ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อัธยาศัย*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อัธยาศัย, -อัธยาศัย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีอัธยาศัย(v) have a disposition, See also: give someone a warm reception, Example: เขามีอัธยาศัยต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน, Thai Definition: มีนิสัยใจคอที่เข้ากับผู้อื่นได้ดี
พระราชอัธยาศัย(n) royal command, Example: การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย, Thai Definition: พระราชประสงค์หรือความต้องการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เป็นการทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัธยาศัย(อัดทะยาไส) น. นิสัยใจคอ เช่น เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี
อัธยาศัยความพอใจ, ความประสงค์, เช่น ไปพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย.
ขวัญสิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว หรือสิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เรียกว่า <b><i>ของขวัญ </i></b>
ของขวัญสิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด.
คณะองคมนตรีน. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช-กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ.
ใจคอน. จิตใจ, อัธยาศัย, อารมณ์, บางทีใช้ในทางร้ายก็มี เช่น ใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งช่องไปได้หรือ.
ชอบพอก. รักใคร่กัน, ถูกอัธยาศัยกัน.
ชะตาน. ลักษณะหรืออัธยาศัยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบตั้งแต่แรกพบกัน เช่น ถูกชะตากัน ไม่ถูกชะตากัน, ลักษณะที่บังเกิดสำแดงเหตุดีและร้าย เช่น ชะตาดีชะตาร้าย, ชาตา ก็ว่า.
ชาตาน. ลักษณะหรืออัธยาศัยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบตั้งแต่แรกพบกัน เช่น ถูกชาตากัน ไม่ถูกชาตากัน, ลักษณะที่บังเกิดสำแดงเหตุดีและร้าย เช่น ชาตาดีชาตาร้าย, ชะตา ก็ว่า.
ตามแล้วแต่, สุดแต่, เช่น ตามใจ ตามอัธยาศัย ตามกรรม
ถูกคอก. ชอบพอ, ถูกอัธยาศัยกัน, มีรสนิยมเข้ากันได้.
ทัก ๑ก. กล่าวเป็นเชิงเตือน, พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน, กล่าวหรือออกเสียงให้ระวังหรือสังเกตว่าจะเป็นภัยตามลัทธิที่ถือกัน เช่น จิ้งจกทัก.
นิสัยใจคอน. อัธยาศัย, นิสัยที่เกิดจากใจจริง เช่น นิสัยใจคอมีเมตตากรุณา นิสัยใจคอโหดเหี้ยมทารุณ.
รู้ใจก. รู้อัธยาศัยใจคอว่าเป็นอย่างไร หรือชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เช่น ลูกน้องรู้ใจนาย, รู้เส้น ก็ว่า.
ส่งแสดงอัธยาศัยในเมื่อมีผู้จะจากไป เช่น ไปส่ง เลี้ยงส่ง
อารมณ์อัธยาศัย, ปรกตินิสัย, เช่น อารมณ์ขัน อารมณ์เยือกเย็น อารมณ์ร้อน
อารมณ์ว. มีอัธยาศัย, มีปรกตินิสัย, เช่น เขาเป็นคนอารมณ์เยือกเย็น เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at the royal pleasure; at the King's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at the King's pleasure; at the royal pleasureตามพระราชอัธยาศัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comity of nationsหลักอัธยาศัยไมตรีระหว่างชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesyอัธยาศัยไมตรี, มารยาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ ดู durante bene placito nostro ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ ดู durante bene placito nostro ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
durante bene placito nostro (L.)ตามพระราชอัธยาศัย [ ดู during His Majesty's pleasure และ during Her Majesty's pleasure ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was quite pleasant, Father.เขาออกจะอัธยาศัยดี Wuthering Heights (1992)
But I must say I hate the sight of him! But I am determined to be civil.แต่แม่ต้องพูดว่าแม่เกลียดที่จะต้องเห็นเขา แต่แม่ต้องทำตัวให้มีอัธยาศัย Episode #1.6 (1995)
If only because the man is a friend of Bingley's, but no more than civil. Sit up straight, Jane!เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณบิงลี่ย์เท่านั้น แต่จะไม่มากกว่ามีอัธยาศัย นั่งตัวตรงๆ เจน Episode #1.6 (1995)
He's so pigheaded and his relationships are a mess...เขาหัวดื้อจะตาย อัธยาศัยก็ไม่ดี Romance of Their Own (2004)
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ Becoming Jane (2007)
Y'all are so nice in this town.ทุกคนในเมืองนี้อัธยาศัยดีจังเลย Mixology Certification (2010)
Ohh, Song Kang Ho has such a good personality it seems he'd be willing to get close to anyone.อ๋อ ซอง คัง โฮ เขาอัธยาศัยดี ดูเหมือนเขาจะสนิทกับทุกคนแหล่ะ Oh! My Lady (2010)
And everyone's so genuine and level-headed.ผู้คนฉลาด มีมารยาทและอัธยาศัย Friends with Benefits (2011)
It's great. Everyone's so friendly.ก็ดี, ทุกๆคนมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตร The Dig (2011)
Nabby, yes, nice gal.แนบบี้เหรอ อ๋อ คนที่อัธยาศัยดี Spooky Little Girl (2011)
I'm incredibly friendly.ฉันเป็นคนอัธยาศัยดีมาก And Hoarder Culture (2011)
She's so friendly.เธออัธยาศัยดีมากจริงๆ And Hoarder Culture (2011)
- Go! They're so nice. - No, they're not nice.ไปสิ พวกเขาอัธยาศัยดี ไม่ พวกเขาไม่ดี And the Pretty Problem (2011)
I suppose I could stand to be a little more hospitable, especially since I've suffered from the same nasty habit myself.ฉันควรจะทำตัวให้มี อัธยาศัยที่ดีขึ้นบ้าง You're No Good (2013)
He was very polite, and curteous, very formal and clean.เขาก็ดูสุภาพมากๆ อัธยาศัยดี วางตัวดี แล้วก็สะอาด Fifty Shades of Grey (2015)
Satisfy yourself.เชิญท่านตามอัธยาศัย Risen (2016)
She's cute and likable.เป็นคนน่ารักและอัธยาศัยดี Values (2017)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was quite pleasant, Father.เขาออกจะอัธยาศัยดี Wuthering Heights (1992)
But I must say I hate the sight of him! But I am determined to be civil.แต่แม่ต้องพูดว่าแม่เกลียดที่จะต้องเห็นเขา แต่แม่ต้องทำตัวให้มีอัธยาศัย Episode #1.6 (1995)
If only because the man is a friend of Bingley's, but no more than civil. Sit up straight, Jane!เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณบิงลี่ย์เท่านั้น แต่จะไม่มากกว่ามีอัธยาศัย นั่งตัวตรงๆ เจน Episode #1.6 (1995)
He's so pigheaded and his relationships are a mess...เขาหัวดื้อจะตาย อัธยาศัยก็ไม่ดี Romance of Their Own (2004)
An amiable man could not object.คนอัธยาศัยดีคงไม่พลาดหรอกค่ะ Becoming Jane (2007)
Y'all are so nice in this town.ทุกคนในเมืองนี้อัธยาศัยดีจังเลย Mixology Certification (2010)
Ohh, Song Kang Ho has such a good personality it seems he'd be willing to get close to anyone.อ๋อ ซอง คัง โฮ เขาอัธยาศัยดี ดูเหมือนเขาจะสนิทกับทุกคนแหล่ะ Oh! My Lady (2010)
And everyone's so genuine and level-headed.ผู้คนฉลาด มีมารยาทและอัธยาศัย Friends with Benefits (2011)
It's great. Everyone's so friendly.ก็ดี, ทุกๆคนมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตร The Dig (2011)
Nabby, yes, nice gal.แนบบี้เหรอ อ๋อ คนที่อัธยาศัยดี Spooky Little Girl (2011)
I'm incredibly friendly.ฉันเป็นคนอัธยาศัยดีมาก And Hoarder Culture (2011)
She's so friendly.เธออัธยาศัยดีมากจริงๆ And Hoarder Culture (2011)
- Go! They're so nice. - No, they're not nice.ไปสิ พวกเขาอัธยาศัยดี ไม่ พวกเขาไม่ดี And the Pretty Problem (2011)
I suppose I could stand to be a little more hospitable, especially since I've suffered from the same nasty habit myself.ฉันควรจะทำตัวให้มี อัธยาศัยที่ดีขึ้นบ้าง You're No Good (2013)
He was very polite, and curteous, very formal and clean.เขาก็ดูสุภาพมากๆ อัธยาศัยดี วางตัวดี แล้วก็สะอาด Fifty Shades of Grey (2015)
Satisfy yourself.เชิญท่านตามอัธยาศัย Risen (2016)
She's cute and likable.เป็นคนน่ารักและอัธยาศัยดี Values (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hospitable(adj) ที่มีความโอบอ้อมอารีย์, See also: ที่มีใจยินดี, ที่มีอัธยาศัยดี, ที่มีมิตรไมตรีจิต, Syn. cordial, friendly, welcoming, Ant. unfriendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ, มารยาท, ความเอื้อเฟื้อ, อัธยาศัย, อารยธรรม, วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง, สุภาพ, มีอัธยาศัย, มีใจเอื้อเฟื้อ
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท, สุภาพ, มีอัธยาศัย, มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite, civil, Ant. impolite
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท, ความสุภาพ, ความเอื้อเฟื้อ, อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness, graciousness
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต, มีอัธยาศัย, ชอบต้อนรับแขก, ตอนรับขับสู่, เมตตากรุณา, ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial, receptive

English-Thai: Nontri Dictionary
amiable(adj) น่าคบ, น่ารัก, มีอัธยาศัยดี
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี, ความสุภาพ, ความมีมารยาท, ความมีอัธยาศัยไมตรี
courteous(adj) อ่อนโยน, สุภาพ, มีมารยาท, มีอัธยาศัยดี
courtesy(n) ความอ่อนโยน, ความสุภาพ, ความเอื้อเฟื้อ, มารยาท, อัธยาศัย
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี, ใจดี, มีเมตตา, กรุณา, มีน้ำใจ, อารมณ์ดี
hospitable(adj) ใจดี, ต้อนรับขับสู้, อารี, มีเมตตากรุณา, มีอัธยาศัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
愛想[あいそう, aisou] 1.อัธยาศัย 2.ท่าทีเป็นมิตร 3.การต้อนรับขับสู้
温厚[おんこう, onkou] อัธยาศัยดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top