ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ลายลักษณ์อักษร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลายลักษณ์อักษร, -ลายลักษณ์อักษร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ลายลักษณ์อักษรบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายลักษณ์อักษร(n) writing, Example: แผนงานการติดตั้งระบบต้องถูกจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร, Thai Definition: ข้อความอันเขียนเป็นหนังสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลายลักษณ์อักษรน. เครื่องหมายขีดเขียนเป็นตัวหนังสือ เช่น เรื่องนี้ควรบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร.
คำ ๒น. เสียงพูด, เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ, เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว, ใช้ประกอบหน้าคำอื่นมีความหมายเช่นนั้น เช่น คำนาม คำกริยา คำบุรพบท
จรรยาบรรณ(จันยาบัน) น. ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้.
บทบัญญัติน. ข้อความของกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร.
ภาคทัณฑ์(พากทัน) ก. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, ลงโทษเพียงว่ากล่าว, ลงโทษข้าราชการพลเรือนโดยตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นการลงโทษขั้นเบาที่สุด.
มุขบาฐ, มุขปาฐะ(มุกขะบาด, มุกขะ-) น. การต่อปากกันมา, การบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร, เช่น เรื่องนี้สืบมาโดยมุขบาฐ เรื่องนี้เป็นมุขปาฐะ.
สัญญาสำเร็จรูปน. สัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำมาใช้ในการประกอบกิจการของตน.
หนังสือน. เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ, ลายลักษณ์อักษร เช่น ขอให้เขียนเป็นหนังสือไว้ด้วย, จดหมายที่มีไปมา เช่น หนังสือราชการ, เอกสาร, บทประพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positive lawบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex non scripta (L.)กฎหมายที่ไม่ได้ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex scripta (L.)กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, unwrittenกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, positiveบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statuteบทกฎหมาย, กฎหมายลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificationการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร, การให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
close of pleadingsสิ้นกำหนดยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitution, unwrittenรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution, writtenรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
express warrantyคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interrogatoriesคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร (ของคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unwritten constitutionรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unwritten lawกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unwritten lawกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written lawกฎหมายลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writingหนังสือ, ลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written constitutionรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร) [TU Subject Heading]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not decided in writing or anything.มันยังไม่ได้ตัดสินใจเป็น ลายลักษณ์อักษรอะไรทั้งนั้น Jenny, Juno (2005)
I'll type it up, you can sign the affidavit, and split.ฉันจะพิมพ์มันไว้ คุณจะได้มีคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรได้ Cell Test (2005)
She said we have to chart.เธอแค่บอกว่าเราต้องทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร The Right Stuff (2007)
If we chart, we won't get consent.ถ้าเราทำเป็นลายลักษณ์อักษร เราก็จะไม่ได้รับการยินยอมให้ทำ The Right Stuff (2007)
Your boss gets her paperwork.เจ้านายคุณก็ได้ หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร The Right Stuff (2007)
Oh, really? In--in writing?งั้นหรอ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเปล่าล่ะ Welcome to Kanagawa (2008)
Into voluntarily surrendering.เขาได้มันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำ Omnivore (2009)
Only thing you demand in writing is what we put in your tombstone.ไม่, ไม่, สิ่งเดียวที่เธอจะให้ลงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ คือสิ่งที่เราจะสลักไว้บนหลุมฝังศพของคุณ Rates of Exchange (2009)
It needs to be in writing and signed by the attorney general.รังควานแหล่งข้อมูลอันเดียวที่มีอยู่ มันต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือของอัยการสูงสุด Rates of Exchange (2009)
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้ 137 Sekunden (2009)
The girl signed an affidavit stating otherwise.เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร The Townie (2010)
A plea bargain keeps the case out of the papersการต่อรองคำรับสารภาพจะทำให้คดีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร The Townie (2010)
I wanna find the judge whose name is on the affidavit.ฉันจะตามหาผู้พิพากษา และทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร The Townie (2010)
I want signed and authorized Amnesty agreements for myself and for each of my men, from the White House, the State Department and the joint Chiefs of Staff.ฉันต้องการสัญญานิรโทษกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตัวฉันและลูกทีมจากทำเนียบขาว ได้ยินไหม The A-Team (2010)
I think Shirley would feel more comfortable if we had something in writing.ผมคิดว่าเชอร์ลี่ย์คงจะสบายใจกว่านี้ ถ้าเราได้อะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษร Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Since the dawn of recorded history, something like 110 billion human beings have been born into this world.ตั้งแต่แรกเริ่มของยุคที่มีลายลักษณ์อักษรบันทึกประวัติศาสตร์ พอๆกับที่มนุษย์ราวๆ 110, 000 ล้านคนได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ The Art of Getting By (2011)
Well, I'm glad to see there's paperwork involved, because we are going to win, and you are gonna pay.ยินดีที่ได้รู้ว่ามันถูกทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเราจะชนะและคุณจะต้องจ่าย For a Few Paintballs More (2011)
It's a written declaration... asking the President's Cabinet to enactแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีออกกฏหมาย Strain (2011)
Can I get that in writing?ขอเป็นลายลักษณ์อักษรได้มั้ย? Talk to the Hand (2011)
Just something in writing, and I won't have to move.สิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร The Goodbye Look (2011)
I can't offer you anything in writing.แต่ผมเสนอสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้ The Goodbye Look (2011)
We got it in writing.มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร Episode #1.2 (2012)
Listen, I need you to sign this affidavit that we never received that memo from Coastal Motors.ฟังนะ ฉันอยากให้คุณเซ็นต์ชื่อคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าเราไม่เคยได้รับบันทึกจาก โคส์ทัลมอเตอร์ Break Point (2012)
The DA is asking for my deposition in writing.อัยการจะถามถึงพยานของฉัน เป็นลายลักษณ์อักษร Kill Your Darlings (2013)
Uh, it turns out to cancel one of those lifelong prescriptions, you actually have to put it in writing, and according to the company records, it was canceled by an S. Morrison.ปรากฏว่าการยกเลิกใบสั่งยาตลอดชีวิต ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และดูจากประวัติของบริษัทยาแล้ว มันถูกยกเลิกโดย ซ. All That Remains (2013)
Yeah, well, until it's literally legal, we do our job.ก็จนกว่ามันจะเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร Pizza Box (2013)
The evidence is written in water.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในน้ำ The World Set Free (2014)
Although I'm not sure he realized when he agreed to a trial by a single judge, that it would mean a written judgment.แม้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาตระหนัก ว่า เมื่อเขาตกลงที่จะพิจารณาโดยผู้ พิพากษาคนเดียว ว่ามันจะหมายถึงการตัดสินเป็น ลายลักษณ์อักษร Denial (2016)
It was stipulated in writing. What are you talking about?มันถูกกำหนดไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร Life (2017)
What was stipulated in writing?คุณพูดถึงอะไร อะไรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร Life (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร[kotmāi thī mai pen lāilakaksøn] (n, exp) EN: unwritten law  FR: loi non écrite [ f ]
ลายลักษณ์อักษร[lāilakaksøn] (n) EN: writing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affidavit(n) คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
in black and white(idm) อย่างเป็นทางการ, See also: เป็นลายลักษณ์อักษร
warrant(n) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, See also: หนังสือรับรอง, Syn. certificate, diploma, guarantee
written(adj) ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร (มักใช้วางหน้าคำนามมากกว่าหลังกริยา be)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
statute(สแทช'ชูท) n. บทบัญญัติ, พระราช-บัญญัติ, กฎ, ข้อบังคับ, ระเบียบ, ลายลักษณ์อักษร
unwritten(อันริท'เทิน) adj. ไม่ได้เขียนลง, ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร, เป็นวาจา, ว่างเปล่า, เป็นประเพณิ, Syn. traditional
verbal(เวอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับคำ, ประกอบด้วยคำเป็นคำพูด, ทีละคำ, เป็นวาจา, ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร, เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยคำกริยา.n. คำ, คำกริยา., See also: verbally adv., Syn. spoken, oral, stated, Ant. written, formal
written(ริท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ write adj. เป็นลายลักษณ์อักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top