Search result for

*มายา*

(126 entries)
(0.0774 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มายา, -มายา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
มายา[N] trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
มายา[V] be drugged, See also: be doped, Syn. ติดยา, Example: เด็กวัยรุ่นเมายากันอยู่บนแฟลต
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
มายาการ[N] illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ
มายาการ[N] illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ
ขี้เหล้าเมายา[ADJ] drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มายาน. มารยา, การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล.
มายากรน. คนเล่นกล, คนแสดงกล.
มายากลน. การเล่นกล, การแสดงกล.
มายาการน. ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ เช่นของขลัง พิธีกรรม หรือหลักลี้ลับ บังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ.
มายาวีน. ผู้มีมารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมทำให้ลุ่มหลง, เจ้าเล่ห์.
มายาประสานดู กำแพงขาว.
กำแพงขาวน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ใบคล้ายหมากผู้หมากเมีย ต้นและใบเขียว มีลายดั่งว่านเสือ แต่ลายเบา มีพรายปรอท หัวเหมือนกระชาย ตุ้มรากกลมทอดไปยาว หัวมีกลิ่นหอม ใช้อยู่คงเขี้ยวเขานองา, อีกชนิดหนึ่งเรียก มายาประสาน เป็นว่านประสานบาดแผล.
ครัว ๒ทรัพย์มรดก เช่น ลูกหล้าครัวรอม คือ ลูกคนสุดท้องจะได้รับทรัพย์มรดกมากกว่าผู้อื่น, ขายครัวมายาตัว คือ ขายทรัพย์มรดกเพื่อมารักษาตัว.
เครง, เครงครา(เคฺรง, -คฺรา) ว. อึกทึก, กึกก้อง, เช่น หนึ่งกล้วยออกเครือเครงครา กลางลำมายา (อภิไธยโพธิบาทว์).
ยากว. ลำบาก เช่น พูดยาก, ไม่สะดวก เช่น ไปยาก มายาก, ไม่ง่าย เช่น ตอบยาก ทำยาก
ยาดาน. หญิงที่เป็นสะใภ้ด้วยกัน เช่น หนึ่งคือนางศิริมหามายา ยาดานารถบพิตรก็ดี (ม. คำหลวง ทศพร).
เละเทะมีความประพฤติเหลวไหลไม่มีความรับผิดชอบ เช่น คนกินเหล้าเมายาเป็นคนเละเทะ เชื่อถือไม่ได้, มีความประพฤติเป็นที่น่ารังเกียจ (มักใช้ในทางชู้สาว) เช่น ผู้หญิงคนนั้นทำตัวเละเทะ.
ศิลปศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่ ๑. สูติ วิชาฟังเสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์ วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร ๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ ๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.
สำมะเลเทเมาก. คบหากันอย่างเลอะเทอะ เช่น พอตกเย็นก็พากันไปสำมะเลเทเมา, ประพฤติเหลวไหลเช่นกินเหล้าเมายาเป็นต้น เช่น เขาชอบสำมะเลเทเมา กลางวันเล่นม้ากลางคืนกินเหล้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illusionมายา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naive artศิลปะไร้มายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugglersนักมายากล [TU Subject Heading]
Jugglingมายากล [TU Subject Heading]
Magic realism (Literature)สัจนิยมแนวมายา (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Maya (Computer files)มายา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mayasมายา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maya?มายา Fog of War (2014)
Gangsters, fighters, musicians.เขาเป็นทั้ง นักเลง นักสู้ แล้วก็นักมายากล Chuck in Real Life (2008)
I don't understand. I thought she liked ice cream and magicฉันไม่เข้าใจ ฉันนึกว่าหล่อนชอบ ไอศครีม กับมายากล There Might be Blood (2008)
Well, on "heroes," I play the character of Maya,ค่ะ ใน ฮีโร่ส์ ฉันแสดงเป็น มายา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who may or may not be villains, like Maya.ที่อาจะเป็นตัวร้ายหรือไม่เป็น เช่น มายา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So you get high and then you put other people who smoke weed in jail?งั้นท่านก็เมายาแล้วก็ส่งคนอื่น ที่สูบกัญชาไปเข้าคุกเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Ladies and Roldy, how would you like to get really fucking high... since we're in Amsterdam?สุภาพสตรีและโรลดี้ พวกคุณอยากจะเมายากันยังไงดี... เราอยู่ในอัมสเตอร์ดัมแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Are you high?- นี่นายเมายามารึไง Pineapple Express (2008)
- What? No. I'm not high.- ว่าไงนะ ผมไม่ได้เมายา ทำไม... Pineapple Express (2008)
You are high as a fucking kite.เห็นอยู่ว่าเมายาจนเพ้อ Pineapple Express (2008)
I'm not high. Let's go.ผมไม่ได้เมายา รีบไปกันเถอะ Pineapple Express (2008)
Because I'm high! Fuck! And it...เพราะผมเมายาน่ะสิ คุณต้องการอะไรกันแน่ ให้ตายสิ Pineapple Express (2008)
- We are not very functional when we're high. Which is all the time.เราสติไม่อยู่กับตัวเวลาเมายา ซึ่งก็คือตลอดเวลา Pineapple Express (2008)
I was, like, stoned when I saved you with those Slushees.แต่ฉันคงเมายาตอนที่ ช่วยนายด้วยสเลอปี้ Pineapple Express (2008)
I'm trying to decide how stoned I am... and just how on the verge of death am I now.ฉันคิดอยู่ว่าฉันเมายาหนักแค่ไหน และว่าฉันเฉียดตายแค่ไหน Pineapple Express (2008)
Am I seeing shit because I'm stoned or because I have no blood leff?ที่ฉันเห็นภาพหลอนเพราะเมายา หรือเพราะเลือดไหลหมดตัวกันแน่ Pineapple Express (2008)
So he could be drunk or high on some kind of drug.เขาอาจจะเมาเหล้า หรืออาจะจะเมายาเสพติดก็ได้ครับ. Cyborg Girl (2008)
"The way you're moving in your sleep, the way you look before you leap the strange illusions that you keep, you don't know, but I'm noticing. ""ท่าทางเธอขยับยามหลับไหล สายตาเธอมองมายามเคลื่อนไหว..." "... ภาพมายาต่างๆนาๆเธอซ่อนไว้ หารู้ไม่ ฉันคนนี้ที่แลเห็น" Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Today, life, our life, is just a link in a chain of innumerable living beings that have succeeded one another on Earth over nearly 4 billion years.ทุกวันนี้ ชีวิตของพวกเรา เป็นแค่ข้อต่อหนึ่ง ในห่วงโซ่แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่มีมายาวนานบนโลกเกือบ 4 พันล้านปี Home (2009)
But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way to tap into the energy buried deep in the Earth.แต่หลังจากพึ่งพาแรงกายมายาวนาน มนุษย์ก็ค้นพบหนทาง ในการเจาะเข้าสู่แหล่งพลังงานที่ฝังลึกอยู่ใต้ผิวโลก Home (2009)
He's coked up?เค้าเมายาใช่มั้ย? I Love You, Beth Cooper (2009)
Call me when you're sober!หายเมายาแล้วค่อยโทรมาละ! I Love You, Beth Cooper (2009)
Oz, there's no party tricks.ออส ไม่มีปาร์ตี้มายากล ฉันไม่ได้พูดว่า ปาร์ตี้มายากล ฉันพูดว่า... Some Kinda Love (2009)
Christians called it the rapture, but the Mayans knew about it the Hopis, the I Ching the Bible, kind of...ชาวคริสต์เรียกว่าแร้พเจอร์ แต่ชาวมายาน รู้จักมัน ชนเผ่าฮ๊อพพิส คัมภีร์อี้จิง คัมภีร์ไบเบิ้ล 2012 (2009)
In ancient times, the Mayan people were the first civilization to discover that this planet had an expiration date.ในสมัยโบราณ ชาวมายาน เป็นชนกลุ่มแรกที่ ค้นพบว่าโลกของเรามี อายุขัย ถ้าดูจากปฏิทินของพวกเขา 2012 (2009)
At least I'll go out with a headline.สิ่งที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ ไม่ใช่มายากลหรือภาพมายา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Show's in an hour, Vance. Try to be on time. Pfft!มาให้ทันเวลาล่ะ นี่ไม่ใช่มายากลนะ ผมไม่เคยเล่นกล Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- Vance had plenty of enemies. How so?เขาชอบขโมยจากนักมายากลคนอื่นๆ ตลอดเวลา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- Is that enough to get him killed?พวกนักมายากลถือว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You know what.นักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีวันเปิดเผยว่าทำได้อย่างไร Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Yesterday you were sad, old and dying.แล้ววันนี้ นายเป็นนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่งั้นหรือ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
We're chilling at the International Magician's Convention which is a dope chance to tip my hat to the wicked cats who came before me.ตอนนี้ เราอยู่ที่หอประชุมนักมายากลนานาชาติ และนับเป็นโอกาศอันดี ที่จะกล่าวทักทายผู้ที่มาถึงก่อนผม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
The world's about to be engulfed in hellfire and you're in Magic Town, U.S.A.?โลกทั้งใบกำลังจะถูกแผดเผา ด้วยไฟบรรลัยกรรณ์ แต่นายกลับมานั่งเล่นอยู่ในเมืองมายากล Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You got something against magic?เธอไม่ชอบมายากลหรอ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
We came to the convention because we thought we could learn something.ฝันอยากเป็นนักมายากล Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Which in magician land means what, exactly?ในเมืองมายากลนี่ เขาดังขนาดไหนกันล่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
It's like a magic museum. You must be in heaven.ว้าว นี่มันเหมือนพิพิธภัณฑ์มายากลเลยนะนี่ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You know, like an illusion.ก็ประมาณ ภาพมายา นั่นแหละ Sex and Violence (2009)
Are we just gonna grow a magic beanstalk, huh?เราก็แค่เล่นมายากลปลูกต้นถั่ว หือ Seven Thirty-Seven (2009)
After, you gonna make up some new magic number?จากนั้น คุณก็จะเล่นมายากลใหม่ของตัวเลขเงินใช่ไหมล่ะ Mandala (2009)
Your partner was late, and he was high.คูหูของคุณก็มาช้า และเขาเมายามาก Mandala (2009)
Yes, he was.ใช่ เขาเมายา Mandala (2009)
Blasted out of your mind on whatever the hell that was.มายาจนไม่ได้สติ จะเกิดห่าเหวอะไรก็ช่างหัวมัน Phoenix (2009)
Dude's like Houdini.หมอนี่ยังกะเป็นฮูดินี่นักมายากล Better Call Saul (2009)
Because gambling is bad enough without being high.เพราะว่าการพนันก็แย่พออยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่ได้เมายา Marry Me a Little (2009)
There has been a long tradition of newer members being subjected to attention.อย่างแรก มันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมายาวนาน ที่สมาชิกใหม่ต้องได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ In the Realm of the Basses (2009)
Maya Angelou's "Phenomenal Woman," for example.มายา แอนโจโล่ "ผู้หญิงมหัศจรรย์"\อาทิเช่น. Pilot (2009)
I'd been searching for so long, hoping to find what they had - a bond.ฉันได้ค้นหามายาวนาน หวัง ที่จะพบสิ่งที่พวกเขามี -สายใยสายสัมพันธ์ Under the Mountain (2009)
TheBCG'sare keeping it contained to my bladder.มายาฉีดป้องกันวัณโรค ยับยั้งเชื้อในท่อกระเพาะปัสสาวะของฉัน Albification (2009)
A Paris-based unit with a long tradition.วงดั้งเดิมที่ปักหลักแสดงอยู่ที่ปารีสมายาวนาน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be strung out[PHRV] อยู่ใต้ฤทธิ์ยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เมายา
be under an illusion[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน, Syn. labour under
be under the impression[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
illusion[N] ภาพหลอน, See also: ภาพมายา, ภาพลวงตา, Syn. fancy, hallucination
illusionist[ADJ] นักมายากล, See also: นักแสดง, คนเล่นกล
illusive[ADJ] ซี่งหลอกลวง, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusory, unreal
illusory[ADJ] จอมปลอม, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวงตา, ลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusive, unreal
long-term[ADJ] ที่อยู่มายาวนาน, See also: ที่อยู่มาเป็นเวลานาน, Syn. long-standing, long-lived, Ant. short-lived
magic[N] มายากล, See also: กล, ศิลปะการเล่นกล, Syn. magic trick, conjuring trick, trick
magician[N] นักเล่นกล, See also: นักมายากล, นักแสดงกล, Syn. prestidigitator, illusionist, conjurer, conjuror
maya[N] สิ่งลวงตา, See also: มายา
caned[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
cunted[SL] เมาเหล้าหรือเมายา (คำหยาบ)
cunt-faced[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
E'd up[SL] เมายาอี
monged[SL] เมา, See also: เมายา, เมาเหล้า
out of your tree[SL] เมา, See also: เมาเหล้า, เมายา
ripped[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
trolleyed[SL] เมายาหรือเมาเหล้า
trousered[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
squeeze from[PHRV] ได้มายาก(จาก), See also: ขูดรีดจาก, Syn. squeeze out
trick[N] มายากล, See also: กล, การเล่นกล
wizard[N] พ่อมด, See also: ผู้มีเวทมนตร์มายา, Syn. sorcerer, warlock, Ant. witch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
illusion(อิลู'เชิน) n. มายา,สิ่งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ด้ายบาง., Syn. aberration,
illusionary(อิลู'เชินนะรี) adj. เป็นมายา,ลวงตา,หลอกลวง, Syn. illusional
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
stoned(สโทนดฺ) adj. เมา,เมาเหล้า,เมายา,อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของกัญชาหรือยาเสพติด
wily(ไว'ลี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก,มีมายามาก, See also: wilily adv. wiliness n., Syn. shrewd,cunning,sly

English-Thai: Nontri Dictionary
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
filmdom(n) วงการภาพยนตร์,โลกภาพยนตร์,โลกมายา
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
wizard(n) พ่อมด,นักมายากล,ผู้วิเศษ,ผู้มีเวทมนตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catch a buzz (slang ) เมาเหล้าหรือเมายา
get a rush (slang ) ตื่นเต้นหรือเมายา
illusionist (n ) นักมายากล (เป็นคำนามนะครับ)
tinseltown (n ) เมืองมายา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top