ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วินัย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วินัย, -วินัย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
สุวินัย(adj) teachable, See also: obedient, trainable, Thai Definition: ที่ว่านอนสอนง่ายหรือดัดนิสัยได้ง่าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผิดวินัย(v) break discipline, See also: break a regimen, break a regulation, Example: เขาต้องออกจากราชการ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยร้ายแรง, Thai Definition: กระทำผิดกฎข้อบังคับ หรือระเบียบข้อบังคับ
ธรรมวินัย(n) discipline, See also: orderliness, order, control, restraint, Syn. พระธรรมวินัย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: พระธรรมและพระวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
วินัยสงฆ์(n) code of monastic disciplines, See also: rule of discipline of the, Thai Definition: ข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์
กฎยุทธวินัย(n) code of military ethics, See also: military regulations, Example: กฎยุทธวินัยของทหารมีความเข้มงวดมาก, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ชื่อย่อของกฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย
ระเบียบวินัย(n) discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
ความมีระเบียบวินัย(n) discipline, See also: orderliness, Syn. ความมีวินัย, Example: พ่อแม่ควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้เด็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โทษทางวินัยน. โทษที่ลงแก่บุคลากรขององค์กรซึ่งปฏิบัติฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางวินัยขององค์กรที่กำหนดไว้ เช่น โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดไว้ ๕ สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก.
ยุทธวินัยน. กฎของการรบ.
วินย-, วินัย(วินะยะ-) น. ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ, เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัย
วินย-, วินัยสิกขาบทของพระสงฆ์.
วินัยธร(วิไนทอน) น. ภิกษุผู้ชำนาญวินัย.
วินัยปิฎก(วิไนยะปิดก, วิไนปิดก) น. ชื่อปิฎก ๑ ในพระไตรปิฎก.
สติวินัยน. วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์ของสงฆ์โดยไม่ต้องพิจารณา เพียงแต่สวดกรรมวาจาประกาศความไม่มีโทษของจำเลยไว้ซึ่งเรียกว่า ให้สติวินัย แล้วยกฟ้องของโจทก์เสีย.
สุวินัยว. สอนง่าย, ว่าง่าย, ดัดง่าย.
กฐิน, กฐิน-คำ <b><i>กฐิน </i></b> นี้ ใช้ประกอบกับคำอื่นอันเนื่องด้วยพิธีกฐิน ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ในพิธีนี้ เรียกว่า <b><i>ผ้ากฐิน </i></b> ในฤดูกาลเรียกว่า <b><i>กฐินกาล </i></b> [ กะถินนะกาน ] คือระยะเวลาตั้งแต่แรมคํ่าหนึ่ง เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ระยะเวลานี้เรียกเป็นสามัญว่า<b><i>เทศกาลกฐิน </i></b>[ เทดสะกานกะถิน ] <b><i>ฤดูกฐิน </i></b> หรือ <b><i>หน้ากฐิน </i></b> ก็มี ก่อนจะถึงกฐินกาลผู้ประสงค์จะถวายผ้ากฐินแก่ภิกษุสงฆ์วัดใดจะต้องไปแจ้งความจำนงว่าจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้นเป็นการล่วงหน้า การแสดงความจำนงล่วงหน้านี้ เรียกว่า <b><i>จองกฐิน </i></b> การทำพิธีถวายผ้ากฐิน เรียกว่า <b><i>ทอดกฐิน </i></b>พระภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐินจากสงฆ์โดยวิธีที่กำหนดไว้ในพระวินัย เรียกว่า <b><i>ผู้กรานกฐิน ผู้ครองกฐิน </i></b> หรือ <b><i>องค์ครองกฐิน </i></b>เฉพาะผ้ากฐิน บางทีก็เรียกว่า <b><i>องค์กฐิน </i></b>ถ้าพร้อมกับของอื่นอันเป็นบริวารสำหรับถวายภิกษุสงฆ์ เรียกว่า <b><i>เครื่องกฐิน </i></b>หรือ <b><i>บริวารกฐิน </i></b>[ บอริวานกะถิน ] เมื่อนำผ้ากฐินไปทอดโดยมีขบวนแห่ เรียกว่า <b><i>แห่กฐิน </i></b>ถ้ามีพิธีฉลอง เรียกว่า <b><i>ฉลองกฐิน </i></b> การที่ภิกษุสงฆ์ผู้ร่วมอยู่ในพิธีอนุโมทนาต่อองค์ครองกฐินตามพระวินัย หรือการที่บุคคลแสดงความยินดีในการที่เขาทอดกฐิน เรียกว่า <b><i>อนุโมทนากฐิน </i></b>[ อะนุโมทะนากะถิน ] ภิกษุสงฆ์ผู้ได้อนุโมทนากฐินแล้วนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็น <b><i>ผู้กรานกฐิน </i></b> ด้วย ผลของการทอดกฐิน เรียกว่า <b><i>อานิสงส์กฐิน </i></b>, ในทางวินัยสิทธิพิเศษ ๕ ประการซึ่งมีแก่ภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว ก็เรียกว่า <b><i>อานิสงส์กฐิน </i></b>เช่นกัน. <i> (ดู กรานกฐิน และ จุลกฐิน)</i>.
กุลทูสก(กุละทูสก) น. ผู้ประทุษร้ายต่อตระกูล หมายถึงภิกษุที่ประจบตระกูลต่าง ๆ ด้วยอาการที่ผิดวินัย.
ค่ายเยาวชนน. สถานที่ซึ่งจัดขึ้นหรือใช้ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการดำรงชีวิตเป็นหมู่คณะ โดยให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้รู้จักช่วยตัวเอง ช่วยหมู่คณะ รู้จักระเบียบวินัย.
เคร่ง(เคฺร่ง) ก. ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เช่น พระเคร่งวินัย.
เคร่งครัด(-คฺรัด) ว. เข้มงวด, กวดขัน, เช่น รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
โคตรภู(โคดตฺระพู) น. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในญาณซึ่งเป็นลำดับอริยมรรค, พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดในศาสนา มีขนบธรรมเนียมห่างจากธรรมวินัย แต่ยังถือตนว่าเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ เรียกว่า โคตรภูสงฆ์.
จงเป็นคำช่วยกริยา บอกความบังคับ เช่น จงปฏิบัติตามระเบียบวินัย, หรือบอกความหวัง เช่น จงมีความสุขความเจริญ.
จุลวรรคน. ชื่อคัมภีร์ที่ ๔ ในพระวินัยปิฎก
ตรีปิฎกน. ไตรปิฎก, พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี ๓ ปิฎก คือ พระวินัย เรียก วินัยปิฎก พระสูตร เรียก สุตตันตปิฎก พระอภิธรรม เรียก อภิธรรมปิฎก.
แตกแถวไม่อยู่ในระเบียบวินัย.
ไตรปิฎก(-ปิดก) น. พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มี ๓ ปิฎก คือ พระวินัย เรียก วินัยปิฎก พระสูตร เรียก สุตตันตปิฎก พระอภิธรรม เรียก อภิธรรมปิฎก, ใช้ว่า ตรีปิฎก ก็ได้.
เถร, เถร-, เถระ(เถน, เถระ-) น. พระผู้ใหญ่ ตามพระวินัยกำหนดว่า พระมีพรรษาตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป เรียกว่า พระเถระ.
ทัณฑ-, ทัณฑ์โทษทางวินัยที่ใช้แก่ทหารที่กระทำความผิดมี ๕ สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก ขัง และจำขัง.
ทัณฑกรรมโทษทางวินัยสถานหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารและกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ คือ ให้ทำงานโยธา งานสุขา งานสาธารณประโยชน์ หรือให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว.
ทุศีลว. ล่วงละเมิดศีลหรือวินัย (มักใช้แก่นักบวชนักพรต).
ธรผู้รักษาไว้, ผู้ทรงไว้, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น วิชาธร วินัยธร.
ธรรมสังคีติน. การสังคายพระธรรมวินัย.
ธรรมันเตวาสิก(ทำมัน-) น. อันเตวาสิก (ศิษย์) ผู้เรียนธรรมวินัย.
นีติธรรมน. วินัยบัญญัติ, หลักกฎหมาย, นิติธรรม.
ปรับอาบัติก. เอาโทษเป็นผิดตามพระวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ).
ปลงอาบัติก. แสดงความผิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ).
ปลดออกน. โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมีผลให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ แต่ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก.
ปัจจันตประเทศน. ประเทศปลายเขตแดน, ในวินัยหมายถึงที่อยู่นอกออกไปจากมัชฌิมประเทศ.
ปัจจุทธรณ์(ปัดจุดทอน) ก. ถอนคืน (ในวินัยใช้คู่กับ อธิษฐาน ซึ่งแปลว่า ตั้งใจ เช่น อธิษฐานสบง คือตั้งใจให้เป็นสบงครอง ภายหลังไม่อยากให้เป็นสบงครองก็ถอนคืนสบงนั้น เรียกว่า ปัจจุทธรณ์สบง).
ปาติโมกข์น. คัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ, ชื่อบาลีที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา ได้แก่ อาทิพรหมจริยกาสิกขา มีพระพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถ.
ปาราชิกน. ชื่ออาบัติหนักที่สุดในพระวินัย เมื่อภิกษุล่วงละเมิดแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันที บวชเป็นภิกษุอีกไม่ได้ มี ๔ ข้อ คือ ๑. เสพเมถุน ๒. ลักทรัพย์ ๓. ฆ่ามนุษย์ ๔. อวดอุตริมนุสธรรม.
ผาติกรรมน. การทำให้เจริญ, ใช้ในวินัยว่า การจำหน่ายครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์สงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเอาของเลวแลกเปลี่ยนเอาของดีกว่าให้แก่สงฆ์ หรือเอาของของตนถวายสงฆ์เป็นการทดแทนที่ตนทำของสงฆ์ชำรุดไปบ้าง, รื้อของที่ไม่ดีออกเสียทำให้ใหม่ดีกว่าของเก่า เช่นเอาที่วัดไปทำอย่างอื่นแล้วสร้างวัดถวายใหม่เป็นการชดใช้.
ผู้ถูกกล่าวหาน. บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา ทางวินัยหรือจรรยาบรรณ หรือกระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมายอื่น.
พรตข้อกำหนดการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มกายใจ มีศีลวินัยเป็นต้น เช่น บำเพ็ญพรต ทรงพรต ถือพรต, เรียกผู้บำเพ็ญพรต ว่า นักพรต.
พัดหน้านางน. พัดยศเปรียญหรือพระครูฐานานุกรมบางชั้นที่ต่ำกว่าพระครูวินัยธรและพระครูธรรมธร มีลักษณะกลมอย่างหน้านาง ด้านบนกลมมนโตกว่าด้านล่าง พื้นทำด้วยสักหลาด กำมะหยี่ อัตลัดสีต่าง ๆ ปักลวดลายต่างกันตามชั้นแห่งสมณศักดิ์, ถ้าเป็นพัดเปรียญ ๙ ประโยค พื้นทำด้วยตาดทอง.
พินทุกัป, พินทุกัปปะน. การทำพินทุ คือ เขียนรูปวงที่มุมจีวรตามวินัยบัญญัติ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ.
มหาขันธกะ(มะหาขันทะกะ) น. ชื่อคัมภีร์พระวินัยหมวดหนึ่ง.
มหาวรรคน. ชื่อคัมภีร์พระวินัยปิฎกคัมภีร์หนึ่ง
มานัตน. วินัยกรรมที่สงฆ์ทำแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสให้เป็นภิกษุที่นับเข้าในหมู่สงฆ์ได้ เช่น สวดมานัต.
ย่อหย่อนว. ไม่เคร่งครัด เช่น ระเบียบวินัยย่อหย่อน, ลดน้อยถอยลง เช่น กำลังย่อหย่อน.
ยาวชีวิก(ยาวะ-) น. ของที่พระสงฆ์เก็บไว้ฉันได้เสมอไป ไม่มีจำกัดกาล, ตามวินัยบัญญัติได้แก่ของที่ใช้ประกอบเป็นยาสงเคราะห์เข้าในคิลานปัจจัย.
ร้อยกรองตรวจชำระให้ถูกต้อง, สังคายนา, ในคำว่า ร้อยกรองพระธรรมวินัย
ระเบียบน. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ.
ร้ายแรงว. รุนแรง เช่น น้ำท่วมทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง, ร้ายมาก เช่น ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง.
ฤต(รึด) น. กฎ, วินัย, (เช่นในพระศาสนา)
ฤๅษีเลี้ยงลิงน. ผู้เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมู่มากที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยย่อมเดือดร้อนรำคาญ.
ลงทัณฑ์ก. ลงโทษผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารหรือตำรวจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisp setเซตทวินัย [ มีความหมายเหมือนกับ classical set ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naval lawกฎหมายวินัยทหารเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war, articles ofบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
College disciplineวินัยในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Disciplinary powerอำนาจทางวินัย [TU Subject Heading]
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Discipline of childrenวินัยของเด็ก [TU Subject Heading]
Military disciplineวินัยทหาร [TU Subject Heading]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
Prison disciplineวินัยในเรือนจำ [TU Subject Heading]
School disciplineวินัยในโรงเรียน [TU Subject Heading]
Tripitaka. Vinayapitakaพระวินัย [TU Subject Heading]
Classroom Disciplinesวินัยในชั้นเรียน [การแพทย์]
Disciplineระเบียบวินัย, วินัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he's facing disciplinary court.แต่เขาถูกสอบสวนวินัยแล้ว Gandhi (1982)
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้ Gandhi (1982)
You discipline them.คุณวินัยพวกเขา Idemo dalje (1982)
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
Discipline!วินัย! Akira (1988)
- Discipline!วินัย! Akira (1988)
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He kicked some money upstairs to Paulie, but that was it.เขาแบ่งบางส่วนไปให้พอลลี่ ก็แค่ระเบียบวินัย Goodfellas (1990)
It's an act of discipline, but it can be done.ขึ้นอยู่กับวินัย ถ้ามีก็ทำไต้ The Bodyguard (1992)
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you?คุณถึงอยู่กับใครก์ไม่ทน เพราะพวกเขาไม่มีวินัยงั้นรึ? The Bodyguard (1992)
It's a matter of conditioning and discipline.มันเป์นเรื่องของวินัย The Bodyguard (1992)
I don't trust discipline.ฉันไม่ไว้ใจวินัย The Bodyguard (1992)
Discipline and the Bible.ระเบียบวินัยและพระคัมภีร์ The Shawshank Redemption (1994)
That's the discipline.นั่นคือวินัย Heat (1995)
And Miki Katsuragi will be disciplined tooและมิกิ คัตซึรากิ ก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วย GTO (1999)
Better discipline next class, Miss Watson.สอนครั้งหน้าต้องมีวินัยมากขึ้นนะ Mona Lisa Smile (2003)
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ Crazy First Love (2003)
I can see that being a good logo for the principled company.ผมว่านี่เป็นโลโก้ที่ดี สำหรับบริษัทที่มีวินัย The Corporation (2003)
- China's most honourable and noble soldiers.- เคร่งครัดในระเบียบวินัย - เพื่อเกีรยติยศของแผ่นดินจีน และเกียรติศักดิ์ของหหารหาญ Mulan 2: The Final War (2004)
I promise you, he is the most disciplined man I have ever met.เขาเป็นคนมีวินัยที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก Around the World in 80 Days (2004)
Engine 33 is the busiest and most disciplined firehouse in the city.เอนจีน 33 เป็นอะไรที่วุ่นวายที่สุด / เป็นสถานีดับเพลิงที่เคร่งวินัยของเมืองนี้ Ladder 49 (2004)
Is this discipline or torture?นี้คือวินัย หรือว่า ทรมาน กันแน่? The Amityville Horror (2005)
You can look at me with those judgmental, incriminating eyes all you want, but I bullshit you not.คนขาดวินัยในออฟฟิศผม มีไอเดียอะไร ผมจะค่อยๆก้มลงไป Mission: Impossible III (2006)
You'll be tryin' to start fights every time I turn my back.เพราะนายไม่มีวินัย นายหาเรื่องทุกครั้งที่ฉันหันหลัง Gridiron Gang (2006)
- You gotta have discipline and self-control.- นายต้องมีวินัยและควบคุมตัวเอง Gridiron Gang (2006)
Not one. I think it shows tremendous discipline.ไม่แม้แต่น้อย มันแสดงให้เห็นถึงวินัยที่ดี Little Miss Sunshine (2006)
I'd appreciate it if you'd disciplined me, too.ผมคิดว่าคุณควรจะ... ดำเนินการทางวินัยกับผม Dasepo Naughty Girls (2006)
They are not as disciplined... and they let their emotions interfere with their duty.พวกมันไม่มีระเบียบวินัย... พวกมันยังเอาแต่คิดเรื่องตัวเอง ไม่ห่วงหน้าที่ Letters from Iwo Jima (2006)
Lieutenant, may I remind you of your rank!ผู้หมวด .. ต้องเตือนคุณเรื่อง วินัยทหาร .. กันรึไง Letters from Iwo Jima (2006)
They have integrity! Definitely friend-worthy!พวกเขามีวินัยดีมาก เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ Gangster High (2006)
You conformed to prescribe disciplinary practicesคุณควรทำตามกฏที่วางไว้ในการฝึกวินัยนักเรียน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Who did that? People! Responsibility.ฝีมือใคร นักเรียน ระเบียบวินัย Transformers (2007)
And I'm sure you have a whole stack of people with perfect backgrounds and no disciplinary record.ผมเข้าใจ และแน่ใจว่า ท่านมีเด็กจำนวนมากเป็นตั้ง ที่มีประวัติขาวสะอาด แล้วก็ไม่มีบันทึกเรื่องผิดวินัย Charlie Bartlett (2007)
- It's the captain! - A sight for sore eyes.ลูกเรือของข้าช่างไร้ระเบียบและขาดวินัยอย่างรุนแรง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The boy needs discipline, Anne.เด็กต้องมีระเบียบวินัย แอน The Water Horse (2007)
You know, so, he taught me everything I know- self-discipline, duty.รู้มั้ย เขาสอนฉันทุกอย่างที่ฉันรู้ วินัยต่อตัวเอง หน้าที่ Chuck Versus the Sensei (2008)
A little ethics probe on your sister.ไต่สวนวินัยของน้องนายหน่อย Go Your Own Way (2008)
What about the a.D.A.'S ethics probe?แล้วเรื่องผู้ช่วยอัยการสอบสวนวินัยล่ะ? Do You Take Dexter Morgan? (2008)
They're disciplined, they're using countersurveillance, they know the FBI movements, there's a hierarchy.พวกมันมีวินัย และพวกมันรู้มุมอับของกล้องวงจรปิด มันรู้ความเคลื่อนไหวเอฟบีไอ มันมีระบบการปกครอง Mayhem (2008)
They're undisciplined, inarticulate, and they have a lot to learn about respect.พวกเขาทั้งไม่มีระเบียบวินัย นิ่งดูดาย และพวกเขายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเคารพ Rise Up (2008)
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
I've got a disciplinary hearing. Well, ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง Chuck in Real Life (2008)
I knew you were trouble, but a hearingฉันรู้ว่าเธอเป็นตัวปัญหา แต่โดนเรื่องวินัยเนี่ยนะ Chuck in Real Life (2008)
You have no idea what it takes to be a knight - courage, fortitude, discipline.นายไม่รู้หรอกว่าอัศวินน่ะต้องมีอะไรบ้าง ความมีระเบียบวินัย Lancelot (2008)
Disciplinary action was being takenข้าจะลงโทษเขาฐานผิดวินัย Portrait of a Beauty (2008)
She needs the discipline.เธอต้องการระเบียบวินัย New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำเนินการทางวินัย[kān damnoēnkān thāng winai] (n, exp) EN: discliplinary action  FR: action disciplinaire [ f ]
การปฏิบัติตามวินัย[kān patibat tām winai] (n, exp) EN: disciplinary action
การพิจารณาความผิดทางวินัย[kān phitjāranā khwāmphit thāng winai] (n, exp) EN: disciplinary action
การสอบสวนทางวินัย[kān søpsūan thāng winai] (n, exp) FR: enquête disciplinaire [ f ]
ข้อบังคับทางวินัย[khøbangkhap thāng winai] (n, exp) FR: règlement disciplinaire [ m ]
เคร่งครัดในวินัย[khrengkhrat nai winai] (v, exp) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline
กฎหมายว่าด้วยระเบียบวินัยข้าราชการ[kotmāi wādūay rabīep winai khārātchakān] (n, exp) EN: disciplinary code
กฎยุทธวินัย[kot yutthawinai] (n, exp) EN: military code of conduct ; code of military discipline
ผิดวินัย[phit winai] (v, exp) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence  FR: enfreindre la discipline
ระเบียบวินัย[rabīep winai] (n, exp) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics   FR: discipline [ f ]
ระเบียบวินัยในตลาด[rabīep winai nai talāt] (n, exp) EN: market discipline
รักษาระเบียบวินัย[raksā rabīep winai] (v, exp) EN: maintain discipline
รักษาวินัย[raksā winai] (v, exp) EN: abide by discipline ; observe discipline
ตามวินัย[tām winai] (adj) EN: disciplinary  FR: disciplinaire
ทางวินัย[thāng winai] (adj) EN: disciplinary  FR: disciplianire
วินัย[winai] (n) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen  FR: discipline [ f ] ; règlement [ m ] ; règles [ fpl ]
วินัย[winai] (n) EN: Vinaya  FR: Vinaya [ m ]
วินัยสงฆ์[winai song] (n, exp) EN: code of monastic discipline
วินัยหย่อนยาน[winai yǿnyān] (n, exp) EN: lax discipline ; undisciplined way

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call to order(idm) บอกให้เป็นระเบียบ, See also: สั่งให้อยู่ในระเบียบวินัย
disciplinarian(n) ผู้ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด, See also: ผู้เคร่งครัด, Syn. martinet
disciplinary(adj) ซึ่งยึดถือระเบียบวินัย, See also: ซึ่งเคร่งครัดในกฎระเบียบ
discipline(n) ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
discipline(vt) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย, See also: ทำให้เชื่อฟัง
dogma(n) หลักศาสนา, See also: วินัย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, หลักความเชื่อ, Syn. doctrine, principles, tenet
indiscipline(n) การขาดระเบียบวินัย, Ant. discipline
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, Syn. disciplinarian, moralist
regimented(adj) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่, See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด, Syn. disciplined, controlled
rule(n) วินัยทางศาสนา, Syn. religious principles
self-discipline(n) ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง, See also: การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง, Syn. temperance, self-restraint
undisciplined(adj) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย, See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้, Syn. untrained, uncorrect, uncontrolled, Ant. disciplined
unruly(adj) ซึ่งไม่อยู่ในกฎระเบียบ, See also: ซึ่งไม่มีวินัย, ซึ่งไม่รักษากฏระเบียบ
willpower(n) ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ, Syn. determination, resolution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด, มัธยัสถ์, อดออม, ขึงขัง, วินัยจัด, สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid, self-denying
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ, ความมัธยัสถ์, ความสมถะมาก, ความมีวินัยจัด
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา, ศีล, มาตรการ, หลักการ, คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้, ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disciplinal(ดิส'ซะพลิเนิล) adj. เกี่ยวกับวินัย, เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย, ระเบียบวินัย, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, ศิลปปฎิบัติ, วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์, การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์
giabbr. government issue, ทหารที่กองทัพสหรัฐอเมริกา adj. เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย
indiscipline(อินดิส'ซะพลิน) n. การขาดวินัย, การขาดระเบียบวินัย
martian(มาร์'เชิน) n., adj. เกี่ยวกับดาวอังคาร, ชาวดาวอังคาร n. ผู้เคร่งครัดในกฎเกณฑ์หรือวินัย
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish, adj. martinetism n., Syn. disciplinarian
master-at-arms(มาส'เทอะ อัท'อาร์มซ) n. ทหารเรือชั้นจ่ามีหน้าที่ควบคุมวินัยในเรือ, เจ้าหน้าที่ควบคุมความมีระเบียบวินัย pl. masters-at-arms
monastic(มะแนส'ทิค) adj. เกี่ยวกับพระหรือวัดอาราม, เกี่ยวกับการอยู่ที่สันโดษหรือมีวินัยวัด n. พระ, สงฆ์., See also: monastically adv. monasticism n., Syn. ascetic, secluded
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต, การปฏิบัติตาม, การฉลอง, พิธี, พิธีการ, ขบวนการ, ธรรมเนียมปฏิบัติ, กฎ, วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง, เอาใจใส่เคร่งครัด, ตาไว, คอยดู, ช่างสังเกต, ซึ่งรักษาวินัย, ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม, ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต, มองดู, คอยดู, สังเกตการณ์, ปฏิบัติตาม, ปฏิบัติหน้าที่, รักษาวินัย, รักษากฎหมาย, ประกอบพิธี, ฉลอง, เชื่อฟัง.
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ, ความมีวินัย, ความเรียบร้อย
orderly(ออร์'เดอลี) adj., adv. มีระเบียบ, มีวินัย, รักษาวินัย, เกี่ยวกับคำสั่ง, ตามลำดับ, ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร, เจ้าหน้าที่ทั่วไป, ทหารที่ส่งคำสั่ง, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat, proper
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) , เจ้าระเบียบ, เคร่งในรูปแบบ, เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก, เคร่งในพิธีการทางศาสนา, แสร้งทำ, จอมปลอม, ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน, เจ้าระเบียบ, พวกมือถือสากปากถือศีล, สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก, ผู้ที่หลอกลวง, สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
rod(รอด) n. ไม้, ท่อนไม้, แขนงไม้, ท่อนกลมยาว, คันเบ็ด, ไม้วัด, จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว, ไม้เรียว, คทา, ก้านลูกสูบเครื่องยนต์, การทำโทษ, วินัย, อำนาจกดขี่, Syn. pole, stick, bar
rule(รูล) n. กฎ, หลัก, ข้อบังคับ, ระเบียบ, กติกา, วินัย, วินัยศาสนา, การปกครอง, การควบคุม, การครอบครอง, การชี้ขาด, วิธีการทางคณิตศาสตร์, ไม้บรรทัด, ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป, ตามปกติ) vt., vi. ควบคุม, ปกครอง, ครอบงำ, ชี้ขาด, มีอิทธิพล, ตีเส้น, ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง, การบังคับใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์ตัวเอง, การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta, คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง, กล้าหาญ, ทรหดอดทน, ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย, ไม่ได้รับการฝึกฝน, มั่ว, เปะปะ, ตามอำเภอใจ
unruly(อันรู'ลี) adj. ไม่ยอม, ดื้อรั้น, ไม่สามารถปกครองได้, ควบคุมไม่อยู่, ไม่รักษาระเบียบวินัย., See also: unruliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
canon(n) ศีล, วินัยศาสนา, ข้อบัญญัติศาสนา
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบวินัย, การลงโทษ, การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย, บังคับ, ลงโทษ, ฝึกฝน, ฝึกหัด
doctrine(n) หลักคำสอน, วินัย, ลัทธิ, ศาสนา
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย, คอยดู, ช่างสังเกต, ระวัง
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย, ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ, เรียบร้อย, มีวินัย

German-Thai: Longdo Dictionary
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top