ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สาธารณชน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สาธารณชน, -สาธารณชน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณชน(n) public, Syn. มวลชน, หมู่ชน, มหาชน
สาธารณชน(n) public, See also: community, people in general, masses of the people, Example: ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แสดงอาการแตกหักออกมาให้สาธารณชนทราบ, Thai Definition: ประชาชนทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธารณชนน. ประชาชนทั่วไป.
โฆษณา(โคดสะนา) ก. เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน
ละเมิดลิขสิทธิ์ก. กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่องานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ ทำซํ้าหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์.
เสนอหน้าก. แสดงตัวให้ผู้มีอำนาจเหนือเห็นอยู่เสมอทั้ง ๆ ที่ตนเองมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์ตอบแทน, พยายามแสดงตัวให้ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่เสมอ เช่น เวลาเขาถ่ายรูปกันจะต้องเสนอหน้าเข้าไปร่วมถ่ายรูปด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public offenceความรับผิดต่อสาธารณชน, ความผิดอาญาแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public choiceทางเลือกของสาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in publicในที่สาธารณะ, ต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
ASEAN Environment Yearปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน กำหนดให้มีขึ้นทุก 3 ปี เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ ประชาชนทุกระดับในสังคม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แก่สาธารณชนในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [การทูต]
MFA's Press Releaseข่าวสารนิเทศ " ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของกระทรวงการ ต่างประเทศที่สื่อมวลชนควรรับทราบและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน " [การทูต]
Public Diplomacyการทูตสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเป้า หมายและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศใคประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น และประสบผลสำเร็จอน่างแนบเนียน โดยจะมี ความแตกต่างจากการดำเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ(Government to Government)แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ ประชาชน( Government to People) ภาคเอกชน ประชาสังคม หรือสื่อมวลชนในต่างประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนนั้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตสู่สาธารณชนนี้ [การทูต]
Critical infrastructureโครงพื้นฐานสำคัญของโครงพื้นฐานสำคัญของประเทศ หมายถึง บรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั่น มีผลเกี่ยวเนื่องสำคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรีบร้อยของประเทศหรือต่อสาธารณชนประเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm responsible for public safety here.ผมต้องดูเเลความปลอดภัยของสาธารณชน Jaws (1975)
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน Jaws (1975)
It's never been made public, of course.มันไม่เคยมีการเปิดเผยต่อ สาธารณชนของหลักสูตร Contact (1997)
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน Hope Springs (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Then the patent office appealed.และสิ่งที่สาธารณชนควรรับรู้ก็คือ The Corporation (2003)
They had to get reporters into the foldต้องดึงนักข่าวเข้ามา ต้องดึงสาธารณชนเข้ามา The Corporation (2003)
But what the public doesn't know is now there's this great race by genomic companies and biotech companies and life science companies to find the treasure in the map.แต่สิ่งที่สาธารณชนไม่รู้ก็คือ มีการแข่งขันกันอย่างหนักในหมู่บริษัทรหัสพันธุกรรม บริษัทไบโอเทคและบริษัทวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต The Corporation (2003)
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน The Corporation (2003)
We deeded them over to the municipality in 1972.เรายกโฉนดให้กับ ทางเขตเทศบาลในปี 1972 เพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ต่อสาธารณชน I Heart Huckabees (2004)
Then, how are you gonna explain kissing her in the public like that?งั้นเธอจะอธิบายเรื่องที่จูบกันต่อหน้าสาธารณชนยังไง 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Yeah, the, uh, public relations thought that it would probably be good P.R.- ใช่ ใช่ เอ่อคือ การประชาสัมพันธ์ คิดว่าอาจจะเป็นการนำเสนอที่ดีต่อสาธารณชน Mr. Monk Gets Fired (2004)
I heard Sutler's going to make a public statement tonight.ฉันได้ยินว่า ซุทส์เล่อร์ จะแถลงต่อสาธารณชนคืนนี้. V for Vendetta (2005)
It was my dream to see you dance at Eitoku in front of the public!มันเป็นความฝันของแม่ที่จะเห็นลูกเต้นรำ ที่อิโทคุต่อหน้าสาธารณชน! Boys Over Flowers (2005)
All the public's eyes are now focusing on the palace.ดวงตาของเหล่าสาธารณชนกำลังจับจ้องไปยังพระราชวัง Episode #1.3 (2006)
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้ The Astronaut Farmer (2006)
Is it true you distributed footage of yourself for publicity?เป็นเรื่องจริงใช่ใหมครับที่ คุณจะนำเธอออกมาสู่สาธารณชนในเร็ววันนี้ Dasepo Naughty Girls (2006)
If I die, the tapes will automatically go public.ถ้าชั้นตายมันจะถูกแพร่ไปยังสาธารณชนโดยอัตโนมัติ Death Note: The Last Name (2006)
the two case files are available to the public... how could she?แฟ้มคดีทั้งสอง จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน... เธอทำได้ไง? Out of the Past (2007)
Ηe just demanded information be made public.เขาแค่เรียกร้องความจริงแก่สาธารณชน Resident Evil: Degeneration (2008)
Mr.Petrelli was in the middle of a public statement.คุณเพทเทรลลี่อยู่ในระหว่าง การแถลงต่อสาธารณชน Chapter One 'The Second Coming' (2008)
yet you propose giving him access to information that, if made public, would cause mass panic.ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังเสนอชื่อ ให้เขา ได้รับสิทธิ์ข้อมูลนี้ ถ้าสาธารณชน, จะได้รับการความหวาดกลัว The Same Old Story (2008)
The public was told that it was a gas main explosion, which, technically, is the truth.สาธารณชนได้รับการบอกว่าเป็นการระเบิดจากท่าส่งแก๊ส ซึ่งเป็นความจริง ตามหลักเทคนิค The Arrival (2008)
Open to the publicเปิด... สู่สาธารณชน Art Imitates Life (2008)
You'd want this to become public knowledge.ว่าคุณอยากให้เรื่องแบบนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนจริง ๆ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
If this is made public, the government will be in chaos.ถ้ามันได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ราชสำนักจะต้องวุ่นวายเป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Authorities believe that he is a significant threat to the public and are asking for any information that could lead to his capture.ทางการเชื่อว่าเขาเป็นภับต่อสาธารณชน และขอให้ประชาชน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ The Day the Earth Stood Still (2008)
Mr. Vice President, I believe Juma came here to humiliate the president and stage a public execution.ท่านรองฯ ครับ ผมเชื่อว่าที่จูม่า มาที่นี่ เพราะว่าต้องการทำลาย ปธน. และตั้งใจจะประหารชีวิตท่านต่อหน้าสาธารณชน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Of your personal life made public.ของชีวิตส่วนตัวถ่ายทอดให้สาธารณชนรับรู้ Gone with the Will (2009)
Today "prime focus" takes a look at the question that's on everyone's minds.สาธารณชนควรจะได้ยินทั้งสองฝ่าย V (2009)
If...anomalies have appeared in the past, and they have, is Pristichampsus was sunning itself by the Nile 3, 000 years ago, that's the stuff of legend.ถ้า... ประตูมิติเปิดออกต่อถ้าสาธารณชนหละ ในอดีต และมีพวกเรา Episode #3.1 (2009)
We'll make our public debut.เราจะไปโชว์ตัวต่อสาธารณชนกัน The Lost Boy (2009)
I can't control what our government does, but I can and do influence public opinion, and in the end, that's what'll make the difference.ผมไม่อาจควบคุมในสิ่ง ที่รัฐบาลตัดสินใจทำ แต่ผมสามารถมี อิทธิพลเหนือความคิดเห็น ของสาธารณชนได้ และในท้ายที่สุด มันจะมีผลที่แตกต่างกัน There Is No Normal Anymore (2009)
I can and do influence public opinion dale is a traitor.ผมสามารถมีอิทธิพลเหนือ ความคิดเห็นของสาธารณชน เดลเป็นคนทรยศ A Bright New Day (2009)
We must not underestimate the importance of popular opinionแต่เราจะต้องไม่ประเมิน ต่ำเกินไปถึงความสำคัญ ในความคิดเห็นสาธารณชน A Bright New Day (2009)
- Left them in her room. I thought that better than a public display. You sure she got them?นำมันไปไว้ในห้องนาง ข้าคิดว่านี้ดีกว่าการประกาศต่อสาธารณชน เจ้าแน่ใจนะว่านางจะได้รับ? Sweet Dreams (2009)
Today the chancellor presented the latest advancement... of technological wizardry to the public.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอ ความคืบหน้าล่าสุด ของเทคโนโลยีการเล่นกลต่อ สาธารณชน 9 (2009)
Shortly afterward, that document was sent to the office of the Swiss Guard along with the threat the Cardinals will be publicly executed one per hour begining at 8 pm tonight in Rome.ในไม่ช้าหลังจากนั้นเอกสารนี้ ถูกส่งไปยังสวิส Guard สำนักงาน กับการคุกคามที่สี่ จะสาธารณชนรันหนึ่งที่เวลา เริ่มต้นที่ 20, คืนนี้ในกรุงโรม. Angels & Demons (2009)
- You're certain about the Pantheon? - We have four minutes.กับการคุกคามที่สี่ จะสาธารณชนรันหนึ่งที่เวลา Angels & Demons (2009)
The truth isที่เคยก่อต่อหน้าสาธารณชน Iron Man 2 (2010)
We could go public.เราไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนดีไหม RED (2010)
It was, you'll recall, our agreement that I would have a public face on this historic day.ถ้าท่านยังจำข้อตกลงของเราได้ ที่ผมจะได้ออกสู่หน้าสาธารณชน ในวันประวัติศาสตร์นี้ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
No, sir. No, sir, it doesn't. Well, I'll tell you what it means.มันหมายถึงว่า การโกหกต่อหน้าสาธารณชน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Using the new invention of radio, the opening ceremony was the first time His Majesty the King addressed his subjects on the wireless.ผ่านทางสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกว่า วิทยุ พิธิเปิดงานครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ ทรงตรัสต่อสาธารณชนผ่านทางสัญญาณวิทยุ และในพิธีปิดครั้งแรก The King's Speech (2010)
The highest form of patriotism Is to be skeptical of the official truth.นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมการประกาศในครั้งแรก ต่อสาธารณชน ต้องประกาศในสภา The Proof in the Pudding (2010)
Who choose to vandalize publicมาคอยก่อกวนสาธารณชน The Mandalore Plot (2010)
I want to say publicly, while I'm still able, that I had nothing to do with this crime, nor the crime, nor the crime against poor Grace Allen.ผมต้องการแจ้งให้สาธารณชนทราบ ในขณะที่ผมยังทำได้ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับอาชญากรรมนี้อะไรทั้งนั้น หรืออาชญากรรม หรืออาชญากรรมใดๆทั้งสิ้น Episode #1.3 (2010)
YOU PUBLICLY ASSAULT ME!คุณทำร้ายร่างกายผมต่อหน้าสาธารณชน Episode #1.3 (2010)
That the president was about to announce to the publicท่านปธน. จะประกาศต่อสาธารณชน Protect Them from the Truth (2010)
Our responsibility is to protect the american publicความรับผิดชอบของเราคือ การปกป้องสาธารณชนอเมริกัน Protect Them from the Truth (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มติสาธารณชน[mati sāthāranachon] (n, exp) EN: public opinion
สาธารณชน[sāthāranachon] (n) EN: public ; general public  FR: public [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in the open(idm) เป็นที่รู้กันทั่ว, See also: เปิดเผยต่อสาธารณชน
blow up(phrv) แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน), See also: ล้มเหลว
bring something into the open(idm) ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน, Syn. be in, come into
declaim against(phrv) ประกาศโจมตีต่อสาธารณชน, Syn. declare for
declare for(phrv) ประกาศโจมตีต่อสาธารณชน, Syn. declaim against
expose to(phrv) เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)
hoot down(phrv) ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down
hoot off(phrv) ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down
nail up(phrv) ยึดหรือตอกไว้ในที่สูง (เพื่อสาธารณชน)
opening night(n) คืนแรกของการเปิดฉายต่อสาธารณชน (เช่น ภาพยนตร์), See also: รอบปฐมทัศน์, Syn. premiere
public(n) มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน
public affairs(n) เรื่องราวหรือปัญหาของสาธารณชน
roll-out(n) การเปิดตัวของสินค้าใหม่ต่อสาธารณชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป, โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป, นายพล, สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal, common, Ant. local, exact
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน, สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน, โดยส่วนรวม, มีชื่อเสียง, เลื่องลือ, ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย, ไม่ใช่ส่วนตัว, ในที่สาธารณะ)
public opinionn. มติมหาชน, ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ, โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป, ในนามของชุมชน, ต่อธารกำนัล, ต่อสาธารณชน, โดยรัฐบาล, โดยกลุ่มชน, Syn. generally, popularly
spectacle(สเพค'ทะเคิล) n. ภาพ, สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, ปรากฎการณ์, ภาพที่น่าตื่นเต้น, การแสดงต่อหน้าสาธารณชน, การแสดง, spectacles แว่นตาสิ่งที่คล้ายแว่นตา, Syn. display, event, scene
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก, เขตโลก, พิภพ, มนุษย์โลก, สากล, โลกมนุษย์, มวลมนุษย์, มนุษยชาติ, สาธารณชน, ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์, วงการ, อาณาจักร, วงสังคม, จุกรวาล, ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่, สรรพสิ่ง, จำนวนมหาศาล, ชีวิตโลก, ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)

English-Thai: Nontri Dictionary
general(n) พลเอก, แม่ทัพ, นายพล, สาธารณชน
public(n) ที่สาธารณะ, สาธารณชน, ประชาชน, ชุมชน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
公表[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
公開[こうかい, koukai] TH: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top