Search result for

*อย่างถ่องแท้*

(36 entries)
(0.0411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างถ่องแท้, -อย่างถ่องแท้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างถ่องแท้[ADV] clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดบอดน. บริเวณที่เครื่องมือสื่อสารรับสัญญาณได้ไม่ชัด, บริเวณหลังลูกตาที่ไม่รับแสง, บริเวณที่ควรจะมองเห็นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ทางโค้งนี้มีจุดบอด ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อย ๆ, จุดของปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือแยกแยะได้อย่างชัดเจนอาจจะเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงสภาวะที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I just found out they completely screwed over vanessa. no.แต่ ฉันเพิ่งรู้มันอย่างถ่องแท้จากพวกเขา เมากว่าวาเนสซ่า ไม่ Pret-a-Poor-J (2008)
An act of nature and we'll never fully understand it.การกระทำของธรรมชาติ และเราจะไม่มีวันเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ The Happening (2008)
Well, Kay, to be perfectly honest, this was an act of nature, and we'll never fully understand it.เคย์ จะตอบอย่างตรงไหตรงมา นี่เป็นการกระทำของธรรมชาติ และเราจะไม่มีวันเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ The Happening (2008)
If you really understoodถ้านายเข้าใจอย่างถ่องแท้ Under & Out (2008)
This is the only way... that you're gonna truly understand... what you did to me.นี่เป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ คุณทำอะไรกับฉัน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
jj: journalist william d. tammeus wrote,คุณไม่เข้าใจธรรมชาติมนุษย์อย่างถ่องแท้ Cradle to Grave (2009)
For a non-physicist, you have a remarkable grasp of how electric dipoles in the brain's water molecules could not possibly form a Bose condensate.ใช่ สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์ คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าคู่อิเลคตรอนของไฟฟ้า ที่โมเลกุลของน้ำในสมอง The Maternal Congruence (2009)
Then not only did you violate the rules, you also failed to understand the principle lesson.งั้นคุณไม่เพียงแต่ทำผิดกฏ คุณยังไม่เข้าใจบทเรียนอย่างถ่องแท้ Star Trek (2009)
No, I understand completely.ไม่ ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Oh, I understand completely, and I want you to transfer the ship's systems to us.โอ๊ ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้เลย และฉันต้องการให้่คุณส่ง ข้อมูลในการบังคับยานมาให้พวกเรา Incursion: Part 2 (2010)
- Then I-- ...so I actually know what money laundering is.ฉันเข้าใจดีอย่างถ่องแท้ ว่าการฟอกเงินคืออะไร Abiquiu (2010)
I do, absolutely.ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ Full Measure (2010)
Can't you just make an inspiring Winger speech about trust, throw in a few digs at an easy celebrity target, and put a ribbon on this thing?คุณพอจะช่วยกล่าวสุนทรพจน์ดลใจ สไตล์วิงเกอร์เกี่ยวกับความเชื่อใจ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจอย่างถ่องแท้ และจบเรื่องนี้อย่างสวยงามได้มั้ย? Cooperative Calligraphy (2010)
Try to really understand what kind of a place Haeshin is.พยายามทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าแฮชินเป็นแบบไหน Episode #1.8 (2010)
Oh, I completely understand.ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ Asian Population Studies (2011)
If you're trying to shock me, or show me how enlightened you are about my perfect life, you're a little late.ถ้าคุณพยายามจะทำให้ฉันตกใจ หรือแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับชีวิตที่แสนจะสมบูรณ์ของฉันแล้วละก็ คุณช้าไปหน่อยนะ Halloween: Part 2 (2011)
And yet... it's at the edges, the frontiers between us, where ideas are exchanged, where knowledge is gained.แต่กระนั้น ณ ริมสุดเขตแดนที่กั้นระหว่างเรา เมื่อใดที่ได้รู้จัก และทำความเข้าใจซึ่งกันอย่างถ่องแท้ Enemy of My Enemy (2013)
She was an astronomer of this... this amazing insight.ท่านเข้าใจดาราศาสตร์อย่างถ่องแท้ Enemy of My Enemy (2013)
He will never completely understand the larger picture.เขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้กับภาพขนาดใหญ่ Zero Day (2013)
Because that one, I can understand.เพราะเหตุผลนั่น ฉันเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เลยล่ะ Snake Eyes (2013)
But the most terrible agony may not be in the wounds themselves but in knowing for certain that within an hour, then within ten minutes, then within half a minute, now at this very instant – your soul will leave your bodyแต่ความทรมานที่น่ากลัวที่สุด ไม่ได้เกิดที่พิษของบาดแผล ทว่ารู้อย่างถ่องแท้ว่าภายในหนึ่งชั่วโมง และใน 10 นาทีจากนั้นในครึ่งนาที It Follows (2014)
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้ Day of the Dead (1985)
I never let it in.ไม่เคยเข้าใจอย่างถ่องแท้เลย Titanic (1997)
Yeah, I'm clear.เข้าใจอย่างถ่องแท้เลย American History X (1998)
I'm gonna study those lines until I know 'em inside out.หนูจะศึกษาบทพูดพวกนั้น จนกว่าหนูจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ Mulholland Dr. (2001)
Only thing the African really understands.นี่คือสิ่งเดียวที่พวกแอฟริกันเข้าใจอย่างถ่องแท้ The Last King of Scotland (2006)
And truly all-understanding high schoolและความเข้าใจในทุกเรื่องอย่างถ่องแท้ โรงเรียนมัธยม! Dasepo Naughty Girls (2006)
I still don't think you fully appreciate what real business is.ฉันคิดว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจอย่างถ่องแท้นะ The City of Violence (2006)
It was not because I was pretending, the truth is that you never see through me clearly.มันไม่ใช่เพาะว่าฉันกำลังแลก้งทำ ความจริงคือ นายไม่เคยมองฉันอย่างถ่องแท้ต่างหาก Princess Hours (2006)
I know the Gusteau style cold.ฉันรู้วิธีทำอาหารแบบกุสโตว์อย่างถ่องแท้ Ratatouille (2007)
Yes, I understand. I completely understand.ใช่ ผมเข้าใจ เข้าอย่างถ่องแท้ Chuck Versus the Gravitron (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get onto[PHRV] เข้าใจอย่างถ่องแท้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
判る[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจอย่างถ่องแท้ English: to understand

German-Thai: Longdo Dictionary
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top