Search result for

*อากร*

(244 entries)
(0.6291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อากร, -อากร-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
扫墓[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ] กิจกรรมการไปทำความสะอาดหลุมศพ เอากระดาษริ้วๆ ไปวางทับหรือกดติดไว้บริเวณที่ฝังศพ ในเทศกาลเช็งเม้งของคนจีน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากร[N] revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
นายอากร[N] (tax) farmer, See also: holder of a government monopoly, Example: คนจีนผู้นี้ได้รับตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยทำหน้าที่เก็บภาษีอากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับผูกขาดภาษีอากร
ปิดอากร[V] affix a tax stamp, See also: stick on a stamp, Example: ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหากไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากร 10 บาท, Thai definition: ติดอากรแสตมป์เพื่อให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ภาษีอากร[N] taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
อากรขาออก[N] export duty, Example: การลดอากรขาออกที่เรียกเก็บจากข้าวส่งออกได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2526
อากรขาเข้า[N] import duty, Example: ในปีนี้ภาษีสำคัญหลายประเภทได้สูงขึ้นอย่างน่าสังเกต โดยเฉพาะภาษีการค้า และอากรขาเข้า
อากรแสตมป์[N] revenue stamp, Example: การประกอบธุรกรรมของธนาคารต่างชาติบนเกาะลาบวนได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ทุกชนิด, Count unit: ดวง, Thai definition: ดวงตราที่ปิดทับ ดุนหรือพิมพ์บนกระดาษ เพื่อใช้เป็นค่าอากรตามประมวลรัษฎากร
ค่าภาษีอากร[N] tax and rates, See also: tax and duties, Example: ผู้กู้ยืมเงินจากทางรัฐมีพันธะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา รวมทั้งจะต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่ฝ่ายรัฐด้วย
ศาลภาษีอากรกลาง[N] Central Tax Court, Syn. ศาลภาษีอากร, ศาลภาษีอากรจังหวัด, Count unit: ศาล, Notes: (กฎหมาย)
สำนักงานคดีภาษีอากร[N] Office of Tax Litigation, Example: ในขั้นแรกสำนักงานคดีภาษีอากรจะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขตปลอดอากรน. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเป็นพิเศษ.
นายอากรน. ผู้รับผูกขาดภาษีอากร.
ศาลภาษีอากรน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับภาษีอากร.
อากร(-กอน) น. หมู่, กอง, เช่น พลากร (พล + อากร)
อากรบ่อเกิด, ที่เกิด, เช่น ทรัพยากร ศิลปากร
อากรค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เช่น อากรรังนก อากรมหรสพ
อากรคำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้ว หมายถึงพวกหรือหมู่ เช่น ดารากร นรากร ทวิชากร ประชากร หรืออาจมีความหมายคงเดิมก็ได้ เช่น พระปฏิมากร.
อากรแสตมป์(-สะแตม) น. ดวงตราที่ปิดทับ ดุน หรือพิมพ์บนกระดาษ เพื่อใช้เป็นค่าอากรตามประมวลรัษฎากร.
กรมนาน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษานาหลวง เก็บหางข้าวขึ้นฉางหลวง ทำนุบำรุงอาชีพเกษตรกรรมและเก็บค่าภาษีอากรเกี่ยวกับการนั้น รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับที่นาและโคกระบือเป็นต้น
กรวม(กฺรวม) ก. สวม เช่น วงแหวนกรวมหัวเสา, ครอบ เช่น เอากรวยกรวมพนมดอกไม้, คร่อม เช่น ปลูกเรือนกรวมตอ ปลูกเรือนกรวมทาง
กระชัง ๒น. เครื่องสำหรับขังปลาชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นกง ๔ อัน แล้วผูกด้วยซี่ไม้ไผ่โดยรอบ รูปกลม หัวท้ายเรียว ตอนบนเจาะเป็นช่อง มีฝาปิด ใช้ไม้ขัดฝา ๒ ข้าง ใช้ไม้ไผ่กระหนาบเพื่อให้ลอยได้ ในขณะออกไปจับปลาตามกรํ่า เมื่อจับปลาหรือกุ้งได้ก็เอาใส่ไว้ในนั้นชั่วคราว, อีกชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีปากเปิดกว้างคล้าย ๆ ตะกร้าหรือเข่งใส่ของ แต่ใหญ่กว่ากระชังชั่วคราวนั้นหลายเท่า เป็นที่สำหรับจับปลาขนาดใหญ่มาขังไว้หรือเลี้ยงลูกปลาให้โตตามที่ต้องการ เพื่อบริโภคหรือค้าขาย และเอากระชังนี้ผูกติดหลักแช่ลอยนํ้าไว้.
กระทรวง ๑(-ซวง) น. หมู่, พวก, เช่น ทุกหมวดทุกกระทรวงทรง ฤทธิเรื้อง (ยอพระเกียรติกรุงธน), ชนิด, อย่าง, เช่น อนึ่งนั้นอุเบกขาว่าเพ่งเฉย คือแหวกเลยสุขทุกข์อาลัยห่วง ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขสิ้นทั้งปวง สามกระทรวงนี้เป็นชื่อเวทนา (ปกีรณำพจนาดถ์), แบบ, อย่าง, กระบวน, เช่น ส่วนองค์พระอัยกาก็ทรงพาหนะหัสดินทร กรินทรราชเป็นทัพหลวงตามกระทรวงพยุหยาตรา (ม. ร่ายยาว มหาราช), โดยสมควรแก่กระทรวงแล้วส่งไป (สามดวง), ผจญคนกลิ้งกลอกกลับหลอกลวง เอากระทรวงสัตย์ซื่อให้เสื่อมเท็จ (สุ. สอนเด็ก).
กระบาล(-บาน) น. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (คำไม่สุภาพ) เช่น ตีกระบาล เขกกระบาล, (โบ) เขียนเป็น กระบาน ก็มี เช่น เพิกหนังทังผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายขัดกระบานศีศะชำระให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์ (สามดวง)
กระเบื้อง ๒น. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Mesomorphus vitalisiChatanay ในวงศ์ Tenebrionidae ลำตัวสีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ ๖ มิลลิเมตร มักเกาะกินเชื้อราตามผนังบ้านหรือผนังโบสถ์ที่เก่าและชื้นเป็นจำนวนมาก เห็นเป็นปื้นสีดำคล้ายเอากระเบื้องสีดำมาปะไว้.
การคลังชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย และไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือให้สัตยาบัน รวมทั้งการคํ้าประกันหนี้ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ สถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ.
กำตากน. สิทธิพิเศษในค่าภาษีอากรขนอนตลาดที่พระเจ้าแผ่นดินยกให้แก่พระยาแรกนาขวัญในระหว่างพิธี ๓ วันในครั้งโบราณ.
ขนอน ๑(ขะหฺนอน) น. สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางเข้าออกเมืองหรือเขตแดน เพื่อตรวจคนเข้าออก ผู้ลักลอบผ่านด่าน สิ่งของหรือสินค้าต้องห้าม และเรียกเก็บภาษีอากรสินค้า, ที่คอยเหตุและคนแปลกปลอม.
ขุนบาลน. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกอากรที่เป็นรายได้จากการพนันประเภทหวย เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามเต็มว่า ขุนบาลเบิกบุรีรัตน์.
ขุนพัฒน์น. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกขาดอากรการพนัน เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามที่มีคำขึ้นต้นว่า พัฒน เช่น ขุนพัฒนสมบัติ ขุนพัฒนาภิรมย์.
เขตประกอบการเสรีน. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร และค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ.
คลังสินค้าทัณฑ์บนน. สถานที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติและกำหนดให้เป็นสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้า.
ค่าน้ำน. อากรจับสัตว์นํ้าซึ่งกำหนดตามแหล่งที่จับสัตว์น้ำซึ่งมีผู้ผูกอากรไว้ หรือเก็บจากเครื่องมือที่ใช้ เช่น โป๊ะ อวน ยอ แห เบ็ดราว.
เจ้าจำนวนน. เจ้าหน้าที่เก็บภาษีอากร.
เดินนาก. สำรวจพื้นที่ทำนาเพื่อเรียกเก็บอากร.
เดินสวนก. สำรวจพื้นที่สวนผลไม้เพื่อเรียกเก็บอากร.
ตราแดงน. หนังสือสำคัญซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้จับจองที่นา ใช้ในบางจังหวัด แทนตราจอง แต่ไม่กำหนดเวลา ๓ ปี ออกให้ในสมัยหนึ่ง แล้วงดไม่ออกอีก เพื่อเก็บอากรค่านาเป็นนาคู่โค แทนที่เคยเป็นนาฟางลอย.
ตราภูมิคุ้มห้ามน. หนังสือราชการประจำตัวไพร่หลวงสำหรับบางหมู่บางพวก เดิมเพื่อได้รับการลดหย่อนภาษีอากรต่าง ๆ หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์แรงงานตามที่กำหนดให้ ต่อมาเหลือเพียงการลดหย่อนภาษีอากร.
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.
เบี้ยปรับเงินค่าปรับที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรจะต้องเสียเพิ่มขึ้นจากจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้.
ปะกนน. ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ, ลูกปะกน ก็เรียก.
พรหมไทยน. ที่ดินซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พราหมณ์และยกเว้นภาษีอากร
พลากร ๒น. อากรที่เรียกเก็บจากจำนวนต้นของไม้ผลยืนต้น ๗ ชนิด คือ ขนุน สะท้อน (กระท้อน) เงาะ ส้มต่าง ๆ มะไฟ ฝรั่ง สาเก และไม้ล้มลุกคือสับปะรด (ลัทธิธรรมเนียม).
พลี ๑(พะลี) น. การบวงสรวง, เครื่องบวงสรวง, ส่วย, การบูชา, (ตามแบบมี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, อติถิพลี ต้อนรับแขก, เปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีเสียภาษีอากรเป็นต้น, เทวตาพลี ทำบุญอุทิศให้เทวดา, และแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ธรรมพลี อุทิศกุศลให้ และ อามิสพลี ให้สิ่งของ).
พิกัด ๑น. กำหนด (ของต้องพิกัด หมายความว่า ของเข้ากำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร).
พิกัดอัตราศุลกากรน. กำหนดอัตราเพื่อคำนวณเงินอากรที่เรียกเก็บจากของที่ส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาออก หรือของที่นำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาเข้า.
มุงก. เอาวัตถุมีกระเบื้องหรือจากเป็นต้น ขึ้นปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน เช่น เอากระเบื้องมุงหลังคา
รัษฎากรภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร.
ลอยกระทงน. ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่ง เอากระทงที่บรรจุธูปเทียนดอกไม้ แล้วจุดให้ลอยในน้ำ ทำในวันเพ็ญเดือน ๑๒.
ลูกปะกนน. ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ, ปะกน ก็เรียก.
ศุลก-(สุนละกะ-) ว. เนื่องด้วยการเก็บอากรจากสินค้าขาเข้าและขาออก.
ศุลกากร(สุนละกากอน) น. อากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ศุลกากรชื่อกรมที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก.
สกรรถ(สะกัด) น. เรียกคำที่เพิ่มเข้าข้างหลังคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้ว มีความหมายคงเดิม หรือหมายถึงพวกหรือหมู่ ว่า คำสกรรถ เช่น อากร (ในคำเช่น นรากร ประชากร) อาการ (ในคำเช่น คมนาการ ทัศนาการ) ชาติ (ในคำเช่น มนุษยชาติ ติณชาติ) ประเทศ (ในคำเช่น อุรประเทศ หทัยประเทศ).
สมพัตสร(-พัดสอน) น. อากรประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดิน เก็บจากจำนวนพื้นที่ที่ปลูกไม้ล้มลุกบางประเภทและจำนวนไม้ผลยืนต้นบางประเภท เช่น ขนุน เงาะ กระท้อน มะไฟ เก็บเป็นรายปี.
สรรพสามิต(สับพะ-, สันพะ–) น. อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ เรียกว่า อากรสรรพสามิต.
สรรพากร(สันพากอน) น. อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้.
สุงก-, สุงกะ(สุงกะ-) ว. เนื่องด้วยการเก็บอากรจากสินค้าขาเข้าและขาออก.
สุงกากรน. ศุลกากร, ค่าอากรที่เรียกเก็บจากสินค้าขาเข้าและขาออก.
เสร็จกัน, เสร็จเลยคำที่เปล่งออกมาแสดงความผิดหวัง เช่น เสร็จกัน ยังไม่ทันได้ออกแสดง เสื้อผ้าก็เปื้อนหมดแล้ว เสร็จเลย ลืมเอากระเป๋าสตางค์มา.
เสียแต้มขายหน้า เช่น วันนี้เสียแต้ม นัดไปเลี้ยงเพื่อนแล้วลืมเอากระเป๋าสตางค์ไป, เสียความนิยม เช่น ถ้านักการเมืองพูดไม่ถูกใจประชาชน ก็จะเสียแต้ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, fiscalนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legacy dutyอากรมรดก [ดู death duty, estate duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue stampอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific dutyอากรตามสภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specific dutyอากรตามสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stamp taxอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
succession dutyอากรมรดก [ดู death duty, estate duty และ legacy duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad valorem dutyอากรตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem dutyอากรตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concessions, extra statutoryการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countervailing dutyอากรตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compensating dutyอากรขาเข้าทดแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customs; customs dutyอากรศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customs duty; customsอากรศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customs dutyอากรศุลกากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter-vailing dutyอากรตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compound dutiesอากรรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
differential duty; duty, differentialอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ, อากรอัตราต่างกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
differential dutyอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties on importsอากรขาเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties, compoundอากรรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. หน้าที่๒. อากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. อากร๒. หน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawbackการคืนอากร (ขาเข้า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, ad valoremอากรตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, counter-vailingอากรตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, customsอากรศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, differential; differential dutyอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ, อากรอัตราต่างกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, estateอากรมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, exciseอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, exportอากรขาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, importอากรขาเข้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, specificอากรตามสภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
death dutyอากรมรดก [ดู estate duty, legacy duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gabelleอากรสรรพสามิต (ก. เก่าฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gain๑. ผลกำไร (ก. พาณิชย์)๒. รายรับ, รายได้ (ก. ภาษีอากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับการเงินการคลัง, เกี่ยวกับภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal policyนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
export dutyอากรขาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
export taxอากรขาออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate dutyอากรมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extra statutory concessionsการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate dutyอากรมรดก [ดู death duty, legacy duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Exchequerกระทรวงการคลัง, ศาลคดีภาษีอากร (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excise dutyอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export dutyอากรขาออก [เศรษฐศาสตร์]
Countervailing dutyอากรตอบโต้ [เศรษฐศาสตร์]
Antidumping dutyอากรป้องกันการทุ่มตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Tax lawกฎหมายภาษีอากร [เศรษฐศาสตร์]
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]
Export dutiesอากรขาออก [TU Subject Heading]
Income shifting (Taxation)การโอนย้ายเงินได้ (ภาษีอากร) [TU Subject Heading]
Real property and taxationอสังหาริมทรัพย์และภาษีอากร [TU Subject Heading]
Stamp dutiesอากรแสตมป์ [TU Subject Heading]
Tax accountingการบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax administration and procedureกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax auditingการสอบบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax courtsศาลภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax exemptionการยกเว้นภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax incentivesมาตรการทางภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax incidenceภาระทางภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax planningการวางแผนภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax protests and appealsการอุทธรณ์ภาษีอากร [TU Subject Heading]
Taxationภาษีอากร [TU Subject Heading]
Dean (หรือ Doyen) of the Diplomatic Corpsหัวหน้า (Dean) ของคณะทูตานุทูตในนครหลวงของประเทศใดก็ตาม ได้แก่ ตัวทูตที่อาวุโสที่สุด (คือเป็นทูตอยู่ในประเทศนั้นๆ เป็นเวลานานที่สุด) ตัวหัวหน้าคณะทูตานุทูตจะมีลำดับอาวุโสเหนือทุกคนในคณะทูตานุทูต ทำหน้าที่เป็นโฆษกของคณะทูตเมื่อถึงความจำเป็น และเป็นผู้ดูแลและคุ้มครองบรรดาเอกสิทธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่คณะ ทูตานุทูตมีอยู่ แต่หน้าที่ที่แท้จริงนั้น โดยมากเกี่ยวกับเรื่องพิธีการทูตมากกว่า อาทิเช่น เมื่อถึงวันที่ระลึกครบรอบวันเกิดประมุขของรัฐ (เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในประเทศไทย) Dean ของคณะทูตจะเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวในนามของคณะทูตทั้งหมด แต่การที่จะเรียกหรือขอให้บุคคลในคณะทูตไปประชุมเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง นั้น เป็นสิ่งที่ Dean ไม่พึงกระทำ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผู้แทนทางการทูตคนใดไปร่วมการประชุมระหว่างบุคคลในคณะทูตด้วยกัน เกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศโดยมิได้รับคำสั่งโดยเฉพาะจากรัฐบาลของตนก่อน ภริยาของ Dean หรือ Doyen นั้นเรียกว่า Doyenneเมื่อหัวหน้าคณะทูตวายชนม์ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ บุคคลในคณะทูตที่มีอาวุโสรองลงมาหรือเป็นบุคคลที่สองจะเป็นผู้รับช่วงงาน ทันที และมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Chargé d?Affaires ad interim) ทั้งจะต้องดูว่า เอกสารทางราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารลับหรือปกปิด จะไม่ทิ้งรวมอยู่กับ เอกสารส่วนตัวของทูตผู้วายชนม์อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูต ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1961 จากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับการติดต่อและความคุ้มกันทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ข้อ 39 (3) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามี สิทธิที่จะได้รับไปจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป(4) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว ให้รัฐผู้รับอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่ส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้ามในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในคราอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดกและการรับมรดกนั้น ๆ ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับ เพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่ฝ่ายเดียวของผู้วายชนม์ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทนอนึ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1963 ได้บัญญัติไว้ว่า ?ข้อ 51 ในกรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล หรือของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว รัฐผู้รับ(ก) จะอนุญาตให้ส่งออกซึ่งสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ โดยมีข้อยกเว้นแก่ทรัพย์สินเช่นว่า ทรัพย์ใด ๆ ที่ได้มาในรัฐผู้รับนั้น ซึ่งการส่งออกของทรัพย์ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลดังกล่าวถึงแก่มรณกรรม(ข) จะไม่เรียกเก็บอากรกองมรดก อากรสืบช่วงมรดกหรืออากรรับมรดก และอากรการโอน ไม่ว่าจะเป็นอากรของชาติ ของภูมิภาค หรือของเทศบาล จากสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่สังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในรัฐผู้รับก็เนื่องมาแต่ฝ่ายเดียว จากการที่ผู้วายชนม์อยู่ในรัฐนั้นฐานะบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุลหรือใน ฐานะคนในครอบครัวของบุคคลในที่ทำการกงสุล? ?ข้อ 53(5) กรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล คนในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว จะคงได้รับอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ได้ประสาทให้แก่ตนต่อไป จนกว่าตนจะออกไปจากรัฐผู้รับ หรือจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะสามารถให้ตนกระทำดังนั้นได้ แล้วแต่ว่าเวลาไหนจะมาถึงก่อนกัน? [การทูต]
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
Stamp dutyอากรแสตมป์ [การบัญชี]
Tax avoidanceการวางแผนภาษีอากร [การบัญชี]
Amputation, Gordon-Taylorการตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออกด้วยซีก, การตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออก [การแพทย์]
Donor Siteตำแหน่งที่จะต้องเอากระดูกออกไป,ตำแหน่งที่ย้ายเนื้อเยื่อไปปลูกที่อื่นที่บริเวณให้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Give me the bag. Give me the bag!-เอากระเป๋ามาให้ฉัน Pilot (2008)
Bring me back my wallet!อากระเป๋าชั้นคืนมา Baby and I (2008)
Take your bags.อากระเป๋าของคุณ Babylon A.D. (2008)
Shells. Give me some shotgun shells.กระสุน เอากระสุนปืนมาให้ฉัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Now I know why Oxley put the skull back where he found it.ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมอ็อกเลย์เอากระโหลกไปคืนที่เดิม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
All right. This one always knocks 'em dead.ได้ครับ ท่านี้แหละทำเอากรี๊ดสลบเสมอเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Where should I put the suitcases?ผมจะเอากระเป๋านี่ไว้ที่ไหนดี The Ramen Girl (2008)
Give me that ticket!- เอากระเป๋านั่นมา! The Love Guru (2008)
-Gimme the case.อากระเป๋ามา Bangkok Dangerous (2008)
Now, you just stay here and I'II go back and get my wallet;อยู่นี่นะี่ ฉันจะกลับไปเอากระเป๋าตังค์มา Changeling (2008)
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I will have the bone tested.ฉันจะเอากระดูกไปทดสอบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Lily, please go and get us a lovely bag of dried mopane worms.ไลลี่หนูไปก่อนจ๊ะและไปเอากระเป๋าที่น่ารัก ของหนอนผีเสื้อแห้งนะจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
What are you doing with your satchel?ลูกเอากระเป๋าออกมาทำไมจ้ะ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We're heating the pan to cauterize the wounds to stop the bleeding.จากนั้นก็เอากระทะที่รนไฟมาแนบที่แผล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและห้ามเลือด The Ruins (2008)
I'm gonna go get my bag right now,แล้วฉันจะไปเอากระเป๋ายามาให้ตอนนี้ Boxed In (2008)
I have to get my purse. I'll meet you out front.ฉันจะไปเอากระเป๋า เจอคุณข้างหน้าบ้านละ I Love You, Beth Cooper (2009)
I gotta go get that case.ฉันจะไปเอากระเป๋านั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
ALPHA: He has lost the bird. Put him in the Cone of Shame.เขาทำนกหายไป เอากรวย"น่าอาย"ใส่ให้เขา Up (2009)
I really need some Viagra in, like, an IV thing that goes in your arm.ผมต้องการไวอากร้ามากๆเลย มันเหมือนกับปัจจัย 4 เลยล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Grab your garbage and go. Okay?อากระเป๋านายไปด้วย และไป โอเคไหม Fighting (2009)
We're trying to find stole a canisterพยายามที่จะเอากระป๋องสารเคมี Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Give me the canister. Go with these men. They'll help you.อากระป๋างก๊าซมาให้ผม ไปกับผู้ชายคนนี้ เขาจะช่วยคุณ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Take her bag.อากระเป๋าเธอไป Confessions of a Shopaholic (2009)
Clay, which was very strange, the old woman pulled a button from my sleeve.ทำไมคุณถึงบอกว่าเธอกระดุมหายล่ะ แล้วหมายความว่าไง เคลย์ นี่มันแปลกมากนะ ผู้หญิงแก่ที่ฉันเจอน่ะ เธอเอากระดุมเสื้อฉันไป Drag Me to Hell (2009)
Malcolm watched him pack his car and leave with his daughter in the middle of the night.มัลคอมเห็นเค้าเอากระเป๋าขึ้นรถ ไปกับลูกสาวตอนกลางดึก I Knew You Were a Pig (2009)
Get me a bedpan.อากระโถนมา ฉันอยากจะถ่าย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
By who?คิดว่าถ้านายเอากระดูกผุๆ ไปแขวน กลางจตุรัสในเมืองแล้ว My Bloody Valentine (2009)
It seems the target in each case was someone we had arrested before but just couldn't put a case against them.มันดูเหมือนว่าเป้าหมายของเขาแต่ล่ะที่ต่าง เป็นคนที่เราเคยจับกุมมาก่อน แต่เพียงเอากรณีมาเชื่องโยงไม่ได้ Emotional Rescue (2009)
I had a job waiting for me in San Francisco when he got an offer from ConAgra.ฉันมีงานรออยู่ที่ซานฟรานซิสโก ในตอนที่เขาได้รับติดต่อจากคอนอากรา Up in the Air (2009)
You bring any ammunition? Lose it.อากระสุนสำรองมามั้ย Law Abiding Citizen (2009)
No, your boss is dead, and one of the other ladies just had surgery to remove a bullet from her shoulder.ไม่ทุกคน หัวหน้าคุณตายแล้ว และมีหญิงสาวคนหนึ่งผ่าตัดอยู่ เพื่อเอากระสุนออกจากไหล่ Double Blind (2009)
Well, most men don't take viagraแล้ว ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินไวอากร้า Pleasure Is My Business (2009)
For humans, a little poison, a dagger to the heart.แต่สำหรับมนุษย์แล้ว... ยาพิษแค่นิดหน่อย หรือเอากริดปักที่หัวใจ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Mom, we're gonna go get your luggage.แม่ครับ เดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปเก็บให้นะ Home Is the Place (2009)
I--and get my flask out of the drawer.และไปเอากระติกน้ำออกจากลิ้นชัก Connect! Connect! (2009)
You put the mirror over my bed.อากระจกมาติดบนเพดานสิ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
He hit me with a dead squirrel.เขาเอากระรอกตายมาตีผม Bargaining (2009)
They weren't kicked up the ass every day of their lives by property taxes and homeowner's associations and greedy beauty queen ex-wives.พวกท่านไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทุกวันที่พวกท่านยังมีชิวิตอยู่ โดยภาษีอากรและบ้านของสมาพันธ์ รวมถึงภรรยาเก่า ผู้ซึ่งเป็นนางงามแห่งความโลภ Pilot (2009)
Call my uncle and tell him to get my brief down the nick, all right?โทรหาลุงผมแล้วบอกให้เค้า เอากระเป๋าไปให้นิค โอเค้? Harry Brown (2009)
Maybe there's a better way to do this, you know.(กระแอม)\อาจมีวิธีที่ดีกว่า รู้มะ แบบเอากระสอบ Chuck Versus the Beefcake (2009)
I got the bullet out, but i kind of made a mess of it.ฉันเอากระสุนออกไปแล้ว แต่มันค่อนข้างเลอะเทอะไปหน่อย Splash (2009)
He stayed awake while I dug a bullet out of his shoulder.เขารู้สึกตัวตลอดเวลาที่ฉันผ่าเอากระสุนออกจากไหล่เขา Splash (2009)
Get the bag, Abby.ไปเอากระเป๋ามา แอ๊บบี้ Gurgle (2009)
Get the bag.-เอากระเป๋ามา Gurgle (2009)
Give me back my bag!อากระเป๋าของฉันคืนมา! Episode #1.13 (2009)
Stay with the customer until he's done eating.รอเค้า แล้วเอากระติกกลับมาด้วย เข้าใจมั้ย? Episode #1.15 (2009)
take the bag!อากระเป๋านี้ไป Air: Part 3 (2009)
You have to take it.นายต้องเอากระเป๋านี้ไปด้วย Air: Part 3 (2009)
It makes me really happy when someone places fish on my rice.ฉันมีความสุขเวลาที่ใครสักคนเอากระดูก\ ออกไปจากจานฉันแล้วเอาปลามาวางให้บนข้าว Episode #1.18 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   
อากรขาออก[n. exp.] (ākøn khāøk) EN: export duty   
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อัตราอากร[n. exp.] (attrā ākøn) EN: customs tariff ; tariff   
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า[n. exp.] (kān dāi rap yokwen ākøn khākhao) EN: exemption from import duties   
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep phāsī-ākøn) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts   
การเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān kep phāsī-akøn) EN: taxation   FR: taxation [f]
การคืนเงินภาษีอากร[n. exp.] (kān kheūn ngoen phāsī ākøn) EN: customs refund   
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīeng phāsī-akøn) EN: tax evasion   
ค่าอากร[n. exp.] (khā ākøn) EN: tax   
ค่าภาษีอากรขาเข้า[n. exp.] (khā phāsī ākøn khā khao) EN: import duty   FR: taxe d'importation [f]
ค่าภาษีอากรขาออก[n. exp.] (khā phāsī ākøn khā øk) EN: export duty   FR: taxe d'exportation [f]
กองตรวจภาษีอากร[n. exp.] (køng trūat phāsī-akøn) EN: bureau of investigation of tax offences   
กฎหมายภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi phāsī-akøn) EN: law of taxation ; taxation   
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi wādūay phāsī-akøn) EN: taxation statute ; internal revenue ; code   
ภาษีอากร[n.] (phāsī-akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties   FR: taxation [f]
ภาษีอากรขาเข้า[n. exp.] (phāsī-akøn khākhao) EN: import duty ; import tariff   
ภาษีอากรขาออก[n. exp.] (phāsī-akøn khāøk) EN: export duty ; export tariff   
ศาลภาษีอากร[n. exp.] (sān phāsī-akøn) EN: tax court   
ศาลภาษีอากรกลาง[org.] (Sān Phāsī-akøn Klāng) EN: Central Tax Court   
เสียค่าอากรขาเข้า[v. exp.] (sīa khā ā-køn khā khāo) EN: pay customs duties   FR: payer les droits de douane
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[n. exp.] (thīpreuksā thāng phāsī-akøn) EN: tax consultant   FR: conseiller fiscal [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bone[VT] ถอดกระดูก, See also: เอากระดูกออก
duty[N] ภาษี, See also: ภาษีศุลกากร, อากร, Syn. assessment, customs, tariff
revenue[N] รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม, See also: ภาษีอากร, Syn. dues, taxs
revenue stamp[N] อากรแสตมป์
tax[N] ภาษี, See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี, Syn. levy
tax dodger[N] ผู้ที่หลบเลี่ยงภาษีอากร, See also: ผู้หนีภาษี
taxation[N] ภาษีอากร, See also: ภาษี, เงินภาษี, Syn. tax
taxman[N] ผู้เก็บภาษีอากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
revenue stampอากรแสตมป์
tithe(ไทธฺ) n. 1/10ของผลิตผลทางเกษตร,1/10อากรของอังกฤษสมัยก่อนที่ชัก1/10,จำนวนเล็กน้อย,พัทธยา,ภาษีย่อม. vi. จ่ายภาษีหนึ่งในสิบ,ให้จำนวนหนึ่งในสิบ,จ่ายค่าอากรที่ชักหนึ่งในสิบ,จัดเก็บภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ vi. จ่ายภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร,ซึ่งต้องเสียภาษี
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ
excise(n) อากร,ภาษี
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร
revenue(n) ภาษี,รายได้,ภาษีอากร
taxation(n) การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี,รายได้จากภาษี
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
registration duty อากรจากการจดทะเบียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp

German-Thai: Longdo Dictionary
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst,

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top