Search result for

*อินซูลิน*

(108 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อินซูลิน, -อินซูลิน-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินซูลิน[N] insulin, Example: ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยต้องรักษาด้วยอินซูลินเป็นหลัก เพราะผลิตอินซูลินเองไม่ได้, Thai definition: ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อินซูลินน. ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ (islets of Langerhans) ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการเผาผลาญนํ้าตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน.
ตับอ่อนน. อวัยวะประเภทต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างและขับนํ้าย่อยอาหาร สร้างฮอร์โมน เช่น อินซูลิน.
ฮอร์โมนน. สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆ แล้วหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเพื่อนำไปยังส่วนต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย มีหลายชนิด บางชนิดเป็นโปรตีน เช่น อินซูลิน บางชนิดเป็นสารเคมีธรรมดา เช่น อะดรีนาลิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shock, insulinช็อกเหตุอินซูลิน [มีความหมายเหมือนกับ shock, hypoglycaemic; shock, hypoglycemic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insulinอินซูลิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insulin shockช็อกเหตุอินซูลิน [มีความหมายเหมือนกับ shock, hypoglycaemic; shock, hypoglycemic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insulinomaเนื้องอกหลั่งอินซูลิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diabetes mellitus, Insulin-dependentเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Non-insulin-dependentเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน [TU Subject Heading]
Hyperinsulinismภาวะอินซูลินในเลือดสูง [TU Subject Heading]
Insulinอินซูลิน [TU Subject Heading]
Anti-Insulin Effectฤทธิ์ต้านกับอินซูลิน, ความสามารถต่อต้านอินสุลิน, ผลต้านอินซูลิน [การแพทย์]
Bolusการฉีดเข้าหลอดเลือดให้หมดทุกครั้ง,อาหารที่บดละเอียดแล้ว,อาหารที่เคี้ยวแล้ว,อาหารที่ถูกปั้นเป็นคำๆ,ก้อนอาหาร,ฉีดอินซูลินขนาดสูงครั้งเดียว [การแพทย์]
Dosage Intervalช่วงระยะเวลาของการให้อินซูลินแต่ละครั้ง,ระยะระหว่างการให้ยาแต่ละครั้ง [การแพทย์]
Edema, Insulinบวมเนื่องจากอินซูลิน [การแพทย์]
beta-cell, Β-cellเบตาเซลล์, กลุ่มเซลล์เล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ของตับอ่อนทำหน้าที่สร้างอินซูลิน     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pancreasตับอ่อน, อวัยวะภายในช่องท้องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยบางชนิดมาช่วยย่อยอาหารในลำไส้เล็ก และสร้างฮอร์โมนอินซูลินกับกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำ เมื่อเป็นแผลจะรักษาหายยาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Islet of Langerhansไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ จำนวนหลายแสนกลุ่ม กระจายแทรกอยู่ภายในเนื้อเยื่อของตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ อินซูลิน และกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
insulinอินซูลิน, ฮอร์โมนที่สร้างจากกลุ่มบีตาเซลล์ที่บริเวณส่วนกล่างของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  ทำหน้าที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insulinอินซูลิน, ฮอร์โมนอินซูลิน, อินสุลิน [การแพทย์]
Insulin Antagonistsตัวต่อต้านอินสุลิน, การออกฤทธิ์ต้านกับอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Antibodiesอินซูลิน แอนติบอดี, อินสุลิน แอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Insulin Coma Treatmentการทำให้หมดสติด้วยอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Concentration, Ambientระดับของอินซูลินในเลือด [การแพทย์]
Insulin Deficiencyการขาดอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Hormoneฮอร์โมนอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Infusion, Continuous Intravenousเครื่องมือฉีดอินซูลินเข้าหลอดเลือดดำตลอดเวลา [การแพทย์]
Insulin Infusion, Steady Stateหยดอินซูลินเข้าหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Insulin Infusions, Steady Stateหยดอินซูลินเข้าหลอดเลือดดำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Insulin Phentolamine, Basalอินซูลินที่หลั่งในระดับฐาน [การแพทย์]
Insulin Preparationsยาเตรียมอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Receptor Bindingอินซูลินจับกับอินซูลินรีเซพเตอร์ [การแพทย์]
Insulin Resistanceการดื้ออินสุลิน; อินซูลิน, การดื้อ; ความต้านทานต่ออินสุลิน; ความต้านทานต่อฤทธิ์ของอินซูลิน; การดื้อต่ออินสุลิน; ดื้อต่ออินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Resistance, Peripheralการดื้ออินซูลินที่เนื้อเยื่อส่วนปลาย [การแพทย์]
Insulin Secretion, Basalการหลั่งอินซูลินพื้นฐาน [การแพทย์]
Insulin Secretion, First Phaseการหลั่งอินซูลินในช่วงแรก [การแพทย์]
Insulin Secretion, Impairedการหลั่งอินซูลินเสื่อม [การแพทย์]
Insulin Therapy, Intensiveการรักษาด้วยอินซูลินอย่างเข้มงวด [การแพทย์]
Insulin, Bovineอินซูลินของวัว [การแพทย์]
Insulin, Degradation ofการแตกของอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin, DNA, Recombinantอินซูลินคนที่มีอยู่ได้จากชีวสังเคราะห์ [การแพทย์]
Insulin, Freeอินซูลินรูปอิสระ [การแพทย์]
Insulin, Humanอินซูลินที่ได้จากคน [การแพทย์]
Insulin, Increased, Relativelyอินซูลินสูงกว่าปกติ [การแพทย์]
Insulin, Lenteเลนเต้อินสุลิน, อินซูลินที่ออกฤทธิ์นาน 24 ชม. [การแพทย์]
Insulin, Piscineอินซูลินของปลา [การแพทย์]
Insulin, Pork, Purifiedอินซูลินชนิดบริสุทธิ์ที่ได้จากหมู [การแพทย์]
Insulin, Preformedอินซูลินที่สร้างไว้แล้ว [การแพทย์]
Insulin, Regularอินซูลินธรรมดา, เรกูล่าอินสุลิน [การแพทย์]
Insulin, Storedอินซูลินที่มีอยู่แล้ว [การแพทย์]
Insulin-Like Growth Factor IIสารที่ออกฤทธิ์คล้ายอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin-Zincอินซูลิน-สังกะสี [การแพทย์]
Insulinomaเนื้องอกของตับอ่อนที่สร้างอินสุลิน , เซลล์เบต้าในตับอ่อนส่วนไร้ท่อเกิดเนื้องอก, อินสุลิโนมา, เนื้องอกที่สร้างอินซูลิน [การแพทย์]
Insulinomaเซลล์เบต้าในตับอ่อนส่วนไร้ท่อเกิดเนื้องอก , อินสุลิโนมา , เนื้องอกที่สร้างอินซูลิน , เนื้องอกของตับอ่อนที่สร้างอินสุลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Insulin.- อินซูลิน Rain on the Evil and on the Good (2012)
Don't worry. It's insulin.ไม่ต้องห่วง,แค่อินซูลิน I Knew You Were a Pig (2009)
Yes, we started an IV. D50 with 20 units of insulin.ใช่ค่ะ เราฉีดอินซูลิน 20 ยูนิต ให้เธอเรียบร้อยแล้วค่ะ The Next Three Days (2010)
Your insulin is in here.- อินซูลินคุณอยู่ในนี้ The Next Three Days (2010)
She's not gonna last long without insulin.เธอก็ยังอยู่ไม่ได้หากขาดอินซูลินอยู่ดี The Uncanny Valley (2010)
Start an I.V. I'll be there in ten minutes.เริ่มฉีดอินซูลินเข้าไปได้เลย เดี๋ยวฉันจะไปถึงที่นั่น อีก 10 นาที Goodbye Yellow Brick Road (2010)
She could die of insulin shock.เธออาจตายเพราะขาดอินซูลิน Pilot (2010)
We don't have time. The girl needs insulin.เราไม่มีเวลาแล้ว เด็กต้องได้รับอินซูลิน Pilot (2010)
She needs insulin right away.เธอต้องได้รับอินซูลิน อย่างด่วน Pilot (2010)
So if a student came to you and said they had diabetes, would you give them insulin or would you say, "Hey, that's just who you're supposed to be."ถ้ามีนักเรียนมาหาคุณ แล้วบอกว่าเขาเป็นเบาหวาน คุณจะให้เขาฉีดอินซูลิน หรือจะบอกว่า "เฮ้ มันก็แค่สิ่งที่เธอควรเป็น" Born This Way (2011)
it's an interesting fact, they increase the body's insulin, which clears competing amino acids and a path of serotonin to your brain and--พวกมันเพิ่มจำนวนอินซูลิน พวกกรดอะมิโน และฮอร์โมเซราโทนิน Something Wicked This Fae Comes (2011)
They trick the liver into acting like a pancreas and... and making Insulin.เป็นการหลอก ให้ตับทำงานเหมือนตับอ่อน แล้วก็ ผลิตอินซูลิน Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Well, anyway, the islet cells have started producing Insulin.โอ้ จะบอกว่า เกาะเซลล์ เริ่มผลิตอินซูลินแล้ว Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
And I am gonna finally take my Insulin shot!และผมจะได้ฉีดอินซูลินซะที! Competitive Ecology (2011)
He's a type 1 diabetic, and I paid the pharmacist to tell me when he was coming in to buy insulin.เขาเป็นโรคเบาหวาน ผมจ่ายเงินให้เภสัชกร บอกผมว่าเขาจะเข้ามารับยาอินซูลินเมื่อไหร่ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
It's insulin.มันเป็นอินซูลิน A Dance with Death (2012)
Then why not just tell Brad Melville the truth, that it wasn't speed, it was insulin?แล้วทำไมไม่บอกความจริง กับแบรด มิลวิลล์ ว่ามันไม่ใช่ยาแต่เป็นอินซูลิน A Dance with Death (2012)
Insulin.- อินซูลิน A Busy Solitude (2012)
We have your Insulin.เรามีอินซูลินของคุณแล้ว A Busy Solitude (2012)
Where is the Insulin?อินซูลินอยู่ที่ไหน A Busy Solitude (2012)
They took your Insulin. It's gone.พวกเขาเอาอินซูลินของคุณไปหมดเลย A Busy Solitude (2012)
I cannot go anywhere without my Insulin.ฉันไปไหนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอินซูลิน The Three Bears (2012)
Do you know why they only give me enough Insulin for one day at a time?รู้มั้ยทำไมพวกเขาถึงให้อินซูลินฉัน แค่พอใช้ The Three Bears (2012)
Insulin.อินซูลิน The Three Bears (2012)
Insulin.อินซูลิน Measure of a Man (2012)
I need to take my Insulin now.ฉันต้องฉีดอินซูลินเดี๋ยวนี้ Measure of a Man (2012)
We need to get you Insulin now.เราต้องได้อินซูลินเดี๋ยวนี้ Measure of a Man (2012)
On the second shelf, th-th-there are syringes loaded with insulin.บนชั้นที่สอง มันจะมีเข็มฉีดยา บรรจุอินซูลิน Noosphere Rising (2012)
Insulin.- อินซูลิน Promise (2012)
We've got plenty of Insulin. You'll be just fine.เรามีอินซูลินเยอะแยะ คุณจะไม่เป็นไร Promise (2012)
- Insulin.- อินซูลินใช่ไหม Amuse-Bouche (2013)
She's the chain's 10th diabetic customer to disappear after filling a prescription for insulin, second to disappear from this exact location.เธอเป็นลูกค้ารายที่สิบ ที่เป็นเบาหวานที่หายตัวไป หลังจากมารับอินซูลิน รายที่สองที่หายตัวไป จากสถานที่เดียวกัน Amuse-Bouche (2013)
- Alice, you didn't take your insulin without eating.- อลิซ ยังไม่ได้กินข้าว อย่าเพิ่งฉีดอินซูลิน Pilot (2013)
I took my insulin without eating.ฉันฉีดอินซูลินโดยไม่ทานอาหาร Outbreak (2013)
Are you stealing insulin?เธอขโมยอินซูลินหรอ? Outbreak (2013)
Kind of loses it when she forgets to take her insulin.เธอจะหลงๆเเบบนี้เเหละ เวลาที่ไม่ได้ฉีดอินซูลิน The Endless Thirst (2013)
You had insulin.คุณมีอินซูลิน The Endless Thirst (2013)
Our insulin supply is gone.อินซูลินของเราหมดแล้ว The Endless Thirst (2013)
When Reverend Coggins ransacked the place, he took all of the drugs, including the insulin.ตอนที่สาธุคุณ ค็อนกินส์ รื้อค้นที่นั้น เขาเอายาทั้งหมดไป รวมทั้งอินซูลิน The Endless Thirst (2013)
Okay, you think people are just gonna give you their insulin if you ask?เเล้วเธอคิดจริงๆหรอ ว่าคนพวกนั้นเขาจะ ให้อินซูลินที่จำเป็นมากๆสำหรับพวกเขากับเธอ เเค่เธอไปขอกันง่ายๆอย่างั้นหรอ ? The Endless Thirst (2013)
My mom needs insulin.แม่ฉันต้องการอินซูลิน The Endless Thirst (2013)
I even do my own shots now.ผมยังฉีดอินซูลินได้เองเเล้วด้วย The Endless Thirst (2013)
When she needs her next dose?เเล้วถ้าถึงตอนที่เธอต้องฉีดอินซูลินอีกล่ะ ? The Endless Thirst (2013)
I hate my insulin shots.ฉันเกลียดที่ต้องฉีดอินซูลิน Split (2016)
The insulin?อินซูลินใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
Insulin?อินซูลินเหรอ? Basic Instinct (1992)
You're sure it's not insulin?คุณแน่ใจเหรอว่ามันไม่ใช่ อินซูลินBasic Instinct (1992)
Insulin?อินซูลินBasic Instinct (1992)
He didn't take his insulin.แถมยังไม่ยอมใช้อินซูลินอีก Ken Park (2002)
It lowers my insulin levels to the point that I'm hyperglycemic.มันลดอินซูลินจนในเลือดฉันมีน้ำตาลสูงเกิน Allen (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insulin[N] อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด), See also: ฮอร์โมนอินซูลิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top