ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หลักฐาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลักฐาน, -หลักฐาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยานหลักฐาน(n) evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ
แสดงหลักฐาน(v) produce evidence, See also: provide evidence, Example: เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมีสิทธิลาโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องและให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง, Thai Definition: แสดงเครื่องแสดงประกอบเพื่อยืนยัน
หลักฐานทางโบราณคดี(n) archaeological evidence, Example: บ้านเชียงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย
หลักฐานทางธรณีวิทยา(n) geological evidence, Example: การค้นพบแร่ธาตุเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.
หลักฐานน. พื้นเพมั่นคง เช่น พ่อแม่เขาเป็นคนมีหลักฐาน, ความมั่นคงอันเป็นพื้นที่ตั้ง เช่น เขามีอาชีพการงานเป็นหลักฐาน
หลักฐานเครื่องแสดงประกอบเพื่อยืนยัน เช่น เขาถูกกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน.
หลักฐานเป็นหนังสือน. เอกสารที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด และมีข้อความแสดงว่าได้มีการทำนิติกรรมไว้.
กฎ(กด) ก. จดไว้เป็นหลักฐาน เช่น ให้นายยกกระบัตรกฎปากหลากคำไว้ (กฎหมายอายัดทาส), ตรา เช่น ตรัสแก่ขุนศรีภูริปรีชาให้กฎเป็นตำราไว้ (อัยการเบ็ดเสร็จ), พระมหาธรรมราชาก็ตรัสให้กฎลงมาให้เอาพระยารามเป็นพระยาพิชัย (พงศ. ๑๑๓๖). (เทียบ ข. กต่ ว่า จด).
กฎหมายก. จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น สั่งให้นายอินกฎหมายผู้มีชื่อทั้งนี้ไว้ (พงศ. อยุธยา), ทำหนังสือเป็นหลักฐาน เช่น อนึ่ง มีผู้ทำหนังสือร้องเรียนกฎหมายว่า…(พระราชกำหนดเก่า)
กรมธรรม์ประกันภัยน. ตราสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นหลักฐานการรับประกันภัย.
ก่อร่างสร้างตัวก. ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน.
กันไดน. หลักฐานที่ยึดถือ เช่น กรมธรรม์กันได (กฎหมาย เล่ม ๒).
ของกลางสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา.
ของหมั้นน. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น.
ข่าวกรองน. ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้.
ขึ้น ๑เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน เช่น ขึ้นทะเบียน ขึ้นทำเนียบ
ค้นหาก. หาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เช่น ตำรวจค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม.
คำนับ ๑น. คำที่ต้องนับถือ, หลักฐาน, เช่น ธก็ให้โกษาธิบดีลำดับคำนับนี้ไว้ (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).
แคลเซียมไซคลาเมตน. ชื่อสารประกอบ มีสูตรเคมี (C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>NHSO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Ca. 2H<sub>2</sub>O ลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายนํ้าได้ มีรสหวานมากกว่านํ้าตาลทรายมาก ใช้เป็นตัวให้ความหวานในเครื่องดื่ม มีหลักฐานว่าสารนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้.
จดทะเบียนก. ลงบันทึกข้อความไว้กับทางราชการเพื่อให้การใดเกิดผล บังคับกันได้ ได้รับการคุ้มครอง หรือเป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท จดทะเบียนเครื่องจักร.
จดหมายเหตุน. หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป, รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
โฉนด(ฉะโหฺนด) น. หนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ก่อนนี้ถ้าเป็นสวนปลูกไม้ยืนต้น เรียกว่า โฉนดสวน, ถ้าเป็นสวนไม้ล้มลุก เรียกว่า โฉนดป่า, เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ เริ่มออกโฉนดแบบใหม่โดยวิธีรังวัดปักหลักเขตลงในที่ดินด้วยหมุดหลักฐานการแผนที่ และแสดงรูปแผนที่ที่ดินนั้นลงไว้ในโฉนดด้วย เรียกว่า โฉนดแผนที่
ชั้นดินน. ดินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ สามารถบอกอายุหลักฐานทางโบราณคดีได้.
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
เซ็น ๓ก. ลงลายมือชื่อ, เซ็นชื่อ ก็ว่า, (ปาก) ซื้อโดยค้างชำระเงินและผู้ขายลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน เช่น เซ็นค่าก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อน.
โซเดียมไซคลาเมตน. ชื่อสารประกอบเคมี มีสูตร C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>NHSO<sub>3</sub>Na ลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายนํ้าได้ มีรสหวานกว่านํ้าตาลทรายมาก ใช้เป็นตัวให้ความหวานในเครื่องดื่ม มีหลักฐานว่าสารนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้.
ฐาน ๒, ฐาน-, ฐานะหลักฐาน, ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา.
ต้นขั้วน. ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, หัวขั้ว ก็ว่า.
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ตราสินน. ถ้อยคำที่แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานของทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายจากการถูกปล้น, บางทีเขียนเป็น ตราสีน ก็มี เช่น ให้ทำฎีกาตราสีนแต่โดยสัจโดยจรีง (สามดวง ลักษณะโจร)
ตั้งตัวก. ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั๋วเงินคลังน. ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล.
ถ้อยคำสำนวนน. หนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดำเนินคดีอาญาในศาลนั้น.
แถลงเปิดคดีก. การที่โจทย์แถลงถึงลักษณะของฟ้อง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย หรือการที่จำเลยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิงพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบ.
ทะเบียนน. บัญชีจดลักษณะจำนวนคน จำนวนสัตว์ หรือจำนวนสิ่งของ ตลอดจนการงานต่าง ๆ ที่รัฐบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง.
ทำลายก. อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง เช่น ทำลายกำแพง, ทำให้ฉิบหาย เช่น ทำลายวงศ์ตระกูล, ทำให้หมดสิ้นไป เช่น ทำลายชื่อเสียง ทำลายหลักฐาน.
นำสืบก. นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง.
น้ำหนักน. ความหนักของสิ่งต่าง ๆ, ความสำคัญ เหตุผล หรือพยานหลักฐาน เป็นต้น ที่ควรแก่การเชื่อถือ หรือที่จูงใจให้เชื่อถือ.
นิคมน. หมู่บ้านขนาดใหญ่, ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง, หมู่บ้านใหญ่หรือตำบลที่ประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมอุตสาหกรรม.
บน ๓คำที่จดไว้เป็นหลักฐาน, คำให้การที่จดไว้เป็นหลักฐาน, เช่น ถ้าถามหมีรับให้คาดบนไว้อย่าให้เอาเงีน (สามดวง).
บัญชีน. สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เช่น บัญชีเงินสด บัญชีพัสดุ บัญชีพล บัญชีเรียกชื่อ.
บันทึกก. จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, จดหรือถ่ายทำไว้เพื่อช่วยความจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, เช่น บันทึกรายงานการประชุม บันทึกภาพ บันทึกเสียง, จดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม
บันทึกน. ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, ข้อความที่นำมาจดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม.
โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี.
โบราณสถานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.
ใบตราส่งน. เอกสารซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานการรับขนของให้ตามข้อตกลง.
ใบสำคัญคู่จ่ายน. เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.
ใบหุ้นน. ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น.
ประวัติศาสตร์(ปฺระหฺวัดติสาด, ปฺระหฺวัดสาด) น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน.
ปึกแผ่นว. ที่ตั้งอยู่ด้วยความมั่นคง, มีหลักฐานมั่นคง.
เป็นจริงเป็นจังว. เป็นหลักฐานมั่นคง, เป็นชิ้นเป็นอัน, เป็นลํ่าเป็นสัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probable evidenceพยานหลักฐานที่น่ารับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper evidenceพยานหลักฐานที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive evidenceพยานหลักฐานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumptive evidenceพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial evidenceพยานหลักฐานเพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain view doctrineหลักว่าด้วยหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of evidenceขาดพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead evidence, toนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal evidenceพยานหลักฐานที่รับฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of evidenceกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuttable evidenceพยานหลักฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant evidenceพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of evidenceพยานหลักฐานไกลจากประเด็น, พยานหลักฐานไม่เกี่ยวแก่ประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitutionary evidenceพยานหลักฐานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spoliationการทำลายพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantial evidenceพยานหลักฐานสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, evidence ofพยานหลักฐานแสดงการกระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath in litemคำสาบานเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduction๑. การนำสืบ๒. การอ้าง (พยานหลักฐาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible; admissible evidence๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audit trailหลักฐานการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
judicial evidenceพยานหลักฐานที่ศาลรับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiple admissibilityการรับเป็นพยานหลักฐานได้หลายกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional admissibilityการรับฟังเป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear evidenceพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflicting evidenceพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstancial evidenceพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corroborating evidenceพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corroborationการหาพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel paperหลักฐานเป็นหนังสือ, พยานเอกสาร (เกี่ยวกับทรัพย์) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral evidenceพยานหลักฐานประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrer to evidenceการคัดค้านพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duces tecum (L.)ให้นำหลักฐานมาด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false evidenceพยานหลักฐานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of evidence; failure of proofการไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of proof; failure of evidenceการไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of recordการที่จำเลยไม่สามารถแสดงหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factum probansข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐาน (เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authority cardบัตรหลักฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐาน, Example: <p>เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด <p>รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น <p>ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110227-Authority.JPG" width="640" higth="200" alt="Name authority"> <p>รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง <p>ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110228-Sub-Authority.JPG" width="640" higth="200" alt="Subject authority"> <p>รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด <p>ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110228-Series-Authority.JPG" width="640" higth="200" alt="Series authority"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence tamperingการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidence-based medicineเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน [TU Subject Heading]
Exclusionary rule (Evidence)การไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]
Exequaturคำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ?let him perform? เป็นหนังสือหรืออนุมัติบัตรแสดงการรับรองผู้ที่ดำรงตำแหน่งกงสุลโดยประมุข หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐซึ่งกงสุลผู้นั้นได้ถูกส่งไป ประจำ Exequatur เป็นอนุมัติบัตรที่มอบให้กงสุล แสดงว่ามีอำนาจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของกงสุลทั้งหมด สามารถเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายในเขตอาณัติของกงสุล ด้วย รัฐที่ปฏิเสธไม่ออก Exequatur ให้นั้น ไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลแก่รัฐผู้ส่งว่าเพราะเหตุผลใดจึงปฏิเสธ ในเรื่องนี้ข้อ 12 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ว่า?1. หัวหน้า สถานที่ทำการทางกงสุล จะเข้าปฏิบัติการหน้าที่ของตนได้ โดยอนุมัติจากรัฐผู้รับเรียกว่า อนุมัติบัตรไม่ว่าการให้อนุมัติจะเป็นไปในรูปใดก็ตาม 2. รัฐซึ่งปฏิเสธไม่ให้อนุมัติบัตรไม่มีพันธะที่จะต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธ เช่นว่านั้นแก่รัฐผู้ส่ง 3. ภายในข้อบังคับแห่งบทของข้อ 13 และ 15 หัวหน้าสถานที่ทำการทางกงสุลจะไม่เข้ารับหน้าที่ของตนจนกว่าจะได้รับอนุมัติ บัตรแล้ว? [การทูต]
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า ศาลโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1945 ตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ กฎข้อบังคับ (Statute) ของศาลโลกนั้นได้ผนวกอยู่ท้ายกฎบัตรของสหประชาชาติ และถือเป็นส่วนสำคัญอย่างแยกจากกันมิได้ของกฎบัตร ศาลนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นองค์กรแห่งศาลหรือแห่งตุลาการสำคัญที่สุดขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดที่เข้าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลก ย่อมมีสิทธิที่จะส่งคดีใดก็ตามไปให้ศาลโลกพิจารณาได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คณะมนตรีความมั่นคงได้จัดวางไว้ นอกจากนั้น คณะมนตรีความมั่นคงก็อาจจะส่งกรณีพิพาททางกฎหมายไปให้ศาลพิจารณาได้ทั้ง สมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงสามารถขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากศาลเกี่ยวกับ ปัญหาข้อกฎหมายใดๆ และองค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ อันรวมถึงองค์การชำนัญพิเศษ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ภายในกรอบของงานที่ปฏิบัติอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติก่อน สมัชชาเคยมอบอำนาจเช่นนี้แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี คณะกรรมาธิการระหว่างกาล (Interim Committee) ของสมัชชา รวมทั้งองค์กรระหว่างรัฐบาลบางแห่งด้วยรัฐทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหประชา ชาติถือว่าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกไปในตัว ส่วนประเทศใดที่มิใช่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็อาจเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกได้ ตามเงื่อนไขที่สมัชชาสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดเป็นราย ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง ศาลโลกมีอำนาจที่จะพิจารณาปัญหาทั้งหลายที่รัฐสมาชิกขอให้พิจารณา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ทั้งหลายที่ระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ใช้บังคับอยู่ รัฐสมาชิกย่อมยอมผูกพันตนล่วงหน้าได้ที่จะยอมรับอำนาจศาลในกรณีพิเศษต่าง ๆ โดยจะต้องลงนามในสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาซึ่งยอมให้ส่งเรื่องไปที่ศาลได้ หรือออกประกาศเป็นพิเศษว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น ในคำประกาศเช่นนั้นจะต้องระบุว่ายอมรับอำนาจบังคับของศาลโลก และอาจจะยกเว้นคดีบางประเภทมิให้อยู่ในอำนาจของศาลได้ ในการวินิจฉัยลงมติ ศาลโลกจะอาศัยแหล่งที่มาของกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ- สัญญาหรืออนุสัญญาระห่างประเทศซึ่งวางกฎข้อบังคับที่รัฐคู่กรณียอมรับ- ขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่ กฎหมายรับรองศาลโลกอาจจะตัดสินชี้ขาดว่าสิ่งใดยุติธรรมและดี โดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นชอบด้วยคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะรับการขอ ร้องจากรัฐภาคีหนึ่งใดในกรณีพิพาท ให้กำหนดมาตรการที่จะใช้เพื่อให้คำตัดสินของศาลมีผลบังคับ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้อำนาจศาลศาลโลก ประกอบด้วยผู้พิพากษารวม 15 ท่าน ซึ่งถือกันว่าเป็น ?สมาชิก? ของศาล และได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีอำนาจออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระเสรีหลักเกณฑ์การคัด เลือกผู้พิพากษาศาลโลกจะถือตามคุณสมบัติขอผู้พิพากษานั้น ๆ มิใช่ถือตามสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะมีการระมัดระวังด้วยว่า กฎหมายที่นำมาใช้ในศาลจะต้องมาจากระบบกฎหมายที่สำคัญ ๆ ของโลก ในศาลโลกจะมีผู้พิพากษาที่เป็นชาติเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ผู้พิพากษาทั้งหลายจะมีสิทธิ์ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ เป็นเวลา 9 ปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ และระหว่างที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง จะต้องไม่ประกอบอาชีพการงานอื่นใดทั้งสิ้น [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Accounting evidenceหลักฐานการบัญชี [การบัญชี]
Audit evidenceหลักฐานจากการสอบบัญชี [การบัญชี]
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]
Evidencesหลักฐาน [การแพทย์]
Evidences, Confirmingหลักฐานที่ยืนยัน [การแพทย์]
Evidences, Directพยานหลักฐานตรง [การแพทย์]
Evidences, Indirectพยานหลักฐานที่ไม่ตรง [การแพทย์]
Evidences, Realพยานหลักฐานที่แท้จริง [การแพทย์]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Huntsman has brought me proof.นายพรานได้นำฉันหลักฐาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
- Verification?- พิสูจน์หลักฐานรึ Rebecca (1940)
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.ฉันนั่งอยู่ในศาลหกวันในขณะที่การฟังหลักฐานที่สร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น 12 Angry Men (1957)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า? 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- We can't. It's Beatle-proof.เราไม่สามารถ มันคือหลักฐาน บีต เทิล Yellow Submarine (1968)
- Nothing is Beatle-proof.ไม่มีอะไรที่คือหลักฐาน บีตเทิล Yellow Submarine (1968)
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
This time, I have got the proof.และคราวนี้ผมมีหลักฐานด้วย Oh, God! (1977)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
What evidence?หลักฐานอะไร Oh, God! (1977)
No! There is no proof whatsoever that God was in that courtroom today.ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้ว่า พระเจ้าอยู่ในห้องศาลวันนี้ Oh, God! (1977)
We're going for the sheriff. Go get your evidence.เดี๋ยวเราไปหานายอำเภอกัน ไปหยิบหลักฐานของนายมาสิ Phantasm (1979)
Perhaps there's some vital evidence eluding us.บางที่มันอาจจะมีหลักฐานที่มีชีวิต หลบลีกเราอยู่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It contains evidence, I presume?ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า มันมีหลักฐานอยู่ข้างใน? Clue (1985)
Then I shall. I have evidence in my possession.งั้นผมจะบอกเอง ผมมีหลักฐานทุกอย่างแล้ว Clue (1985)
Tape recordings aren't admissible evidence.การบันทึกเทปเป็นหลักฐานที่ยอมรับไม่ได้ Clue (1985)
The evidence against us, no doubt.หลักฐานของพวกเรา ไม่ต้องเดาเลย Clue (1985)
That's evidence.มันเป็นหลักฐาน Clue (1985)
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
You've no proof.คุณไม่มีหลักฐาน Clue (1985)
There's no proof.ไม่มีหลักฐานซะหน่อย Clue (1985)
Saved me a lot of trouble. Now there's no evidence against me.ช่วยแก้ปัญหาให้ผมมาก ตอนนี้ไม่มีหลักฐานจะเอาผิดผมได้แล้ว Clue (1985)
Hey, what are you...แกไอ้โง่ นั่นมันหลักฐานนะ *batteries not included (1987)
I have Richards and this moron on videotape.ฉันได้หลักฐานมัดตัวริชาร์ดกับเจ้าปัญญาอ่อนนี่ในเทป Mannequin (1987)
There is no evidence to link such a name to these incidents.มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงดังกล่าวชื่อให้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เป็น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Your Honor, I have a document...ศาลที่เคารพ ผมมีพยานหลักฐาน Goodfellas (1990)
Any clues?มีหลักฐานอะไรไม๊ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But that order, sir, is signed by Torrio, and that with the other evidence could certainly begin at least a serious investigation.อันนั้นเป็นแหวนสั่งทำ ครับ สั่งโดย ทอร์ริโอ และเป็นหลักฐานอีกอย่างนึง อย่างน้อยน่าจะ สืบสวนอย่างจริงจัง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You just destroyed the evidence!คุณจะทำลายหลักฐานเหล่านี้เหรอ ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Someplace else. Unless you have evidence to charge me.ที่ไหนก็ได้ เว้นแต่ คุณจะมีหลักฐานมามัดตัวผม Basic Instinct (1992)
It would be highly improper of me to accept any evidence in this fashion.มันอาจจะดูไม่เหมาะสมอย่างมากสำหรับผม ที่จะเก็บหลักฐานในรูปการนี้ Basic Instinct (1992)
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
A policeman fabricating evidence.ตำรวจปลอมหลักฐานขึ้นมา Basic Instinct (1992)
No.ไม่ใช่ เพราะว่าพวกหลักฐานที่ ไม่มีการเก็บรักษาหรือเปรอะเปื้อน... Basic Instinct (1992)
Look, they've no statement nor evidence against me.มองหาพวกเขาได้งบไม่มี หรือหลักฐานต่อฉัน In the Name of the Father (1993)
I swear by Almighty God that the evidence I give shall be the truth... the whole truth and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจที่ หลักฐานที่ฉันให? ความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไร แต่ความจริง In the Name of the Father (1993)
Inspector, in the case of the four main defendants... you have no corroborating evidence of any kind.ตรวจสอบในกรณีที่ จำเลยทั้งสี่หลัก ofthe ... คุณไม่มีหลักฐาน corroborating ประเภทใดก็ได้ In the Name of the Father (1993)
They must've been desperate for evidence.พวกเขาต้องได้รับการ หมดหวังสำหรับหลักฐาน In the Name of the Father (1993)
The proof of our innocence must be there in the evidence.หลักฐานของความไร้เดียงสาของเรา จะต้องมีหลักฐานใน In the Name of the Father (1993)
We're talking about a piece of evidence... that says they knew all along, that they let my father die in prison?เรากำลังพูดถึง ชิ้นส่วนของหลักฐาน ... ที่ระบุว่าพวกเขารู้เรื่องทั้งหมดพร้อม ที่พวกเขาให้? In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแสดงหลักฐาน[bai sadaēng lakthān] (n, exp) EN: certificate
การอ้างพยานหลักฐาน[kān āng phayān lakthān] (n) EN: adduction
การหาพยานหลักฐานสนับสนุน[kān hā phayān lakthān sanapsanun] (n, exp) EN: corroboration
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān] (n, exp) EN: inability to produce proof
ขาดพยานหลักฐาน[khāt phayān lakthān] (x) EN: lack of evidence
หลักฐาน[lakthān] (n, exp) EN: foundation ; ground ; basis
หลักฐาน[lakthān] (n) EN: proof ; evidence ; testimony  FR: preuve [ f ] ; témoignage [ m ] ; évidence [ f ]
หลักฐานไม่พอ[lakthān mai phø] (x) EN: lack of evidence ; want proof
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์[lakthān sadaēng kammasit] (n, exp) EN: evidence of title
หลักฐานทางโบราณคดี[lakthān thāng bōrānnakhadī] (n, exp) EN: archaeological evidence
หลักฐานทางธรณีวิทยา[lakthān thāng thøranīwitthayā] (n, exp) EN: geological evidence
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม[lakthān thī pen rūp tham] (n, exp) EN: concrete evidence
ไม่มีหลักฐาน[mai mī lakthān] (x) EN: baseless  FR: sans fondement ; sans preuve
พยานหลักฐาน[phayān lakthān] (n, exp) EN: evidence ; testimony ; proof  FR: témoignage [ m ] ; preuve [ f ]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[phayān lakthān chatjaēng] (n, exp) EN: clear evidence
พยานหลักฐานโดยอ้อม[phayān lakthān dōi øm] (n, exp) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence
พยานหลักฐานโดยตรง[phayān lakthān dōitrong] (n, exp) EN: direct evidence
พยานหลักฐานไม่พอ[phayān lakthān mai phø] (n, exp) EN: insufficient evidence
พยานหลักฐานอ่อน[phayān lakthān øn] (n, exp) EN: insufficient evidence
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[phayān lakthān pheūa haklāng] (n, exp) EN: evidence in rebuttal
พยานหลักฐานสนับสนุน[phayān lakthān sanapsanun] (n, exp) EN: corroborating evidence ; corroborative evidence
พยานหลักฐานที่รับฟังได้[phayān lakthān thī rapfang dāi] (n, exp) EN: admissible evidence
พยานหลักฐานแวดล้อมกรณี[phayān lakthān waētløm karanī = phayān lakthān waētløm køranī] (n, exp) EN: circumstancial evidence
เพราะหลักฐานไม่พอ[phrǿ lakthān mai phø] (xp) EN: due to lack of evidence ; for want of proof
ปราศจากหลักฐาน[prātsajāk lakthān] (adj) EN: groundless  FR: sans fondement ; infondé
หลักฐาน[rūaprūam lakthān] (v, exp) EN: collect evidence  FR: rassembler des preuves
แสดงหลักฐาน[sadaēng lakthān] (v, exp) EN: produce evidence ; provide evidence ; furnish proof  FR: fournir la preuve
สนับสนุนข้ออ้างด้วยหลักฐาน[sanapsanun khø-āng dūay lakthān] (v, exp) EN: back up a claim
เสนอหลักฐาน[sanōe lakthān] (v, exp) EN: furnish evidence
ทำลายหลักฐาน[thamlāi lakthān] (v, exp) EN: destroy evidence
ยื่นหลักฐาน[yeūn lakthān] (v, exp) EN: adduce evidence

English-Thai: Longdo Dictionary
evidence(n) หลักฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adduce(vt) อ้างอิง, See also: อ้างหลักฐาน
bona fides(n) คำพูดหรือหลักฐานที่แสดงความจริงใจ
bring forward(phrv) สร้างหรือทำหลักฐาน
certificate(n) หลักฐานทางการเงิน, Syn. statement
confirmatory(adj) ที่มีหลักฐานยืนยัน, See also: ที่เป็นจริง, Syn. confirming, affirmative, agreeing
confirmed(adj) ที่มีหลักฐานยืนยัน
confutation(n) หลักฐานที่ชี้ว่ากระทำผิด
doubting Thomas(idm) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน
declaration(n) การยืนยัน, See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน, Syn. affirmance, affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal, Ant. denial, disavowal, negation
declare(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน, Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show, state firmly
defense(n) คำให้การ, See also: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน, Syn. argument, excuse, justification
evidence(vt) พิสูจน์หลักฐาน, See also: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น, Syn. demonstrate, prove
evidence(n) หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign
exhibit(n) หลักฐาน, See also: หลักฐานที่นำมาแสดงในศาล, Syn. evidence, proof
give of(idm) เป็นหลักฐานของ
gentleman's agreement(n) สัญญาเกียรติยศ, See also: การตกลงกันอย่างไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐาน
geological evidence(n) หลักฐานทางธรณีวิทยา
ill-founded(adj) ซึ่งไม่มีเหตุผลที่ดีพอ, See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, ซึ่งไม่มีหลักฐาน, Syn. unsound, Ant. sound
king's evidence(n) หลักฐานที่ได้จากจำเลย, Syn. queen's evidence
premise(n) หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premise(vt) เสนอล่วงหน้า, See also: อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน, Syn. preface
premiss(n) หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. premises, testimony, support
prima facie evidence(n) พยานหลักฐานที่พอเพียง
proof(n) หลักฐาน, Syn. verification, evidence, testimony
refute(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง, See also: พยายามหาหลักฐานมาหักล้าง, Syn. confute, disprove
ammo(sl) หลักฐาน, See also: ข้อมูลสนับสนุน
show(vt) แสดงหลักฐาน, See also: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว, Syn. attest
substantiative(adj) ซึ่งมีหลักฐานยืนยัน, See also: ซึ่งพิสูจน์ได้, Syn. provable, verifiable
testify(vi) พิสูจน์, See also: แสดงหลักฐาน
testimony(n) หลักฐาน, Syn. evidence, proof
verification(n) การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity
voucher(n) ใบสำคัญจ่าย, See also: ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ
voucher(vt) เตรียมใบรับรองให้, See also: เตรียมใบสำคัญจ่ายให้, เตรียมหลักฐานให้
warrant(n) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, See also: หนังสือรับรอง, Syn. certificate, diploma, guarantee
witch-hunt(n) การสอบสวนและเปิดเผยแผนการกบฏ หรือศัตรูทางการเมือง, See also: มักเป็นการอาศัยหลักฐานที่คลุมเครือ หรือแค่ความสงสัยเท่านั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม, เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident, Ant. doubtful, hazy
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง, การโต้คารม, การอ้างเหตุผล, ขบวนการให้เหตุผล, ข้อโต้เถียง, เรื่อง, ข้อสรุป, หลักฐาน, ข้อพิสูจน์
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ, การเป็นพยาน, การรับรอง, หลักฐานพยาน
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง, น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้, มีหลักฐาน, จริง, Syn. real, true, factual-A. false, fake
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้, เผด็จการ
bank paperธนบัตร, ดราฟท์, หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร, Syn. bank notes
betoken(บิโท'เคิน) { betokened, betokening, betokens } vt. เป็นหลักฐาน, ล่อแสดง, แสดงถึง, เป็นลาง, เป็นนิมิต, บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
case(เคส) { cased, casing, cases } n. เรื่อง, กรณี, สภาพ, ข้อเท็จจริง, หลักฐานพยาน, ตัวอย่างที่เป็นจริง, รูปการ, โรค, คนไข้, ราย, ข้อสนับสนุน, การฟ้องร้อง, คดี, กล่อง, ลัง, หีบ, ปลอกหุ้ม, ปลอก, ซอง, อุปกรณ์บรรจุ, ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง, หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม, ล้อม, ตรวจสอบดู -
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว, ประกาศนียบัตร
chapter and versen. (การอ้าง) ถ้อยคำในบท, หลักฐาน
chit(ชิท) n. เด็ก, เด็กสาว, เด็กเล็ก ๆ , ใบเซ็นชื่อเชื่อ, ใบเสร็จรับของ, ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย, จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย, หน่ออ่อน, หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน, การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation, proof
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง, ความไว้วางใจ, หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table, credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance, belief, trust, faith, Ant. distrust, mistrust
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง, หนังสือรับรอง, หนังสือแนะนำตัว, สาสน์ตราตั้งทูต, ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
credit(เครด'ดิท) { credited, crediting, credits } n. ความน่าไว้วางใจ, ความเชื่อถือ, ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติภูมิ, ฐานะ, หลักฐาน, สินเชื่อ, การเชื่อของ, เงินสินเชื่อ, เงินคงเหลือในธนาคาร, บัญชีรายรับ, หน่วยกิตวิชา, หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ, ไว้วางใจ, เลื่อมใส, นำชื่อ
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร, ใบหุ้นของบริษัท
discharge(ดิสชาร์จ') vi., vt., n. (การ) ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ , ปลดจากประจำการ, ปลดจากงาน, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่, การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร, สาร, เอกสารหลักฐาน, ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์, หลักฐานพยาน, เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ, , See also: documentary adj.
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน, ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน, ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง, แสดงนิทรรศการ, ออกแสดง, อธิบาย, แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ, สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor, exhibiter n., Syn. display
ground(เกราดฺ) n. พื้น, พื้นดิน, ดิน, ที่ดิน, สนาม, สถานที่, บริเวณ, เขต, เรื่องราว, หัวเรื่อง, ท้องน้ำ, ท้องทะเล, ก้นน้ำ, หลักฐาน, พื้นฐาน, เหตุ, ที่มั่น, หลักฐานอ้างอิง, ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง, บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
i.o.u.abbr. I owe you, หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์, ความเหมือนกัน, หลักฐาน, รูปพรรณ, Syn. self, individuality
ill-foundedadj. ซึ่งมีหลักฐานอ่อน, ไม่ยืนยัน, ด้วยเหตุผล
iouabbr. I owe you, หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง, ผู้แก้ตัว, ผู้แสดงความบริสุทธิ์, ผู้แสดง, หลักฐานแก้ตัว
king's evidencen. หลักฐานพยานจากจำเลย
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย, อย่างวางอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐาน, ในฐานะเป็นต้นตำรับ, ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง, ยืนยัน, อ้าง, วางสมมุติฐาน, วางหลัก. n. สมมุติฐาน, หลัก, หลักฐาน, หลักการพื้นฐาน, เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน, ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง, สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า, อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ, กำลัง, ความเข้มข้นของแอลกอฮอล, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ, การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้, ต้านทาน, กันทะลุ, กันน้ำ, ไม่ซึม, ไม่หวั่นไหว, ป้องกันไฟได้, ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ต้านทาน
prooflessadj. ไม่มีหลักฐาน
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ, -คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน, หนังสือค้ำประกัน, เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล, เงินประกัน, เงินค้ำประกัน, หลักฐาน, เครื่องแสดง, เหรียญหรือเข็มประดับ
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก, การบันทึก, สำนวน, สิ่งที่บันทึกไว้, ประวัติ, เอกสาร, หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง, เทปบันทึก vt., vi. (รีคอร์ด') บันทึก, ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก, เกี่ยวกับบันทึก, ยอดเยี่ยม, ทำลายสถิติ, ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง, อ้างอิง, พาดพิง, กล่าวถึง, เกี่ยวโยงไปถึง, ค้นหา (หลักฐาน, พจนานุกรม) , เสนอแนะ, ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute, impute, consign
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง, การอ้างถึง, หนังสืออ้างอิง, เครื่องหมายอ้างอิง, บุคคลที่อ้างถึง, ความสัมพันธ์, หลักฐาน, หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention, source
settle(เซท'เทิล) vt., vi. จัด, จัดการ, วาง, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, อพยพเข้า, ตั้งรกราก, ตั้งหลักฐาน, ทำให้สงบ, ทำให้มั่นคง, ทำให้ค่อย ๆ จมลง, ขจัดให้เสร็จสิ้น, ตัดสินใจ, จัดการ, ตกลง, พัก, นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ, การแก้ปัญหา, การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, การตั้งหลักฐาน, การตั้งกิจการ, นิคม, อาณานิคม, ชุมชน, การมอบทรัพย์สิน, ทรัพย์สิน, กองทุน, ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย, การค่อย ๆ จมลง
substantiate(ซับสแทน'ชิเอท) vt. พิสูจน์, ยืนยันด้วยหลักฐานพยาน, ทำให้มีลักษณะเป็นของจริง, ยืนยัน, ทำให้มีแก่นสาร. -substantiation n., See also: substantiative adj. substantiator n., Syn. confirm, affirm
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน, พยาน, การยืนยันโดยการสาบานตัว, การแถลงโดยเปิดเผย, บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, ชื่อหนังสือ, คำเรียก, ชื่อเรียก, ยศฐาบรรดาศักดิ์, กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์, หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ, ปกในของหนังสือ, ตำแหน่งชนะเลิศ, คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์, ความบริสุทธิ์ของทองคำ, ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
token(โท'เคิน) เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, พยาน, หลักฐาน, ลักษณะเฉพาะ, ดัชนี, เครื่องรำลึก, เครื่องแสดง, เหรียญโดยสาร, เงินตรา, บัตรเงินตรา, กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย, เป็นสัญลักษณ์, เล็กน้อย, ไม่สำคัญ.
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน, ทางเดินเท้า, รางรถ, รอยทางรถ, ทางเกวียน, ทางในป่า, รอยเท้า, ลู่วิ่ง, ทางรถไฟ, ช่วงล้อรถ, ร่องรอย, หลักฐาน, วิถีทาง, เส้นทาง, แนวทาง vt., vi. ตามรอย, ตามทาง, คอยตาม, ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
valid(แวล'ลิด) adj. มีเหตุผล, มีมูล, มีหลักฐาน, มีผล, ให้ผลที่ต้องการ, เป็นทางการ, ใช้ได้, ฟังขึ้น, ชอบด้วยกฎหมาย, แข็งแรง, มีสุขภาพดี., See also: validly adv. validness n., Syn. cogent
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้, ความมีเหตุผล, ความสมบูรณ์, การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย, ความมีมูล, การมีหลักฐาน, ความแข็งแรง, การมีสุขภาพดี, Syn. soundness, validation
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง, การตรวจสอบความเป็นจริง, การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative, verificatory adj., Syn. proof
vestige(เวส'ทิจฺ) n. ร่องรอย, รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้, รอยเท้า, รอยทาง, เศษนิดเดียว, อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์
confirmation(n) การยืนยัน, การรับรอง, พยานหลักฐาน
confutation(n) การหักล้าง, การพิสูจน์ว่าผิด, การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน, พิสูจน์ว่าผิด
credentials(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง, สาสน์ตราตั้ง
document(n) เอกสาร, หลักฐาน, สาร, เครื่องพิสูจน์
evidence(n) หลักฐาน, ข้อแสดง, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล
evidence(vt) เป็นหลักฐาน, ทำให้ชัดเจน, ทำให้ชัดแจ้ง, ปรากฏชัดเจน
foothold(n) หลักฐาน, ฐานะ, ที่มั่น, จุดมั่น
foundation(n) การสถาปนา, รากตึก, รากฐาน, การสร้าง, มูลนิธิ, หลักฐาน, พื้นฐาน
ground(n) พื้นดิน, ดิน, มูลฐาน, ที่มั่น, หลักฐาน, รากฐาน, ที่ดิน
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน, ไม่มีเหตุผล
identity(n) เอกลักษณ์, รูปพรรณ, หลักฐาน
institute(n) สิ่งที่จัดขึ้น, องค์การ, สถาบัน, หลักฐาน, วิทยาลัย
institutional(adj) เกี่ยวกับสถาบัน, เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม, เกี่ยวกับหลักฐาน
postulate(n) สมมุติ, หลักฐาน, เงื่อนไข
premise(n) หลักฐาน, สถานที่, สมมุติฐาน, ข้อสนับสนุน
premise(vt) อ้างหลักฐาน, เสนอล่วงหน้า, บรรยาย
proof(n) ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์, ตัวอย่าง, หลักฐาน, พยาน, การตรวจปรู๊ฟ
recognizance(n) ข้อผูกมัด, เงินประกัน, การค้ำประกัน, หลักฐาน
testify(vi) เป็นพยาน, แสดงหลักฐาน, ให้การ, ยืนยัน, พิสูจน์
testimony(n) พยาน, ข้อพิสูจน์, หลักฐาน, บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
token(n) เครื่องหมาย, เหรียญ, เบี้ย, ของขวัญ, พยานหลักฐาน, เครื่องแสดง, ของที่ระลึก
vestige(n) เครื่องหมาย, ร่องรอย, หลักฐาน
witness(n) หลักฐาน, ผู้เห็น, พยาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
arguably[can be supported by goond reasons or evidence and is probably true or correct. EG De] (adv) น่าจะเป็นจริงว่า (โดยมีเหตุผล และหลักฐานสนับสนุน), Syn. seemingly
meta-analysis(phrase) การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ, การทบทวนหลักฐานจากข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมขึ้น
produce evidenceนำเสนอพยานหลักฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
証拠[しょうこ, shouko] (n) หลักฐาน(ในคดี)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
半券[しょうこ, hanken] (n) ครึ่งหนึ่งของตั๋ว, ใบฝากของ, ใบเสร็จรับเงิน หรืออื่นๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐาน, See also: R. stub

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] TH: หลักฐาน  EN: evidence

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*rankenversicherung { f } | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top