ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประวัติศาสตร์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประวัติศาสตร์, -ประวัติศาสตร์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติศาสตร์(n) history, Example: พรรคการเมืองอเมริกันมีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้พรรคการเมืองยุโรป, Thai Definition: วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
นักประวัติศาสตร์(n) historian, Example: นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในวิชาประวัติศาสตร์
อิงประวัติศาสตร์(adj) historical, See also: based on history, Example: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักเขียนได้ผลิตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ที่มุ่งปลุกเร้าจิตใจให้รักชาติบ้านเมือง
วิชาประวัติศาสตร์(n) history, Syn. ประวัติศาสตร์, Example: ความตื่นตัวในวิชาประวัติศาสตร์กระจายออกไปในวงกว้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สมัยประวัติศาสตร์(n) history period, Syn. ยุคประวัติศาสตร์, Example: บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งโบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย(n) rehappened history, Syn. เรื่องซ้ำรอย, Example: รัฐบาลเตรียมตั้งรับบริษัทสื่อสารต่างชาติที่จะเข้ารุกตลาดไทยเพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารที่ถูกต่างชาติยึดไปแล้ว, Thai Definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้ว
ยุคก่อนประวัติศาสตร์(n) Prehistorical period, Example: ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หนังสือประวัติศาสตร์(n) history-book, Example: หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งของชัย เรืองศิลป์, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์(n) prehistoric, See also: prehistoric era, prehistoric times, Example: เครื่องมือหินกะเทาะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทำจากหินกรวดแม่น้ำ, Thai Definition: ช่วงเวลาที่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประวัติศาสตร์(ปฺระหฺวัดติสาด, ปฺระหฺวัดสาด) น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน.
ความรู้น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน
จินตนิยมน. ขบวนการในประวัติศาสตร์ของปรัชญาและศิลปะที่เน้นการเป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์และระเบียบการที่ยึดถือกันมา นักปรัชญาและศิลปินของขบวนการนี้ถือว่าอารมณ์ ความรู้สึกสำคัญกว่าเหตุผล
ชาติ ๒, ชาติ- ๒กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน.
ตกผลึกโดยปริยายหมายความว่าลึกซึ้งแจ่มแจ้งจากการสะสมความรู้หรือความคิด เช่น เขาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างจริงจังจนความรู้ตกผลึก, งวดเข้า เช่น คดีนี้จวนจะตกผลึก.
บิดาน. พ่อ (ใช้ในภาษาทางการ), โดยปริยายหมายความว่า ผู้ให้กำเนิด เช่น บิดาแห่งประวัติศาสตร์.
โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี.
โบราณสถานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.
พิสดาร(พิดสะดาน) ว. กว้างขวาง, ละเอียดลออ (ใช้แก่เนื้อความ) เช่น ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร มีความพิสดารดังนี้
ภาค, ภาค-(พาก, พากคะ-) น. ส่วน เช่น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ, ฝ่าย เช่น ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคเหนือ ภาคใต้, บั้น, ตอน, เช่น หนังสือภูมิศาสตร์ภาคต้น หนังสือประวัติศาสตร์ภาคปลาย พงศาวดารภาค ๑, คราว เช่น การศึกษาภาคฤดูร้อน, ส่วนของประเทศที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อยเพื่อสะดวกในด้านการปกครอง การศึกษา การทหาร เป็นต้น เช่น เจ้าคณะภาค แม่ทัพภาค.
ภารตวิทยาน. วิชาที่เกี่ยวกับประเทศอินเดีย มีศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี เป็นต้น.
มนุษยศาสตร์(มะนุดสะยะ-, มะนุดสาด) น. วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา. (ส. มนุษฺย + ศาสฺตฺร).
มือหนึ่งผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง เช่น เขาเป็นมือหนึ่งทางประวัติศาสตร์.
ยุคมืดน. ช่วงแรกของสมัยกลางในประวัติศาสตร์ยุโรป ประมาณ ๖๐๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐-๑๖๕๐ เป็นยุคที่ประชาชนมีแต่ความมืดมนหมดหวังในชีวิต เพราะถูกพวกตาดมองโกลทำลายล้าง และไม่มีความเจริญทางสติปัญญาเพราะศาสนาไม่เปิดโอกาสให้คิดอย่างเสรี, โดยปริยายหมายถึงยุคที่ประชาชนหมดหวังในชีวิต.
ร่วมสมัยว. สมัยปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัย
เรื่องน. ภาวะหรือเนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ
แรกว. ก่อนเพื่อน, ก่อนผู้อื่นหรือสิ่งอื่นทั้งหมด, เช่น ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ มาถึงเป็นคนแรก ลูกคนแรก วันแรกของเดือน, เริ่ม เช่น แรกนา คือ เริ่มลงมือทำนา แรกรุ่น คือ เริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น, หัวที เช่น แรกเกิด แรกพบ แรกเห็น, เดิมที เช่น แต่แรกเริ่ม, เพิ่งมีเป็นครั้งแรก เช่น มะม่วงแรกออกผล.
ละครเวทีน. ละครแบบหนึ่ง แสดงบนเวที มีฉากสมจริงและมีการปิดเปิดม่าน ผู้แสดงดำเนินเรื่องด้วยบทเจรจา เช่น เรื่องผกาวลี ดำเนินเรื่องโดยการแสดงบทและเจรจาอาจมีเพลงแทรกบ้าง เช่น ละครอิงประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการ ดรรชนีนาง ขุนศึก ศรอนงค์ พันท้ายนรสิงห์.
เวียดน. ชนชาติเก่าแก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีถิ่นฐานทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ปัจจุบันคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเวียดนาม.
ศาสตร-, ศาสตร์(สาดตฺระ-, สาดสะตฺระ-, สาด) น. ระบบวิชาความรู้, มักใช้ประกอบหลังคำอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์.
ศิลปศาสตร์น. วิชาต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ เช่น ภาษาศาสตร์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์
ศิลปศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่ ๑. สูติ วิชาฟังเสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์ วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร ๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ ๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.
ศิลปศึกษาน. วิชาว่าด้วยการเรียนการสอนศิลปะ เช่น ทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์.
สมัยใหม่น. สมัยปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ปรัชญาสมัยใหม่.
สังคมศาสตร์(สังคมมะ-, สังคม-) น. ศาสตร์ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับสังคม มีหมวดใหญ่ ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ (เกี่ยวกับสังคม) มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม.
สังคมศึกษา(สังคมมะ-, สังคม-) น. หมวดวิชาที่ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม.
สารัตถศึกษาน. การศึกษาวิชาที่เป็นพื้นฐาน เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์.
อภิธานน. หนังสืออธิบายศัพท์เฉพาะเรื่อง เช่น อภิธานประวัติศาสตร์ไทย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronicle play; history playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronological primitivismบรรพกาลนิยมเชิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
history paintingจิตรกรรมประวัติศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
history play; chronicle playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historic buildingอาคารทางประวัติศาสตร์, โบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical demographyประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical monumentsโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical novelนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical siteแหล่งประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historicismประวัติศาสตร์นิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic historyประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
World historyประวัติศาสตร์โลก [TU Subject Heading]
Anthropology, Prehistoricมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Antiquities, Prehistoricโบราณวัตถุสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Archaeology and historyโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Art and historyศิลปะกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Art, Prehistoricศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Chronology, Historicalลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Economic historyประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Historiansนักประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic buildingsอาคารประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic parksสวนสาธารณะประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic preservationการสงวนรักษาทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic sitesอุทยานประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic Treesต้นไม้ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical fiction, Thaiนวนิยายประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Historical filmsภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical geographyภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical museumsพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical poetryกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical poetry, Thaiกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Historicismประวัติศาสตร์นิยม [TU Subject Heading]
Historiographyประวัติศาสตร์นิพนธ์ [TU Subject Heading]
Historyประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
History in artประวัติศาสตร์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
History in literatureประวัติศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
History of medicineประวัติศาสตร์การแพทย์ [TU Subject Heading]
History of medicine, 15th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 15 [TU Subject Heading]
History of medicine, 16th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 16 [TU Subject Heading]
History of medicine, 17th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 17 [TU Subject Heading]
History of medicine, 18th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 18 [TU Subject Heading]
History of medicine, 19th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 19 [TU Subject Heading]
History of medicine, 20th cent.ประวัติศาสตร์การแพทย์ศตวรรษที่ 20 [TU Subject Heading]
History of medicine, Ancientประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยโบราณ [TU Subject Heading]
History of medicine, Medievalประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยกลาง [TU Subject Heading]
History of medicine, Modernประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ [TU Subject Heading]
History of nursingประวัติศาสตร์การพยาบาล [TU Subject Heading]
History, Ancientประวัติศาสตร์สมัยโบราณ [TU Subject Heading]
History, Modernประวัติศาสตร์สมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Literature and historyวรรณกรรมกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Local history : History, Localประวัติศาสตร์ท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Middle Ages--Historyประวัติศาสตร์สมัยกลาง [TU Subject Heading]
Military history ; History, Militaryประวัติศาสตร์การทหาร [TU Subject Heading]
Military history, Modernประวัติศาสตร์การทหารสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Motion picutres and historyภาพยนตร์กับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Naval history : History, Navalประวัติศาสตร์นาวี [TU Subject Heading]
Oral historyประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า [TU Subject Heading]
Pottery, Prehistoricเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Prehistoric peoplesมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
I'm about to make you an historic figure.ผมจะทำให้ท่านเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ Blazing Saddles (1974)
One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history.ขอแค่วันเดียว ท่านก็จะได้มีชื่อ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกแล้ว Blazing Saddles (1974)
It's been said that I am the greatest historian in history.มีคนพูดว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
It's history.มันคือประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
In history, I mean. - Where did you come from?ในประวัติศาสตร์น่ะ The Little Prince (1974)
I like making things up. That's my job, making things up. I'm an historian.ฉันชอบกุเรื่อง นั่นเป็นงานของฉัน ฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน Oh, God! (1977)
For everyone else, it's ancient history.สำหรับคนอื่น มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณไปแล้ว Airplane! (1980)
That was probably the lousiest landing in the history of this airport.นั่นอาจเป็นการลงพื้นที่ห่วยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสนามบินนี้ Airplane! (1980)
A piece of history!ชิ้นส่วนแห่งประวัติศาสตร์ The Road Warrior (1981)
I'm after a find of historical significance, you're talking about the boogieman.ผมตามหาสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, แต่คุณพูดถึงพวกผีในจินตนาการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana, we are simply passing through history.อินเดียน่า เรากำลังผ่านเข้าไปในประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This...this is history.นี่... นี่คือประวัติศาสตร์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึงประวัติศาสตร์ ที่ความจริงและความรักเป็นผู้ชนะเสมอ Gandhi (1982)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึง ประวัติศาสตร์ Gandhi (1982)
Maybe that's for historians to do sometime later.ประวัติศาสตร์ที่จะทำบางครั้ง ในภายหลัง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Captain Blumburtt was just telling me something of the interesting history of the palace-- the importance it played in the mutiny.กัปตัน Blumburtt ก็แค่บอกฉัน บางสิ่งบางอย่างของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ palace-- ความสำคัญมันเล่นในกบฏ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
Vampires disappeared for a long period of time.แวมไพร์เคยสาบสูญ ไปในบริบท ของประวัติศาสตร์ Vampire Hunter D (1985)
You are history, guy. History!นายเป็นประวัติศาสตร์เพื่อน ประวัติศาสตร์! Stand by Me (1986)
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ *batteries not included (1987)
Cigars? This is history.นี่มันประวัติศาสตร์เลยนะ *batteries not included (1987)
You can make history here today.คุณสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่วันนี้ Bloodsport (1988)
Now Rachel's gonna get a cold, I'm gonna get a cold...วันเกิดผมวันที่ 3 พฤศจิกายน ผมสอบประวัติศาสตร์ได้เกรดบี Big (1988)
Fine. - Listen, you'll like this. - It works in my history class.คุณต้องชอบเรื่องนี้ ใช้ได้ในวิชาประวัติศาสตร์ Punchline (1988)
And for the History Department.- เพื่อภาควิชาประวัติศาสตร์ Punchline (1988)
I love traveling, because when you travel you see a lot of history. I went to France.ผมชอบเดินทาง เพราะวิชา ประวัติศาสตร์ ผมเคยไปฝรั่งเศส Punchline (1988)
If you studied your History, you'd know this people never gave up to anyone.ถ้าแกได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แกจะรู้ว่าผู้คนเหล่านี้จะไม่ยอมแพ้ใคร Rambo III (1988)
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ Field of Dreams (1989)
I have a passion for antiquities.ผมมีความหลงใหล ในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest.เขาต้องต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากร่องรอย, แสงกระจายออกไป ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The director of the Museum of Antiquities has sent a car for you.ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ ได้ส่งรถ มาให้คุณ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, Marcus, we are on the brink of the recovery of the greatest artifact in the history of mankind.ดีล่ะ, มาร์คัส, เราใกล้ถึงปลายทางแล้ว ของการค้นพบวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Ready to go down in history?พร้อมที่จะลงไปพร้อมกับประวัติศาสตร์มัย? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm not a historian.ฉันไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Hey, Rugman: ciao! I'm history!เฮ้ เจ้าพรม ข้าไปล่ะ ข้าคือประวัติศาสตร์ ไม่สิ ข้าคือตำนาน Aladdin (1992)
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง The Lawnmower Man (1992)
So this is it. We could see history in the making.และนี่ก็ใช่ แต่จะถูกบันทึก เป็นประวัติศาสตร์เลย Cool Runnings (1993)
I teach history and literature. Since when is not essential ?ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
[ Goeth ] Today is history.วันนี้คือประวัติศาสตร์... Schindler's List (1993)
Today is history, and you are part of it.วันประวัติศาสตร์ที่เรามีส่วนร่วม Schindler's List (1993)
Today is history.วันนี้... คือประวัติศาสตร์ Schindler's List (1993)
Come and claim your place in the pantheon.มาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์กันเถอะ Junior (1994)
Bravo, Doctor.ในประวัติศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย ดีใจด้วย ด็อกเตอร์ Junior (1994)
This is the worst breakup in the history of the world!เป็นการเลิกกันที่แย่ที่สุด ในประวัติศาสตร์โลก The One with the East German Laundry Detergent (1994)
We're for the historical measurement.เรามาดูการวัดประวัติศาสตร์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Today is an historic day.วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิงประวัติศาสตร์[ing prawattisāt] (v, exp) EN: historical ; based on history
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[kān bitbeūoen prawattisāt] (n, exp) EN: historical distortion  FR: distorsion de l'histoire [ f ]
ก่อนประวัติศาสตร์[køn prawattisāt] (adj) EN: prehistoric  FR: préhistorique
กระแสประวัติศาสตร์[krasaē prawattisāt] (n, exp) EN: tide of history ; trend of history  FR: tendance de l'histoire [ f ]
เกร็ดประวัติศาสตร์[kret prawattisāt] (n, exp) EN: historical anecdote  FR: anecdote historique [ f ]
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์[manut køn prawattisāt] (n, exp) EN: prehistoric man  FR: homme préhistorique [ m ]
หนังสือประวัติศาสตร์[nangseū prawattisāt] (n, exp) EN: history-book  FR: livre d'histoire [ m ] ; manuel d'histoire [ m ]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[niyāi ing prawattisāt] (n, exp) EN: story based on history ; historical novel  FR: roman historique [ m ]
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[phiphitthaphan prawattisāt] (n, exp) EN: history museum ; historical museum  FR: musée d'histoire [ m ]
ประวัติศาสตร์[prawattisāt] (n) EN: history  FR: histoire [ f ]
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย[prawattisāt kotmāi Thai] (n, exp) EN: Thai Legal History
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[prawattisāt samrøi] (n, exp) EN: rehappened history ; history repeats itself  FR: répétition de l'histoire [ f ]
สมัยก่อนประวัติศาสตร์[samaikøn prawattisāt] (n, exp) EN: prehistoric age ; prehistory ; prehistoric times  FR: préhistoire [ f ] ; époque préhistorique ]f ]
สมัยประวัติศาสตร์[samai prawattisāt] (n, exp) EN: history period
ทางประวัติศาสตร์[thāng prawattisāt] (adj) FR: historique
อุทยานประวัติศาสตร์[utthayān prawattisāt] (n, exp) EN: historical park  FR: parc historique [ m ]
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง[Utthayān Prawattisāt Phanom Rung] (n, prop) EN: Phanom Rung Historical Park  FR: parc historique de Phanom Rung [ m ]
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา[Utthayān Prawattisāt Ayutthayā] (n, prop) EN: Ayutthaya Historical Park  FR: parc historique d'Ayutthaya [ m ]
วิชาประวัติศาสตร์[wichā prawattisāt] (n, exp) EN: history
ยุคก่อนประวัติศาสตร์[yuk køn prawattisāt] (n, exp) EN: Prehistorical period  FR: préhistoire [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiquity(n) ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, Syn. remote times, ancient times, old days
chapter(n) ส่วนที่สำคัญ (ของประวัติศาสตร์หรือชีวิตคน), See also: ช่วงเวลา, ตอน, Syn. phase, stage
chronicle(n) เหตุการณ์ในอดีต, See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต, Syn. account, history, story
dashboard(n) แผ่นกันโคลนหรือน้ำ (ทางประวัติศาสตร์), See also: เครื่องบัง, บังโคลน, Syn. protective covering, protection, splashboard
epic(n) วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงมากในการสร้างและมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
epoch(n) ช่วงเวลาสำคัญในอดีต, See also: ช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์
epochal(adv) เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
excavation(n) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์), Syn. burrowing, digging, unearthing
flint(n) หินที่ใช้เป็นเครื่องมือของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์
herstory(n) ประวัติศาสตร์ในมุมมองและทัศนคติของสตรี
historian(n) นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
historian(n) นักประวัติศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
historic(adj) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์, See also: ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์, Syn. historical
historic(adj) ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
historical(adj) เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
historical(adj) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
historical(adj) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์, See also: อิงประวัติศาสตร์
history(n) ประวัติศาสตร์, See also: ความเป็นมา, พงศาวดาร, Syn. annals, chronicle
history period(n) สมัยประวัติศาสตร์, See also: ยุคประวัติศาสตร์
liberal arts(n) ศิลปศาสตร์, See also: การศึกษาที่เน้นทางพื้นฐานทางวัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาวรรณคดี ปรัชญา ภาษา ประวัติศาสตร์ เป็
milestone(n) เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาสตร์, Syn. event, breakthrough
monumentality(n) การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์
Ovid(n) กวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
Ovidian(adj) เกี่ยวกับกวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
period(n) เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์, See also: สมัย, Syn. age
prehistoric(adj) ก่อนประวัติศาสตร์, See also: ดึกดำบรรพ์, โบราณกาล, สมัยก่อนประวัติศาสตร์, Syn. preceding history, very early, ancient
prehistory(n) ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนที่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์, Syn. archaeology, paleontology
Regency(adj) ช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ (ประวัติศาสตร์)
showplace(n) สถานที่งดงามหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
archean(อาร์คี'อัน) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค Precambrian., Syn. Archaean
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
bronze ageยุคประวัติศาสตร์หลังยุคหินและก่อนยุคเหล็ก (c.3500-1000B.C.)
chronicle(ครอน'นิเคิล) { chronicled, chronicling, chronicles } n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา, ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ประจำปี, จดหมายเหตุ, ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณค
diachronicadj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
etymology(เอททะมอล'โลจี) n. นิรุกติศาสตร์, เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคำ., See also: etymological adj. ดูetymology
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว, นิทาน, บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์, การกระทำ, คนประพฤติ, ลักษณะท่าทาง, ขั้นตอนในการเดินทาง
historian(ฮิสทอ'เรียน) n. นักประวัติศาสตร์
historic(ฮิสทอ'ริค) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicism n., Syn. historical
historical(ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicalness n., Syn. recorded, chronicled
historied(ฮิส'ทะรีด) adj. เป็นประวัติศาสตร์
history(ฮิล'ทรี) n. ประวัติศาสตร์, Syn. record, chronicle, annals, past
paleogeologyเพลิโอจีออล'ละจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก, See also: paleogeologic adj.
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา, สมัย, ยุค, ประจำเดือน (ระดู) , ยุคปัจจุบัน, รอบ, ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์, ชั่วโมงเรียน, ยุคปัจจุบัน, เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) , ประโยคสมบูรณ์, การหยุดที่ปลายประโยค, ตอนของดนตรี, วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
prehistoric(พรีฮีสทอ'ริค) adj. ก่อนประวัติศาสตร์, ก่อนที่มีากรบันทึกเป็นประวัติศาสตร์., Syn. prehistorical
prehistory(พรีฮิส'ทะรี) n. ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: prehistorian n.
shogun(โช'กัน) n. (ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น) โชกุน
sophist(ซอฟ'ฟิสทฺ) n. (ประวัติศาสตร์กรีก) ชนชั้นอาจารย์ปรัชญาและศิลปะการพูด
time-hone(u) red (ไทมฺ'ออนเนิร์ด) adj. เก่าแก่จนเป็นที่เคารพบูชาหรือนับถือ, ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน, Syn. venerable
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป, ผู้มีความปรารถนาสูง, แฟน, ผู้คลั่ง, , See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน ประวัติศาสตร์, Syn. bigot, partisan

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์, นักประวัติศาสตร์
historian(n) นักประวัติศาสตร์
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์, ตามประวัติศาสตร์
history(n) ประวัติศาสตร์, พงศาวดาร, เรื่องราว, เหตุการณ์ในอดีต
prehistoric(adj) ก่อนประวัติศาสตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)
jarussiแห่งประวัติศาสตร์
overlapping territorial claims area(n) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
歴史[れきし, rekishi] TH: ประวัติศาสตร์  EN: history

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top