Search result for

*มหาชน*

(104 entries)
(0.5036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มหาชน, -มหาชน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาชน[N] crowd, See also: throng, group, community, Example: หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน, Thai definition: ชนหมู่มาก, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
มติมหาชน[N] public opinion, Syn. มติสาธารณชน, Example: มติมหาชนส่งผลให้เขาได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี, Thai definition: ความคิดเห็นหรือท่าทีของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บริษัทมหาชน[N] public company, Example: รัฐมนตรีคนใหม่ย่อมจะวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตของบริษัทมหาชนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าหากผลักดันต่อไปก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางแห่งความสำเร็จ, Count unit: บริษัท, Thai definition: บริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หุ้นนั้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎหมายมหาชนน. กฎหมายที่วางระเบียบโครงสร้างและการปกครองของรัฐหรือการบริหารราชการแผ่นดิน รวมตลอดทั้งความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง.
มติมหาชนน. ความคิดเห็นหรือท่าทีของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.
มหาชนน. คนจำนวนมาก, คนส่วนใหญ่, ชนจำนวนมาก เช่น มติมหาชน, ประชาชนทั่วไป, เรียกกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไป ว่า กฎหมายมหาชน.
องค์การมหาชนน. องค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะตามแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะของรัฐบาล.
กฎหมายปกครองน. กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบในทางปกครองของรัฐ และการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน.
กรสาปน, กรสาปน์(กฺระสาบ) น. กระษาปณ์ เช่น แลพราหมณ์น้นนได้ทองร้อยกรสาปน เปนลาภด้วยเดอรขอทานทุกวันวารแก่มหาชนทงงหลายบมิขาดเลย (ม. คำหลวง ชูชก).
เจ้าหน้าที่ของรัฐน. ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายบางฉบับก็ขยายไปถึงสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย.
บริษัทรูปแบบการดำเนินกิจการธุรกิจเพื่อหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล โดยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน มีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ บริษัทมี ๒ ประเภท คือ บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์น. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บริษัทเงินทุนน. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.
ใบหุ้นน. ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น.
มหันต-, มหันต์(มะหันตะ-, มะหัน) ว. ใหญ่, มาก, เช่น โทษมหันต์. (เมื่อเข้าสมาสกับศัพท์อื่น เป็น มห บ้าง มหา บ้าง เช่น มหัคฆภัณฑ์ คือ สิ่งของที่มีค่ามาก, มหาชน คือ ชนจำนวนมาก).
มหาราชน. คำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
หัวเห็ดดื้อรั้นไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่าย ๆ, หัวเห็ดย้ำ ก็ว่า เช่น มหาชนโดยมากเขาทำกันอย่างไร เราก็ต้องทำอย่างนั้น ที่จะไปหัวเห็ดย้ำให้ผิดกาลเทศะอย่างจีน ๆ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย (ลักวิทยา).
หุ้นหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public lawกฎหมายมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public lawกฎหมายมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public sanctionสภาพบังคับโดยมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public opinionมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public opinionมติมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Poll, Gallupการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public companyบริษัทมหาชน [ดู public corporation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public companyบริษัทมหาชน [ดู public corporation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public corporationบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [ดู public company] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public corporationบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [ดู public company] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public documentเอกสารมหาชน, เอกสารฝ่ายเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, publicกฎหมายมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, publicกฎหมายมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sanction, publicสภาพบังคับโดยมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, publicมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, publicมติมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mood theoryทฤษฎีอารมณ์ (ที่เกี่ยวกับภาวะการตัดสินใจและมติมหาชน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company, publicบริษัทมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
document, publicเอกสารมหาชน, เอกสารฝ่ายเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gallup Pollการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
Corporations, Governmentองค์การมหาชนอิสระ [TU Subject Heading]
Foreign public opinionมติมหาชนต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Mahajanakajatakaมหาชนกชาดก [TU Subject Heading]
Mass media and public opinionสื่อมวลชนกับมติมหาชน [TU Subject Heading]
Public lawกฎหมายมหาชน [TU Subject Heading]
Public opinionมติมหาชน [TU Subject Heading]
Public opinion pollsการสำรวจมติมหาชน [TU Subject Heading]
Stock companiesบริษัทมหาชนจำกัด [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
Public companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Public limited companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
What was it about opposing the public's opinions?อะไรที่ตรงกันข้ามกับความคิดเห็น ของมหาชนEpisode #1.5 (2008)
It's not unusual to suppress the public's opinion.มันไม่ประหลาดหรือที่จะหยุดยั้ง ความคิดเห็นของมหาชนEpisode #1.5 (2008)
You're their new public enemy number one.นายคือศัตรูมหาชน หมายเลขหนึ่งเลยล่ะ Abandon All Hope (2009)
So how are we supposed to reassure the publicแล้วเราจะต้องทำอย่างไร ให้มหาชนมั่นใจ I Haven't Told You Everything (2010)
All right, then fine. Let the public find out.เอาละ ก็ได้ ให้มหาชนสืบหาเอาเอง I Haven't Told You Everything (2010)
Did I mention that I just took my company public?ผมบอกรึยังว่าผมปล่อยบริษัทเป็นมหาชน Love & Other Drugs (2010)
They call him Hot Wings.- ขวัญใจมหาชน ผู้คนเรียกเขาว่า Hot Wings Intro to Political Science (2011)
Don't you know why Jeff Winger, of all people, led the charge on the "Fat Neil Feel Good" committee?เธอไม่รู้เหรอว่าขวัญใจมหาชน เจฟ วิงเกอร์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคณะกรรมการ "อ้วนนีลฟีลกู้ด"? Advanced Dungeons & Dragons (2011)
They're already calling your bot "the people's champion."ตอนนี้ทุกคนเรียกหุ่นของหนูว่า แชมป์เปี้ยนมหาชน Real Steel (2011)
People's champion?แชมป์เปี้ยนมหาชนReal Steel (2011)
I'm everyone's type.ฉันน่ะสเป๊คมหาชน Abomination (2012)
Well, you got judged in the court of public opinion.คุณถูกตัดสินโดยมติมหาชน Carbon Copy (2013)
Yeah, he's like the Colin Farrell of people.ใช่ เหมือนเป็น Colin Farrell ของมหาชน Herstory of Dance (2013)
I am chief executive officer of Gloeckner AG based in Hamburg, Germany.มันเป็นบริษัทมหาชน ที่มีผู้ถือหุ้นและบอร์ดบริหาร? The Secrets in the Proposal (2013)
Designed to divert our minds and manufacture our consent.ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหันเหความคิดของเรา และปั้นแต่งมติมหาชน The Corporation (2003)
I'm not running for Mr. Popularity.ผมไม่พยายามที่จะเป็น ขวัญใจมหาชนหรอก The Woodsman (2004)
A public firm.มีแขกมา จากบริษัทมหาชนน่ะ Eiga: Kurosagi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mahāchon) EN: public company ; public corporation   FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
กฎหมายมหาชน[n. exp.] (kotmāi mahāchon) EN: public law   
มหาชน[n.] (mahāchon) EN: public ; people   FR: public [m] ; peuple [m] ; gens [fpl]
มติมหาชน[n. exp.] (mati mahāchon) EN: public opinion   FR: opinion publique [f]
องค์การมหาชน[n. exp.] (ongkān mahāchon) EN: public agency ; public organization   FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
พรรคมหาชน[org.] (Phak Mahāchon) EN: Mahachon Party   FR: parti Mahachon [m] ; parti du Peuple [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
public enemy(n ) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masses[N] มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks
millions[N] ประชาชน, See also: มหาชน, คนจำนวนมาก, Syn. population, populace
multitude[N] ฝูงชน, See also: มหาชน, Syn. crowd, throng
public[N] มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน
public law[N] กฎหมายมหาชน
referendum[N] ประชามติ, See also: มติมหาชน, Syn. plebiscite, vote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
gallup polln. การทดสอบมติมหาชนในสหรัฐอเมริกาที่ริเริ่มโดยGeorge Gallup
public billn. กฎหมายที่เกี่ยวกับมหาชน
public lawกฎหมายมหาชน,กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
consensus(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเห็นส่วนใหญ่,มติมหาชน,เอกฉันท์
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CATTELECOM (n) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
unaccompany[อันอะคัม\'พะนีด์] (adj) ตามลำพัง, ไม่มีเพื่อน, (ดนตรีบรรเลง)เดี่ยว ที่มา: ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
See also: R. lonely, alone

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
株式[かぶしき, kabushiki] เป็นคำย่อของ 株式会社 ซึ่งแปลว่าบริษัทมหาชนจำกัด
株式会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน

French-Thai: Longdo Dictionary
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top