ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สิทธิพิเศษ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สิทธิพิเศษ, -สิทธิพิเศษ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิพิเศษ(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, Example: ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของเราจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ, Thai Definition: อำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุริมสิทธิพิเศษน. บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้.
กฐิน, กฐิน-คำ <b><i>กฐิน </i></b> นี้ ใช้ประกอบกับคำอื่นอันเนื่องด้วยพิธีกฐิน ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ในพิธีนี้ เรียกว่า <b><i>ผ้ากฐิน </i></b> ในฤดูกาลเรียกว่า <b><i>กฐินกาล </i></b> [ กะถินนะกาน ] คือระยะเวลาตั้งแต่แรมคํ่าหนึ่ง เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ระยะเวลานี้เรียกเป็นสามัญว่า<b><i>เทศกาลกฐิน </i></b>[ เทดสะกานกะถิน ] <b><i>ฤดูกฐิน </i></b> หรือ <b><i>หน้ากฐิน </i></b> ก็มี ก่อนจะถึงกฐินกาลผู้ประสงค์จะถวายผ้ากฐินแก่ภิกษุสงฆ์วัดใดจะต้องไปแจ้งความจำนงว่าจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้นเป็นการล่วงหน้า การแสดงความจำนงล่วงหน้านี้ เรียกว่า <b><i>จองกฐิน </i></b> การทำพิธีถวายผ้ากฐิน เรียกว่า <b><i>ทอดกฐิน </i></b>พระภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐินจากสงฆ์โดยวิธีที่กำหนดไว้ในพระวินัย เรียกว่า <b><i>ผู้กรานกฐิน ผู้ครองกฐิน </i></b> หรือ <b><i>องค์ครองกฐิน </i></b>เฉพาะผ้ากฐิน บางทีก็เรียกว่า <b><i>องค์กฐิน </i></b>ถ้าพร้อมกับของอื่นอันเป็นบริวารสำหรับถวายภิกษุสงฆ์ เรียกว่า <b><i>เครื่องกฐิน </i></b>หรือ <b><i>บริวารกฐิน </i></b>[ บอริวานกะถิน ] เมื่อนำผ้ากฐินไปทอดโดยมีขบวนแห่ เรียกว่า <b><i>แห่กฐิน </i></b>ถ้ามีพิธีฉลอง เรียกว่า <b><i>ฉลองกฐิน </i></b> การที่ภิกษุสงฆ์ผู้ร่วมอยู่ในพิธีอนุโมทนาต่อองค์ครองกฐินตามพระวินัย หรือการที่บุคคลแสดงความยินดีในการที่เขาทอดกฐิน เรียกว่า <b><i>อนุโมทนากฐิน </i></b>[ อะนุโมทะนากะถิน ] ภิกษุสงฆ์ผู้ได้อนุโมทนากฐินแล้วนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็น <b><i>ผู้กรานกฐิน </i></b> ด้วย ผลของการทอดกฐิน เรียกว่า <b><i>อานิสงส์กฐิน </i></b>, ในทางวินัยสิทธิพิเศษ ๕ ประการซึ่งมีแก่ภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว ก็เรียกว่า <b><i>อานิสงส์กฐิน </i></b>เช่นกัน. <i> (ดู กรานกฐิน และ จุลกฐิน)</i>.
กำตากน. สิทธิพิเศษในค่าภาษีอากรขนอนตลาดที่พระเจ้าแผ่นดินยกให้แก่พระยาแรกนาขวัญในระหว่างพิธี ๓ วันในครั้งโบราณ.
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตน. สิทธิพิเศษที่จะใช้กฎหมายของประเทศหนึ่งบังคับแก่บุคคลที่เป็นพลเมืองของตนที่ไปอยู่ในดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง.
หุ้นบุริมสิทธิ(-บุริมมะสิด) น. หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ.
เอกสิทธิ์(เอกกะ-) น. สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ ดู suffrage ประกอบ ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchise๑. สิทธิพิเศษ (ก. แพ่ง)๒. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enfranchisementการให้สิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veteran's preferenceสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General system of preferenceระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ [เศรษฐศาสตร์]
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferenceสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferencesสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [TU Subject Heading]
Africa, Caribean and Pacific Countriesกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา หมู่เกาะในแคริบเบียน และแปซิฟิก ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป [การทูต]
ASEAN Industrial Cooperation Schemeโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบการผลิตในรูปสินค้าสำเร็จ รูป/กึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอาเซียน อันจะเป็นการสนับสนุนการแบ่งกันผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาค อุตสาหกรรมในอาเซียน โดยจะต้องเป็นความร่วมมือตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป และมีคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมีหุ้นส่วนอยู่ในแต่ละบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 30 สินค้าที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใน อัตราร้อยละ 0-5 ในทันที โดยไม่ต้องรอให้เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Generalized System of Preferencesระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป " มีที่มาจากการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาขององค์การ สหประชาชาติ (UNCTAD) เมื่อปี พ.ศ. 2510 ภายใต้ระบบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถส่ง สินค้าไปขายแข่งขันในประเทศพัฒนา โดยการยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษีขาเข้าให้แก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับ สิทธิพิเศษ โดยไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ " [การทูต]
Global System of Trade Preferences among Developing Countriesระบบสากลว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าในระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There'll be no more privileges.จะมีสิทธิพิเศษในการไม่มาก ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย How I Won the War (1967)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Doing so is an offense.สิทธิพิเศษ การทำเช่นนั้นเป็น ความผิด Mad Max (1979)
No. It's me who should thank you for that privilege, right?เลขที่มันเป็นผมที่ควรจะขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ใช่มั้ย? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น Goodfellas (1990)
I can't break privilege.ผมทำลายสิทธิพิเศษไม่ได้ Basic Instinct (1992)
You want me to break privilege?คุณอยากให้ผมทำลายสิทธิพิเศษหรอ? Basic Instinct (1992)
As you know, special detail carries with it special privileges.ที่คุณรู้ว่า รายละเอียดพิเศษก็จะมีสิทธิพิเศษ The Shawshank Redemption (1994)
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด Gattaca (1997)
- Believe me, I never have.อย่าคิดว่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเค้านะ เชื่อผมเถอะ ผมไม่เคยมีอยู่แล้ว Hothead (2001)
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ Latter Days (2003)
Remember, these visits to Hogsmeade village are a privilege.เอาล่ะ จำไว้ การมาฮอกมีทนี่เป็นสิทธิพิเศษ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Should your behavior reflect poorly on the school... ... thatprivilegeshallnot be extended again.ใช่พวกเขาแหกกฎ เพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้สิทธิพิเศษอีก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
People who use extra water have extra class.ผู้ที่ใช้น้ำมากเป็นพิเศษ มีสิทธิพิเศษ A Cinderella Story (2004)
And as winner, Jennie will enjoy another month of special privileges.และผู้ชนะ เจนนี่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในเดือนอื่นๆด้วย Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
With a cherry on top?ด้วยสิทธิพิเศษไหมล่ะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
With a cherry on top.ด้วยสิทธิพิเศษครับ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
You guys gained social status and political power from the nation that used your dream to spread alchemy.พวกแกยอมทำงานรับใช้อาณาจักรเพื่อเงินทุนและสิทธิพิเศษมากมาย ฝันที่จะให้ประเทศนี้ตกอยู่ในอำนาจของวิชาเล่นแร่แปรธาตุล่ะซิ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
If you give Scofield preferential treatment, it'll undermine your credibility.ถ้าท่านให้สิทธิพิเศษสกอฟิลด์มากไป มันจะทำลายเครดิตท่านเองนะครับ Cute Poison (2005)
This is a policewoman that was taken in specially.ตำรวจหญิงคนนั้นได้รับสิทธิพิเศษ Sweet Spy (2005)
How was scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you, and bind you to your chair- the warden of the penitentiary?ทำไมสกอฟิลด์ถึงมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงคุณ เล่นงานคุณ แล้วจับคุณมัดไว้กับเก้าอี้ - ท่านพัศดี? Otis (2006)
He's my attorney. That's privileged.เขาเป็นทนายความของผม มันเป็นสิทธิพิเศษ Otis (2006)
You need to get your priorities straight and let go of the-- let go--let go of the dress so we can treat you.คุณต้องเข้าใจถึงสิทธิพิเศษ และไป... ไปเลย... ไปถอดชุดนั่นออก เราจะได้รักษาคุณ Kung Fu Fighting (2007)
Wearing that robe is a privilege and you, pal, have just lost it!นายกำลังสวมเสื้ิอคลุมที่เป็นสิทธิพิเศษ และคุณ เพื่อน คุณเสียแค่มัน American Duos (2007)
am I not allowed to grow up And change my priorities?และผมจะไม่ยอมให้มันเติบโต และเปลี่ยนสิทธิพิเศษของผม 97 Seconds (2007)
You've been fired, So you no longer have Lab privileges.คุณถูกไล่ออกแล้ว ดังนั้น สิทธิพิเศษของคุณก็หมดด้วย 97 Seconds (2007)
But there are three privileged kids who we call the Blue Troikaแต่ก็มี 3 คนที่มีสิทธิพิเศษ คนที่พวกเราเรียกว่า Blue Troika Attack on the Pin-Up Boys (2007)
If for no other reason than you having the profound privilege of being Grayer's parents.ถ้าไม่มีเหตุผลอื่นมากกว่าที่คุณมี สิทธิพิเศษอย่างลึกซึ้ง ของการเป็นพ่อแม่เกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
Of all my privileges, Grayer is my greatest.สิทธิพิเศษทั้งหมดที่ดีที่สุดคือเกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
All we're asking for is the same privilege.เราแค่ขอสิทธิพิเศษ เหมือนกับคุณเท่านั้นน่ะ The Mist (2007)
They... people who refused to bend to the will of God, and claim it privilege.พวกเขา ปฏิเสธที่จะโอนอ่อน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และยังเรียกมันว่าสิทธิพิเศษ The Mist (2007)
Privileged!สิทธิพิเศษเหรอ The Mist (2007)
Well, I guess giving her special treatment isn't gonna solve anything.ฉันรู้แล้วว่า ให้สิทธิพิเศษเธอ ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Why do i get the privilege of your cooperation? Because i know i can trust you.ทำไมฉันได้รับสิทธิพิเศษจากการร่วมทำงานกับคุณ? The Dreamscape (2008)
Preference?สิทธิพิเศษไหม AK-51 (2008)
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน The Serena Also Rises (2008)
These gifts, this favor will go as swiftly as it came.ของขวัญเหล่านี้ สิทธิพิเศษนี้ ได้มาเร็วก็จะหายไปเร็วเช่นกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Education is a rare privilege.การศึกษาเป็นสิทธิพิเศษที่หาได้ยาก Home (2009)
This is an a1 priority.นี่คือ a1 สิทธิพิเศษ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Got the tie-bash disbandment, no more security clearance, no retirement, no nothing.ล่องจุ๊นหมดไม่เหลือ ไม่มีเหลือสิทธิพิเศษ ไม่เหลือสวัสดิการ. ไม่เหลือซักอย่าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Inside, padlocked, plus gate privileges.ข้างใน ใส่แม่กุญแจใหญ่ บอกสิทธิพิเศษประตูใหญ่ Breakage (2009)
- Gate, in and out, privileges.- ประตูใหญ่ ทางเข้าออก สิทธิพิเศษ Breakage (2009)
He has immunity?เขามีสิทธิพิเศษ? Demonology (2009)
Which brought him here with immunity.ซึ่งพาเขามาที่นี่พร้อมกับสิทธิพิเศษ Demonology (2009)
Apologizing for the privilege and the wealthเสียใจกับสิทธิพิเศษและความร่ำรวย The Grandfather (2009)
Think of us as bosses with privileges.คิดว่าเราเป็นเจ้านายที่ได้รับสิทธิพิเศษ Chuck Versus the Beefcake (2009)
There is only so far a special privilege can go, Shinhwa Group confess!มีสิทธิพิเศษเท่านั้นที่จะไปได้ ชินฮวากรุ๊ปสารภาพ Episode #1.1 (2009)
Your life, certainly the lives of everyone aboard, is the first priority, but you have to understand, there's a lot at stake here.ชีวิตคุณ ทุกคนที่อาศัยบนยาน อย่างแน่นอน เป็นสิทธิพิเศษอย่างแรกสุด Earth (2009)
You'll be right on the subwoofer.คุณจะได้รับสิทธิพิเศษกับ ซับวูฟเฟอร์ของผม Blinded by the Light (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสิทธิพิเศษ[bat sitthi phisēt] (n, exp) FR: carte de priorité [ f ]
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit particulier [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n, vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elitism(n) ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
favored(adj) ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, Syn. beloved, honorary
franchise(n) การได้รับสิทธิพิเศษ
freeman(n) บุคคลที่ได้รับสิทธิพิเศษ
make free of(idm) ให้สิทธิพิเศษใน (บางสิ่ง), Syn. make of
meritocracy(n) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น, Syn. squirearchy, aristocrcy
preference(n) ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite
preferential(adj) ที่ให้สิทธิพิเศษ, Syn. advantageous, favored, special
prerogative(n) สิทธิพิเศษ, See also: อภิสิทธิ์, Syn. privilege, advantage
priority(n) สิทธิพิเศษ
privilege(n) ข้อได้เปรียบ, See also: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์, Syn. due, perquisite, right
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ, See also: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee, recipient
charter(ชาร์'เทอะ) { chartered, chartering, charters } n. ตราตั้ง, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่าเรือ, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง, ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา, เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered กริยาช
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ, ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน, ให้สัมปทาน, ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว, ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
franchise(แฟรน'ไชซ) n., vt. (ให้) สัมปทาน, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
lapse(แลพซฺ) { lapsed, lapsing, lapses } n. การพลาดพลั้ง, การละเลย, การผิดพลาด, การตกลงมา, การลดลงมา, ระยะเวลาที่ผ่านไป, การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) , การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
meritocracy(เมอริทอค'ระซี) n. ประเภทของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยความสามารถของตัวเอง (ไม่ใช้ด้วยสิทธิพิเศษของชนชั้น)
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม, เงินรางวัล, เงินกำไรที่เป็นเศษเลย, สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า, สิ่งที่ชอบมากกว่า, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ, การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality, choice
preferential(เพรฟฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการชอบมากกว่า, เกี่ยวกับบุริมสิทธิหรือสิทธิพิเศษ, ได้รับสิทธิพิเศษ., See also: preferentiaism n. preferentiaalist n., Syn. favoured
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่, ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิพิเศษ, ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ
enfranchise(vt) ให้อิสระ, ให้สิทธิ์ออกเสียง, ให้สิทธิพิเศษ, ให้สัมปทาน
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง, สัมปทาน, สิทธิพิเศษ
freedom(n) เสรีภาพ, อิสรภาพ, ความเป็นไทย, สิทธิพิเศษ
freeman(n) คนอิสระ, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
preference(n) การชอบมากกว่า, ความสมัครใจ, การเลื่อนตำแหน่ง, บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ
prerogative(n) สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, บุริมสิทธิ์
priority(n) บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิ์ก่อน
privilege(n) อภิสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, เอกสิทธิ์, ข้อได้เปรียบ
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ, ให้เอกสิทธิ์แก่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
preferential arrangement(n) การดำเนินการตามสิทธิพิเศษ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top