริมฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai definition: แล่นหรือเสือกขึ้นไปค้างอยู่พาดอยู่, ถูกซัดหรือลากขึ้นไปติดอยู่ ค้างอยู่
เกย[N] gay, See also: fag, queer, homosexual, Count unit: คน, Thai definition: คนรักร่วมเพศ, พวกรักร่วมเพศ, Notes: (อังกฤษ)
เกย์คิง[N] Gay King, Example: ดูภายนอกเหมือนเขาเป็นชายแท้ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นเกย์คิง, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชาย
เกย์ควีน[N] Gay Queen, Example: ลักษณะของเขาจะกระเดียดไปในทางเกย์ควีน, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้หญิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัตติเกยน. การตามเพลิงในพิธีพราหมณ์.
เกยน. เรียกคำหรือพยางค์ที่มีตัว ย สะกด ว่า มาตราเกยหรือแม่เกย.
เกยน. เกยขนาดเล็กเคลื่อนย้ายไปได้ สำหรับเจ้านายใช้เป็นที่เสด็จขึ้นหรือลงพาหนะ
เกยนอกชานหรือพื้นซึ่งสูงขึ้นที่เรียกว่า เนินปราสาท หรือ โคกปราสาท เพราะการก่อสร้างนิยมสร้างบนพื้นที่ถมสูง มีสภาพเป็นนอกชาน เรียกว่า เกย เกยชาลา หรือ ไพที ก็มี.
เกยก. แล่นหรือเสือกขึ้นไปค้างอยู่พาดอยู่, ถูกซัดหรือลากขึ้นไปติดอยู่ค้างอยู่ เช่น เรือเกยฝั่ง, พาดทับเฉพาะชายหรือริม เช่น ปูเสื่อเกยกัน.
เกยลาน. เกยน้อยที่ยกไปได้ ใช้เป็นที่เสด็จขึ้นลงแห่งเจ้านายรองจากพระเจ้าแผ่นดินลงมา
เกยลานอกชาน.
เกยแห้งก. ขึ้นไปค้างอยู่บนบก.
เกยูร(-ยูน) น. สร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล.
ราชรถมาเกยน. โชค ลาภ หรือยศ ตำแหน่ง มาถึงโดยไม่รู้ตัวหรือคาดฝันมาก่อน.
หัวก่ายท้ายเกยว. มากมายเต็มไปหมดอย่างไร้ระเบียบ เช่น เรือจอดหัวก่ายท้ายเกย เด็ก ๆ นอนกันหัวก่ายท้ายเกยเต็มห้องไปหมด.
ก่ายก. พาด, พาดไขว้กัน, เช่น เอาฟืนก่ายกัน, พาดเกยอยู่หรือค้างอยู่ เช่น เอามือก่ายหน้าผาก นอนเอาขาก่ายกัน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ เกย เป็น ก่ายเกย หรือ เกยก่าย.
ขบ ๑อาการที่เมื่อยปวดเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้น เรียกว่า เมื่อยขบ, ลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิท ยังปีนหรือเกยกันอยู่ เช่น บานประตูขบกัน
เข็นก. ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนไปได้โดยปรกติให้เคลื่อนไปบนพื้น เช่น เข็นเรือที่เกยตลิ่งให้ลงน้ำ เข็นเกวียนขึ้นจากหล่ม, ดันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้น เช่น เข็นรถ, บรรทุกไปโดยใช้เกวียน เลื่อน หรือเรือ เป็นต้น เช่น เข็นข้าว เข็นไม้
คำเป็นน. คำสระยาวที่ไม่มีตัวสะกด และคำในมาตรากง กน กม เกย เกอว.
ทรงมัณฑ์(ซงมัน) ว. มีรูปทรงกลมหรือเหลี่ยมซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เรียวขึ้นไปอย่างหัวเม็ดเสาเกย.
เทพทัณฑ์(เทบพะ-) น. ไม้มีปลายพันผ้าสำหรับชุบนํ้ามันจุดไฟในพระราชพิธีกัตติเกยา.
บาตรแก้วน. บาตรใหญ่ ๓ ใบ ถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา.
เป่ากบน. การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง โดยมีผู้เล่น ๒ คน ผลัดกันเป่ายางรัดของวงเล็ก ๆ ให้เกยทับยางของฝ่ายตรงข้าม.
ไปก. เคลื่อนจากตัวผู้พูด เช่น เขาไปตลาด เขาเข็นเรือไม่ไปเพราะเรือเกยตื้น, ใช้ตรงข้ามกับ มา, เป็นคำประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด เช่น เขาเดินไปโรงเรียน, ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางออกจากตัวผู้ที่เขียนถึง เช่น ผมขอให้คุณเดินทางไปหาผมวันอาทิตย์นี้, หรือเป็นคำประกอบกริยามีความหมายว่า เรื่อยไป, ไม่หยุด, เช่น ทำไปกินไป, เป็นคำประกอบท้ายคำวิเศษณ์เพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น ขาวไป ช้าไป ดีเกินไป.
มาตราแม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระโดยไม่มีตัวสะกด เรียกว่า มาตรา ก กา หรือ แม่ ก กา, หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ สะกด จัดอยู่ในมาตรากกหรือแม่กก, ถ้ามีตัว ง สะกด จัดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กง, ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด จัดอยู่ในมาตรากดหรือแม่กด, ถ้ามีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด จัดอยู่ในมาตรากนหรือแม่กน, ถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด จัดอยู่ในมาตรากบหรือแม่กบ, ถ้ามีตัว ม สะกด จัดอยู่ในมาตรากมหรือแม่กม, ถ้ามีตัว ย สะกด จัดอยู่ในมาตราเกยหรือแม่เกย, ถ้ามีตัว ว สะกด จัดอยู่ในมาตราเกอวหรือแม่เกอว
แม่คำหรือพยางค์ที่มีแต่สระ ไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา หรือมาตรา ก กา, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ก ข ค ฆ สะกด เรียกว่า แม่กกหรือมาตรากก, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ง สะกด เรียกว่า แม่กงหรือมาตรากง, คำหรือพยางค์ที่มีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เรียกว่า แม่กดหรือมาตรากด, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด เรียกว่า แม่กนหรือมาตรากน, คำหรือพยางค์ที่มีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด เรียกว่า แม่กบหรือมาตรากบ, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ม สะกด เรียกว่า แม่กมหรือมาตรากม, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ย สะกด เรียกว่า แม่เกยหรือมาตราเกย แต่ในมูลบทบรรพกิจมี ย ว อ สะกด, คำหรือพยางค์ที่มีตัว ว สะกด เรียกว่า แม่เกอวหรือมาตราเกอว.
(ยอ) พยัญชนะตัวที่ ๓๔ เรียกว่า ยอ ยักษ์ เป็นอักษรตํ่า ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตราเกยหรือแม่เกย เช่น ลุย สาย.
ลา ๔ว. เตี้ย เช่น เกยลา กี๋ลา เตียงลา แท่นลา.
เสยก. ช้อนขึ้น เช่น ช้างเสยงา, เอาหวีหรือนิ้วมือไสผมขึ้นไป ในคำว่า เสยผม, เกย เช่น เสยหัวเรือเข้าตลิ่ง, โดยปริยายหมายถึงอาการอย่างอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น เอาหมัดเสยคาง.
เสือกก. ทำให้เคลื่อนไปบนพื้นโดยแรง เช่น เสือกจานไปข้างหน้า เสือกหัวเรือเกยตลิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lap jointรอยต่อเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shingle structure; imbricate structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slot lap jointรอยต่อเกยรอบช่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stitch weldingการเชื่อมจุดเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overlapรอยเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overridingการเกย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
customary strandingsการเกยตื้นที่แหล่งประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
displace fractureกระดูกหักเกย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture, displaceกระดูกหักเกย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbricate structure; shingle structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เกยมีลักษณะเป็นยกพื้นสี่เหลี่ยมย่อไม้แปด ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท [ศัพท์พระราชพิธี]
Gay barsบาร์เกย[TU Subject Heading]
Gay clubsสโมสรเกย[TU Subject Heading]
Gay menบุรุษที่เป็นเกย[TU Subject Heading]
Gay men in mass mediaบุรุษที่เป็นเกย์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Gay rightsสิทธิเกย[TU Subject Heading]
Gay studentsนักเรียนที่เป็นเกย[TU Subject Heading]
Gaysเกย[TU Subject Heading]
Mass media and gaysสื่อมวลชนกับเกย[TU Subject Heading]
Social work with gaysสังคมสงเคราะห์สำหรับเกย[TU Subject Heading]
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bayonet Positionท่าที่ชิ้นกระดูกยาวหักเกยกัน [การแพทย์]
Fractures, Impactedกระดูกหักและอัดเข้าเกยกัน,กระดูกหักย่น,กระดูกหักแบบไม่เคลื่อนหลุด [การแพทย์]
law of combining volumes of gasesกฎการรวมปริมาตรของแก๊ส, กฎที่กล่าวว่า เมื่อแก๊สต่าง ๆ ทำปฏิกิริยากันพอดี ปริมาตรของแก๊สเหล่านั้นกับปริมาตรของแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยา จะเป็นอัตราส่วนของเลขจำนวนเต็มอย่างง่าย บางครั้งเรียกกฎนี้ว่า กฎของเกย์ลุสแซก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Moldingการเกยกัน, กะโหลกศีรษะเกยกัน [การแพทย์]
Mouldingการอัดแบบ, การลูบปั้นเพื่อแต่งเข้ารูป, การซ้อนของกระดูกกะโหลกเด็ก, กระดูกศีรษะเข้าไปเกยกันมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gay.เกย์ Advanced Gay (2011)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
She's aground.- เรือขึ้นมาเกยบก Rebecca (1940)
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt,ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล Rebecca (1940)
Compared with my life, Eleanor Rigby's was a gay, mad whirl.เอเลโน ริกบี คือเกย์วนบ้า Yellow Submarine (1968)
The best thing to do is to see the remains of the first victim, the girl on the beach.ที่ต้องทําก็คือดูศพเหยื่อรายเเรก ผู้หญิงที่ลอยมาเกยหาดน่ะ Jaws (1975)
Singles. Mixed singles. Gay singles.โสด โสดที่ผสมกัน เกย์ก็โสด The Blues Brothers (1980)
Gayboy berserkers to the gate!เกย์บอย ไปประตูใหญ่! The Road Warrior (1981)
Next to him, his homosexual Svengali lover....กับคู่ขาเกย์ของเขา... Punchline (1988)
To be Val's gay uncle?ที่จะเป็นลุงเกย์ Val หรือไม่ The Birdcage (1996)
So Goldman owns the club... lives above it, owns the building, and he's gay.ดังนั้นโกลด์แมนเป็นเจ้าของสโมสร ... ที่อาศัยอยู่ข้างต้นนั้นเป็นเจ้าของอาคารและเขาเป็นเกย์ The Birdcage (1996)
They're gay.พวกเขาเป็นเกย์ The Birdcage (1996)
I'm in the home of a gay couple who own a drag club.ผมอยู่ในบ้านของคู่เกย์ที่เป็นเจ้าของสโมสรลาก The Birdcage (1996)
A fellow can't lay his body down nowheres without you stripping buck naked and hunching' at him!พระเจ้า! ลูกผู้ชาย ไม่ใช่ว่าจะ นอนที่ไหนก็ได้ โดยไม่มีพวกเธอมานอนเกยใช่รึเปล่า! The Education of Little Tree (1997)
It's high times for you, isn't it? The gay neighbour is terrified.สมใจคุณแล้วซิ ใช่ไหม เพื่อนบ้านเกย์กำลังรับทุกข์นี่ As Good as It Gets (1997)
And he talked to me less and less. He knew what I was before I did.แล้วแกก็พูดกับผมน้อยลงทุกที แกรู้ว่าผมเป็นเกย์ก่อนผมเสียอีก As Good as It Gets (1997)
And you people are supposed to be sensitive?เป็นเกย์นี่จะต้อง อ่อนไหวเสมอไปเหรอ As Good as It Gets (1997)
Oh, no. Every guy you meet is either married or a gyno.ผู้ชายทุกคนที่เธอจะได้เจอ / ไม่แต่งงานแล้ว ก็เป็นเกย์กันหมด City of Angels (1998)
And he means that in a strictly non-prison movie type of way.เขาหมายถึง ไม่เหมือนในหนังคุกเกย์ๆนะ 10 Things I Hate About You (1999)
You notice that her name wasn't Gay or Joy or Fun!คุณจะรู้ว่า ชื่อของเธอไม่ใช่ เกย์ หรือจอย หรือฟัน! The Story of Us (1999)
Apparently a warship's run aground where it shouldn't have.อย่างที่เห็น เรือรบไม่ควรแล่น ไปเกยที่หินโสโครก Anna and the King (1999)
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์ Woman on Top (2000)
That's very interesting.เก๋จริงๆ ชอบเพลงเกย์ Unbreakable (2000)
Have you listened to the lyrics of "Stand Up"?-เพราะฉันเป็นเกย์ใช่ไหม -คุณเกย์เหรอ Rock Star (2001)
Beckett Broda.เกย์ Valentine (2001)
- He's gay! Enrique's gay! - What?เขาเป็นเกย์ เอ็นริเก้เป็นเกย์ อะไรนะ? Legally Blonde (2001)
Back up. How do you know he's gay?เดี๋ยวก่อน เธอรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเกย์ Legally Blonde (2001)
Gay men know designers. Straight men don't.พวกเกย์จะรู้จักดีไซน์เนอร์ ชายแท้ไม่รู้จัก Legally Blonde (2001)
Because Rhonda used to call him "Gay Boy" all the time.เพราะว่ารอนด้าเคยเรียกเขาว่า เด็กเกย์ตลอดเวลา Punch-Drunk Love (2002)
We were talking about you. Remember when we used to call you Gay Boy?เรากำลังพูดถึงเธอ จำได้มั้ยว่าเราเคยเรียกเธอเด็กเกย์? Punch-Drunk Love (2002)
- We called you Gay Boy.เราเคยเรียกเธอเด็กเกย์ Punch-Drunk Love (2002)
We'd call you Gay Boy, and you'd just freak out.เราเคยเรียกเธอเด็กเกย์ และเธอสติแตกไปเลย Punch-Drunk Love (2002)
Yes, you do. We were calling you Gay Boy, and you got mad.ต้องได้สิ เราเรียกเธอว่าเด็กเกย์ และเธอโกรธ Punch-Drunk Love (2002)
Are you gay now?ตอนนี้เธอเป็นเกย์หรือเปล่า? Punch-Drunk Love (2002)
- He said he couldn't be himself. - Gay Boy, it's time to eat.เขาบอกว่าเขาวางตัวไม่ถูก เด็กเกย์ ถึงเวลากินแล้ว Punch-Drunk Love (2002)
It looks like a gay porno star lives here.ดูเหมือนว่าดาวโป๊เกย์อาศัยอยู่ที่นี่ Showtime (2002)
- I didn't say you were. hello.- ไม่ได้ว่าเป็นเกย์ สวัสดีจ้ะ Bringing Down the House (2003)
Back off, Shaneequah. You don't scare me.ไปไกล ๆ ลิงดำ ฉันไม่กลัวแเกย่ะ Bringing Down the House (2003)
We need to comb your hair differently. You look like a fag.ต้องหวีผมให้ใหม่แล้ว แบบนี้เหมือนเกย์ Bringing Down the House (2003)
- I'm not a fag!- ผมไม่ใช่เกย์ Bringing Down the House (2003)
Either that or gay as a picnic basket.ไม่ก็เป็นพวกเกย์ Love Actually (2003)
Ten minutes at Elton John's and you're gay?ไปบ้านเอลตัน จอห์นแป๊บเดียว กลายเป็นเกย์ไปซะแล้ว Love Actually (2003)
- What's that about? - I'm gay, I'm wacky.โอเค เค้าอาจจะเป็นเกย์ สื่อถึงอะไรเนี่ย เราเป็นเกย์ไง แต่ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะชอบเรานี่นา Latter Days (2003)
- Quadruplet porn stars. - This town? Hardly freaky.ดาราหนังX ที่เมืองนี้อ่ะนะ โห บ้าป่ะเนี่ย เกย์นักรัก.. Latter Days (2003)
- Oh. - Although rodeo clowns would've been kinda cool.ชั้นว่าเป็นเกย์นักรักยังจะดีกว่าเลย Latter Days (2003)
- Christian here was wondering what is your church's stand on gay rights.แล้วโบสถ์ของปกป้องสิทธิของเกย์บ้างใหม Latter Days (2003)
- There's no such thing. 'Gay' and 'right' don't belong in the same sentence.ยังไม่เคยมีมาก่อน สิทธิ กับ คำว่าเกย์ มันดูยังไปด้วยกันไม่ได้ในทางศาสนา Latter Days (2003)
- Afraid you'll get beat? - By a girl... and a fag?ยังไงเหรอ สาวผิวดำ หรือ เกย์? Latter Days (2003)
Well, his parents found out he was gay, and can you say drama?นี่แล้วครอบครัวเค้าก็รู้ว่าเค้าเป้นเกย์ ละครหลังข่าวมากเลยเธอ Latter Days (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกย[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
เกย์คิง[n. exp.] (kē-khing) EN: gay king   
เกย์ควีน[n. exp.] (kē-khwīn) EN: gay queen   
เกย[n.] (koēi) EN: mounting platform for royalty   
เกย[v.] (koēi) EN: overlap ; lap over   FR: chevaucher ; empiéter ; mordre
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
แม่เกย[n. exp.] (maē koēi) EN: [the seventh of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashore[ADV] เทียบฝั่ง, See also: เกยฝั่ง, Syn. on shore, on land, Ant. afloat, at sea
beach[VT] ลากมาเกยหาด, See also: เข้าจอดที่ชายหาด
fagot[N] ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง), See also: เกย์, Syn. male homosexual
fairy[N] ผู้ชายที่รักร่วมเพศ (คำสแลง), See also: เกย์, Syn. fag, faggot, homo
gay[N] เกย์, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. homosexual, same-sex
imbrication[N] การซ้อนกัน, See also: การทับกัน, การเกยกัน, การวางซ้อนกัน, Syn. overlapping
lap over[PHRV] วางซ้อน, See also: วางเกย, วางทับกันบางส่วน
bender[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
bent as a nine bob note[SL] ที่เป็นเกย์, Syn. bent as a nine pound
bent as a nine pound[SL] ที่เป็นเกย์, Syn. bent as a nine bob note
botty boy[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
bum bandit[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
bumhole engineer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
chicken[SL] เด็กหนุ่ม (เกย์ใช้เรียกเด็กผู้ชาย)
chutney ferret[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
fudge packer[SL] เกย์ (คำหยาบ)
limp wristed[SL] เกย์, See also: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
queer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
shirtlifter[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
strand[VT] ทำให้เกยตื้น, See also: ทำให้เกยหาด, Syn. aground, run ashore
strand[VI] เกยตื้น, See also: เกยหาด, เกยฝั่ง, Syn. aground, run ashore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
lap(แลพ) {lapped,lapping,laps} n. หน้าตัก,ตัก,ที่เป็นแอ่ง,ชายเสื้อ,กระพุ้งผ้า,การควบคุม,การรับผิดชอบ,การพับ,การพัน,การคาด,การคาด,การห่อ,การวางซ้อน,การวิ่งรอบ,ส่วนที่เกย v. พับ,พัน,คาด,ห่อ,วางซ้อน,วิ่งแซงหน้าไปหนึ่งรอบ,ก่อเชื่อม,ทับเกย,วิ่งรอบ,เลย. abbr. laparotomy,leucine aminopeptidase,left atrail presaure,leukocyte alkaline phosphatase
shoal(โชล) n. หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน,คนจำนวนมาก,ฝูงปลา,สิ่งของจำนวนมาก adj. ตื้น. vi. กลายเป็นตื้น. vt. ทำให้ตื้น,เกยตื้นvi. จับกลุ่ม,อยู่กันเป็นฝูง
strand(สแทรนดฺ) n. ชายหาด,ริมแม่น้ำ,ริมทะเลสาบ,เกลียว,เกลียวเชือก,สายเชือก,ด้าย,เส้นลวด,เส้นใย. vt.,vi. เกยหาด,เกยฝั่ง,ติด,ทำให้อยู่ในฐานะที่ทำอะไรไม่ได้,เกลียว,ฟั่น,ควั่น., Syn. desert,maroon,reject
tail(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.
telescope(เทล'ลีสโคพ) n. กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,เครื่องส่องทางไกล. vt.,vi. สวมเข้ากัน,เกยกัน,เสียบเข้ากัน,ทำให้สั้นเข้า,ย่อ,ทำให้ข้น,ประสานงา,หดสั้น,ย่อ,เข้มข้นขึ้น, See also: telescopic adj. telescopical adj., Syn. com

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
gay(adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย
strand(vt) เกยฝั่ง,เกยหาด,ฟั่นเกลียว,ควั่น
telescope(vt) เกยกัน,ย่อ,เสียบเข้ากัน,สวมเข้ากัน,ทำให้ข้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fagged (n) เกย์, ชายที่รักใคร่เพศเดียวกัน
See also: S. gay, R. fag
sdiox (n jargon uniq ) สมการของความกวนที่สุดในโลก, เกย์บ้าเทคโนโลยี
ตุ๋ย (vt slang ) กิริยาอย่างหนึึ่งหมายถึงการกระทำจากข้างหลัง เช่นกิจกรรมทางเพศของพวกเกย์ หรือกรณีในเกมเช่น DotA หมายถึงการซุ่มโจมตีโดยอีกฝ่ายไม่ทันระวังตัว
See also: S. Backdoor, R. Tui,DotA,Noob,Grean
เกย์[gey] (n) a homosexual person, person who loves same gender; Thai use this word in meaning of man who loves man; e.g., The guy who sitting next to you looks like gay, หนุ่มคนที่นั่งติดกับคุณดูท่าทางจะเป็นเกย์
See also: S. homosexual, ชายรักชาย,

German-Thai: Longdo Dictionary
schwul(adj) เป็นเกย์, ที่ชอบผู้ชายด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top