ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ภิกขุ*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ภิกขุ, -ภิกขุ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขุ[N] Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี[N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภิกขุน. ภิกษุ.
ภิกขุนีน. ภิกษุณี.
จาตุรงคสันนิบาตน. การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ คือ ๑. วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อมฆา) ๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมวันนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น, นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา, คำสามัญว่า มาฆบูชา.
บิกู, บีกูน. ภิกขุ เช่น พราหมณ์ชีบีกูน้อยใหญ่ (อิเหนา).
มาฆบูชาน. การทำบุญพิเศษทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน ๓ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ คือ ๑. วันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ) ๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔. ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น, วันจาตุรงคสันนิบาต ก็เรียก.
วันมาฆบูชาน. วันเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันทำบุญพิเศษทางพระพุทธศาสนาเพื่อระลึกถึงความสำคัญ ๔ ประการ คือ ๑. วันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ ส่วนในปีที่มีอธิกมาสจะตรงกับวันเพ็ญเดือน ๔) ๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมกันในวันนั้นล้วนเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งเรียกการบวชแบบนี้ว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น, วันจาตุรงคสันนิบาต ก็เรียก.

English-Thai: Nontri Dictionary
mendicant(n) ขอทาน,ภิกขุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top