ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หาเสียง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หาเสียง, -หาเสียง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเสียง(v) campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ป้ายหาเสียง(n) (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count Unit: ป้าย, แผ่น, Thai Definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
โฆษณาหาเสียง(n) electioneer, Syn. หาเสียง, Example: ผู้ลงสมัครต่างเร่งโฆษณาหาเสียงกันยกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียงด้วยการประกาศคุณความดีของบุคคลนั้น
รณรงค์หาเสียง(v) campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาเสียงก. แสวงหาการสนับสนุน.
เปิดฉากก. เริ่มต้นทำ เช่น เปิดฉากหาเสียง เปิดฉากตะลุมบอน, เริ่มต้นแสดง เช่น ละครเปิดฉาก.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
ไล่เสียงก. ไล่ระดับเสียงดนตรีจากเสียงต่ำไปหาสูงหรือจากเสียงสูงไปหาต่ำ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนบรรเลง หรือเพื่อหาเสียงที่ถูกต้อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lobbyingการวิ่งเต้นหาเสียงในการออกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rally๑. การชุมนุม๒. การชุมนุมเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stumpตระเวนหาเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvass๑. การตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. การออกหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser๑. ผู้ตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ตระเวนหาเสียง, ผู้ช่วยหาเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvasser๑. กรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ช่วยหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campaign fundกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, campaignกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Campaign fundsทุนในการหาเสียง [TU Subject Heading]
Campaign managementการจัดการการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Internet in political campaignsอินเตอร์เน็ตในการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Political campaignsการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like the search of alietne.เหมือนเดินไปตามหาเสียงหายใจ.. Suspiria (1977)
You should run for President in 2000.เธอควรจะลงหาเสียงเป็นประธานธิบดีนะ Dark Harbor (1998)
The same guy running against me for Senate, same guy scheduled to speak at the same lunch downstairs?คู่แข่งผม เที่ยงนี้จะมาหาเสียงข้างล่าง Maid in Manhattan (2002)
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม Maid in Manhattan (2002)
You found your sound 'cause you can't play no better?หาเสียงเพลงของคุณเจอเพราะเล่นดีกว่านี้ไม่ได้เหรอ Walk the Line (2005)
You're considering me a suspect?ทำไมฟังดูคุ้นจัง เพราะมันเป็นคำหาเสียงของแกรนท์ นิโคล L.D.S.K. (2005)
Yes.นักธุรกิจที่กำลังหาเสียงในสภาท้องถิ่นอยู่ L.D.S.K. (2005)
- I want you to understand something.มีความเชื่อมโยงระหว่างคำหาเสียงของคุณ L.D.S.K. (2005)
I was in my office with dr.สโลแกนหาเสียงของผม L.D.S.K. (2005)
I wrote a book about it, ran for President in 1988, partly to try to gain some visibility for that issue.ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เล่มหนึ่ง หาเสียงเป็นประธานาธิบดีในปี 1988 ส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะให้เป็นที่รับรู้ในประเด็นนี้ An Inconvenient Truth (2006)
I'm running for Congress.ไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอ นี่ผมกำลังหาเสียงเลือกตั้งนะ Chapter One 'Genesis' (2006)
Part of a philosophy that I campaigned on, was elected for.ปรัชญาที่พ่อใช้หาเสียงแล้วได้รับเลือกตั้งขึ้นมา The Rat (2006)
Made for a good campaign strategy.ทำเพื่อการหาเสียงที่ดี Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
You campaigned for me?คณหาเสียงให้ฉัน? Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Campaigning for this homeowners thing,หาเสียงให้พวกเจ้าของบ้าน Art Isn't Easy (2007)
I am running for president of the homeowners' association,ชั้นกำลังหาเสียงเกี่ยวกับนายกประจำหมู่บ้านน่ะ Art Isn't Easy (2007)
Looks like it. Some sort of rush on at the Ministry. -So aren't we doing the play?น่าจะอย่างนั้น เร่งหาเสียงอยู่ Atonement (2007)
Instability in the country mark presidential pre-campaign.ความไม่ปลอดภัยภายในประเทศเกิดขึ้น ระหว่างการหาเสียงเลือกปธ. Frontier(s) (2007)
I was surprised to Iearn the Linderman group recently invested in your campaign.ผมประหลาดใจที่รู้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ลินเดอร์แมน ได้ออกทุนในการหาเสียงของคุณ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
FBI. I'm Federal Agent Quesada.เราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับ การบริจาคทุนหาเสียงที่ผิด กม. Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
He thought that a.t.f. Was about to poach his big election-launching weapons bust.เขาคิดว่า a.t.f. จะทำลายการเข้าจับ อาวุธครั้งใหญ่เพื่อหาเสียงของเขา Minimal Loss (2008)
Why are you campaigning this early?ทำไมมาหาเสียงเร็วนักหล่ะครับ? Beethoven Virus (2008)
"The guy from those God-awful campaign commercials?"ผู้ชายในโฆษณาหาเสียงเชยๆนั่นเหรอ The Dark Knight (2008)
You have to stop this campaign against me!คุณต้องหยุกการหาเสียงต่อต้านผม! Doubt (2008)
You were right to fire me off the campaign.แม่ทำถูกแล้วที่ไล่หนูออกจากทีม หาเสียง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Nobody's forgotten what she did during the campaign, leaking damaging personal information about your opponent to the press.ไม่มีใครลืม สิ่งที่เธอทำไปตอนท่านกำลังหาเสียง ข้อมูลส่วนตัว ให้รั่วไหลออกไปถึงนักข่าว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I overstepped my bounds during the campaign, and I was wrong.ฉันล้ำเส้นไปมาก\ และฉันทำผิดตอนที่หาเสียง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Nobody's forgotten what she did during the campaign.ไม่มีใครลืมสิ่งที่เธอทำช่วงการหาเสียง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But running a country is not like running a campaign.แต่การบริหารประเทศ มันไม่เหมือน กับการหาเสียง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
What happened to your campaign?เกิดอะไรขึ้นกับการหาเสียงของคุณ? I Lied, Too. (2009)
I'll talk to my allies on the committee... see if I can line up the votes.ผมจะไปคุยกับพรรคพวกในคณะผู้บริหาร ดูว่าจะหาเสียงได้พอไหม London. Of Course (2009)
I feel like a republican at the kennedy compound.ฉันรู้สึกเหมือนกันนักการเมืองกำลังหาเสียงที่ตึกเคนเนดี้เลย The Grandfather (2009)
I must find the harmony in this orchestra.เราต้องหาเสียงประสานในวงออร์เคสตร้านี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Listening to his speech.ฟังเขาหาเสียง Gokusen: The Movie (2009)
Stan... We're not on the campaign trail anymore.สเตน เราไม่ได้อยู่ระหว่าง การหาเสียงอีกแล้ว Gimme Some Truth (2009)
Are you trying to destroy tripp's campaign?นี่เธอกำลังพยายามทำลายการหาเสียงของทริปอยู่เหรอ ? The Grandfather: Part II (2009)
Thanks again for letting me film tripp's campaign.ขอบคุณอีกครั้งที่ชวนฉันเข้ามา เก็บรายละเอียดการหาเสียงของทริปป์ The Grandfather: Part II (2009)
So is my cousin's campaign, thanks to you. As far as i'm concerned, we're even.นันเป็นการหาเสียงของญาติฉัน,ขอบคุณนะ ตราบที่ฉันยังสนใจ The Grandfather: Part II (2009)
To talk away from the campaign chaos.ถ้าได้พูดออกมาจากความวุ่นวายของการหาเสียง The Grandfather: Part II (2009)
And he has been so generous to let me film his campaign.และเขาเป็นคนที่ใจกว้างพอ ที่ให้ฉันถ่ายการหาเสียงของเขา The Grandfather: Part II (2009)
Because maybe the three of us-- Uh, congressman, you've been campaigning a little too hard.เพราะบางทีเราสามคนอาจจะ เอ่อท่านวุฒิสมาชิกการหาเสียงของท่านต้องลำบากแน่ๆเลย The Grandfather: Part II (2009)
I didn't realize we were meeting at a political rally.ไม่นึกว่าจะมาเจอกันที่สถานที่หาเสียงแบบนี้ The International (2009)
Approximately 30 minutes ago, Umberto Calvini was assassinated while giving a speech at a political rally in Milan.ประมาณ 30 นาทีที่แล้ว อุมแบร์โต้ กาลวินี่ถูกลอบสังหาร ขณะกำลังกล่าวปราศรัยหาเสียงในมิลาน The International (2009)
Said would be dishwater dull. No longer advocating for kevorkian,ได้กระตุ้นการหาเสียงของเค้าแต่นักวิเคราะห์ ส่วนมากมองว่าจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ You Don't Know Jack (2010)
Lling himself as the anti-politician.และออกหาเสียงร่วมกับฐานเสียงในมิชิแกน โดยประกาศตัวเองว่าเป็นพวกต่อต้านนักการเมือง You Don't Know Jack (2010)
Let's get a little white noise.หาเสียงสีขาวล้างหูดีกว่า Sex and the City 2 (2010)
Never too early to campaign.การหาเสียงไม่เคยเร็วเกินไป The Red Serpent (2010)
I like being a dude. - That's because it's easy to be a dude. - Uh, Mr. Schue...คุณชูส์ เราต้องหาเสียงบาริโทนใหม่ เพราะฟินน์ อยากเป็น ฟินเนสซ่า The Power of Madonna (2010)
So, how are the mayoral plans shaping up?แล้วเรื่องคณะนายกเทศมนตรี มีแผนจะหาเสียงยังไงงั้นเหรอ So (2010)
How's the campaign shaping up?การหาเสียงเป็นยังไงบ้าง Caregiver (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาเสียง[hāsīeng] (v) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo  FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
การรณรงค์หาเสียง[kān ronnarong hāsīeng] (n, exp) FR: campagne électorale [f]
กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง[kitjakam hāsīeng khøng phak kānmeūang] (xp) EN: electioneering
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[kitjakam nai kān ronnarong hāsīeng] (n, exp) EN: campaign trail
มือหาเสียง[meū hāsīeng] (n, exp) EN: expert in political campaigning
รณรงค์หาเสียง[ronnarong hāsīeng] (v, exp) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes  FR: faire campagne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign(n) การหาเสียง, See also: การหาเสียงของพรรคการเมือง
campaign against(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
crusade against(phrv) รณรงค์ต้าน, See also: หาเสียงเพื่อต่อต้าน, Syn. campaign for
crusade for(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงเพื่อ, Syn. campaign for
demagogue(n) นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง, Syn. agitator, fanatic
electioneer(vi) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass
lobby(n) กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ
plank(n) เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top