ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฝ่ายบริหาร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฝ่ายบริหาร, -ฝ่ายบริหาร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายบริหาร(n) administrative section, See also: executive, administration, Example: ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทู้ถามน. คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้น ๆ หรือตอบเป็นหนังสือ.
การเปิดอภิปรายทั่วไปน. กลไกที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ควบคุมฝ่ายบริหาร เช่น การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือฝ่ายบริหารจะรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การเปิดอภิปรายทั่วไปที่คณะรัฐมนตรีร้องขอให้มีขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากสมาชิกสภา.
การยุบสภาน.อำนาจของฝ่ายบริหารในการประกาศให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ การยุบสภาต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา.
คานก. รองรับหรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองรับของหนักขึ้นไว้, ถ่วงนํ้าหนักกัน เช่น อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติกับอำนาจของฝ่ายบริหารคานกัน, โดยปริยายหมายความว่า ค้านกัน ยังตกลงกันไม่ได้.
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปน. มาตรการสำคัญอย่างหนึ่งของระบบรัฐสภาที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จากฝ่ายนิติบัญญัติในการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ.
ประชุมสุดยอดน. การประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล.
ผู้ว่าราชการจังหวัดน. ผู้รับนโยบายและคำสั่งจากราชการส่วนกลางมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
พระราชกำหนดน. รูปแบบของกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้มีผลใช้บังคับไปพลางก่อนตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privilege, executiveเอกสิทธิ์ของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
session, executiveการประชุมสภาในเรื่องของฝ่ายบริหาร, การประชุมเป็นการภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order, executiveคำสั่งของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Administration, Theฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, executiveผู้แทนฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discretion, executiveดุลยพินิจทางการบริหาร, ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executiveฝ่ายบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executive agentผู้แทนฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive discretionดุลยพินิจทางการบริหาร, ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร [ ดู administrative discretion ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive orderคำสั่งของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive privilegeเอกสิทธิ์ของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive sessionการประชุมสภาในเรื่องของฝ่ายบริหาร, การประชุมเป็นการภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Executive, theฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Atomic Energy Agencyสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในการประชุมระหว่างประเทศ ที่ประชุมได้รับรองกฎข้อบังคับขององค์การนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก รัฐที่ร่วมลงนามเป็นสมาชิกขององค์การอย่างน้อย 18 ประเทศ รวมทั้งประเทศดังต่อไปนี้ คือ แคนาดา ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยสามประเทศได้มอบสัตยาบันสาร ยังผลให้กฎข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1956วัตถุประสงค์ขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ คือ1. ต้องการเร่งรัดและส่งเสริมให้พลังงานปรมาณูมีส่วนเกื้อกูลมากขึ้นต่อ สันติภาพ สุขภาพ และความไพบูลย์มั่งคั่งตลอดทั่วโลก2. ทำให้เป็นที่แน่ใจว่า ความช่วยเหลือที่องค์การจัดให้หรือตามคำขอร้องขององค์การ หรือที่อยู่ใต้ความควบคุมดูแลขององค์การนั้น จะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความมุ่งหมายทางทหารแต่อย่างใดองค์การ ดำเนินงานผ่านทางองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ คือ1. ที่ประชุมระหว่างประเทศ (General Conference) ประกอบด้วยสมาชิกของสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศทั้งหมด มีการประชุมสมัยสามัญประจำปี และอาจมีการประชุมสมัยพิเศษเท่าที่จำเป็น ที่ประชุมจะพิจารณาแลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ภายในกรอบของกฎข้อบังคับ2. คณะผู้ว่าการ (Board of Governors) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 23 ประเทศ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การ3. คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การมีหัวหน้าเรียกว่าอธิบดี (Director General) ซึ่งคณะผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และมีอายุอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี ตัวอธิบดีถือเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย [การทูต]
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
United Nations Secretary-Generalเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การสหประชาชาติ [การทูต]
Ego Protectionกลไกฝ่ายบริหารของจิตใจในการป้องกันตนเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, airport management, the FAA, and the airlines... they're all cheats and liars.ฝ่ายบริหารงานสนามบิน เอฟเอเอ และก็สายการบิน... พวกเขาโกงและโกหกทั้งนั้น Airplane! (1980)
No administration.ไม่มีฝ่ายบริหาร Gandhi (1982)
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า: Idemo dalje (1982)
Your transfer came in. They want you in administration.ของส่งมาแล้ว พวกนั้นต้องการตัวนายที่ฝ่ายบริหาร Cell Test (2005)
No. We're compliments of the management.เปล่า เราเป็นของขวัญจากฝ่ายบริหาร Bandidas (2006)
The County Board of Supervisors firmly believes we can't allow gangs to dictate the terms by which our young people live.คณะกรรมการฝ่ายบริหารมั่นใจว่า เราจะไม่ยอมให้กลุ่มแก๊ง มีอิทธิพลต่อเด็กในท้องถิ่น Gridiron Gang (2006)
You got fired but he pulled some strings and he saved your ass.มีคนเขาช่วยแก.. ไปขอร้องกับพวกฝ่ายบริหาร ใครก็ไม่รู้ว่ะ No Regret (2006)
We're heading up to the executive suite, where every magazine in the Meade empire is coming to kiss the ring of the new co-chair.เราจะไปเยี่ยม ฝ่ายบริหารกัน Grin and Bear It (2007)
We have no home.ฉันต้องติดแหง็กอยู่ข้างบน ในฝ่ายบริหารนั่น Grin and Bear It (2007)
I was the executive.ฉันอยู่ฝ่ายบริหาร Numb (2007)
This is Todd Hamilton, Mrs. Whitman's executive assistant.ผมทอดด์ แฮมิลตัน_BAR_ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารของท่านวุฒิฯ Rendition (2007)
Your friends, your mother, your brother.เมื่อแกกลับไป ฉันจะให้ ตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริหาร Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
You've got to remember what this is about, or do you have to ask for your brother's permission for that as well?ช่วยบอกพ่อว่า ผมจะกลับมาเป็น รองประธานฝ่ายบริหาร นี่เป็นข่าวดี Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Look, I have followed you around and listened to your half-assed wisdom.ผมเป็นรองประธานฝ่ายบริหาร ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
- Gregory White, who was shot and killed in the standoff.ประธานฝ่ายบริหาร เกรกอรี่ ไวท์ ถูกยิงตาย Deal or No Deal (2008)
The administration makes us teach with a foot of snow on the ground.ฝ่ายบริหารให้เราสอนทั้งๆ ที่หิมะหนาฟุตหนึ่ง The Happening (2008)
There was an executive order from the White House giving Bauer access to Burnett.ฝ่ายบริหารทำเนียบขาวมีคำสั่ง ให้บาวเออร์ไปสอบสวนเบอร์เนตต์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
In fact, if chief Pope were to identify these businesses to us by name and federal I.D. Number, the Treasury Department would immediately initiate a 452.1c investigation into all of them.หัวหน้าโป๊ปได้มอบหมายงานนี้ให้เรา โดยใช้ชื่อและรหัสตัวเลขของรัฐบาลกลาง ฝ่ายบริหารการเงินจะเริ่มต้นทำการสอบสวนทันที Double Blind (2009)
It will not happen again.- เพียงแค่เธอจะได้ตำแหน่งฝ่ายบริหาร Negro Y Azul (2009)
When I go to the authorities, เมื่อผมไปที่ฝ่ายบริหาร The Age of Dissonance (2009)
- Managing Director) (Kumakiri Zenzo)- ประธานฝ่ายบริหาร) (คุมากิริ เซนโซ) Orutorosu no inu (2009)
they were behind closed doors, and it seemed like it got a little tense.ฝ่ายบริหารคงเคี่ยวเขาสักพัก เขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้น Cradle to Grave (2009)
you walked in unprotected to a hostage situation in louisville.แน่นอนว่าฝ่ายบริหารมีความกังวล เกี่ยวกับตัวคุณ Cradle to Grave (2009)
the bureau thinks that my ability to lead this team has been compromised.ฝ่ายบริหารคิดว่าความสามารถของผม... ในการนำทีม สามารถยอมรับกันได้ Cradle to Grave (2009)
well, that's not important to the bureau.ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายบริหาร Cradle to Grave (2009)
The bureau thinks that my ability to lead this teamฝ่ายบริหารวิตก เกี่ยวกับความสามารถในการนำทีมของผม The Eyes Have It (2009)
Who are you guys? I am Mr. White from the General Services Administration.ผมคือดร.ไวท์จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป The Proof in the Pudding (2010)
What government guys?ฝ่ายบริหารงานทั่วไป The Proof in the Pudding (2010)
All I did was ask the administration desk if I could borrow a faculty directory.จากฝ่ายบริหารมา Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
I told you, Agent Jareau's transfer is an executive decision.ฉันบอกคุณแล้ว การโยกย้ายเจ้าหน้าที่จาโร เป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร JJ (2010)
A report's gone up to management, and since the situation has gotten serious, they'll do it once more before it gets too risky.ได้รายงานมาจากฝ่ายบริหารน่ะ เมื่อเรื่องเริ่มจะแดงขึ้นมา พวกมันต้องรีบจัดการครั้งสุดท้ายแน่ Episode #1.9 (2010)
The e-mail I read said administrative aide?เอ่อ อีเมล์ที่ผมอ่าน\ บอกว่าจะให้ผมเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหาร Transformers: Dark of the Moon (2011)
Well, yes, and you're listed as Chief Executive Officer, เออ, ช่าย, และนายก็ได้เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหาร, The Bus Pants Utilization (2011)
And I will balance the school's budget by eliminating administrative redundancies.และฉันจะจัดสรรงบประมาณวิทยาลัยให้สมดุล ด้วยการลดค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารที่ไม่จำเป็น Intro to Political Science (2011)
And the Authority.และฝ่ายบริหาร And When I Die (2011)
You're mutinying against the American Vampire League and the Authority?คุณกำลังขัดคำสั่งต่อสหพันธ์ และต่อฝ่ายบริหาร ใช่ไหม And When I Die (2011)
It can't come from the Executive Branch.มันจะมาจากฝ่ายบริหารไม่ได้ You Bury Other Things Too (2011)
authorities remain baffled by their origin.ฝ่ายบริหารยังคงสับสนถึง แหล่งที่มาของพวกมัน Help Us Help You (2011)
We need to set a meeting with Jarvis and the heads of the Executive Department.เราต้องจัดประชุมกับจาวิส และหัวหน้าฝ่ายบริหารหน่วยงานรัฐบาลกลาง Strain (2011)
Now, Delgado called the head of the GGE board of trustees directly to make his demands.เดลกาโด้ติดต่อหัวหน้า ฝ่ายบริหารของGGEเพื่อเรียกร้องโดยตรง Welcome to the Occupation (2011)
I also met Jill, the hospital administrator, and helped her start a free clinic for the locals out here.ผมก็ได้เจอกับ จิล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล และช่วยเธอเรื่องเปิดคลินิกรักษาฟรี สำหรับคนในท้องถิ่นที่นี้ Traffic (2011)
Did you have something to see General Affairs about?คุณมาที่ฝ่ายบริหารทั่วไปทำไม มีเรื่องอะไรเหรอ Poseidon (2011)
He's my executive associate.เขาเป็น... ผู้ช่วยฝ่ายบริหารของผม The Green Hornet (2011)
I'm his executive associate.ผมเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารของเขา The Green Hornet (2011)
I've had this problem with -- with authority -- no offense -- so I realized the only way to get away with being me was to be as indispensable as possible.ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับ -พวกฝ่ายบริหาร อย่าว่ากันเลยนะคะ The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
It's the executive editor's office.เป็นห้องทำงานของ ฝ่ายบริหารบรรณาธิการน่ะ Pilot (2012)
Under executive order 13526, your security clearance is suspended, pending investigation.ภายใต้คำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 13526 ใบผ่านของคุณถูกระงับ ให้รอการสืบสวน No Good Deed (2012)
Tonight. You can explain it to administration.คืนนี้คุณค่อยอธิบาย ให้ฝ่ายบริหารฟังก็แล้วกัน Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
First time since the Clinton administration.ครั้งแรกเลยหลังจากที่ คลินตันเป็นฝ่ายบริหาร Dead to Me (2013)
This is the executive assistant to Nicole Farington at Aster Corps.นี่คือผู้ช่วนฝ่ายบริหารของ นิโคล ฟาริงตัน จาก เอสเตอร์คอร์ป Two of a Kind (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authority(n) ฝ่ายบริหาร, See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
government(n) รัฐบาล, See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
imperium(n) อำนาจสูงสุด (คำทางการ), See also: อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร, Syn. supremacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
cadre(คา'ดระ, แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ, โครงงาน, ขอบข่ายของงาน
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
imperium(อิมเพีย' เรียม) n., (pl. -peria) การควบคุม, อำนาจสูงสุด, การปกครอง, เขตการปกครอง, เขตอำนาจ, อาณาจักร, อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร (command, empire)

English-Thai: Nontri Dictionary
executive(adj) ฝ่ายบริหาร, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เกี่ยวกับการบริหาร
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ผู้พิพากษา, นักปกครอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Imperial Household Agency(org) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*ualitätsmanagement-Beauftragte { m, f }; Qualitätsm*(n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top