ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สูด*

   
198 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สูด, -สูด-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูด[V] snuff, See also: sniff, nose, scent, Example: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง, Thai definition: หายใจเข้าไปโดยแรง
สูดดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai definition: ดมโดยหายใจลึก
การสูด[N] inhalation, See also: taking a breath, sniffing, Syn. การหายใจ, การดม, Ant. การพ่น, Example: การสูดควันต่างๆ ในปริมาณมากๆ อาจทำให้เป็นมะเร็งได้, Thai definition: การหายใจเข้าไปโดยแรง
สูดกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้สูดน. ชันโรง. (ดู ชันโรง).
สูดก. หายใจเข้าไปโดยแรง เช่น สูดลมหายใจ สูดอากาศ
สูดเดินหมากรุกข้ามตาตรงไปโดยไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ (ใช้เฉพาะเม็ดและขุน)
สูดส่งให้สูง.
สูดดู กระสูบ.
กระสูบน. ชื่อปลานํ้าจืด ๒ ชนิด ในวงศ์ Cyprinidae รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่ลำตัวเพรียวกว่า ชนิดแรกคือ กระสูบขาว [ Hampala macrolepidota (van Hasselt)] มักมีลายดำพาดขวางที่บริเวณลำตัวใต้ครีบหลัง พื้นหางสีแดง ขอบบนและล่างสีดำ ยาวได้ถึง ๗๐ เซนติเมตร อีกชนิดหนึ่งคือ กระสูบจุด ( H. disparSmith) ลำตัวมีจุดดำอยู่ตอนกลาง ปลายครีบหางมนกว่าและไม่มีแถบสีดำ ขนาดยาวได้ถึง ๒๐ เซนติเมตร, สูด หรือ สูบ ก็เรียก.
คัณฑสูตร(คันทะสูด) น. ชื่อฝีชนิดหนึ่ง มักเป็นที่บริเวณขอบทวารหนัก.
แคนน. เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง เสียงคล้ายออร์แกน เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ นิยมเล่นในทุกจังหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ ทำด้วยไม้ซาง เรียกว่า ไม้กู่แคนหรือไม้เฮี้ย มีขนาดยาวลดหลั่นกัน เรียงติดเป็นตับในเต้าแคนที่ทำด้วยไม้ ลิ้นแคนทำด้วยโลหะเงินหรือทองเหลือง ทำเสียงสูง-ต่ำ ด้วยการเปิดปิดนิ้วที่รูเล็ก ๆ ซึ่งเจาะไว้ข้างกู่แคน กู่แคนติดแน่นกับเต้าแคนด้วยขี้สูดหรือชันโรง มีหลายขนาด ตั้งแต่ ๓ คู่ จนถึง ๙ คู่ ที่นิยมที่สุดคือคู่ ๘ ใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงทั่วไปและประกอบหมอลำหรือวงพิณ วงโปงลาง ในงานมงคล เป็นมหรสพประจำของชาวอีสาน.
จูบก. เอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่.
ชันโรง(ชันนะ-) น. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Apidae โดยทั่วไปมีขนาดลำตัวยาวไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร อยู่รวมกันเป็นฝูงและแบ่งวรรณะเหมือนผึ้ง แต่ไม่มีเหล็กในอย่างผึ้งทั่วไป จึงไม่สามารถต่อยได้ ทำรังตามโพรงไม้หรือตามรอยแตกฝาผนังของบ้านเรือน รังทำจากสารเหนียวผสมขี้ดินและยางไม้ ที่พบมากในประเทศไทยอยู่ในสกุล Trigona ชนิดที่พบบ่อย เช่น ชนิด T. terminata Smith, T. apicalis Smith มีชื่ออื่น ๆ อีกตามท้องถิ่น เช่น หูด ขี้ตังนี หรือ กินชัน, อีสานเรียก ขี้สูด, ปักษ์ใต้เรียก ขี้ชัน.
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
ซี้ดว. เสียงอย่างเสียงสูดปากเช่นกินอาหารเผ็ดเป็นต้น.
ซูด, ซู้ด ๑, ซูดซาด, ซู้ดซ้าดว. เสียงอย่างเสียงสูดปากเมื่อเวลากินของเผ็ด.
ดมก. ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ดอม เป็น ดมดอม หรือ ดอมดม.
นัด ๒ก. เป่าหรือสูดให้วัตถุที่เป็นผงอย่างยานัตถุ์เข้าในจมูก เช่น นัดยานัตถุ์.
ประสูต(ปฺระสูด) ก. ขวนขวาย.
ประสูติ, ประสูติ-(ปฺระสูด, ปฺระสูติ-) น. การเกิด
ประสูติ, ประสูติ-(ปฺระสูด, ปฺระสูติ-) ก. เกิด
ปสูติ(ปะสูด) น. ประสูติ.
มงคลสูตร(มงคนละสูด) น. ด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ามจากหม้อนํ้ามนตร์
ยานัตถุ์น. ผงละเอียดที่ปรุงขึ้นจากใบยาสูบหรือวัตถุใด ๆ สำหรับนัดโดยเป่าหรือสูดเข้าจมูก, เรียกกิริยาเช่นนั้น ว่า นัดยานัตถุ์.
ยาสูบ ๒น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Nicotiana tabacum L. ในวงศ์ Solanaceae ใบหั่นเป็นเส้นใช้กินกับหมากหรือมวนสูบ ทำเป็นผงใช้เป่าหรือสูดดม.
เยี่ยวอูฐน. ยาดมชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบเป็นเม็ดแอมโมเนียมคาร์บอเนตผสมนํ้าแอมโมเนียและสารหอมบางอย่าง ใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียน.
วิสูตร(-สูด) น. ม่าน, มุ้ง, ใช้ว่า พระวิสูตร, พระสูตร ก็เรียก.
ศูทร(สูด) น. คนในวรรณะที่ ๔ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี ๔ วรรณะ ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร.
สีดก. สูดเข้าไป เช่น สีดน้ำมูก.
สูตร ๑(สูด) น. กฎสำหรับจดจำ เช่น สูตรคูณ สูตรคณิตศาสตร์
สูตร ๒(สูด) น. ชื่อหลักธรรมในพระสุตตันตปิฎก เรียกว่า พระสูตร เช่น มงคลสูตร กาลามสูตร
สูท, สูท-(สูด, สูทะ-) น. คนครัว.
หาวก. กิริยาที่สูดลมเข้าแล้วระบายลมออกทางปากเมื่อเวลาง่วงนอนเป็นต้น.
อรัญญิกน. ป่า, บริเวณป่า, โบราณเขียนเป็น อรญญิก หรือ อไรญิก ก็มี เช่น ในกลางอรญญิก, เมืองสุโขทัยนี้มีอไรญิก (จารึกสยาม), (โบ) วัดอรัญญิก เช่น ไปสูดญัดกฐินเถิงอไรญิกพู้น (จารึกสยาม).
เฮโมโกลบิน(-โกฺล-) น. สารที่ให้สีแดงในเม็ดเลือดแดง ประกอบขึ้นด้วยโปรตีนที่เรียกว่า โกลบิน และ เฮม ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีเหล็ก ไนโตรเจน คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ มีหน้าที่นำออกซิเจน ซึ่งร่างกายสูดหายใจเข้าทางปอดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยออกซิเจนเกาะติดไปในรูปออกซิเฮโมโกลบิน และออกซิเจนแยกตัวออกได้ง่ายจากเฮโมโกลบินเมื่อไปถึงส่วนอื่นของร่างกายที่ต้องการใช้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aspirate๑. ดูดออก๒. สิ่งดูดออก๓. สูดสิ่งแปลกปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspiration๑. การดูดออก๒. การสูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhalantยาดม, ยาสูด [มีความหมายเหมือนกับ inhalation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhalation๑. การสูด, การดมยา๒. ยาดม, ยาสูด [มีความหมายเหมือนกับ inhalant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meconium aspiration syndromeกลุ่มอาการสูดสำลักขี้เทา [TU Subject Heading]
Oxygen inhalation therapyการรักษาด้วยการสูดออกซิเจน [TU Subject Heading]
Allergens, Inhalantสารก่อภูมิแพ้โดยการสูดดม, สิ่งที่สูดดมเข้าไป [การแพทย์]
Anesthesia, Inhalationการระงับความรู้สึกโดยวิธีสูด, ระงับความรู้สึกด้วยวิธีสูด [การแพทย์]
Asbestosisแอสเบสโทซิส; แร่ใยหิน, โรค; แอสเบสโตสิส; โรคที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองของแอสเบสตอ [การแพทย์]
Aspirationการสูดสำลัก, การสูดสำลักเข้าปอด, การเจาะดูด, การดูด, การเจาะ, วิธีเจาะแล้วดูดออกด้วยเข็ม [การแพทย์]
Aspiration, Foreign Bodyการสูดสำลักสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Aspiration, Recurrentการสูดสำลักบ่อยๆ [การแพทย์]
Breath, Singleวิธีสูดหายใจครั้งเดียว [การแพทย์]
Burns, Inhalationแผลไหม้จากการสูด [การแพทย์]
breathingการสูดลมหายใจ, การสูดอากาศเข้าไปในปอดและปล่อยอากาศออกจากปอด เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการหายใจในสัตว์ชั้นสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inhalationการสูดดม, สูด, ทางลมหายใจ, การสูดดมเข้าไป, ทางหายใจ [การแพทย์]
Inhalation Therapyการรักษาด้วยวิธีสูดดม, บำบัดด้วยการสูดดม, เครื่องช่วยหายใจ [การแพทย์]
Inhalation, Mistการสูดดมฝอยละออง [การแพทย์]
Inhalation, Oralยาที่ใช้สูดเข้าทางปาก, สูดดมทางปาก [การแพทย์]
Inhalationsยาสูดดม [การแพทย์]
Insect Allergy, Inhalantการแพ้แมลงจากการสูดดม [การแพทย์]
Inspiration, Earlyการสูดหายใจเข้าระยะต้น [การแพทย์]
Inspiration, Lateการสูดหายใจเข้าระยะท้าย [การแพทย์]
Meconium Aspirationสำลักขี้เทา, การสำลักมีโคเนียม, การสูดสำลักขี้เทา [การแพทย์]
Meconium Aspiration Syndromeการสำลักขี้เทา, กลุ่มอาการการสูดสำลักขี้เทา, สำลักขี้เทา [การแพทย์]
Multiple-Breath Nitrogen Washout Techniqueวิธีสูดหายใจหลายครั้งเพื่อไล่ก๊าซไนโตรเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't breathe too deep.อย่าสูดหายใจลึกเกินไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't breathe too deep.อย่าสูดหายใจลึกเกินไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Take a deep breath.- สูดลมหายใจลึกๆ Punchline (1988)
It's not to keep. It's just to sniff.มันไม่ให้ มันเป็นเพียงที่จะสูดอากาศ The Russia House (1990)
A hundred thousand things to see ( -Hold your breath--it gets better!กว่า 100 สิ่งที่ควรพบเห็น สูดลมหายใจ แล้วมันจะดีขึ้น Aladdin (1992)
When he comes a-sniffing We will snap the trap and close the gateเมื่อเขาเข้ามาสูดกลิ่น เราก็จะเด้งกับดักขึ้นมาแล้วก็ปิดประตู The Nightmare Before Christmas (1993)
They told them to breathe all the time because it's good for disinfecting.บอกให้สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อฆ่าเชื้อโรค Schindler's List (1993)
How many cigarettes have you smoked tonight ?คุณสูบหนึ่ง... ผมสูดควันครึ่งมวน Schindler's List (1993)
Oh. [ Inhaling ]โอ้ [สูดดม] Pulp Fiction (1994)
Take a deep breath. Hold it.สูดหายใจลึก ๆ รอไว้ Léon: The Professional (1994)
[ Inhales ] Just over three years.[สูด] เพียงกว่าสามปี Pulp Fiction (1994)
- [ Inhales ] But you have to promise not to be offended.- [สูด] แต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่โกรธเคือง Pulp Fiction (1994)
[ Sniffling ][สูดจมูกบ่อยๆ] Pulp Fiction (1994)
(Inhales)(สูดThe Shawshank Redemption (1994)
(Inhales)(สูดThe Shawshank Redemption (1994)
Time to get some oxygen.ขอสูดอากาศหน่อย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Must have air!ต้อง... ...สูด... ...อากาศ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You could probably use the fresh air.คงได้สูดอากาศบริสุทธิ์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Deep breath. Everything's gonna be fine.สูดหายใจลึกๆ ทุกอย่างจะดีเอง Anastasia (1997)
You're all right. Breathe.ไม่เป็นไรนะ สูดหายใจก่อน ดีเจ Event Horizon (1997)
Oh, God, it hurts. I want you to huff and puff and blow all the air out of your lungs. Do you hear me?สูดหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกให้หมด เร็วเข้า Event Horizon (1997)
The Countess and I were just off to take the air on the boat deck.เรากำลังจะไปเดินสูดอากาศที่ดาดฟ้า Titanic (1997)
I would rather have had one breath of her hair one kiss of her mouth one touch of her hand than an eternity without it.ฉันเพียงแค่อยากจะ... ...ได้สูดกลิ่นเส้นผมของเธอเพียงครั้ง... ...ได้จูบปากเธอเพียงครั้ง... City of Angels (1998)
You don't know what it's like to have a son... to have kissed his hair and smelled his breath... as he slept, to have watched him grow.ท่านไม่มีลูก ไม่เคยสูดดมผมลูกตอนหลับ ไม่เคยเฝ้าดูลูกเติบโต The Man in the Iron Mask (1998)
I still seek your scent on my clothes. "ยอดรัก ฉันคิดถึงคุณจัง ฉันเฝ้าแต่สูดดมกลิ่นคุณจากเสื้อผ้าของฉัน" The Red Violin (1998)
I need some air.ขอออกไปสูดอากาศก่อน Never Been Kissed (1999)
I've been working all day and I could use some air.ฉันทำงานมาทั้งวัน อยากไปสูดอากาศบ้าง ไปเดินเล่นกันมั้ย Bicentennial Man (1999)
Yesterday in class I smelt a "malagueta." I nearly chopped my finger off.เมื่อวานแค่สูดกลิ่นพริกก็ทำมีดบาดมือ Woman on Top (2000)
Let's get some air hereลงมาเดินสูดอากาศไงล่ะ Failan (2001)
"This product contains no fragrance." This deodorizer doesn't smell."ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีกลิ่นหอม." ห้ามสูดกลิ่นยาดับกลิ่นนี้. Visitor Q (2001)
I need some air. I'm gonna go for a walk.ผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับ แม่ X-Ray (2001)
- Don't inhale.- อย่าสูดหายใจ Bringing Down the House (2003)
Breathe some fresh air.สูดอากาศบริสุทธิ์ Swimming Pool (2003)
I believe she's getting some air.เธอคงจะออกไปสูดอากาศ Swimming Pool (2003)
We need to freshen out the van.เราต้องการอากาศบอรีสูดดดด. 11:14 (2003)
he said I had an accident by inhaling a lot of coal gasเขาบอกว่าฉันประสบอุบัติเหตุ และสูดแก็ซถ่านหินมากไป Uninvited (2003)
- Just breathe, okay?-สูดหายใจลึกๆนะ -แบบนี้นะ The Girl Next Door (2004)
I thought you might like some fresh air for a change.ฉันคิดว่านายน่าจะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้าง The Butterfly Effect (2004)
It's been a long time since I smelled beautiful.นานแล้วที่ไม่ได้สูดกลิ่นหอมขนาดนี้ The Chronicles of Riddick (2004)
Let's pop the cork.โผล่หัวขึ้นไป สูดอากาศยามเช้าซักหน่อย The Chronicles of Riddick (2004)
Come on now, honey. Some fresh airมาเร็วสิ ที่รัก / สูดอากาศบริสุทธิ์ The Notebook (2004)
Well, my fingers are available for your sniffing pleasure anytime you need them.อืม งั้นมือผมก็ว่าง ให้คุณสูดดมเสมอนะครับ ถ้าคุณต้องการ 50 First Dates (2004)
When you took your shoes off in class today, I had to run to the window for air,ก็วันนี้ตอนที่คุณถอดรองเท้า เดี๊ยนต้องวิ่งไปสูดอากาศที่หน้าต่างแน่ะย่ะ Shall We Dance (2004)
I need some air.ผมอยากสูดอากาศหน่อย Uno (2004)
Let's go get some fresh air.ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันหน่อยน่า Everybody Has a Little Secret (2004)
Inhale from your stomach, not your chestสูดลมหายใจไปที่ท้อง ไม่ใช่หน้าอก Swing Girls (2004)
You spotters back there, make sure their stomachs fill upจำไว้ให้ดี ให้แน่ใจว่าสูดลมจนเต็มช่องท้อง Swing Girls (2004)
Okay, the Monk needs a little fresh air.โอเค เดอะมังก์จะไปสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อย Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Like suddenly you're on a new planet, breathing a new atmosphere.เหมือนกับอยู่ในโลกใบใหม่ สูดหายใจบรรยากาศใหม่ๆ The Perfect Man (2005)
Come to the Peak District with us, Lizzie, and get some fresh air.ไปอำเภอพีค กับเราเถอะนะลิซซี่ จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler
สูดจมูกฟุดฟิด [v. exp.] (sūt jamuk futfit) EN: sniff   
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; flairer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin døkmāi) EN: sniff at a flower   FR: respirer le parfum d'une fleur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
aspiration[N] การสูดลมหายใจเข้า
blow[VT] สูดจมูก
blow the cobwebs away[IDM] สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
chloroform[N] คลอโรฟอร์ม, See also: ของเหลวไม่มีสีทำให้หมดสติเมื่อสูดดม
draw[VT] สูดลมเข้าปอด, See also: สูดควันเข้าปอด
fetch[VI] ถอนหายใจ, See also: สูดลมหายใจ
inbreathe[VT] หายใจเข้า, See also: สูดหายใจเข้า, Syn. inhale, Ant. exhale
inhalation[N] การหายใจเข้า, See also: การสูด, การดม, Syn. breathing, respiration, gasp
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
inhaler[N] ผู้สูด, See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่
inspiration[N] การสูดลมหายใจ, See also: การสูด
nuzzle up[PHRV] (ม้าหรือสุนัข) สูดดม (อย่างรักใคร่)
puff[N] การสูดหายใจ
pant for[PHRV] หายใจเร็วแรงเพื่อสูดอากาศหรือดื่มน้ำอย่างกระหืดกระหอบ, Syn. gasp for
chase the dragon[SL] สูดควันเฮโรอีนจากการเผา
powder your nose[SL] สูดโคเคน
silicosis[N] โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า (silica)
smoke[VI] สูบบุหรี่, See also: ดูดควัน, สูดควัน, Syn. inhale, puff, suck
sneesh[N] การป่นยาสูบเป็นผงแล้วสูด
sniff[VI] สูดจมูกฟุดฟิด, Syn. sniffle, snort
sniff[VT] สูดอากาศ, See also: สูดกลิ่น, Syn. inhale, breathe
sniff[N] เสียงสูดจมูก
sniff[N] การสูดกลิ่น, See also: การสูดอากาศ
sniffer[N] คนที่สูดจมูก, See also: คนสูดยาผ่านทางจมูก
sniffle[VI] สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[VI] ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด), See also: สะอึกสะอื้น
sniffle[N] เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[N] การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler[N] คนที่สูดจมูกบ่อยๆ, See also: คนสะอึกสะอื้น
sniffles[N] อากาศเย็นที่ทำให้ต้องสูดจมูก (คำไม่เป็นทางการ)
snuff[VI] สูดยานัตถุ์
snuff[VT] สูดกลิ่น, See also: ดมกลิ่น, Syn. smell, scent
snuffer[N] คนสูดยานัตถุ์, Syn. snuff taker
snuffle[VI] สูดจมูกเสียงดัง
snuffle[N] การสูดจมูก, See also: การหายใจแรง
sniff out[PHRV] ทำจมูกฟุดฟิดหา, See also: ดมหา, สูดกลิ่นหา, Syn. nose out, smell out
sniff up[PHRV] สูด, See also: ดม
suck in[PHRV] สูดอากาศ (ด้วยปาก), See also: ดูด
take in[PHRV] สูดอากาศ, See also: ได้รับ(น้ำ, อากาศ)เข้ามา
whiff[N] การสูดลมหายใจเข้า
whiff[VT] สูดดม, Syn. aspirate, inhale, smell, sniff
whiffer[N] คนสูดดม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale)
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
respire(รีสไพ'เออะ) vi.,vt. หายใจ,สูดอากาศ,มีชีวิตอีก
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale
snivel(สนิฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้น้ำมูกไหล,ร้องไห้สูดจมูก,น้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกเสียงดัง, See also: snivels อาการหวัดมีน้ำมูกไหล sniveler,sniveller n.
snuff(สนัฟ) vi.,vt.,n. (การ) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,สูดยานัตถุ์,ดูถูก,เหยียดหยาม,ตัดไส้เทียน,ดับ,กลิ่น,ยานัตถุ์,รสชาติ,ยาที่นัดด้วยจมูก,ไส้เทียนส่วนที่ไหม้ดำ
snuffle(สนัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) สูดจมูก,สูดเข้าจมูก,ดมกลิ่นเสียงดัง,ดมกลิ่นอย่างสุนัข,ออกเสียงทางจมูก,พูดเสียงออกทางจมูก,เสียงสูดจากจมูก, snuffles อาการหวัดที่มีน้ำมูกไหล., See also: snuffler n. snuffly adv., Syn. snuff,sn
whiff(วิฟ) n. vi. vt.,n. (การ,เสียง) พัด,กระพือ,พ่น,เป่า,สูดหายใจเข้าหรือออก, See also: whiffer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ
snook(vi) สูดดม
snuff(n) การสูดยานัตถุ์,ยานัตถุ์
snuff(vt) ดม,นัดยา,สูดยา,เป่ายานัตถุ์
snuffle(vi) ดมกลิ่น,สูดหายใจแรง,ออกเสียงทางจมูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
schnupfen(vi) |schnupfte, hat geschnupft| สูดจมูกฟุดฟิด, สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง, สูดดม,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top