Search result for

*พอกับ*

(64 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พอกับ, -พอกับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอกับ[CONJ] equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักหน้าไม่ถึงหลังก. มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย.
ราวกะ, ราวกับว. เช่นกับ, พอกับ, เช่น สวยราวกับนางฟ้า.
หนำว. มากพอกับความต้องการ เช่น อิ่มหนำสำราญ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
food securityความมั่นคงทางด้านอาหาร หมายถึง การที่ประชากรโลกมีอาหารเพียงพอกับความต้องการ (availibility) มีเสถียรภาพ (stability) และสามารถเข้าถึงได้ (accessibility) แนวความคิดเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรองปฏิญญากรุงโรม ของที่ประชุมสุดยอด อาหารโลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะขจัดความหิวโหย และลดปัญหาทุโภชนาการของประชากรโลก โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนประชากรที่ขาดอาหารให้เหลือครึ่งหนึ่งจากที่มี อยู่ในปัจจุบัน ภายในปี พ.ศ. 2558 [การทูต]
Deficiency, Relativeไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enough with the crazy scientists spending all this money trying to talk to Martians.เพียงพอกับนักวิทยาศาสตร์บ้า ใช้จ่าย เงินทั้งหมดนี้พยายามที่จะ พูดคุยกับดาวอังคาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Forgive me, but it seems that there are not enough for everyone aboard.รู้สึกว่าไม่พอกับคนที่อยู่บนเรือนี้ Titanic (1997)
Enough so your children can remember your fucking face.ก็พอกับค่าที่ทำให้ลูกคุณเห็นหน้าพ่อเฮงซวยของคุณไง 21 Grams (2003)
That was because I like you.เธอได้ดูหนัง แถมได้เจอหนุ่มตลกๆด้วย ฉันพอกับพวกบ้าพวกนี้แล้ว Something About 1% (2003)
Not so wrong as you when you left him alive!-คิดไปเองพอกับที่เจ้าไม่ได้ฆ่ามัน The Chronicles of Riddick (2004)
You could have a football field full of those orchids still doesn't mean you can get it through human trials.คุณต้องมีพื้นที่ประมาณสนามฟุตบอล ถึงจะปลูกกล้วยไม้ได้ขนาดนั้น ...นี่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าได้ตามนั้นแล้ว มันจะพอกับการทดลองหรอกนะ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Well, somebody told me it's the size of a small city.มีคนบอกว่าก็ใหญ่ พอกับเมืองเล็กๆ เมืองนึงเลยนะ Art of Seduction (2005)
His lust insatiable...ไม่รู้จักพอกับเรื่องคาวโลกีย์ The King and the Clown (2005)
Bribe, I mean, give Detective Kim enough commission to find her.สินบน ฉันหมายถึง ให้ค่าจ้างกับ นักสืบคิมให้เพียงพอกับงานหาคน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- I'm taking this as seriously as you are.- ฉันจริงจังเรื่องนี้พอกับนายนะ The Astronaut Farmer (2006)
I'm through with those losers.ฉันพอกับพวกขี้แพ้พวกนั้นแล้ว It Takes Two (2006)
People are 10 times as likely to change on their own as they are with the help of doctors or programs.แนวโน้มที่จะทำสำเร็จด้วยตัวเองมีพอกับ - ให้หมอหรือโปรแกรมช่วย An Inconvenient Lie (2007)
I'm done with it and you.ผมพอกับมันแล้ว และคุณด้วย Resistance Is Futile (2007)
Also, because talking to them is an uphill struggle, isn't it, Dad?และกว่าจะพูดด้วยรู้เรื่องยากพอกับการปีนเขา ใช่มั้ยพ่อ Hot Fuzz (2007)
I can get up there just as easy as you.ฉันเอื้อมถึงตรงนั้นได้สบายๆ พอกับนาย National Treasure: Book of Secrets (2007)
You like it more than the others, less than the others or the same?คุณชอบมากกว่า น้อยกว่า หรือพอกับแบบอื่นๆ The Brave One (2007)
It was. I was kind of hoping I was finally done.ใช่ ฉันตั้งใจไว้ว่าจะพอกับมันแล้ว The Brave One (2007)
As I was saying, Nanny, we feel that you are not spending enough time on educational activities with our son.ฉันคงต้องพูด พี่เลี้ยง เรารู้สึกได้เลยว่าเธอไม่ได้ให้เวลาพอกับ กิจกรรมทางการศึกษากับลูกฉันเลย The Nanny Diaries (2007)
Maybe I'm Not Worthy Of Forgiveness.ผมอาจจะไม่มีค่าพอกับการให้อภัย Opening Doors (2008)
And most importantly, point number three, now that the Japanese have perfected synthetic blood which satisfies {\all of }our nutritional needs, there is no reason for anyone to fear us.และที่สำคัญเลย ข้อที่สาม เรามีเลือดสังเคราะห์ดื่มกันแล้ว ซึ่งเพียงพอกับความต้องการเพื่อยังชีพ Strange Love (2008)
much more likely to hang onto some semblance of our former humanity.มากพอกับที่ชอบปลอมตัวเป็นคนนั่นแหละ Mine (2008)
This return is too little for the risk.ผลตอบแทนมันไม่พอกับความเสี่ยงที่สูง Crazy Handful of Nothin' (2008)
We'll need to run it two more hours to have enough to make 4 and a half pounds.เราต้องใช้เวลากลั่นอีก 2 ชั่วโมง เพื่อให้พอกับ 4 ปอนด์ครึ่ง A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Akkadian women are just as handy with a dagger as Akkadian men.หญิงอัคคาเดียเก่งเรื่องใช้มีด พอกับชายอัคคาเดีย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I've spent enough time with them to see how they are together, see how she looks at him.ผมให้เวลา เพียงพอกับพวกเขา เพื่อแสดงว่า เราอยู่คู่กัน ดูเวลาที่เธอ มองเขา Chuck Versus the Break-Up (2008)
WHO EXHAUSTIVELY STUDIED THE FIRST KILLINGSเขารู้จักคดีนั้นดีพอกับเรา ดีกว่าด้วยละมั้ง The Angel Maker (2008)
I've seen 39 doctors...พอกับหมอ39คน Here Comes the Flood (2008)
And you're not worthy of her.แต่เธอนะไม่มีค่าพอกับลูกฉัน Loyal and True (2008)
About as glad as Indiana is to see me, I suppose.ก็คงพอกับอินเดียน่าที่ได้เห็นผมละมั่ง Public Enemies (2009)
- I've had enough of your bullshit.-ฉันพอกับเรื่องบ้าๆของแกแล้ว Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Some people don't value words as much as I do.บางคนไม่มีค่าพอกับคำพูด\เท่าที่ฉันจะใด้. Pilot (2009)
No, no, this is a complete waste of power we may need.ไม่ ไม่ มันเรียบร้อยแล้ว พลังงานเพียงพอกับที่เราต้องการ Air: Part 1 (2009)
No. He wouldn't trade his hand for anything. Do you know what you just did?ถึงแม้ฉันเกิดใหม่อีกรอบ ก็ไม่มีค่าพอกับมือคู่นี้ นายมีอะไรอยากจะพูดก่อนมั๊ย Episode #1.18 (2009)
I've worked just as hard as you, and I'm just as good as you.ฉันซ้อมหนักพอๆกับเธอ และฉันก็เก่งพอกับเธอ Sectionals (2009)
I'm done with you.ฉันพอกับนายแล้ว Friday Night Bites (2009)
Easy enough for just about anybody to do.ง่ายเพียงพอกับที่ จะเกิดได้กับทุกคน Bolt Action (2009)
Enough with the profile. I got probably a million dollars worth of damage.ตรงพอกับข้อมูลแล้ว ผมคิดว่าความเสียหายน่าจะเป็นล้าน Hopeless (2009)
There was simply no room on the staff.ซึ่งทำให้ไม่มีตำแหน่งว่างเพียงพอกับพนักงานทุกคน Invasion (2009)
I'm every parent's dream come true,including yours.หนูเป็นลูกในฝันของพ่อแม่ทุกคน รวมทั้งพอกับแม่ด้วย Invest in Love (2009)
I never heard her song, but I owe Josephine my life, as does France.ฉันไม่เคยได้ฟังเพลงของเธอ แต่ฉันก็ติดหนี้ชีวิตไว้กับโจเซฟีน เท่าๆพอกับฝรั่งเศส Dan de Fleurette (2009)
I signed up as a museum intern so I could prove my value to her.ผมสมัครเป็นเด็กฝึกงาน ของพิพิธภัณฑ์ เพื่อผม จะได้พิสูจน์ว่าผม มีคุณค่าเพียงพอกับเธอ A Night at the Bones Museum (2009)
Even the simple restoration of this environment to one that humans can live in was quite the feat.เราได้แค่ฟื้นฟูธรรมชาติให้เพียงพอกับที่เราจะอยู่ได้เท่านั้นแหละ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Almost as much as I hate what they've turned me into.มากพอกับที่ข้าเกลียด สิ่งที่พวกมันทำให้ข้าเป็น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Gentleman speaks Italian as good as me.เขาพูดภาษาอิตาลีได้ดีพอกับฉัน The American (2010)
And I'm not good with clues.และฉันก็ไม่ดีพอกับการหาเบาะแส MacGruber (2010)
Enough to wet tongue and cock for my master's men.หามาให้เพียงพอกับลิ้นและไอ้หนูของคนของเจ้านายข้าด้วยล่ะ Delicate Things (2010)
My job supports my financial needs.อาชีพชั้นหาเงินได้พอกับที่ชั้นต้องการ 9 Crimes (2010)
We're partying. And you're just standing there. How you have a good time's your own business.และคุณแค่ยืนอยู่เฉยๆ เชื่อฉัน ฉันพอกับเรื่องแบบนี้แล้ว ใช่ เขาว่าอย่างนั้น หมอนั่นไปไหนแล้วล่ะ Everything Is Broken (2010)
A boy who's finally worthy of my talent and love.คนที่มีค่าพอกับพรสรรค์และความรักของฉัน Hell-O (2010)
(bell ringing) We're as menacing as Muppet Babies.เราอันตราย พอกับตุ๊กตา Bad Reputation (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in with[PHRV] ชอบพอกับ, See also: คุ้นเคยกันดีกับ, Syn. get in with
budget for[PHRV] คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ, See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ
earmark for[PHRV] มีพอสำหรับ, See also: เพียงพอกับ, เหมาะสมกับ
incommensurate[ADJ] ซึ่งไม่ได้สัดส่วน, See also: ซึ่งไม่เพียงพอกับ, ซึ่งเทียบไม่ได้, Syn. disproportionate, Ant. proportionate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top