ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผสมผสาน*

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผสมผสาน, -ผสมผสาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสมผสาน[V] integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผสมผสานก. เก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อย, เก็บเล็กผสมน้อย.
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
บูรณาการน. กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ ๒ องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ.
ประสมประสานก. ผสมผสาน, เก็บรวมไว้ทีละเล็กละน้อย, เก็บเล็กผสมน้อย.
อุปรากร(อุปะรากอน, อุบปะรากอน) น. ละครเพลงประเภทหนึ่ง ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงผสมผสานการบรรเลงจากวงดุริยางค์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer integrated manufacturing (CIM)การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีไอเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer integrated manufacturing (CIM)การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีไอเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer integrat manufacturing systemคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบผสมผสาน [คอมพิวเตอร์]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย

ความหมายที่ ๑ คือ ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน, หลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียว

ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนำไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน [การจัดการความรู้]

Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Complementary therapies ; Alternative medicineการแพทย์แบบผสมผสาน [TU Subject Heading]
Integrated agricultural systemsระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน [TU Subject Heading]
Integrated Solid Waste Disposal การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้หลาย ๆ วิธีการผสมผสานกันไป ตามสภาพความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการดังกล่าว [สิ่งแวดล้อม]
Integrated Pest Managemant, IPM การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานซึ่งก็ได้แก่ การควบคุมปริมาณศัตรูพืชมิให้แพร่กระจายมากขึ้น โดยการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอัตราที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการควบ คุมโดยชีววิธี (biological control) อันประกอบไปด้วยวิธีการต่าง ๆ คือการ ควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชแต่ละชนิด การควบคุมโดยใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อศัตรูพืช และการควบคุมโดยการปลุกพืชหมุนเวียน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Simultaneous Cropping System ระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน
ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่กิจกรรมหลัก ทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์ปรากฎขึ้นภายในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตาม องค์ประกอบของกิจกรรมหลักได้ 4 ระบบ คือ Agrisilvicultural system, Agrosilvopastoral system, Silvopastoral system และ Silvofishery System [สิ่งแวดล้อม]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
Acculturation, Relativeความผสมผสานทางวัฒนธรรม [การแพทย์]
Combinationการรวมกัน,ร่วมหลายชนิด,การรวมตัวทางเคมี,ผสมผสาน [การแพทย์]
Health Services, Integratedบริการสาธารณสุขผสมผสาน [การแพทย์]
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]
Integrated Effectสภาวะผสมผสาน [การแพทย์]
Integrationการปฏิบัติร่วมกัน, การผสมผสาน, การรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ผสมผสานข้อมูล, บูรณการ, ผสมผสาน, บูรณาการ, การรวม [การแพทย์]
Integrative Functionศูนย์ประสานงาน, การทำหน้าที่ผสมผสานกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
And what do you see? What do I see? I see a mysterious counterplay of light and dark.เห็นอะไรเหรอ ผมเห็นการผสมผสาน อย่างลึกลับของแสงและความมืด *batteries not included (1987)
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ghost in the Shell (1995)
- I want us to merge. ͧüҹҴ¡ѹ. Ghost in the Shell (1995)
- Merge? ҹ? ! Ghost in the Shell (1995)
A unification.การผสมผสานGhost in the Shell (1995)
You do an eclectic celebration of the dance!ที่คุณทำผสมผสานของการเฉลิมฉลองเต้นรำ! The Birdcage (1996)
The perfect marriage of science and beauty.เป็นการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบ ของวิทยาศาสตร์กับความงาม The Red Violin (1998)
See the place where the tides and seasons... and the turnin' of the earth... all come together.คุณจะเห็นที่ซึ่งเกลียวคลื่น และฤดูกาล... ...การหมุนของโลก... ...ผสมผสานกันและกัน The Legend of Bagger Vance (2000)
Now, I see you as a strange mix... of someone angry and yet apathetic.ตอนนี้ผมเห็นคุณกับอาการที่ผสมผสานไปด้วย อารมณ์โกรธแค้นและความชินชา Saw (2004)
Blackwall tires. They blend into the pavement.แบล็กวอยาง พวกเขา ผสมผสานเข้าไปในทางเดิน Cars (2006)
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว Smiles of a Summer Night (2007)
i would say you enjoy wearing a mix-and-match style.ฉันคิดว่าคุณน่าจะใส่เสื้อผ้าสไตล์แบบผสมผสาน Love Now (2007)
I teach Mixed Martial Arts called K-1 to a few students.ผมฝึกสอนการต่อสู้แบบผสมผสาน K-1 ให้กับเด็ก ๆ น่ะครับ Sex Is Zero 2 (2007)
Well, first things first, Zel, the waves it's the perfect combination of beauty and danger.ก็ สิ่งแรก เลย เซล คือ คลื่น มันผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่าง ความสวยงาม และ อันตราย Surf's Up (2007)
-These are not very good.ว่ามั๊ย ผสมผสานใหม่ Betty's Baby Bump (2008)
bearing witness to the duality of life.การทนเป็นพยานในการผสมผสานของชีวิต Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
I know you got something cooking, so... whatever it is, just be careful, okay?ฉันรู้ว่านายมี บางอย่างที่ผสมผสานกัน แต่... .... Going Under (2008)
Yeah, I like to mix things up.ใช่. ผมชอบผสมผสานอะไรใหม่ๆ Page Turner (2008)
The lie and the truth had to feel the same.การโกหกและความจริง ต้องผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว Old Bones (2008)
He said it was the perfect culmination to your line,เขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่สุดยอดมากๆ The Serena Also Rises (2008)
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Look. Now don't be afraid to mix and mash.ดูนะ ตอนนี้ ต้องไม่กลัวจะผสมผสาน Made of Honor (2008)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
That's state-of-the-art, high-tech, fucking polymer frame reinforced with fibre glass.เป็นงานชิ้นเอก, ไฮเทค, ตัวปืนเป็นโพลีเมอร์ ผสมผสานกับไฟเบอร์กลาส Harry Brown (2009)
It's a very complex model of the exact locations -มันเป็นแบบที่ผสมผสานกันน่ะ\ ไม่ใช่บริเวณนี้นี่ Episode #3.3 (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
You are fucking awesome.แค่ใช้การผสมผสานอย่างลงตัว ของการมองโลกในแง่ดีและความใสซื่อก็พอ Kick-Ass (2010)
(speaking spanish) Bye. Cool.การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป Our Family Wedding (2010)
Some advice, blend in. Don't give her no reason to fixate on you.คำแนะนำบางผสมผสานสิ่งต่อไปนี้ Don't ให้เหตุผลที่จะ fixate ที่คุณเธอไม่ Death Race 2 (2010)
It's just awesome to finally have an application... a practical application for string theory.มันน่าทึ่งตรงที่มีโปรแกรม เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงเมื่อผสมผสานกับทฤษฎีแล้ว Dark Side of the Moon (2010)
Individual frequencies between the clicks are inverted and recombined.เป็นความถี่เฉพาะๆไป ระหว่างการปล่อยเสียงสลับที่แล้ว เอามาผสมผสานกัน The Boy with the Answer (2010)
I mean, you know, it's natural to have mixed feelings...ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติดี ที่มีความรู้สึกๆ ผสมผสานกันได้... The Couple in the Cave (2010)
Now, obviously, for this medley to work,ตอนนี้ ชัดเจนแล้วว่านี่คือการผสมผสาน Never Been Kissed (2010)
A unique combinationผสมผสานอย่างมีเอกลักษณ์ Love in Disguise (2010)
Garrett calls this dizzying geometrical relationship between all the particles and forces in the universe an exceptionally simple theory of everything.เพราะมันเป็นชนิด ของสมมติฐาน ว่าส่วนใหญ่ของเรา ได้รับค่าทำงานให้ นั่นคือการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน Is There a Creator? (2010)
And we know enough about how they interact to realize that at extremely high temperatures -- around a million, billion degrees -- the electromagnetic and the weak force begin to merge.แม่เหล็กไฟฟ้าและแรงอ่อน แอเริ่มต้นที่จะผสาน การรวมกันนี้เรียกว่า เอลเอตทรอวีค ผสมผสาน คุณไม่จำเป็นที่จะเข้าใจมัน แน่นอนฉันทำไม่ได้ What Are We Really Made Of? (2010)
Merging... ♪...ҹ... ♪... Even more ♪ With You I'm Born Again (2010)
To her the mixture of magical and Muggle blood is not an abomination, but something, to be encouraged.สำหรับมันแล้วการผสมผสานเรื่องผู้วิเศษกับมักเกิ้ลนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกียจชัง ... แต่เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนยิ่ง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Oh, my gosh. What a perfect combination.โอ้ พระเจ้า มันผสมผสานได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก Bridesmaids (2011)
Well, I practiced some Neo-medieval medicine, and I tended to a thief.เอ่อ ได้ฝึกการแพทย์แบบผสมผสาน และฉันมีแนวโน้มได้คนไข้เป็นขโมย Genesis: Part 1 (2011)
Combined with the chance that this is his first time dumping bodies.ด้วยการผสมผสานกับโอกาสที่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของเขาที่ทิ้งศพ Supply and Demand (2011)
No, every writer condenses people for better dramatic effect.ไม่นะ นักเขียนทุกคนก็ต้องผสมผสานตัวละคร เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้นไง Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Residual power and active power crossing.พลังที่เหลืออยู่ และพลังที่ทำงานอยู่ผสมผสานกัน Masked (2011)
It's that she cannot fathom that a Gershwin and trot song could be interpreted together.เกิร์ชวิน มันเป็นเพลง ที่เพลงลูกทุ่งสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้ Dream High (2011)
More like a hostile takeover.คิดซะว่าเป็นการผสมผสานละกัน เหมือนกับการยึดอำนาจมากกว่านะ Eye of the Beholder (2011)
The Anax Principle merges technology with nature.หลักการแอเน็กซ์ผสมผสาน เทคโนโลยีกับธรรมชาติ The Penelope Papers (2011)
Lot of money in MMA these days.สมัยนี้การต่อสู้แบบผสมผสาน ทำเงินได้มาก Ka Hakaka Maika'i (2011)
They call it the Room of Tears, named for the sublime mixture of joy and sorrow that he must contemplate at this moment.พวกเขาเรียกห้องนั้นว่า ห้องแห่งน้ำตา เป็นชื่อมาจากการผสมผสานชั้นเลิศ ของความสุขและความทุกข์ ที่ท่านจะได้รับ ณ ช่วงเวลานี้ Spooky Little Girl (2011)
His policies are a combination of many other philosophies.นโยบายของเขาเป็นการผสมผสานหลายๆปรัชญาเข้าด้วยกัน Self Fulfilling Prophecy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผสมผสาน[v.] (phasomphasān) EN: integrate ; combine ; blend ; mix   FR: composer ; harmoniser
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน[n. exp.] (sētthakit baēp phasomphasān) EN: mixed economy   FR: économie mixte [f]
สวนผสมผสาน[n. exp.] (sūan phasomphasān) EN: mixed garden   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend in[PHRV] ทำให้เข้ากันได้, See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า
blend together[PHRV] กลมกลืนกัน, See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน, Syn. blend with
chord[VT] ผสมผสาน, See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน, Syn. harmonize, blend, arrange
commingle[VT] ผสมผสาน
commingle[VI] ผสมผสาน, Syn. blend, intermix
compost[N] การผสมผสาน, Syn. mixture, compound
cross[N] การผสมผสาน, Syn. mixture
integrate with[PHRV] รวมเข้ากับ, See also: ผสมผสานกับ
interlard with[PHRV] ผสมผสานกับ, See also: ปนกับ, Syn. lard with
glean[VT] รวบรวม, See also: ผสมผสาน, Syn. collect, gather
integrate[VI] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
integrate[VT] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
integrated[ADJ] ซึ่งผสมผสาน, See also: ซึ่งรวมกัน, Syn. composite;
integration[N] การรวมเข้าด้วยกัน, See also: การผสมผสาน, Syn. composition, unification
interweave[N] การผสมผสาน, Syn. blend, mix
interweave[VT] ทอ, See also: ผสมผสาน, Syn. intertwine, mingle
magic realism[N] ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magical realism[N] ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
merge[VT] กลืน, See also: ผสมผสาน, Syn. fuse, blend, mix
mergence[N] การผสมผสาน, See also: การทำให้ลบเลือน
merger[N] ผู้ผสมผสาน, Syn. amalgamation, consolidation, mixture
mingler[N] ผู้ผสม, See also: ผู้ทำให้ปนกัน, ผู้ผสมผสาน
mixed economy[N] ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
mixed farming[N] การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
pastiche[N] งานผสมผสานทางศิลปะ ดนตรีหรือวรรณคดี, Syn. hodgepodge, medley, Ant. sameness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cim(ซีไอเอ็ม) 1. ย่อมาจาก computer input from microfilm (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้) 2. ย่อมาจาก computer integrated manufacturing (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) หมายถึงการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
farraginous(ฟะแรจ' จะนัส) adj. ผสมผสาน
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ฯ
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.
jargon(จาร์'กอน) {jargoned,jargoning,jargons} n.,v. (พูด) ภาษาเฉพาะอาชีพ,คำพูดที่ไร้สาระ,คำ,พูดที่ทำให้เข้าใจยาก,ภาษาผสมผสาน
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
medley(เมด'ลี) n. เพลงผสม,ของผสมผสาน,สิ่งผสม. adj. ซึ่งผสมกัน,ผสมผสาน
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว
sonata(ซะนา'ทะ) n. ทำนองเพลงผสมผสาน (โดยเฉพาะของเปียโน)
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aquaponicเกษตรผสมผสานพึ่งพากัน ปลูกพืช เลี้ยงปลา แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน
aquaponic (n ) เกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน เช่น ปลูกพืช ให้เป็นอาหารปลา ปลาขี้ใส่ลงในน้ำกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top