Search result for

*ผลักดัน*

(165 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผลักดัน, -ผลักดัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลักดัน[V] push forward, See also: advance, carry forward, push on, Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน, Example: ครูผลักดันลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จได้
การผลักดัน[N] push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
แรงผลักดัน[N] impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน[N] push, See also: force, pressure, Example: การก่อตัวของขบวนการเสรีไทยเห็นได้ว่ามีแรงผลักดันมาจากการต่อต้านญี่ปุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลักดันก. พยายามทำให้เป็นอย่างที่ต้องการ.
จิตไร้สำนึกน. ความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดัน ซึ่งถูกกดเก็บไว้ภายในจิตใจโดยไม่รู้ตัว แม้จะพยายามนึกอย่างไรก็นึกไม่ออก.
ยัดก. บรรจุหรือใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอัดดันหรือผลักดันเข้าไป เช่น ยัดที่นอน, บรรจุหรือใส่สิ่งที่ระบุไว้ด้วยอาการเช่นนั้น เช่น ยัดนุ่น ยัดกระสอบ ยัดเข้าห้องขัง, โดยปริยายหมายถึงบรรจุ ใส่ หรือ ให้ โดยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เอาเงินยัดให้เป็นสินบน ยัดความรู้ที่ให้โทษเข้าไปในสมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
push factorปัจจัยผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repulsionการผลักดัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repulsionการผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repulsionการผลักดัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive๑. แรงผลักดัน๒. (จิตเวช.) แรงขับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
force of mortalityแรงผลักดันภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
impulseพลังกระทบ, พลังผลักดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrustแรงผลักดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blast waveคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน, คลื่นกระแทกที่แพร่ไปในอากาศ หรือ คลื่นที่มีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งกำหนดได้แน่ชัด กระจายผ่านตัวกลางที่แวดล้อมอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของระเบิด หรือปรากฏการณ์ของแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [นิวเคลียร์]
Shock waveคลื่นกระแทก, แรงผลักดันฉับพลัน ในอากาศ น้ำ หรือดิน ที่แผ่ขยายออกไปเป็นคลื่นเนื่องจากการระเบิด การเกิดคลื่นกระแทกมี 2 ระยะ ระยะที่หนึ่ง แรงผลักดันของตัวกลางเพิ่มขึ้นฉับพลันถึงระดับสูงสุดแล้วลดลงสู่ระดับปกติ ระยะที่สอง แรงผลักดันของตัวกลางจะลดลงแล้วกลับสู่ระดับปกติ คลื่นกระแทกที่เกิดในอากาศมักเรียกว่า คลื่นแรงผลักดันฉับพลัน (ดู blast wave ประกอบ) [นิวเคลียร์]
disguised extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแฝง (หรือการผลักดันออกนอกประเทศ) [การทูต]
Driveแรงขับ,แรงผลักดัน,แรงกระตุ้น(ทางเพศ),กำลังผลักดัน [การแพทย์]
Drive, Internalแรงผลักดันภายใน [การแพทย์]
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
Fillers, Undercapเครื่องบรรจุสารผลักดัน [การแพทย์]
Flow, Dynamicการไหลที่มีพลังผลักดัน [การแพทย์]
Fluorocarbon Propellantsสารผลักดันฟลูออโรคาร์บอน [การแพทย์]
ความกดดันความกดดัน, สภาวะที่ผลักดัน บังคับให้บุคคลต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีผลต่อการปรับตัวและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสาเหตุของความกดดันนั้นมาจากตัวบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เช่น ความคาดหวัง อุดมคติของบุคคล คนในครอบครัว และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความซับซ้อนและการเ [สุขภาพจิต]
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gas Propellants, Compressedสารผลักดันก๊าซอัด [การแพทย์]
Gas Propellants, Liquefiedสารผลักดันที่เป็นก๊าซเหลว [การแพทย์]
Group Pressureการผลักดันของกลุ่ม [การแพทย์]
Impulseแรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, พลังประสาท, รับคำสั่ง, ส่งกระแส, อิมพัลส์, คลื่นไฟฟ้า, พลังกระทบ, คลื่นประสาท [การแพทย์]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Motivation Driveแรงผลักดัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I-i just wish my mom wouldn't pushฉันแค่อยากให้แม่ไม่ต้องมาคอยผลักดันแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ Changeling (2008)
# They're pushing, pushing They're pushingพวกมันผลักดัน พวกมันกำลังผลักดัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Don't push this any further.อย่าพยายามผลักดันให้มันไปไกลกว่านี้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
So you're the one that's driving all this.งั้น นายก็คือคนที่ผลักดันเรื่องพวกนี้สินะ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Choosing to live as they have, simply because it's what we know, or driven to create our own identity?เลือกที่จะอยู่แบบพวกเค้า อย่างง่ายดาย เพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจ หรืออย่างมีแรงผลักดันเพื่อสร้างตัวตนใบแบบเรา? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
It was inspirational.มันเป็นแรงผลักดัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Emile Danko, he's been pushing this whole thing.เอมีล แดนโก้ เขาพยายามผลักดันสิ่งนี้ทั้งหมด Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Now, why don't you just tell me what the hell is going on.ก็พ่อผลักดันให้หนูเข้าเรียนกฏหมาย เวลาไม่เกี่ยวอะไร ลูกอยากมีลูกหรือไม่อยากต่างหาก Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
I want to apologize for pushing you to pursue frobisher's connection to calder security.ฉันขอโทษที่ผลักดันให้คุณสานต่อเรื่องโฟรบิเช่อร์กับคาร์ลเดอร์ซีเคียวริตี้ London. Of Course (2009)
I think your little tête-à-tête with Kendrick gave him the extra push we needed.ฉันว่าคุณจุ๋งจิ๋งกับเค็นดริกนิดหน่อย เราต้องการให้เขาถูกผลักดัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The key, to me is not that you had the urge but that you resisted it.ฉันว่า ปัญหาก็คือ ไม่ใช่ว่าคุณมีแรงผลักดัน แต่คุณต่างหากที่ต่อต้าน Orphan (2009)
And your father -- He seems, uh, driven.ส่วนพ่อของเธอก็ ดูเขาเอ่อ... ผลักดันดีนะ After School Special (2009)
He may need a little nudging in the right direction,อาจจะต้องผลักดันเขาให้เข้าที่เข้าทางเสียหน่อย Lucifer Rising (2009)
My rage is fueling me in ways you can't imagine.แม่มีพลังผลักดันมากกว่าที่หนูคิดไวูู้้ Connect! Connect! (2009)
My rage just needs to catch its breath.พลังผลักดันของแม่ขอพักหายใจหน่อย Connect! Connect! (2009)
I thought the meeting was to discuss The school's new online honor codes.ถูกแล้ว ผมผลักดันให้มันเป็นการสนับสนุนลูกผมด้วย Carrnal Knowledge (2009)
and once something is set in motion, it can't help pt build momentum.มันช่วยไม่ได้ นอกจากสร้างแรงผลักดัน Carrnal Knowledge (2009)
Maybe chloe's death is what inspired him to take flight in the first place.บางที การตายของโคลอี้ จะเป็นสิ่งที่ผลักดันเขา ให้สามารถบินได้ Legion (2009)
Jax pushing for change.เเจ็คผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Potlatch (2009)
I try and talk him down, it may be the very thing that pushes him to it.ฉันจะพยายามพูดให้เขาใจเย็นลง เห็นทีมันจะต้องผลักดันเขาอย่างมาก Fa Guan (2009)
A lot must've happened to make her come study abroad by herself.เรื่องพวกนี้คงผลักดันเธอให้มาเรียนต่อเมืองนอกแหงๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And still, I can't suppress the urge... to take her with me, onstage.แต่ฉันก็หยุดผลักดันเธอไม่ได้ ที่จะพาเธอร่วมเวทีเดียวกัน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Once we pull this box down, it'll push the water machine right through the side door.เมื่อเราเริ่มต้นทำงาน แม่จะคอยผลักดันทุกอย่าง อยู่เบื้องหลัง The Mother Lode (2009)
Encouraged me to do anything.ผลักดันให้ผมทำอะไร Scratches (2009)
Only thing my mama every encouraged me how to learnสิ่งเดียวที่แม่ผลักดันให้ฉันเรียนรู้ Scratches (2009)
You may ask, "Why aren't I presenting this new initiative to the President?"คุณอาจถามว่า "ทำไมผมจึงไม่นำเสนอ และผลักดันแผนนี้ไปเสนอแก่ท่าน ปธน. ? Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
- Terri rides me hard, and I've always appreciated it. - Mm-hmm.เทอรี่ผลักดันผมมาก แต่ปกติผมก็เข้าใจนะ Pilot (2009)
That drives the randomness of creation.ที่ผลักดันความสุ่มสับสนไปสู่การสรรค์สร้าง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Why are you pushing so hard?ทำไมคุณถึงผลักดันอย่างหนัก ? Earth (2009)
I'm worried that we may be pushing them too hard.ฉันกังวลที่พวกเราผลักดันเขาหนักไป Justice (2009)
She is drivin' them like tiny little remote control airplanes.หล่อนผลักดันพวกเขา เหมือนเครื่องบินบังคับเล็กๆ Release Me (2009)
And railroaded from other prominent positions.และผลักดันจากตำแหน่งสำคัญอื่นๆ Amplification (2009)
You have so many great ideas, No reason you shouldn't have some help Pushing them through.เธอมีไอเดียดีๆเยอะ ทำไมเธอไม่ผลักดันพวกเค้าหน่อย Mattress (2009)
Your father was a driven man.พ่อเธอเป็นคน มีแรงผลักดัน Living the Dream (2009)
To help push the kids out into the world.ช่วยผลักดันเด็กๆ ไปสู่โลก Slack Tide (2009)
It's a push, remember?มันคือแรงผลักดัน จำได้ไหม Slack Tide (2009)
The enemy thrust forth into the center of the village, and there our ancestors took advantage of the terrain, driving the enemy to the river's banks...พวกศัตรูทะลวงเข้ามาในใจกลางหมู่บ้าน ตอนนั้นเอง บรรพบุรุษของเรา \ อาศัยความได้เปรียบด้านชัยภูมิ ผลักดันพวกศัตรูไปถึงริมฝั่งแม่น้ำ Summer Wars (2009)
Yeah.ใช่ มันเคยเ็ป็นแรงผลักดัน Harbingers in a Fountain (2009)
I wanted to thank you for pushing me to try out for the team.ผมอยากขอบคุณคุณ ที่ผลักดันผมไปคัดตัวนักกีฬา Friday Night Bites (2009)
But it's got its own momentum.แต่มันเป็นแรงผลักดันพวกเขา Hopeless (2009)
I told you these things have their own momentum.ผมบอกคุณได้แต่ว่า เรื่องนี้พวกเขาถูกผลักดัน Hopeless (2009)
Are you whoring yourself out for surgeries?นี่คุณทำตัวสำส่อน เพื่อที่จะให้ได้ผ่าตัดหรอ? โอ้ เงียบไปเลย คุณนั่นแหละผลักดันให้ฉันต้องทำ Tainted Obligation (2009)
Frustrating enough to drive a guy to fake an accent.มีความคับข้องใจมากพอ ที่จะผลักดันให้ชายคนหนึ่ง เสแสร้งสำเนียงพูด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And yet, it's when we've been outbid, forced to watch our prize go home with others, that the rules of protocol no longer apply.และเมื่อไรที่เราได้ให้ราคามันสูงแล้ว ผลักดันตัวเองให้มองดูราคามัน และไปกับอีกสิ่ง นั่นแหละคือข้อสัญญาที่ปฎิบัติ The Lost Boy (2009)
decisions like this have their own momentum... unless i step down.การตัดสินใจแบบนั้น ยิ่งสร้างแรงผลักดันให้พวกเขา ยกเว้นผมจะลงจากตำแหน่ง Cradle to Grave (2009)
[sighs] so all of this-- this is why you've been pushing me so hard, huh?ถ้างั้นทั้งหมดนี้... นี่คือเหตุผลที่คุณผลักดันผมอย่างหนักเหรอ Cradle to Grave (2009)
i haven't been pushing you that hard.ผมไม่เคยผลักดันคุณอย่างหนัก Cradle to Grave (2009)
The overwhelming majority of them suffer from diagnosed mental disorders.แรงผลักดันส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจาก ความทุนข์ทรมานของเขา จากโรคที่ผิดปกติทางจิตใจ The Eyes Have It (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผลักดัน[n.] (kān phlakdan) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove   
กลุ่มผลักดัน[n. exp.] (klum phlakdan) EN: power group   
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on   
แรงผลักดัน[n.] (raēngphlakdan) EN: impulsion   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[VT] สนับสนุน, See also: หนุนหลัง, ผลักดัน, Syn. support
barge[VI] ผลักดันอย่างแรง
beat off[PHRV] ขับไล่, See also: ผลักดันให้ออกไป
carry forward[PHRV] ผลักดัน
constrain from[PHRV] ผลักดัน (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)
force into[PHRV] ผลักดัน
drift[N] แรงผลักดัน
drive[N] การผลักดัน, See also: แรงขับ, แรงผลักดัน, Syn. impetus, impulse
drive out[VT] ขับไล่, See also: ขับ, ไล่, ผลักดัน
goad on[PHRV] กระตุ้น, See also: ผลักดัน
prime mover[IDM] แรงผลักดันสำคัญ
impel[VT] กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
impulse[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, Syn. drive, caprice, urge, whim
incite[VT] กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke
incoercible[ADJ] ซึ่งบังคับไม่ได้, See also: ซึ่งผลักดันไม่ได้
momentum[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
motivated[ADJ] ซึ่งมีแรงบันดาลใจ, See also: ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งผลักดัน, Syn. driven, influenced
push[VI] ดัน, See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน, Syn. force, drive, shove
push[VT] ดัน, See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน, Syn. force, drive, shove
pusher[N] ผู้ผลักดัน
pushing[ADJ] ซึ่งผลักดัน
precipitate into[PHRV] เร่ง, See also: ผลักดันให้เกิด
railroad[VT] ผลักดันอย่างเร่งรีบ, See also: ทำให้ผ่านไปอย่างเร็วๆ ลวกๆ, Syn. compel, hasten
run to[PHRV] กระตุ้น, See also: ผลักดันไปยัง (สถานที่)
shove[VI] ดัน, See also: ผลักดัน, ผลักไส, Syn. push, jostle, shoulder
shove[VT] ผลัก, See also: ผลักดัน, ผลักไส, Syn. push, jostle, shoulder
stress[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน, Syn. free, constraint
shove at[PHRV] ผลักดัน
thrust into[PHRV] กระตุ้นหรือผลักดันให้เข้าสู่, Syn. push into
urge[VT] กระตุ้น, See also: เร่งเร้า, ผลักดัน, Syn. induce, Ant. discourage, restrain
urge[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ, Syn. impulse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว
impellent(อิมเพล' เลินทฺ) adj. ซึ่งผลักดัน, ซึ่งกระตุ้น. -n. สิ่งที่ผลักดัน, สิ่งประตุ้น
impeller(อิมเพล' เลอะ) n. ผู้กระตุ้น, ผู้ผลักดัน, สิ่งกระตุ้น, ลูกบิด, ลูกหมุน, เครื่องผลักดัน
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
impulse(อิม' พัลซฺ) n. แรงดล, แรงดลใจ, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแส ประสาท (force)
impulsion(อิมพัล' เชิน) n. การกระตุ้น, การผลักดัน, สิ่งดลใจ, แรงดลใจ (mental impulse)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
incoercible(อินโคเออ' ซะเบิล) adj. บังคับไม่ได้, กดหัวไม่ได้, ผลักดันไม่ได้ (not coercible)
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ,กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน,ขับดัน,เกิดจากการผลักดัน,ยื่นออก
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
propellent(โพรเพล'เลินทฺ) adj. ขับเคลื่อน,ผลักดัน n. = propellant (ดู)
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
subserve(ซับเซิร์ฟว') vt. ส่งเสริม,สนับสนุน,อำนวยประโยชน์,มีประโยชน์ต่อ,ผลักดัน
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.
urge(เออจฺ) vt.,vi.,n. (การ) เร่ง,กระตุ้น,ผลักดัน,หนุน,เร้า,แหย่,เร้าใจ,ปลุกเร้า,แรงกระตุ้น,แรงชักนำ., See also: urger n. urgingly adv., Syn. force,drive,beg,entreat

English-Thai: Nontri Dictionary
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
drive(vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
further(vt) ส่งเสริม,ทำให้คืบหน้า,ต่อไป,ทำให้ก้าวหน้า,ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
subserve(vt) ส่งเสริม,เกื้อกูล,สนับสนุน,ผลักดัน,เอื้อประโยชน์
urge(vt) กระตุ้น,ผลักดัน,เร่ง,แนะนำ,สนับสนุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scrum (n ) สกรัม, สถานการณ์ที่กลุ่มคนแต่ละฝ่ายผลักดันอีกฝ่ายเพื่อยึดครองพื้นที่หรือให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ผลักดัน

German-Thai: Longdo Dictionary
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top