ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประโยชน์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประโยชน์, -ประโยชน์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.
ฌาณ(n) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย
นัยประหวัด(n) คำที่มีความหมายให้ย้อนนึกถึง เช่น ความหมายนัยตรงแปลว่า ก้อนเนื้อร้าย ความหมายโดยนัย เช่น “อย่าทำตัวเป็นมะเร็งในที่ทำงาน” มะเร็ง หมายถึง ผู้ที่ไม่มีประโยชน์ให้กับบริษัท ความหมายนัยประหวัด เช่น “ กิจกรรมในงานวันมะเร็งแห่งชาติได้รับความสนใจมาก“ มะเร็ง หมายถึง การย้อนนึกถึงความทรมานจความเจ็บปวดจากเนื้อร้าย โรคร้ายนี้คร่าชีวตผู้คนจำจวนมาก

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
หนังสือรับรองการทำประโยชน์(n) Certificate of Utilization

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, profit, usefulness, use, utility, Syn. ผลดี, คุณประโยชน์, Example: เนื้อปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ทำประโยชน์(v) make benefit, See also: make profit, Example: ข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดปกติทางจิตเวช ได้แก่ การรู้จักทำประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยที่ตนเองไม่ต้องลำบากเกินขอบเขต
ผลประโยชน์(n) benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นผล
มีประโยชน์(v) be valuable, See also: be precious, Example: กิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง, Thai Definition: มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, มีผลที่ได้ตามต้องการ
หาประโยชน์(v) exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai Definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
คุณประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
รับประโยชน์(v) gain an advantage, Syn. ได้ประโยชน์, Ant. ให้ประโยชน์, Example: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น
สารประโยชน์(n) actual benefit, Syn. สารัตถประโยชน์, Example: งานเขียนของเขานับว่ามีสารประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
สาระประโยชน์(n) informativeness, See also: benefit, utility, helpfulness, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai Definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
สาระประโยชน์(n) informativeness, See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai Definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
ไร้ประโยชน์(v) be useless, See also: be futile, be ineffective, be ineffectual, Example: ไม่ว่าจะคิดหาทางอย่างไร ตอนนี้ก็ไร้ประโยชน์แล้ว
ประโยชน์นิยม(n) utilitarianism, Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
อรรถประโยชน์(n) advantage, Syn. ประโยชน์, คุณประโยชน์, Example: เราจะได้รับอรรถประโยชน์มากมายจากงานวิจัยชิ้นนี้, Thai Definition: ประโยชน์ที่ต้องการ
อาณาประโยชน์(n) personal advantage, See also: one's own interest, Example: เขาเอาเงินสืบราชการลับมาเป็นอาณาประโยชน์ของตนเอง, Thai Definition: ผลประโยชน์ที่ตนมีอำนาจปกครองเป็นส่วนตัว
เป็นประโยชน์(v) advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai Definition: ก่อให้เกิดผลดี
ขัดผลประโยชน์(v) conflict of interest, Example: ตลอดชีวิตเขาปฏิบัติต่อเพื่อนและศัตรูเหมือนกัน คือ ถ้าขัดผลประโยชน์ของเขาแล้วต้องฆ่า, Thai Definition: ขัดขวางไม่ให้ได้รับผลประโยชน์
สิทธิประโยชน์(n) right
สิทธิประโยชน์(n) privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
อำนวยประโยชน์(v) be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Example: ผลงานวิจัยเรื่องนี้อำนวยประโยชน์ให้กับงานผมเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลที่เป็นประโยชน์
เปล่าประโยชน์(adj) useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
เปล่าประโยชน์(v) be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า
ผู้รับประโยชน์(n) beneficiary, Example: ผุดผ่องจะเป็นผู้รับประโยชน์ทันที หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย, Notes: (กฎหมาย)
สาธารณประโยชน์(n) public benefit, See also: public good
สาธารณประโยชน์(n) public benefit, See also: public use, public interest, Example: เศรษฐีท่านนี้ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน, Thai Definition: ประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนรวม, ผลดีแก่คนทั่วไป
สารัตถประโยชน์(n) functional advantage, See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
สารัตถประโยชน์(n) functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
กลุ่มผลประโยชน์(n) benefit group, See also: advantage group, Example: กลุ่มผลประโยชน์จากการค้าที่ดินพยายามปั่นราคาที่ดินให้สูงขึ้น, Count Unit: กลุ่ม
ประโยชน์ส่วนตัว(n) personal interest, Syn. ประโยชน์ส่วนตน, Ant. ประโยชน์ส่วนรวม, Example: หากพวกเราทำงานโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว องค์กรของเราก็จะไม่ก้าวหน้า
ประโยชน์ส่วนรวม(n) common interest, Ant. ประโยชน์ส่วนตน, ประโยชน์ส่วนตัว, Example: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
รักษาผลประโยชน์(v) protect (one's) interests, See also: defend (one's) interests, Example: บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น, Thai Definition: ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ
รักษาผลประโยชน์(v) protect (one's) interests, See also: defend (one's) interests, Example: บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น, Thai Definition: ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ
สารัตถะประโยชน์(n) actual effect, Syn. สารประโยชน์, Example: การซื้อของใช้ราคาแพงควรจะคำนึงถึงสารัตถะประโยชน์ของมันด้วย, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสารหรือที่เป็นส่วนสำคัญ
เพื่อประโยชน์ของ(v) for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
แสวงหาผลประโยชน์(v) find the benefit, Syn. หาผลประโยชน์
แสวงหาผลประโยชน์(v) seek to benefit (from something), See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests, Example: นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ, Thai Definition: มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่
แสวงหาผลประโยชน์(v) seek to benefit (from something), See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests, Example: นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ, Thai Definition: มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณประโยชน์(คุนนะปฺระโหฺยด, คุนปฺระโหฺยด) น. ลักษณะที่เป็นประโยชน์ เช่น สมุนไพรมีคุณประโยชน์ในการทำยารักษาโรคได้.
ประโยชน์(ปฺระโหฺยด) น. สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ, เช่น ประโยชน์ของการศึกษา ประโยชน์ของโรงเรียน.
ผู้รับประโยชน์น. บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจำนวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย.
สาธารณประโยชน์น. ประโยชน์ทั่วไปแก่ประชาชน เช่น บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์.
สารประโยชน์(สาระ-) น. ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร เช่น สารประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน, สารัตถประโยชน์ ก็ว่า.
สารัตถประโยชน์น. ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร, สารประโยชน์ ก็ว่า.
หนังสือรับรองการทำประโยชน์น. หนังสือแสดงการรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ว่าผู้ครอบครองที่ดินได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว, น.ส. ๓ ก็เรียก.
หิตประโยชน์(หิตะปฺระโหฺยด) น. ประโยชน์เกื้อกูล.
หิตานุหิตประโยชน์(หิตานุหิตะปฺระโหฺยด) น. ประโยชน์เกื้อกูลน้อยใหญ่.
หิตานุหิตประโยชน์<i>ดู หิต, หิต-</i>.
อรรถประโยชน์(อัดถะปฺระโหฺยด) น. ประโยชน์ที่ต้องการ.
อาณาประโยชน์น. ผลประโยชน์ส่วนตัวจากการที่ตนมีอำนาจปกครอง.
กงสุลน. ชื่อตำแหน่งของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคนชาติของตนและดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศของตน.
กรม ๓(กฺรม) น. หมู่เหล่าอันเป็นที่รวมกำลังไพร่พลของแผ่นดินตามลักษณะปกครองสมัยโบราณ เพื่อประโยชน์ในราชการและเวลาเกิดศึกสงคราม จะได้เรียกระดมคนได้ทันท่วงที บรรดาชายฉกรรจ์ต้องเข้าอยู่ในกรมหรือในหมู่เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เรียกว่า <b><i>สังกัดกรม </i></b> มีหัวหน้าควบคุมเป็น<b><i>เจ้ากรม ปลัดกรม </i></b> ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งให้เจ้านายปกครองเป็นองค์ ๆ เรียกว่า<b><i>ตั้งกรม </i></b>แล้ว เจ้านายพระองค์นั้นก็ <b><i>ทรงกรม </i></b> เป็น <b><i>เจ้าต่างกรม </i></b> เพราะมีกรมขึ้นต่างหากออกไปเป็นกรมหนึ่ง มีอำนาจตั้งเจ้ากรม ปลัดกรม เป็น หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา ได้ และเรียกชื่อกรมนั้น ๆ ตามบรรดาศักดิ์เจ้ากรมว่า <b><i>กรมหมื่น กรมขุน </i></b>กรมหมื่น กรมขุน <b><i>กรมหลวง </i></b>กรมหลวง<b><i>กรมพระ </i></b>และ<b><i>กรมพระยา </i></b>หรือ เมื่อจะทรงกรมสูงขึ้นกว่าเดิม ก็โปรดให้ <b><i>เลื่อนกรม </i></b> ขึ้น โดยเจ้ากรมมีบรรดาศักดิ์เลื่อนขึ้น เช่นจากหมื่นเป็นขุน, มาในปัจจุบันชื่อกรมเหล่านี้มีความหมายกลายเป็นพระอิสริยยศและพระนามเจ้านายเท่านั้น.
กรรโชก(กัน-) น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น.
กระดาษเพลา(-เพฺลา) น. กระดาษสาชนิดบาง โบราณใช้ร่างหนังสือด้วยดินสอดำหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ใช้ปิดหุ่นหัวโขนและหุ่นอื่น ๆ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เรียกชื่อย่อว่า กบข.
กองทุนประกันสังคมน. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน กองทุนนี้มีทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน.
กะเปียดน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด <i> Premna</i><i> tomentosa</i> Willd. ในวงศ์ Labiatae ลักษณะคล้ายต้นสัก แต่ใบเล็กกว่า รูปไข่หรือรี ปลายแหลมก้านยาว เนื้อไม้ละเอียด ใช้ทำประโยชน์ได้, พายัพเรียก สักขี้ไก่.
กังหันน้ำชัยพัฒนาน. ชื่อเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยแบบหนึ่ง เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีลักษณะการทำงานคล้ายกังหันวิดน้ำขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อเติมอากาศหรือออกซิเจนในแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์เติมอากาศขึ้นแล้วทรงมอบหมายมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาวิจัยเพื่อทำต้นแบบพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานสร้าง นำไปใช้งานตามแหล่งน้ำเสียทั่วประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ และองค์กรนักประดิษฐ์โลกจากประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่ทรงสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม.
กันและกันส. คำใช้แทนชื่อในลักษณะที่มีการกระทำร่วมกันหรือต่อกันโดยมีบุรพบทประกอบหน้า เช่น รักซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของกันและกัน.
กันชนน. เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์, เรียกประเทศหรือรัฐที่กั้นอยู่ระหว่างดินแดนของ ๒ ประเทศ เพื่อมิให้พิพาทกันในเรื่องดินแดนและผลประโยชน์ ว่า ประเทศกันชน หรือ รัฐกันชน.
กัลปนา(กันละปะนา) น. ที่ดินหรือสิ่งอื่นเช่นอาคารซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัดหรือศาสนา
ก้างขวางคอน. ผู้ขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, ผู้ขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์.
การกลั่นทำลายน. กรรมวิธีที่ให้ความร้อนสูงแก่สารอินทรีย์โดยไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแก่สารนั้น ให้ผลเป็นสารที่ระเหยได้และแยกตัวออกมา เช่น การกลั่นทำลายขี้เลื่อย ให้ผลเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ กรดนํ้าส้ม และสารอื่นอีก, การกลั่นทำลายถ่านหิน ให้ผลเป็นแก๊สถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นํ้ามันเบนซิน ลูกเหม็นกันแมลงสาบ และสารอื่นที่มีประโยชน์อีกมาก กากที่เหลือเรียกว่า ถ่านโค้ก.
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่น. การดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ.
การจัดสรรที่ดินน. การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย.
การออกเสียงประชามติน. การขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึงประโยชน์ส่วนได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการให้ออกเสียงลงมติโดยตรง.
กำมะถันธาตุลำดับที่ ๑๖ สัญลักษณ์ S เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีอัญรูปหลายแบบ ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ในอุตสาหกรรมทำกรดซัลฟิวริก อุตสาหกรรมยาง ทำหัวไม้ขีดไฟ ดินปืน ดอกไม้เพลิง และยารักษาโรค, ยาประเภทซัลฟาและประเภทเพนิซิลลินก็มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบด้วย.
กินกริบก. หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน.
กินดอก, กินดอกเบี้ยก. ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากทุนหรือเงินให้กู้.
กินเปล่า(-เปฺล่า) ก. ได้ประโยชน์เปล่า ๆ ไม่ต้องตอบแทน.
กินเปล่า(-เปฺล่า) ว. ได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว เช่น เตะกินเปล่า.
กินลมกินแล้งก. ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย.
กินลูกตะกั่ว, กินลูกปืนก. ถูกยิง เช่น ไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลเข้าระวังจะได้กินลูกตะกั่ว ใครล่ะอยากจะกินลูกปืน.
กินสินบนก. รับเงินหรือสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้นเพื่อให้ทำประโยชน์แก่ผู้ให้ในทางมิชอบ.
เก็บกินก. เก็บผลประโยชน์เอาไว้ใช้สอยยังชีพ เช่น มีห้องแถวอยู่ ๒ ห้องได้อาศัยเก็บกินค่าเช่า.
เกลียดตัวกินไข่ก. เกลียดตัวเขา แต่อยากได้ผลประโยชน์จากเขา, มักใช้เข้าคู่กับ เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง เป็น เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง.
เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงก. เกลียดตัวเขา แต่อยากได้ผลประโยชน์จากเขา, มักใช้เข้าคู่กับ เกลียดตัวกินไข่ เป็น เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง.
เกลือเงินน. เกลือปรกติชนิดหนึ่งชื่อซิลเวอร์ไนเทรต (AgNO<sub>3</sub>) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายนํ้าได้ ใช้ประโยชน์ในทางแพทย์ อุตสาหกรรมชุบโลหะให้เป็นเงิน.
เกาะกินก. อาศัยกินอยู่กับคนอื่นโดยเอาแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียว ไม่ช่วยทำงานหรือช่วยเหลือจุนเจือผู้นั้น, ทำตัวดุจกาฝาก.
แก่เกินแกงก. เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว.
แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นานว. มีอายุมากแต่ไม่มีประโยชน์.
แก่นสารน. สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร.
แกมมาน. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ ๓๐๐, ๐๐๐ กิโลเมตร/วินาที มีอำนาจในการเจาะทะลุได้สูง สามารถเจาะทะลุแผ่นตะกั่วหนาหลายเซนติเมตรได้ เกิดจากการเสื่อมสลายของสารกัมมันตรังสี เช่น ธาตุเรเดียม ธาตุโคบอลต์-๖๐ หรือเกิดจากการที่อนุภาคบีตาพุ่งชนอะตอมของธาตุ ใช้ประโยชน์ในการแพทย์รักษาโรคมะเร็งและในการเกษตร.
แกลเลียม(แกน-) น. ธาตุลำดับที่ ๓๑ สัญลักษณ์ Ga เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ ๒๙.๗๘ °ซ. เดือดที่ ๒๑๐๐ °ซ. ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์ชนิดใช้วัดอุณหภูมิสูง ๆ สารประกอบแกลเลียมอาร์เซไนด์ใช้ประโยชน์เป็นวัตถุกึ่งตัวนำ.
ใกล้เกลือกินด่างก. มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนกลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า, อยู่ใกล้ผู้ใหญ่แต่กลับไม่ได้ดี.
ขนทรายเข้าวัดก. ทำบุญกุศลโดยวิธีนำหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด, (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวม.
ขมเป็นยาน. คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด, มักใช้เข้าคู่กับ หวานเป็นลม ว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยา.
ขายชื่อก. เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย, ไม่รักชื่อ, ทำให้เสียชื่อเสียง, ถ้าเอาชื่อผู้อื่นไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ เรียกว่า เอาชื่อไปขาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perquisitesผลประโยชน์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, pedal; pedal possessionการครอบครองโดยเข้าทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public useการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pecuniary advantageผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particularismคติถือประโยชน์เฉพาะถิ่น, คติถือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpose, publicสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional benefitsผลประโยชน์ตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pernancyการถือเอาประโยชน์จากที่ดิน, การได้รับผลประโยชน์จากที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public purposeสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ ดู public interest ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public purposeสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ ดู public benefit และ public interest ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public benefitสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ ดู public interest และ public purpose ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public billร่างกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public interestสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ ดู public purpose ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public interestสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ ดู public benefit และ public purpose ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocooperationการได้ประโยชน์ร่วมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pedal possession; possession, pedalการครอบครองโดยเข้าทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of use insuranceการประกันภัยความเสียประโยชน์การใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lucrativeที่มีกำไรมาก, ที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lucrative officeตำแหน่งที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการมอบที่สาธารณะให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reversionary interestผลประโยชน์ที่จะได้กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious useศาสนประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render uselessทำให้ไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recipientผู้รับ, ผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
register of member's interestsการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raw landที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remainderสิทธิช่วงหลัง (ในที่ดิน), สิทธิประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-interestอัตประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selection against the insurerการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ มีความหมายเหมือนกับ adverse selection [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
security interestสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding termระยะเวลาที่เหลือหลังสำเร็จประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overriding interestsสิทธิประโยชน์ติดพันที่ดิน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulation of interests; articulation, interestการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulation, interest; articulation of interestsการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adverse selectionการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregation of interests; aggregation, interestการรวมผลประโยชน์ (ให้เป็นกลุ่มก้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggregation, interest; aggregation of interestsการรวมผลประโยชน์ (ให้เป็นกลุ่มก้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation roadถนนที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, utilitarianความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
Special Remuneration Benefitการเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน, Example: การเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปรกติ) ในกรณีของการที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือมีต้นทุนการสำรวจและผลิตต่ำ การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจะกระทำเป็นรายปีจากจำนวน "กำไรปิโตรเลียม" ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใดไม่มี "กำไรปิโตรเลียม" เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และ "จำนวนขาดทุนปิโตรเลียม" ในปีนั้น ก็สามารถยกยอดไปหักจากรายได้ในปีต่อๆไปได้จนกว่าจะหมด [ปิโตรเลี่ยม]
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [เศรษฐศาสตร์]
Availabilityสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Capital utilizationการใช้ประโยชน์จากทุน [เศรษฐศาสตร์]
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Security interest in goodsทรัพย์ที่ให้ประโยชน์คุ้มหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Recycling (Waste, etc.))การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Sterile Insect Techniqueเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Radiation entomologyกีฏวิทยารังสี, วิชากีฏวิทยาแขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของรังสีต่อแมลง ได้แก่ การใช้รังสีเพื่อกำจัดแมลงในผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงที่เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ และเพื่อปรับปรุงผลผลิตของแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไหม <br>(ดู radiation disinfestation, sterile insect technique, radiation induced F1-sterility ประกอบ) </br> [นิวเคลียร์]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Nucleonicsนิวคลีออนิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ [นิวเคลียร์]
utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์, Example: โปรแกรมที่ช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น เช่น ช่วยจัดการแฟ้มข้อมูล วินิจฉัยและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่อง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
หัวเกรียนใช้เรียกการกระทำที่ดูไร้สาระ ทำแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา หรือใช้เรียก พวกที่ก่อกวนคนอื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน [ศัพท์วัยรุ่น]
e-bookหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, สื่อข้อมูลดิจิทัลที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพา อาจจะเป็นข้อความอย่างเดียว&nbsp;หรือข้อความและภาพ หรือข้อความ ภาพ และเสียง&nbsp;โดยเน้นให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะคนพิการจะได้รับประโยชน์ในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ [Assistive Technology]
Edutainmentโปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง, การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อาจเป็น รูปแบบของเกมเพื่อความบันเทิงผ่านมัลติมีเดีย แต่มีเนื้อหาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ [Assistive Technology]
Geographic Information Systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลแผนที่แบบต่างได้อย่างแม่นยำ มีประโยชน์ในการ จัดทำ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมกับการแสดงผลข้อมูลชนิดอื่นๆ ที่ต้องอิงพื้นที่ อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ [Assistive Technology]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
Non-Voting Depository Receiptใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย, Example: ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ และมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนสมารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิหรือผลตอบแทนทางการเงินเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นวีดีอาร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่ติดขัดในเรื่องเพดานการถือครอง แต่ทั้งนี้ก็มิได้จำกัดการซื้อขายของผู้ลงทุนทั่วไปแต่อย่างใด [ตลาดทุน]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์, Example: คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Water reclamationการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์, Example: การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการบำบัดแล้วส่งกลับไปสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Applicationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]
Beneficial insectsแมลงที่เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]
กากพวกที่ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ [ศัพท์วัยรุ่น]
Civilian useการใช้ประโยชน์ทางพลเรือน [TU Subject Heading]
Classroom utilizationการใช้ประโยชน์จากห้องเรียน [TU Subject Heading]
Conflict of interestsผลประโยชน์ขัดกัน [TU Subject Heading]
Convention on International Interests in Mobile Equipment (2001)อนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ค.ศ. 2001) [TU Subject Heading]
Disability benefitsประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Hospital utilizationการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Power utilizationการใช้ประโยชน์จากพลังงาน [TU Subject Heading]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Public interestผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]
Public useการใช้ประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]
Recycling (Waste, etc.)การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]
Recycling Industryอุตสาหกรรมการใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]
Salvage (Waste, etc.)การใช้ประโยชน์จากของใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Social security beneficiariesผู้รับประโยชน์จากประกันสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก The Great Dictator (1940)
This Hynkel business.นี่อาจเป็นผลประโยชน์ เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
He'll have the advantage.เขาจะมีประโยชน์กับเรา The Great Dictator (1940)
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า Rebecca (1940)
It's no use. It's too late.ไม่มีประโยชน์แล้ว มันสายเกินไป Rebecca (1940)
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก 12 Angry Men (1957)
But he fought again, and this time he knew the fight was useless.แต่เขาต่อสู้อีกครั้ง และในครั้งนี้เขารู้ว่าการต่อสู้ก็ ไม่มีประโยชน์ The Old Man and the Sea (1958)
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ; The Ugly American (1963)
- Get out! British, you see! Useless.อังกฤษ คุณเห็น ไร้ประโยชน์ ถ้าฉัน มี ลูเกอร์ Help! (1965)
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ Help! (1965)
We're risking our lives to preserve a useless member.ชีวิตของเราจะรักษานิวที่ไร้ ประโยชน์ Help! (1965)
I'm a decent employer, but he takes advantage of me.แค่เขาใช้ประโยชน์จากฉัน Help! (1965)
After all what good is the money to you if you're dead?เพราะเงินจะมีประโยชน์อะไร ตอนเราตายแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What good would that be?จะมีประโยชน์อะไรล่ะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Stupid useless bridge.สะพานงี่เง่าไร้ประโยชน์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I could be handy mending a fuseฉันอาจจะมีประโยชน์การแก้ไขฟิวส์ Yellow Submarine (1968)
What do you mean, "there's no point"?หมายความว่าไงไม่มีประโยชน์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her.พวกเขาทำให้เครื่องดื่มวิสกี้ของเธอ และพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเธอ The Godfather (1972)
Take that shovel and put her to some good use!ใช้พลั่วนี่ให้เป็นประโยชน์ Blazing Saddles (1974)
Then what's the good of having them? - Having what?งั้นมีมันจะมีประโยชน์อะไร The Little Prince (1974)
Come make use of meมาทำให้ฉันมีประโยชน์เถิด The Little Prince (1974)
What's the point? Hooks and lines?มีประโยชน์อะไร เบ็ดกับสายเบ็ดเนี่ย Jaws (1975)
Everything you've done has had such tremendous impact.แต่ทุกอย่างที่คุณทำมีประโยชน์มาก Oh, God! (1977)
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง Suspiria (1977)
Please do not exploit your privileges.พันธบัตรของผู้คน กรุณาอย่าใช้ ประโยชน์จากของคุณ Mad Max (1979)
They'd be better off with someone who's never flown before.คนที่ไม่เคยบินมาก่อน ยังจะมีประโยชน์ซะกว่า Airplane! (1980)
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม The Blues Brothers (1980)
I only said it looked very favourable.ผมแค่พูดว่า มันอำนวยประโยชน์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- She's no use to the Führer's mission.- เธอไม่มีประโยชน์ต่อ ภารกิจของฟิเรล Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He was of no use to us.เขาไม่มีประโยชน์กับเรา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I say talk means nothing!ผมว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ Gandhi (1982)
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง Gandhi (1982)
It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing.คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์ Gandhi (1982)
But I do not intend to take advantage of their danger.ผมจะไม่หาประโยชน์จากการ เสี่ยงอันตรายของพวกเขา Gandhi (1982)
That's when you take advantage.นั่นล่ะเวลาที่คุณต้องหาประโยชน์ Gandhi (1982)
In vain.ไร้ประโยชน์ เธอไม่รู้ว่าจะอ่านอย่างไร Idemo dalje (1982)
Might come in handy one day.อาจมีประโยชน์ในวันหนึ่ง Idemo dalje (1982)
- No use.ไม่มีประโยชน์ Idemo dalje (1982)
Might be helpful on your way.อาจจะเป็นประโยชน์ในทางของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There are two reasons he should stay. Firstly, for the sake of science.มีสองเหตุผลที่เขาควรจะอยู่เป็น ประการแรกเพื่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Listen, I just met you, for Christ's sakes.ฟังฉันได้พบคุณเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
For God sakes, help me!เพื่อประโยชน์พระเจ้าช่วยฉัน! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
"It will be to your advantage to be present on this date."มันจะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อคุณ ที่จะมาที่นี่ในวันนี้" Clue (1985)
And it's no good blackmailing me, madam.และมันก็ไม่มีประโยชน์ ที่จะมาแบล็กเมล์ผมหรอก คุณผู้หญิง Clue (1985)
If it isn't rewarded, there's no use for it.ถ้าไม่มีอะไรให้ ก็เปล่าประโยชน์ Day of the Dead (1985)
There's just no use for it at all.ไม่มีประโยชน์เลย Day of the Dead (1985)
I just can't see paying' out money for this doctor when we don't have any.ฉันไม่เห็นประโยชน์เรื่องจ่ายเงินให้หมอ ทั้งๆ ที่ไม่มีเงินเลย Return to Oz (1985)
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
a weapon unused is a useless weapon.อาวุธที่ไม่ได้ใช้ ก็คืออาวุธที่ไร้ประโยชน์ Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
อรรถประโยชน์[atthaprayōt] (n) EN: advantage ; utility
ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์[chai pai dōi plao prayōt] (v, exp) EN: waste
ใช้ประโยชน์[chai prayōt] (v, exp) EN: apply  FR: se servir de ; mettre à profit
ใช้ประโยชน์ไม่ได้[chai prayōt mai dāi] (adj) EN: unusable
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[chai pai dōi plao prayōt] (v, exp) EN: while away the time ; waste time
ได้ผลประโยชน์[dāi phonprayōt] (adj) FR: lucratif
ได้ประโยชน์(จาก)[dāi prayōt (jāk)] (v, exp) EN: profit (from)  FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux
โดยเปล่าประโยชน์[dōi plao prayōt] (adv) FR: en vain
ให้ประโยชน์[hai prayōt] (v, exp) FR: doter ; gratifier
หาประโยชน์จาก[hā prayōt jāk] (v, exp) EN: exploit
การใช้ประโยชน์[kān chai prayōt] (n, exp) EN: utilization
การได้ประโยชน์ร่วมกัน[kān dāi prayōt ruam kan] (n, exp) EN: protocooperation
การเอื้อประโยชน์[kān eūa prayōt] (n, exp) EN: promotion
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit] (n, exp) EN: promotion of trade
การแสวงหาผลประโยชน์[kān sawaēnghā phonprayōt] (n, exp) EN: pursuit of gain
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt] (n, exp) EN: cost-benefit analysis  FR: analyse coût-bénéfice [ f ] ; analyse coût-avantage [ f ]
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์[khwām khatyaēng dān phonprayōt] (n, exp) EN: conflict of interest
ความขัดแย้งกันในเชิงผลประโยชน์[khwām khatyaēng kan nai choēng phonprayōt] (n, exp) EN: conflict of interest
ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์[khwām khatyaēng kan nai dān phonprayōt] (n, exp) EN: conflict of interest
กลุ่มผลประโยชน์[klum phonprayōt] (n, exp) EN: lobby ; benefit group
ไม่มีประโยชน์[mai mī prayōt] (adj) EN: useless  FR: inutile ; sans intérêt ; vain
ไม่มีประโยชน์ต่อ...[mai mī prayōt tø …] (v, exp) EN: be of no use to …
มีประโยชน์[mī prayōt] (adj) EN: useful ; valuable ; precious  FR: utile ; avantageux ; précieux
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์[nam mā chai hai pen prayōt] (v, exp) EN: utilize
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (v, exp) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit  FR: être utile ; avoir de l'utilité
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (adj) EN: useful ; advantageous ; available ; applied  FR: utile
เพื่อประโยชน์แก่[pheūa prayōt kaē] (x) FR: dans l'intérêt de
ผลประโยชน์[phonprayōt] (n) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests  FR: avantage [ m ] ; profit [ m ] ; intérêt [ m ] ; gain [ m ] ; lucre [ m ] (vx)
ผลประโยชน์ขัดกัน[phonprayōt khat kan] (n, exp) EN: clash of interests ; conflict of interests
ผลประโยชน์ของส่วนรวม[phonprayōt khøng suanrūam] (n, exp) EN: general interest ; public interest ; common good  FR: intérêt général [ m ] ; intérêt collectif [ m ]
ผลประโยชน์พิเศษ[phonprayōt phisēt] (n, exp) EN: perquisites ; perks
ผลประโยชน์ร่วมกัน[phonprayōt ruam kan] (n, exp) EN: common interest ; mutual benefit
ผลประโยชน์ส่วนตัว[phonprayōt suantūa] (n, exp) EN: one's own profit
ผู้ได้รับผลประโยชน์[phū dāirap phonprayōt] (n, exp) EN: beneficiary  FR: bénéficiaire [ m ]
ผู้รับประโยชน์[phūrapprayōt] (n) EN: beneficiary  FR: bénéficiaire [ m ]
เปล่าประโยชน์[plao prayōt] (x) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain  FR: inutile ; vain
ประโยชน์[prayōt] (n) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility  FR: utilité [ f ] ; avantage [ m ] ; profit [ m ]
ไร้ประโยชน์[rai prayōt] (adj) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless  FR: inutile ; inefficace ; vain
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม[raksā phonprayōt khøng suanrūam] (v, exp) EN: defend collective interests ; protect collective interests ; saveguard collective interests  FR: défendre l'intérêt général
รับประโยชน์[rapprayōt] (v) EN: gain an advantage  FR: retirer un avantage
สละผลประโยชน์ส่วนตัว[sala phonprayōt suantūa] (v, exp) EN: sacrifice one's personal interests  FR: sacrifier l'intérêt personnel
สารประโยชน์[sānprayōt] (n) EN: actual benefit  FR: bénéfice net [ m ]
สาระประโยชน์[sāra prayōt] (n, exp) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness  FR: utilité [ f ]
สาธารณประโยชน์[sāthāranaprayōt] (n) EN: public benefit ; public interest ; public good  FR: utilité publique [ f ]
แสวงหาผลประโยชน์[sawaēnghā phonprayōt] (v, exp) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests
แสวงประโยชน์[sawaēng prayōt] (v, exp) FR: exploiter
สิ่งที่ไม่เอื้อประโยชน์[sing thī mai eūa prayōt] (n) EN: liabilities

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
harness(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.
MLM(n, abbrev) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, See also: Network Marketing
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage(n) ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
advantage(vt) ให้ประโยชน์, See also: ทำให้ดีขึ้น
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี, Syn. favorable, profitable
altruist(n) ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง, Syn. donor, humanist, saint
animal liberation(n) การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน
animal rights(n) สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหารประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง
applicative(adj) ใช้ประโยชน์ได้, Syn. applicatory
applicatory(adj) ที่ใช้ประโยชน์ได้, Syn. practical, applicative
apply(vt) ใช้, See also: นำมาใช้, ประยุกต์ใช้, ใช้ประโยชน์, ปรับใช้, ดัดแปลง, Syn. use, utilize
appropriate(vt) นำเอามาใช้ส่วนตัว, See also: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ, Syn. seize, take possession of
avail(vt) ใช้ประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
avail(n) ประโยชน์, See also: ความช่วยเหลือ
avail(vi) เป็นประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
avail(vt) ให้ประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. benefit, profit, assist
available(adj) ใช้ประโยชน์ได้, See also: ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้, Syn. usable, accessible, convenient, Ant. unavailable
all to the good(idm) เป็นประโยชน์, See also: เป็นการดี, ดีที่สุดแล้ว, ดีแล้ว
avail of(phrv) ใช้ประโยชน์จาก, See also: ทำให้ได้ประโยชน์จาก
backlash(n) ปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เอื้อประโยชน์ (ทางด้านการพัฒนาของสังคมและการเมือง), Syn. revolt
back-seat driver(n) ผู้นั่งหลังรถและสอนการขับรถที่ไร้ประโยชน์กับคนขับ
barren(adj) ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ค่า
beneficent(adj) ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. generous
beneficial(adj) เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless
beneficiary(n) ผู้ได้รับประโยชน์, Syn. recipient, inheritor
benefit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
benefit(vt) มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit(vi) ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี
boon(n) สิ่งที่เป็นประโยชน์, See also: สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก, Syn. benefit
bum(adj) ไม่มีคุณค่า, See also: ไร้ประโยชน์
busywork(n) งานที่ทำให้ยุ่งและไม่มีประโยชน์
be over the hill(idm) แก่เกินจะใช้ประโยชน์หรือใช้งาน
benefit by(phrv) ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
benefit from(phrv) ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
bugger about(phrv) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม), Syn. mess about
bugger around(phrv) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม), Syn. mess about
build on(phrv) ใช้(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาต่อ, See also: ใช้บางสิ่งให้เป็นประโยชน์กับ, Syn. build upon
bum about(phrv) ใช้เวลาหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์ (คำสแลง), See also: สูญเวลาเปล่า, Syn. bum around
bum around(phrv) ใช้เวลาหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์ (คำสแลง), See also: สูญเวลาเปล่า, Syn. bum about
capitalize(vi) ได้ผลประโยชน์, Syn. gain, benefit, profit
character(n) คุณลักษณะ, See also: คุณประโยชน์, Syn. fiber, fibre
consul(n) กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
capitalize on(phrv) ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก, See also: ได้ผลประโยชน์จาก
carry coals to Newcastle(idm) ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น, See also: ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
cash in(phrv) ได้เปรียบ, See also: ได้ประโยชน์จาก, ได้กำไรจาก
cast before(phrv) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: ไม่มีประโยชน์, ไร้ความหมาย
chuck away on(phrv) สูญเปล่ากับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียไปโดยเปล่าประโยชน์กับ, Syn. fling away on, hurl away on, throw away on
clue one in(idm) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
cold comfort(idm) คำปลอบที่ไร้ประโยชน์, See also: คำปลอบที่ไม่มีผล
cooperate with(phrv) เป็นประโยชน์กับ
could do with(idm) ต้องการ, See also: ได้ประโยชน์จาก
count against(phrv) ไม่มีความสำคัญต่อ, See also: ไม่มีประโยชน์ต่อ, Syn. hold against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n., vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help, Ant. hindrance, handicap
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร, ความเกี่ยวข้อง, ความมีประโยชน์, การใช้, การร้องขอ, คำร้องขอ, ใบสมัคร, ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration, utility, request
applicative(แอพ'พลิเค'ทิฟว) adj. ใช้ประโยชน์ได้, ใช้ได้, ปฏิบัติได้, Syn. practical
applied(อะไพลดฺ') adj. ประยุกต์ได้, ใช้เป็นประโยชน์, Syn. employed, useful, practical
apply(อะไพล') vt., vi. ใช้, ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์, แผ่บน, สมัคร, ขอ, ร้องเรียน, บอกกล่าว,
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน, บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า, ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage, treasure
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์, ได้ผล, มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ, มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ, ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้, มี, หาได้, หาง่าย, ใช้ประโยชน์ได้, เท่าที่จะหาได้, กำไร. -availability, -availableness n., Syn. accessible, obtainable
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล, พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์, ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน, ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์, ตัวแทน, ในนามของ, Syn. profit
behoof(บิฮูฟ') n. ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์, Syn. advantage -pl. -hooves
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ, มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee, recipient
benefit(เบน'นิฟิท) { benefitted, benefitting, benefits } n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี, มีอิทธิพลที่ดีต่อ, มีประโยชน์ต่อ, ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
bestead(บิสเทด') { besteaded, besteading, besteads } vt. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์ต่อ, เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ, อยู่ในภาวะที่, Syn. assist, profit
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร, การทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ผลประโยชน์, ความกรุณา, ของขวัญ, สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข, การสรรเสริญบารมี, การบูชา, การเห็นด้วย, Syn. grace, benediction
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ, ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ, บุญคุณ, คุณานุปการ, สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ, เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน, สนุกเฮฮา, กรุณา, โอบอ้อมอารี, Syn. windfall, blessing
bootless(บูท'ลิส) adj. ไร้ประโยชน์, See also: bootlessness n. ความไร้ประโยชน์, Syn. futile
bull(บูล) n. วัวตัวผู้, สัตว์ตัวผู้, คนที่รูปร่างบึกบึน, ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย, เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) { capitalized, capitalised, capitalizing, capitalising, capitalizes, capitalises } vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่, เสนอทุนให้, ให้ทุน, ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น, ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร, กรุง) , เทศบาล, สัญชาติ, พลเรือน (พลเมือง, ประชากร) , ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
commandeer(คอมมันเดียร์') { commandeered, commandeering, commandeers } vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร, ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft, conscript, impress
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์, สาธารณะ, เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม, พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน, สาธารณประโยชน์
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ, การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ, สหพันธรัฐ, สมาพันธรัฐ, ประชากรของรัฐ, สาธารณประโยชน์
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน, เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เป็นส่วนสำคัญ, ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
converge(คันเวอจฺ') { converged, converging, converges } vi. เบนเข้าหากัน, เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้, คนจู้จี้, ความได้เปรียบกว่า
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
diathermy(ได'อะเธอมี) n. การสร้างความร้อนในเนื้อเยื่อร่างกายด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ทางการบำบัด., Syn. diathermia
diriment(เดอ'ระมันท) adj. ว่างเปล่า, ไร้ประโยชน์, โมฆะ
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่สนใจ, เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent
ditheringการรวมจุดสีหมายถึง การใช้จุดสีอื่นแทนสีบางสีที่จอภาพไม่สามารถแสดงได้ เช่น ใช้จุดสีขาวและดำผสมกันแทนสีเทาอ่อน/แก่ หรือใช้จุดสีขาวและแดงแทนสีชมพู และอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น (มีส่วนที่เห็นเป็นรอยหยัก ๆ ลดลงได้)
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ, การจอดเรือในอู่, เครื่องมือในอู่เรือ, การตัดให้สั้น, การตัดให้น้อยลง, ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
advantage(n) ผลประโยชน์, คุณ, ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, ได้เปรียบ
appliance(n) การใช้ประโยชน์, เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้, ใช้สอยได้, ประยุกต์ได้, เหมาะสม
applied(adj) ประยุกต์ได้, ใช้ประโยชน์ได้
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
avail(vi, vt) ได้ผล, มีส่วนช่วย, เป็นประโยชน์
available(adj) หาง่าย, หาได้, ใช้เป็นประโยชน์ได้
behalf(n) ตัวแทน, ประโยชน์, ธุระ
behoof(n) ผลประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
beneficial(adj) เป็นประโยชน์, เป็นผลดี
beneficiary(n) ผู้รับประโยชน์
benefit(vi) ได้รับผลดี, ได้รับประโยชน์, ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ, เป็นประโยชน์ต่อ, เป็นผลดีกับ
benevolence(n) ความเมตตากรุณา, การบำเพ็ญคุณประโยชน์
boon(n) ผลประโยชน์, บุญคุณ, เพื่อนร่วมสนุก
boot(n) รองเท้าบูท, ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์
boot(vt) สวมรองเท้า, มีประโยชน์
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์
capitalization(n) การใช้ทุน, การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์, ใช้เป็นทุน, เขียนตัวโต
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ, การรวมกัน, เครือจักรภพ, สาธารณประโยชน์
dawdle(vt) ฆ่าเวลา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
dividend(n) ตัวตั้งหาร, เงินปันผล, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย
emptiness(n) ความว่างเปล่า, ความหิว, ความเปล่าประโยชน์, ความไม่มี
empty(adj) ว่างเปล่า, ไม่มีคน, ไม่มีของ, เปล่าประโยชน์, เปลี่ยว
expedient(adj) เหมาะสม, สะดวก, ง่าย, ได้เปรียบ, เป็นประโยชน์
exploit(vt) หาประโยชน์, ใช้ประโยชน์, ทำประโยชน์
exploitation(n) การกล้ากระทำ, การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว, การหากำไร
favourable(adj) เหมาะ, โชคอำนวย, ซึ่งอำนวยประโยชน์, เป็นที่ชื่นชอบ, เป็นที่โปรดปราน
futile(adj) เปล่าประโยชน์, ไม่ได้ผล, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว
futility(n) ความเปล่าประโยชน์, ความไม่สำคัญ
gain(n) ผลกำไร, ทรัพย์สมบัติ, ผลประโยชน์, ของที่ได้มา
gainful(adj) มีกำไร, มีภาษีกว่า, เป็นประโยชน์
gewgaw(n) ของเล็กน้อย, ของไม่มีประโยชน์, ของไม่มีค่า
good(adj) ดี, ถูก, เก่ง, ใจดี, เป็นประโยชน์, ใช้ได้, เหมาะสม
good(n) ความดี, คุณประโยชน์, ผลประโยชน์
handy(adj) เหมาะมือ, คล่องมือ, ใช้ง่าย, สะดวก, ใกล้มือ, มีประโยชน์
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ, ถูกอนามัย, เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
helpful(adj) เป็นประโยชน์, ซึ่งช่วยเหลือแก่,  ซึ่งเกื้อกูลแก่
helpless(adj) หมดหนทาง, ไม่มีผู้ช่วย, ไม่เป็นประโยชน์
helplessness(n) การหมดหนทาง, ความไม่มีประโยชน์
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์, เพ้อฝัน, ทำไม่ได้, ไม่ได้ผลจริง
interest(n) ความสนใจ, ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ความเอาใจใส่, ส่วนได้ส่วนเสีย
inure(vi) เป็นผลดี, มีประโยชน์, มีผลบังคับใช้
issue(n) การออกไป, ปัญหา, ผลลัพธ์, ผลประโยชน์, การส่งออกไป, รุ่น, ชุด, ฉบับ
mobilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์, การระดมพล, การเคลื่อนพล
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์, ชุมนุม, เกณฑ์, ระดมพล, เคลื่อนพล
naught(n) ศูนย์, ความไร้ประโยชน์, ความล้มเหลว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*ผงชูรส*(n) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4
arm's length(n) ลักษณะของคูสัญญาทางธุรกิจที่คู่สัญญามีผลประโยชน์แยกออกจากกันและไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกันและกัน มักพบในรูป a contract made at arm's length
arm's length transactionธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นเครือเดียวกัน แต่ดำเนินธุรกรรมเสมือนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบางครั้งอาจหมายถึงธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาที่ต่างไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ในเครือเดียวกัน
Cannibalization(n) การถอดปรน หมายถึงการถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง เพื่อนำไปเป็นอะไหล่หรือใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์เครื่องอื่น
chitosan(n) ไคโตซาน ไคโตแซน อนุพันธ์ของ ไคติน(พอลิเมอร์ที่พบมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก) มีประโยชน์หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาและอาหาร
compute(vt) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
contingent onที่ทำตัวเข้าด้วยกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน, Syn. dependent on
coopetition(n, jargon) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)
cronyism(n) ระบบพวกพ้อง การเล่นพรรคเล่นพวก หรือ การเอื้อประโยชน์ให้แก่คนใกล้ชิดของตน
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)
freeloader(n) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น
in favor ofเพื่อประโยชน์
inulin(n) สารอินูลิน (สารที่ช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียสาเหตุโรคท้องร่วง ใช้เป็นสารทดแทนไขมันในครีม เนยแข็ง และไอศกรีม เพิ่มใยอาหารในผลิตภัณฑ์นม เป็นสารที่ให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงาน)
leaseback[ลิซแบ็ค] (n) นิติกรรมซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขายทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้นำทรัพย์สินออกให้ผู้ขายเช่าทันที นิติกรรมเช่นนี้ทำให้ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องมีภาระทางการเงิน ส่วนใหญ่มักทำนิติกรรมนี้กันเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี บางทีก็เรียกว่า sale and leaseback
loss payee(n) ผู้รับผลประโยชน์
non-voting depository right(n) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) โดยมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
out in the coldถูกทอดทิ้ง (ละเลย มองข้าม) ; ไม่ได้รับประโยชน์ในขณะที่คนอื่นได้ Excluded from benefits given to others, neglected, as in Her stand on abortion left her out in the cold with the party.
overlapping territorial claims area(n) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
practicalเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ, นำมาใช้ประโยชน์ได้
puppet government(n) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม
recyclable(adj) ทำให้หมุนเวียน, นำมาใช้อีก, ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก, See also: recycle
Reduction to Practice(n) การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
security interestสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน
slatedคำนำ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดต่างก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ผลไม้ทำให้เรามีระบบการย่อยอาหารที่มีมีระบบขับถ่ายที่ดีมีสุขภาพดีแข็งแรง
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
tap into(vt) สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นหรือได้ประโยชน์จาก to make a strong or advantageous connection with
telosประโยชน์
thqn[ที-เอช-คิว-เอ็น] (abbrev, name, org, u) เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ, Thailand Queer Network, เป็นเครือข่ายความร่วมมือกันขององค์กรอิสระต่างๆ ในประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานด้านสาธารณะประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ให้แก่คนไทยที่รักเพศเดียวกัน และคนไทยในชุมชนอื่นที่ไม่อยู่ในการดูแลจากสังคมไทย ดูเวปไซต์ทางการที่ http://www.thqn.net/, Syn. เครือข่ายคนรักเพศเดียวกัน
turn to accountใช้ประโยชน์
turn to accountใช้ให้เกิดประโยชน์
untapped market(phrase) ตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
valueประโยชน์
win-win(adj) ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ซากอ้อย(n, slang) เศษซากของประโยชน์ ไม่ได้มีห่าอะไรเล้ย...ซากอ้อยว่ะ เดิมทีปรากฎอยู่ในเนื้อเพลงของวง so cool มีคนมาพูดผ่านๆ หูนายวิชัย นายวิชัยนำไปเขียนลงบล็อก จากบล็อกลงหนังสือ... ว่าแต่จะบอกที่มาทำซากอ้อยอะไรวะ
ปรัตถะ(n) ประโยชน์เพื่อคนอื่น, ประโยชน์ผู้อื่น มาจากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) หน้า 152

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不要[ふよう, fuyou] (n, adj) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ, Ant. 必要
利用[りよう, riyou] (n) ใช้ประโยชน์
利益[りえき, rieki] (n) ผลประโยชน์
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (vt) มีประโยชน์ ช่วยได้มาก
有効[ゆうこう, yuukou] (adj) มีผล, มีประโยชน์
無効[むこう, mukou] (adj) ไม่มีผล, ไม่มีประโยชน์
裏技[うらわざ, urawaza] (n) เทคนิค หรือความรู้ที่มีประโยชน์ แต่มักจะไม่ทราบกันโดยทั่วไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
特典[とくてん, tokuten] การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
無駄[むだ, muda] เปล่าประโยชน์
用途[ようと, youto] การใช้ประโยชน์
のために[のために, notameni] เพื่อตัวของ(ใครบางคน) , เพื่อประโยชน์ของ
使い道[つかいみち, tsukaimichi] (n) ประโยชน์, วิธีการใช้งาน
費用便益分析[ひようべんえきぶんせき, hiyouben'ekibunseki] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์, See also: R. cost-benefit analysis
役に立たない[やくにたたない, yakunitatanai] (adj) ไม่มี(บางสิ่งอย่าง), ไม่ได้ใช้(ประโยชน์)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] TH: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง  EN: to plan
利用[りよう, riyou] TH: การใช้ประโยชน์  EN: utilization
生かす[いかす, ikasu] TH: ใช้ให้เป็นประโยชน์  EN: to resuscitate
寄付[きふ, kifu] TH: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั  EN: donation

German-Thai: Longdo Dictionary
in Anspruch nehmen(phrase) ใช้ ใช้ประโยชน์, See also: verwenden
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
Unkraut(n, colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ, See also: Gewinn A. Verlust, Syn. Profit
Vorteil(n) |der, pl. Vorteile| ข้อดี, ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, See also: A. Nachteil
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entitlement(n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ, See also: right, Syn. claim

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top