ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พนักงาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พนักงาน, -พนักงาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พนักงานราชการ(n) government employee
พนักงานเจ้าหน้าที่(n) Competent Official
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขาย(n) customer assistant
พนักงานขาย(n) salesman, See also: salesperson, salesclerk, sales woman, Syn. คนขาย, ผู้ขาย, Ant. คนซื้อ, ผู้ซื้อ, Example: การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง, Count Unit: คน
เจ้าพนักงาน(n) official, See also: government official, officer, Syn. เจ้าหน้าที่, Example: เจ้าพนักงานต้องจดทะเบียนและต้องทำรายชื่อให้โสเภณีที่ประกอบอาชีพในสำนักงานของตน, Thai Definition: บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราว และหมายความรวมถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่ช่วยราชการ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเฉพาะกรณีด้วย, Notes: (กฎหมาย)
พนักงานขับรถ(n) chauffeur, See also: driver, Example: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ
พนักงานบัญชี(n) accountant, See also: bookkeeper, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชี
พนักงานขายของ(n) salesman, See also: salesclerk, salesgirl, Syn. คนขายของ, Count Unit: คน
พนักงานธุรการ(n) administrator
พนักงานบริการ(n) page, See also: pageboy, bell boy, hop
พนักงานฝึกหัด(n) intern, Example: บริษัทถือว่าพนักงานใหม่เป็นพนักงานฝึกหัดก่อนทุกคน แล้วค่อยพิสูจน์กันด้วยผลงานภายหลัง, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่อยู่ในช่วงฝึกทดลองทำงานให้ชำนาญก่อน
พนักงานสอบสวน(n) inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)
พนักงานสืบสวน(n) investigator, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสืบสวนในเรื่องนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
พนักงานเสิร์ฟ(n) waiter/waitress, See also: steward, stewardess, Syn. บ๋อย, บริกร, Example: ผู้หญิงบ้านนอกมักจะนิยมเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
พนักงานขับรถไฟ(n) engine driver, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นความประมาทของพนักงานขับรถไฟ
พนักงานขายตั๋ว(n) ticket seller, Syn. คนขายตั๋ว, Example: พนักงานขายตั๋วบางคนสุภาพเรียบร้อย แต่บางคนพูดจาเหมือนไม่เต็มใจ ไม่มีหางเสียง, Count Unit: คน
พนักงานต้อนรับ(n) receptionist, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับรองแขกหรือผู้มาเยี่ยม
พนักงานทำบัญชี(n) book-keeper
พนักงานสารบรรณ(n) filing clerk, Syn. พนักงานเก็บเอกสาร
พนักงานดับเพลิง(n) fireman, See also: firefighter
พนักงานพิมพ์ดีด(n) typist
พนักงานยกสินค้า(n) porter, Syn. พนักงานยกของ
พนักงานเก็บตั๋ว(n) ticker collector, Syn. คนเก็บตั๋ว, Count Unit: คน
พนักงานเก็บตั๋ว(n) ticket collector, Example: เขายืนพูดกับพนักงานเก็บตั๋วครู่หนึ่ง แล้วเดินกลับมาหาเพื่อนซึ่งนั่งซับน้ำฝนด้วยผ้าเช็ดหน้าอยู่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เก็บตั๋วจากผู้ที่ซื้อตั๋วไว้แล้วโดยได้รับค่าจ้างตอบแทน
พนักงานเก็บเงิน(n) cashier
พนักงานเดินตั๋ว(n) usherette
พนักงานไปรษณีย์(n) counter clerk, See also: counter officer, Thai Definition: เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์
พนักงานขนกระเป๋า(n) porter
พนักงานตรวจบัญชี(n) auditor, Syn. คนตรวจบัญชี, Count Unit: คน
พนักงานยกกระเป๋า(n) porter, See also: baggage man
พนักงานส่งเอกสาร(n) company messenger
พนักงานต่อโทรศัพท์(n) telephone operator, Count Unit: คน
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์(n) correctional officer, Syn. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์, Example: เขาต้องคอยฟังคำสั่งจากเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่พลเรือนในเรือนจำ
พนักงานประชาสัมพันธ์(n) public relations officer
พนักงานรักษาความปลอดภัย(n) security guard, Syn. รปภ., Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าพนักงานน. บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิบัติราชการหรือให้ใช้อำนาจรัฐ.
เจ้าพนักงานบังคับคดีน. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์น. บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งโดยเฉพาะตัว หรือโดยตำแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สิน และจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย<i></i>.
เจ้าพนักงานภูษามาลาน. ข้าราชการในราชสำนัก มีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกำ ทำสุกำ เปลื้องเครื่องสุกำพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกำศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวง เรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงานพระมาลา.
เจ้าพนักงานสนมพลเรือนน. ข้าราชการในราชสำนัก ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ ทำสุกำศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษาเครื่องนมัสการ โกศ หีบ เป็นต้น, สนม ก็เรียก.
พนักงานน. หน้าที่ เช่น เรื่องนี้เป็นพนักงานของฉัน
พนักงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ.
พนักงานเจ้าหน้าที่น. บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจน. เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งรวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่น. ข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอขึ้นไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.
พนักงานสอบสวนน. เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน.
กรมการ(กฺรมมะ-) น. ตำแหน่งพนักงานปกครองที่มีมาแต่สมัยโบราณ และได้กำหนดไว้ในข้อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๖ เรียกว่า กรมการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ กรมการในทำเนียบ และกรมการนอกทำเนียบ.
กรมการอำเภอน. คณะพนักงานปกครองซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และสมุห์บัญชีอำเภอ มีหน้าที่ร่วมกันในการดำเนินการให้การปกครองอำเภอเรียบร้อย ในปัจจุบันอำนาจหน้าที่ของกรมการอำเภอถูกโอนไปเป็นของนายอำเภอ.
กรรแซง(กัน-) น. เจ้าพนักงานทำหน้าที่แซงในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ, คู่กันกับ กรรแทรก คือ เจ้าพนักงานทำหน้าที่แทรกในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ. <i> (ดู กันแซง ๑ ที่ กัน ๓)</i>.
กรรแทรก(กันแซก) น. เจ้าพนักงานทำหน้าที่แทรกในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ, คู่กันกับ กรรแซง คือ เจ้าพนักงานทำหน้าที่แซงในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ. <i> (ดู กันแทรก ที่ กัน ๓)</i>.
กระซับน. ชื่อพนักงานพวกหนึ่งในเรือเดินทะเล มีหน้าที่รักษาพัสดุตลอดจนสินค้าทั่วไปในระวางเรือด้วย เรียกเต็มว่า กระซับปากเรือ.
กระซุงน. พนักงาน, ตำแหน่ง. (พจน).
กระเป๋า ๒น. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถหรือเรือประจำทาง.
กลางช้างน. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำปืนใหญ่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้าง, ขุนนางซึ่งนั่งประจำที่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้างพระที่นั่ง คอยรับพระราชดำรัสสั่งให้สัญญาณแก่ไพร่พลเพื่อให้รุก รับ หรือถอย และส่งศาสตราวุธถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อประทับตรงคอช้าง.
กลาบาต ๒(กะลาบาด) น. การตามไฟในเวลากลางคืน รายล้อมค่ายหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวประทับแรมคืน เพื่อรักษาความปลอดภัย เป็นหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายกลาโหม ในกำกับของพันทนายคบหอก เช่น เกณฑ์นั่งริ้วกลาบาต ใส่เสื้อ หมวก ถือปืนคาบศิลา ตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งเย็น (หมายรับสั่งเรื่องต้อนรับแขกเมืองโปรตุเกส พ.ศ. ๒๓๒๙)
กลาบาต ๒เจ้าพนักงานถือคบนั่งรายทางรักษาการณ์ เช่น ฝ่ายทหารเกณฑ์ พันทนาย ตำรวจเลวและไพร่เลกหลวง ไพร่สมกำลัง ยืนรักษาประตู ริมถนน และนั่งริ้วกลาบาต (หมายรับสั่งเรื่องต้อนรับแขกเมืองโปรตุเกส พ.ศ. ๒๓๒๙).
กลีบลำดวนชื่อหมวกแบบโบราณอย่างหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายโอคว่ำ ทำด้วยผ้า ริมหมวกประดับด้วยผ้าตัดเย็บเป็นกลีบคล้ายกลีบดอกลำดวนโดยรอบ บนยอดหมวกติดลูกกลมคล้ายลูกแก้วหุ้มผ้า พื้นหมวกมีทั้งสีแดงและสีเขียว สำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมสำหรับงานราชพิธี เรียกว่า หมวกกลีบลำดวน.
กักขังน. โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้กักตัวผู้ต้องโทษไว้ในสถานที่ซึ่งกำหนดไว้อันมิใช่เรือนจำ มิใช่สถานีตำรวจ และมิใช่สถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน.
กันแซง ๑น. เจ้าพนักงานทำหน้าที่แซงในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ, คู่กันกับ กันแทรก คือ เจ้าพนักงานทำหน้าที่แทรกในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ.
กันแทรก(-แซก) น. เจ้าพนักงานทำหน้าที่แทรกในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ, คู่กันกับ กันแซง คือ เจ้าพนักงานทำหน้าที่แซงในกระบวนพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ.
กำนันตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตำบล.
กินตามน้ำก. รับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง (มักใช้แก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ).
แกงไดน. รอยขีดเขียนซึ่งบุคคลทำไว้เป็นสำคัญแทนการลงลายมือชื่อ ในทางกฎหมายถ้าจะให้มีผลเสมอกับลงลายมือชื่อต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน หรือได้ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่.
ข่มขืนใจก. บังคับจิตใจหรือฝืนใจให้ต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เช่น ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงาน.
ของกลางสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา.
โขลน ๒(โขฺลน) น. เจ้าพนักงานหญิงมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพระราชฐานชั้นในของพระราชวังหลวงและวังหน้า.
ควบคุมการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน.
ความผิดอาญาแผ่นดินน. ความผิดอาญาที่ยอมความกันไม่ได้ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีได้แม้ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์.
จับเกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับผู้ร้าย, (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, จับกุม ก็ว่า
จับกุมก. เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับกุมผู้ร้าย, (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, จับ ก็ว่า.
เจ้าท่าน. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและตรวจตราการเดินเรือ การใช้เรือ การจอดเรือ ร่องนํ้า ทางเดินเรือ และกิจการท่าเรือ.
เจ้าหน้าที่ของรัฐน. ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายบางฉบับก็ขยายไปถึงสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย.
แจ้งความก. บอกให้ทราบความ, แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน.
โจทก์พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
ฉ้อราษฎร์บังหลวงก. การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่ส่งหลวงหรือเบียดบังเงินหลวง.
ชักแถวก. พร้อมกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น พนักงานชักแถวลาออก ลูกน้องชักแถวไปอวยพรวันเกิดเจ้านาย.
ชาวที่น. เจ้าพนักงานผู้หญิงที่ดูแลความเรียบร้อยประจำสถานที่ภายในเขตพระราชฐานชั้นใน.
ชาวม่านน. เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ไขพระวิสูตรท้องพระโรงในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ.
เช็คไปรษณีย์น. ตราสารสำหรับขายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเงิน โดยเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งระบุนามไว้หรือผู้ถือตราสารนั้น.
เชิงเดินน. ค่าป่วยการสำหรับเจ้าพนักงานเดินหมาย เรียกว่า ค่าเชิงเดิน.
ตระลาการ(ตฺระ-) น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ศาล มีหน้าที่ชำระชี้ขาดข้อเท็จจริงในคดีความ เช่น ให้ผู้เปนตระลาการไต่สวนผู้เปนสักขิญานรู้เหน (สามดวง), กระลาการ ก็เรียก.
ตราแดงน. หนังสือสำคัญซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้จับจองที่นา ใช้ในบางจังหวัด แทนตราจอง แต่ไม่กำหนดเวลา ๓ ปี ออกให้ในสมัยหนึ่ง แล้วงดไม่ออกอีก เพื่อเก็บอากรค่านาเป็นนาคู่โค แทนที่เคยเป็นนาฟางลอย.
ตะกร้อเครื่องดับไฟสานเป็นรูปรีคล้ายปลีกล้วย พันผ้าชุบนํ้า มีด้ามยาว สำหรับดับและคลึงลูกไฟที่มาติดหลังคา บางทีเขียนเป็น กระตร้อ ก็มี เช่น ให้ตรวจเอาพร้าขอกระตร้อน้ำ จงทุกที่พนักงานให้สรัพไว้ (สามดวง), กะต้อ ก็เรียก.
ทนายเรือนน. พนักงานฝ่ายในมีหน้าที่ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ในพระราชวัง.
ทิ้งฟ้องก. การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำฟ้อง หรือการที่โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์โดยชอบแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public officerพนักงานของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public officerเจ้าพนักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presence of an officerการกระทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-sentence investigationการสืบเสาะก่อนพิพากษา (ของพนักงานคุมประพฤติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-sentence reportรายงานการสืบเสาะก่อนพิพากษา (ของพนักงานคุมประพฤติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recorderพนักงานทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resisting an officerการต่อสู้เจ้าพนักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shop assistantพนักงานร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
officer, publicพนักงานของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
officer๑. เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน๒. นายทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
official liquidatorเจ้าพนักงานผู้ชำระบัญชี (บริษัท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. เจ้าพนักงานศาล๒. ผู้ช่วยนายอำเภอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barratryการทุจริตของพนักงานเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Municipal Service Commissionคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
court officialเจ้าพนักงานศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified copyสำเนาที่เจ้าพนักงานรับรองว่าถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comptroller in bankruptcyเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commission, Municipal Serviceคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comptrollerเจ้าพนักงานตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerk to the justicesพนักงานศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constable๑. พลตำรวจ (อังกฤษ)๒. พนักงานเทศบาล (มีหน้าที่รักษาความสงบ) (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directors' and officers' liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงานบริษัท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
data entry operatorพนักงานบันทึกข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executing officerเจ้าพนักงานบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ ป. วิ. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น, การปลอมตน (เช่น การปลอมตนเป็นเจ้าพนักงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquisitor; inquiry officialพนักงานสอบสวน [ ป. วิ. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zygostates๑. เครื่องชั่งน้ำหนักเงินตรา๒. เจ้าพนักงานชั่งน้ำหนักเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teller๑. ผู้นับคะแนนเสียง๒. พนักงานรับ-จ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เจ้าพนักงานภูษามาลาข้าราชการในราชสํานักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงานพระมาลา [ศัพท์พระราชพิธี]
พนักงานพระภูษาข้าราชการในราชสํานักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงาน พระมาลา [ศัพท์พระราชพิธี]
พนักงานพระมาลาข้าราชการในราชสํานักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงาน พระมาลา [ศัพท์พระราชพิธี]
สังฆการีเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]
สุกำศพ้เป็นคำกิริยา หมายถึง อาการที่เจ้าพนักงานภูษามาลาหรือเจ้าพนักงานสนมพลเรือนเอาผ้าขาวห่อศพและใช้ด้ายดิบมัดตราสัง แล้วบรรจุศพลงโกศหรือหีบ ซึ่งมีกระดาษฟางปูรองรับ [ศัพท์พระราชพิธี]
ทิมอาคารจำนวน ๖ หลังสร้างติดรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ ด้านทิศเหนือ ใต้ ด้านละ ๑ หลัง ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกด้านละ ๒ หลัง ด้านหน้าเปิดโล่งหลังคาเป็นลักษณะหลังคาปะรำ (หลังคาแบน) ใช้สำหรับเจ้าพนักงาน พระสงฆ์ แพทย์หลวงพัก และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
ชาวม่านใช้เรียกเจ้าพนักงานที่ทําหน้าที่ไขพระวิสูตรในงานพระราชพิธีต่าง ๆ [ศัพท์พระราชพิธี]
Company Manพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey board, Example: มีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Operatorพนักงานปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Radiation workerผู้ปฏิบัติงานรังสี, ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผู้ปฏิบัติงานผลิตสารไอโซโทปรังสี ผู้ปฏิบัติงานฉายรังสี ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ <br>ผู้ปฏิบัติงานรังสีอาจรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค แต่มีความจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณรังสีหรือรังสีดังกล่าวเป็นประจำ ทำให้มีโอกาสได้รับรังสีมากกว่าประชาชนทั่วไป เช่น พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถขนส่งสารกัมมันตรังสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันอันตรายจากรังสีจะกำหนดให้บุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตามกฎระเบียบ หรือแล้วแต่กรณี</br> <br>ผู้ปฏิบัติงานรังสีดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีโอกาสได้รับรังสีจากการปฏิบัติงานเป็นปริมาณแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานผลิตสารไอโซโทปรังสี หรือผู้ปฏิบัติงานฉายรังสี จะมีโอกาสได้รับรังสีมากกว่าผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ</br> [นิวเคลียร์]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Bank employeesพนักงานธนาคาร [TU Subject Heading]
Cashiersพนักงานรับจ่ายเงิน [TU Subject Heading]
Cleaning personnelพนักงานทำความสะอาด [TU Subject Heading]
Clerks (Retail trade)พนักงาน (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Drugstore employeesพนักงานร้านขายยา [TU Subject Heading]
Election officialsข้าราชการและพนักงานการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee orientationการปฐมนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee participationการมีส่วนร่วมของพนักงาน [TU Subject Heading]
Fire fightersพนักงานดับเพลิง [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Food service hostessesพนักงานต้อนรับสตรีในงานบริการอาหาร [TU Subject Heading]
Forest rangersพนักงานพิทักษ์ป่า [TU Subject Heading]
Government investigatorsพนักงานสอบสวน [TU Subject Heading]
Hotel clerksพนักงานส่วนหน้าโรงแรม [TU Subject Heading]
Hotel front desk personnelพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม [TU Subject Heading]
Impeachmentsการฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ [TU Subject Heading]
Labor banksธนาคารเพื่อพนักงานอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Local officials and employeesข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Municipal officials and employeesพนักงานเทศบาล [TU Subject Heading]
Notariesพนักงานรับรองเอกสาร [TU Subject Heading]
Officials and employeesข้าราชการและพนักงาน [TU Subject Heading]
Officials and employees, Alienข้าราชการและพนักงานต่างด้าว [TU Subject Heading]
Officials and employees, Retiredข้าราชการและพนักงานบำนาญ [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Sales personnelพนักงานขาย [TU Subject Heading]
Supervision of employeesการนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]
Traveling sales personnelพนักงานเดินตลาด [TU Subject Heading]
Women cleaning personnelพนักงานทำความสะอาดสตรี [TU Subject Heading]
Pollution Control Officerเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ, Example: ผู้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้ปฎิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [สิ่งแวดล้อม]
Collection Feeพนักงานเก็บขนขยะ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Are you a salesman?- คุณเป็นพนักงานขายได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ Oh, God! (1977)
As a busboy.พนักงานเก็บจานครับ Oh, God! (1977)
My cabin boy told me he was onboard.พนักงานบอกว่าเขามากับเรือด้วย Gandhi (1982)
The Soviet ambassador has been expelled along with the entire staff.เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ได้ถูกไล่ออก พร้อมด้วยพนักงานทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
no, sir. att's operator told our operator.เปล่าครับ พนักงาน ATT หาเบอร์เราให้ครับ Spies Like Us (1985)
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์ Stand by Me (1986)
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ *batteries not included (1987)
You waiters are all college guys... and I went to Harvard and Yale to hire you.พวกนายเป็นพนักงานเสริฟ ระดับมหาวิทยาลัย... และฉันก็ไปที่ ฮาร์วาร์ด และ เยล เพื่อจ้างพวกนาย Dirty Dancing (1987)
Well, if it isn't the entertainment staff.นี่เห็นว่าเป็นพนักงานให้ความบันเทิงน๊ะ Dirty Dancing (1987)
Oh, them. They're the dance people.พวกนั้นเหรอ ก็พวกพนักงานเต้น Dirty Dancing (1987)
Last week I took a girl away from Jamie, the lifeguard.อาทิตย์ที่แล้ว ผมแย่งผู้หญิงมาจาก เจมี พนักงานกู้ภัย Dirty Dancing (1987)
I've been working with the staff kids... on a cross between a Cuban rhythm and soul dancing.ผมปรึกษากับพวกเพื่อน ๆ พนักงานแล้ว... เราจะเต้นจังหวะคิวบา กับ โซลแดนซ์ Dirty Dancing (1987)
It's exactly what it's like when you find out one of your staff's a thief.จริง ๆ แล้วจะเป็นยังไง ถ้าคุณจับได้ว่า พนักงานของคุณเป็นขโมย Dirty Dancing (1987)
Vivian thinks she remembers this dance kid Johnny... walking by.วิเวียน จำได้ว่าพนักงานเต้นที่ชื่อ จอห์นนี่... เดินผ่านไป Dirty Dancing (1987)
Visitors, staff and guestsผู้มาเยี่ยมเยือน พนักงาน และแขกทุกท่าน Dirty Dancing (1987)
A Prince and Company initiation?คุณเป็นพนักงานกะดึกของห้างใช่ไหม? Mannequin (1987)
It's personal.พนักงาน lt ของ Bloodsport (1988)
And I thought insurance salesmen were pushy.และฉันคิดว่าพนักงานขายประกันเป็นรุก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He'd walk in the door and everybody who worked the room just went wild.เขาเดินผ่านเข้าประตูมา พนักงานในร้านถึงกับรุกรี้รุกรนกันใหญ่ Goodfellas (1990)
When deliveries are made at the front door... you move the stuff out the back and sell it at a discount.เมื่อพนักงานมาส่งของที่หน้าประตู คุณก็ย้ายของออกไปขายทางหลังร้านในครึ่งราคา Goodfellas (1990)
Yeah, it might just be your ID badge, but I try to capture the essence of every Prince employee.นั่น ก็จะเป็นบัตรพนักงานของเธอ ฉันพยายามจับภาพแล้วนะ เป็นของสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนของปริ๊นซ์ Mannequin: On the Move (1991)
I want a major employee turnout at the airport tonight.ฉันต้องการพนักงานหลักๆ ไปที่สนามบินคืนนี้ Mannequin: On the Move (1991)
I think I'm supposed to report to you. I'm the new trainee.ผมคิดว่าผมต้องมารายงานตัวกับคุณครับ ผมเป็นพนักงานคนใหม่ Mannequin: On the Move (1991)
It seems we have an opening on Mr. Montrose's staff.ดูเหมือนว่าเรากำลังเปิดรับพนักงานใหม่ ให้มอนท์โรสอยู่พอดี Mannequin: On the Move (1991)
- I'm a notary public.- ผมเป็นแค่พนักงานจดทะเบียนน่ะ Mannequin: On the Move (1991)
We'll just put it on his employee account.เราก็แค่ลงบัญชีไว้ในฐานข้อมูลพนักงานเท่านั้นเอง Mannequin: On the Move (1991)
Business thing.ท่านประธานของเรารับผิดชอบพนักงานมากมายแล้สก้อมีงานมากมายที่ต้องทำ Hero (1992)
Back. Now, go forward again.พี่ครับ ผมไม่ได้เป็นประธานที่นี่นะครับ ผมเป็นแค่พนักงาน Hero (1992)
Who is he?สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานและเพื่อเฉลิมฉลอง \ n สำนักพิมพ์ใหม่ของเรา Hero (1992)
Do you want me to work as a bookie's clerk?คุณต้องการให้ฉันไปทำงาน เป็นพนักงานของเจ้ามือรับแท? In the Name of the Father (1993)
Yeah, hi. This is Agent Scully. How soon can we get started?คุณ Mulder ผม John Truitt เจ้าพนักงานท้องที่ Deep Throat (1993)
Good-looking waiters.พนักงานต้อนรับก็ดูดี Junior (1994)
You have your temperature control and your call button.เรามีเครื่องปรับอากาศ และปุ่มกดเรียกพนักงาน Junior (1994)
He gives the phone to a teller. The bloke on the other end says, เขาให้โทรศัพท์ไปยังพนักงาน เจ้าหมอในส่วนอื่น ๆ กล่าวว่า Pulp Fiction (1994)
Waitresses. Fuckin' forget it. No way they're takin' a bullet for the register.พนักงานเสิร์ฟ ไอ้ลืมมัน วิธีที่พวกเขากำลัง takin 'กระสุนสำหรับการลงทะเบียนไม่มี Pulp Fiction (1994)
You're crowd control. I'll handle the employees.คุณกำลังควบคุมฝูงชน ฉันจะจัดการกับพนักงาน Pulp Fiction (1994)
- Waitresses on the floor!- พนักงานเสิร์ฟบนพื้น! Pulp Fiction (1994)
In fact, it got so busy at tax time... he was allowed a staff.ในความเป็นจริงมันก็ยุ่งภาษีได้ตลอดเวลา ... เขาได้รับอนุญาตพนักงาน The Shawshank Redemption (1994)
I work in metals. I'm a salesman.ผมทำงานโลหะ เป็นพนักงานขาย Heat (1995)
Ishikawa, go check out the trash collectors' homes.อิชิกาว่า, ตรวจสอบไปตามบ้านพนักงานเก็บขยะที Ghost in the Shell (1995)
He's trying to interrogate that poor garbage collector with Togusa.ตอนนี้โทกุสะกำลังพยายามหาข้อมูล จากพนักงานเก็บขยะ Ghost in the Shell (1995)
# I know this grocery clerk# ฉันรู้ว่าพนักงานร้านขายของชำนี้ The Birdcage (1996)
I propose we move to the baggage car before the guards come.ฉันเสนอให้เราย้ายตู้รถ ก่อนพนักงานมา Anastasia (1997)
-I thought we checked all the service staff.-ผมคิดว่าเราควรเช็ครายชื่อพนักงานทุกคน Gattaca (1997)
I say we sample every employee within the perimeters intravenously.เรามีตัวอย่างเลือดของพนักงานทุกคน Gattaca (1997)
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว Gattaca (1997)
Yeah, but I will have a degree, and you'll be servin' my kids fries at a drive through on our way to a skiing trip.แต่อย่างน้อยชั้นก็ได้ปริญญา ส่วนพวกนายก็เป็นได้แค่พนักงาน เสริร์ฟอาหารให้ลูกๆ ชั้น Good Will Hunting (1997)
Parole officer.ใช่ พนักงานของพาโรล์ Good Will Hunting (1997)
The porters are dead!พนักงานที่ตายไปแล้ว! Princess Mononoke (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนพนักงาน[jamnūan phanakngān] (n, exp) FR: nombre d'employés [ m ] ; nombre de membres d'équipage [ m ]
เจ้าพนักงาน[jaophanakngān] (n) EN: officer ; government official ; official
เจ้าพนักงานบังคับคดี[jaophanakngān bangkhap khadī] (n, exp) EN: bailiff ; marshal
เจ้าพนักงานกงสุล[jaophanakngān kongsun] (n, exp) EN: consular officer
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์[jaophanakngān phithak sap] (n, exp) EN: official custodian
การรับพนักงาน[kān rap phanak ngān] (n, exp) FR: engagement de personnel [ m ] ; procédure d'engagement (de personnel) [ f ]
การรับพนักงานเข้ามา[kān rap phanak ngān khao mā] (n, exp) FR: engagement de personnel [ m ] ; procédure d'engagement (de personnel) [ f ]
ขาดพนักงาน[khāt phanakngān] (v, exp) EN: be short-staffed
ไล่พนักงานออก[lai phanak ngān øk] (v, exp) EN: dismiss an employee ; fire an employee  FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
พนักงาน[phanakngān] (n) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant  FR: employé [ m ] ; employée [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; responaible [ m, f ] ; préposé [ m ] ; préposée [ f ] ; staff [ m ] ; membre d'équipage [ m ]
พนักงานอัยการ[phanakngān aiyakān] (n, exp) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office
พนักงานบัญชี[phanakngān banchī] (n, exp) EN: accountant  FR: comptable [ m, f ]
พนักงานบริษัท[phanakngān børisat] (n, exp) FR: employé dans une société [ m ]
พนักงานดับเพลิง[phanakngān dapphloēng] (n, exp) EN: firefighter  FR: pompier [ m ] ; sapeur-pompier [ m ]
พนักงานเดินตั๋ว[phanakngān doēn tūa] (n, exp) EN: usherette  FR: ouvreuse (de cinéma) [ f ]
พนักงานฝึกหัด[phanakngān feukhat] (n, exp) EN: trainee  FR: stagiaire [ m ]
พนักงานเก็บเงิน[phanakngān kep ngoen] (n, exp) EN: cashier  FR: caissier [ m ]
พนักงานขาย[phanakngān khāi] (n, exp) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman  FR: vendeur [ m ] ; vendeuse [ f ]
พนักงานขายญิง[phanakngān khāi ying] (n, exp) EN: saleslady  FR: vendeuse [ f ]
พนักงานนวด[phanakngān nūat] (n, exp) EN: massage therapist ; masseur ; masseuse  FR: masseur [ m ] ; masseuse [ f ]
พนักงานนวดชาย[phanakngān nūat chāi] (n, exp) EN: massage therapist ; masseur  FR: masseur [ m ]
พนักงานนวดหญิง[phanakngān nūat ying] (n, exp) EN: massage therapist ; masseuse  FR: masseuse [ f ]
พนักงานภายในเครื่องบิน[phanakngān phāinai khreūangbin] (n, exp) EN: cabin crew  FR: personnel de bord [ m ]
พนักงานไปรษณีย์[phanakngān praisanī] (n, exp) EN: postal worker
พนักงานประจำสำนักงาน[phanakngān prajam samnakngān] (n, exp) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk  FR: employé de bureau [ m ]
พนักงานประเมินภาษี[phanakngān pramoēn phāsī] (n, exp) EN: tax assessor
พนักงานร้านค้า[phanakngān rānkhā] (n, exp) EN: shop assistant
พนักงานรับรองเอกสาร[phanakngān raprøng ēkkasān] (n, exp) EN: notary  FR: notaire [ m ]
พนักงานศาล[phanakngān sān] (n, exp) EN: judicial officer ; law-court official
พนักงานเสิร์ฟ[phanakngān soēp = phanakngān soēf] (n, exp) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess   FR: serveur [ m ] ; serveuse [ f ]
พนักงานเสิร์ฟชาย[phanakngān soēp chāi] (n, exp) EN: waiter  FR: serveur [ m ]
พนักงานเสิร์ฟญิง[phanakngān soēp ying] (n, exp) EN: waitress  FR: serveuse [ f ]
พนักงานสอบสวน[phanakngān søpsūan] (n, exp) EN: interrogator ; investigator  FR: enquêteur [ m ]
พนักงานธนาคาร[phanakngān thanākhān] (n, exp) EN: bank ckerk ; banker  FR: employé de banque [ m ]
พนักงานต้อนรับ[phanakngān tønrap] (n, exp) EN: receptionist ; host  FR: réceptionniste [ m ]
พนักงานต้อนรับหญิง[phanakngān tønrap ying] (n, exp) EN: hostess  FR: hôtesse [ f ]
พนักงานตรวจตั๋ว[phanakngān trūat tūa] (n) EN: conductor  FR: contröleur [ m ] ; chef de train ; receveur [ m ]
พนักงานยึดทรัพย์[phanakngān yeutsap] (n, exp) EN: bailiff  FR: huissier [ m ]
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี[phūchūay phanakngān banchī] (n, exp) EN: assistant accountant
เสมียนพนักงาน[samiēn phanakngān] (n, exp) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers

English-Thai: Longdo Dictionary
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actuary(n) พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย, Syn. statistician
agent(n) พนักงานของรัฐ
airside(n) บริเวณหนึ่งของสนามบินซึ่งจำกัดให้เฉพาะผู้โดยสารและพนักงานเข้าไปได้เท่านั่น
bailiff(n) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff
bellboy(n) พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, Syn. bellhop
brigadier(n) พนักงานตำแหน่งสูงของกองทัพอังกฤษ (คำย่อคือ Brig.)
caboose(n) ตู้รถไฟสินค้าคันสุดท้ายสำหรับพนักงานรถไฟ, Syn. trainmen's car, rear car, crew car
carhop(n) พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแบบขับรถเข้าไปได้
cashier(n) พนักงานรับจ่ายเงิน, Syn. clerk, receiver
clerk(n) พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
collector(n) ผู้เก็บ, See also: พนักงานเก็บ เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ, คนเก็บ, Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator, hoarder
croupier(n) พนักงานเก็บและจ่ายเงิน (ในบ่อนคาสิโน)
employee(n) ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker
fireman(n) เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, See also: เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง, พนักงานดับเพลิง, Syn. firefighter
forester(n) พนักงานป่าไม้, See also: คนรักษาป่า
ground crew(n) พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน, Syn. ground staff
ground staff(n) พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน, Syn. ground crew
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, See also: พนักงานปกครอง, Syn. jurist, justice, officer
marshal(n) ตำรวจ, See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง, Syn. policeman, officer
masseur(n) พนักงานนวดชาย, See also: คนนวดผู้ชาย, หมอนวดชาย, Syn. osteopath, chiropractor, masseuse
masseuse(n) พนักงานนวดหญิง
mayoralty(n) สำนักงานของพนักงานปกครอง
nacelle(n) ส่วนแยกของเครื่องยนต์ สินค้า ผู้โดยสาร พนักงานเครื่องบิน
notary(n) พนักงานจดทะเบียน (คำเรียกสั้นของ notary public), Syn. accountant
office worker(n) พนักงานออฟฟิศ, Syn. clerk, file clerk
officer(n) พนักงาน, See also: เจ้าหน้าที่, Syn. official, agent, representative
officer(n) นายตำรวจ, See also: เจ้าพนักงานตำรวจ, Syn. police
official(n) เจ้าหน้าที่, See also: พนักงาน, Syn. officer, agent
official receiver(n) พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย), Syn. receiver
paymaster(n) พนักงานจ่ายเงิน, Syn. purser, bursar, cashier
personnel(n) พนักงาน, See also: เจ้าหน้าที่, บุคลากร, Syn. staff, worker
porter(n) พนักงานยกกระเป๋า, Syn. carrier, bellboy, transporter
porter(n) พนักงานบนรถไฟ
porter(n) พนักงานทำความสะอาด
portress(n) พนักงานขนของหญิง
potboy(n) พนักงานบริการในโรงแรม, See also: บริกรชาย
prosecutor(n) พนักงานอัยการ, Syn. prosecuting attorney
railman(n) พนักงานรถไฟ, Syn. railwayman
railroader(n) พนักงานรถไฟ
railwayman / railman / railroader(n) พนักงานรถไฟ, Syn. railman, railroader
receptionist(n) พนักงานต้อนรับ, Syn. hostess
recruiter(n) ผู้สรรหาพนักงานใหม่
head hunt(sl) รับสมัครพนักงานใหม่
sales clerk(n) พนักงานขาย, See also: คนขายของ, Syn. shop assistant
salesclerk(n) พนักงานขาย, See also: คนขายของ, Syn. shop assistant
salesgirl(n) คนขายของผู้หญิง, See also: พนักงานขายหญิง, Syn. saleswoman
saleslady(n) พนักงานขายหญิง, Syn. salesperson, saleswoman
salesman(n) พนักงานขาย, See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย, Syn. salesperson, seller
salesperson(n) พนักงานขาย, See also: ตัวแทนขาย, Syn. salesman, saleswoman, saleslady
saleswoman(n) พนักงานขายผู้หญิง, See also: คนขายผู้หญิง, Syn. saleslady, salesgirl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา, เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล, พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์, ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน, ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม, คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
button(บัท'เทิน) n. กระดุม, กระดุมเสื้อ, ปุ่ม, ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า, พนักงานบริการ, หน่อไม้, หน่ออ่อน, ช่อ, เห็ดตูม, ประสาทที่ดี, ปลายคาง vt., vi. ใส่กระดุม, ติดกระดุม, See also: buttoner n.
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม, พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
carny(คาร์'นี) n. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานเทศกาลนักขัตฤกษ์
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
clerk(คลาร์ค, เคลิค) { clerked, clerking, clerks } n. เสมียน, เสมียนขายของ, พนักงานร้านค้า, พระ, คนที่อ่านออกเขียนได้, ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
data recordระเบียนข้อมูลหมายถึง หน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูล โดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู data field ประกอบ
fire fightern. พนักงานดับเพลิง., See also: fire fighting n.
firewardenn. พนักงานดับเพลิง, พนักงานป้องกันเพลิง
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง, เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง, พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน, ภัตตาคารและอื่น ๆ) , พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา, กลุ่มผู้พิพากษา, กลุ่มพนักงานปกครอง.
magistral(แมจ'จิสทรัล) adj. เฉพาะโอกาส, สำคัญ, เกี่ยวกับพนักงานปกครอง, เกี่ยวกับผู้พิพากษา
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา, พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล, นายอำเภอ, พนักงานศาล, นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, พิธีกร, สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม, จัดให้ชัดเจน, นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal l er n.
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ, บันทึก, หนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อความที่บันทึกไว้, เอกสารข้อสัญญา, จดหมายเหตุ, สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums, memoranda, Syn. note, reminder
official(อะฟิช'เชิล) n. ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง, ช่างคนงาน, ผู้ปฏิบัติการ, พนักงานต่อโทรศัพท์, พนักงานขับรถ, พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์, ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม, ผู้กระทำศัลยกรรม, สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์, เครื่องหมายคำนวณ, ตัวคิดคำนวณ -S...
patrol(พะโทรล') vt. ลากตระเวน n. พนักงาน
paymastern. พนักงานจ่ายเงิน
peddler(เพด'เดลอะ) n. พนักงานเร่ขาย, ผู้เผย-แพร่., See also: pedlery n., Syn. pedlar, pedler
personnel(เพอซะเนล') n. เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บุคลากร, Syn. staff, persons, crew
porter(พอร์'เทอะ) n. พนักงานถือกระเป๋า, พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด, คนเฝ้าประตู, ยาม
portress(พอร์'ทริส, โพร์'ทริส) n. พนักงานขนของที่เป็นหญิง, คนเฝ้าประตู หรือยามที่เป็นหญิง., Syn. porteress
potboyn. n. พนักงานบริการในโรงแรมเล็ก ๆ หรือร้านอาหาร, Syn. potman
receptionist(รีเซพ'เชินนิสทฺ) n. พนักงานต้อนรับ, เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก, การบันทึก, สำนวน, สิ่งที่บันทึกไว้, ประวัติ, เอกสาร, หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง, เทปบันทึก vt., vi. (รีคอร์ด') บันทึก, ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก, เกี่ยวกับบันทึก, ยอดเยี่ยม, ทำลายสถิติ, ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
redcap(เรด'แคพ) n. พนักงานขนกระเป๋าตามสถานีรถไฟ, ทหารสารวัตร,
registrar(เรจ'จิสทราร์) n. นายทะเบียน, พนักงานทะเบียน, บริษัทที่ทำหน้าที่จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือใบหุ้น, See also: registrarship n.
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
shopgirl(ชอพ'เกิร์ล) n. พนักงานขายของที่เป็นหญิง, พนักงานขายของหน้าร้านที่เป็นหญิง
shopman(ชอพ'เมิน) n. พนักงานขายของในร้าน, พนักงานร้านค้า, ผู้ดูแลร้าน pl. shopmen
shopwoman(ชอพ'วูม'เมิน) n. พนักงานขายของหญิงในร้านค้า pl. shopwomen
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า, ไม้ราว, เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน, เสา, เสาธง, ตะพด, ตะบอง, ด้าม, ไม้รังวัด, ไม้สัญญาณ, ไม้แสดง อำนาจ, คทา, ด้าม, ป้ายทาง, เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น, คณะผู้ร่วมงาน, คณะเสมียนพนักงาน, คณะเสนาธิการ, เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ, เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
telephonist(-นิสทฺ) n. พนักงานต่อสายโทรศัพท์
teller(เทล'เลอะ) n. ผู้บอก, ผู้เล่า, พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่รับหรือจ่ายเงิน, ผู้นับ คะแนนเสียง, See also: tellership n., Syn. raconteur
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ
typer(ไท'เพอะ) n. ผู้พิมพ์, พนักงานพิมพ์ดีด
typist(ไท'พิสทฺ) n. พนักงานพิมพ์ดีด, ผู้พิมพ์ดีด

English-Thai: Nontri Dictionary
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ, พนักงานเก็บหนังสือ
authority(n) อำนาจ, เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, ต้นตำรับ
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานแคชเชียร์
churchwarden(n) พนักงานสังฆการี, มัคนายก
collector(n) ผู้รวบรวม, พนักงานเก็บภาษี, ผู้สะสม, นักสะสม
employee(n) ลูกจ้าง, พนักงาน, ผู้ถูกว่าจ้าง
fireman(n) พนักงานดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, ช่างไฟ
guard(n) การเฝ้า, ยาม, มหาดเล็ก, เครื่องป้องกัน, พนักงานเดินรถ, คนอารักขา
hostess(n) เจ้าของบ้าน, พนักงานต้อนรับ(หญิง), พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน, เจ้าหน้าที่สอบสวน, คนซักถาม
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่, คณะผู้พิพากษา, กลุ่มพนักงานปกครอง
notary(n) จ่าศาล, ทนายความ, พนักงานทะเบียนบ้าน
officer(n) เจ้าหน้าที่, พนักงาน, นายทหาร
official(n) เจ้าหน้าที่, ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน
operator(n) ผู้กระทำ, ผู้คุมเครื่อง, พนักงานรับโทรศัพท์, นายหน้า
packer(n) เครื่องบรรจุหีบห่อ, พนักงานขนถ่ายกระเป๋า
paymaster(n) สมุหบัญชี, พนักงานจ่ายเงิน
personnel(n) พนักงาน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่
porter(n) คนขนของ, ยาม, คนเฝ้าประตู, พนักงานขนกระเป๋า
receptionist(n) พนักงานต้อนรับ
salesman(n) พนักงานขาย, คนขายของ, เซลส์แมน
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
seller(n) ผู้จำหน่าย, ผู้ขาย, พนักงานขาย
shopman(n) เจ้าของร้าน, คนขายของ, พนักงานขายของ
stoker(n) พนักงานดับเพลิง, ช่างไฟ
surveyor(n) พนักงานตรวจ, ผู้สำรวจ, พนักงานรังวัด
teller(n) ผู้บอกเล่า, ผู้นับคะแนนเสียง, พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
treasurer(n) เหรัญญิก, เจ้าพนักงานเก็บเงิน
typist(n) เสมียนพิมพ์ดีด, พนักงานพิมพ์ดีด
worker(n) คนงาน, ลูกจ้าง, กรรมกร, พนักงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Carer(n) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
clerical officerเจ้าพนักงานธุรการ
Commissioner of Oath(n, phrase) เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน, ผู้มีอำนาจจัดให้มีคำสาบาน
compute(vt) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
contingent worker(n) พนักงานชั่วคราว, ลูกจ้างชั่วคราว
Court Officerเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
dispatcher[ดิสแพตเชอร์] (n) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย
inturn(n) แพทย์ฝึกหัด , พนักงานใหม่ , คนที่เข้ามาใหม่ , พนักงานฝึกหัด, Syn. trinee
maintenance crew(n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง, See also: fitter, machinist, mechanic, repairman, troubleshooter, Syn. ้handyman
micromanager(n, org) ผู้จัดการแบบจู้จึ้จุกจิก ประเภทจับตามองพนักงานแบบไม่วางตา ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและทุกเรื่อง
onboarding(n) การดูแลพนักงานใหม่
shell company(n) บริษัทว่างเปล่าที่มีแต่ชื่อ แต่ไม่มีสินทรัพย์ สำนักงาน พนักงานเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
店員[てんいん, ten'in] (n) พนักงานของร้าน
社員[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
駅員[えきいん, ekiin] (n) พนักงานประจำสถานีรถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
会社員[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
添乗員[てんじょういん, tenjouin] พนักงานบริการประจำรถ(เครื่องบิน)
公式[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n, adj) สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา , ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ
解雇[かいこ, kaiko] (n) การเลิกจ้าง, การไล่ออกจากงาน, การปลดพนักงานออก, See also: R. 解雇する
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n) พนักงานบริษัท
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n) พนักงานบริษัท
社員[しゃいん, shain, shain , shain] (n) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
銀行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n) พนักงานธนาคาร
契約社員[ぎんこういん, ginkouin, keiyakushain] (n) พนักงานสัญญาจ้าง
現地スタッフ[げんちすたっふ, genchisutaffu] พนักงานท้องถิ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter
Neuling(n) |der, pl. Neulinge| เด็กใหม่, บุคคลที่เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือเพิ่งเข้าร่วมทำงานด้วย เช่น In unserem Betrieb haben wir jetzt 2 Neulinge. = เรามีพนักงานหน้าใหม่อยู่ในบริษัทขณะนี้ด้วยกัน 2 คน, See also: -, Syn. der Anfänger
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน, See also: Related: kündigen, Syn. jmdn. feuern
betroffen(adv) |von etw.(D), über etw.(A)| ได้รับผลกระทบ เช่น Manche Mitarbeiter in der Firma sind vom Streik der Bahn betroffen. พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการประท้วงของการรถไฟ
Flugbegleiterin(n) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, Syn. Stewardess
Flugbegleiter(n) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: Flugbegleiterin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flugbegleiter{ m }(n) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน, Syn. Steward {

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top