ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บุคคลที่สาม*

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บุคคลที่สาม, -บุคคลที่สาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคลที่สาม[N] third party, See also: third person, Syn. มือที่สาม, Example: รัฐบาลเกรงว่าจะมีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงก่อเหตุร้าย, Count unit: คน, พวก, กลุ่ม, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุคคลที่สามน. ในทางแพ่งมีความหมายเหมือนกับบุคคลภายนอก. (ดู บุคคลภายนอก)
บุคคลที่สามในทางอาญา หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำความผิด แต่บุคคลอื่นนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิด.
กรรโชก(กัน-) น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น.
ขู่เข็ญแสดงกิริยาหรือวาจาให้ผู้อื่นต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้นั้น หรือของบุคคลที่สาม.
ฉ้อโกงน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ กระทำโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ.
บุกรุกยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม
บุคคลภายนอกน. บุคคลที่มิได้เป็นคู่กรณีหรือคู่สัญญา แต่อาจมีสิทธิเกี่ยวข้อง, บุคคลที่สาม ก็เรียก.
เปิดเผยความลับน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเปิดเผยความลับของผู้อื่นหรือนำความลับของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่สาม.
ยักยอกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต.
รีดเอาทรัพย์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น.
หมิ่นประมาทน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]
real-time communicationการสื่อสารในเวลาจริง, การสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันที ผ่านเครือข่ายการสื่อสาร สามารถส่งเป็นข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ไปยังผู้รับ ในการสื่อสารนี้ผู้ใช้จะต้องเข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกัน และข้อความจะถูกส่งจากผู้ใช้คนหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคนในกลุ่มได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ The Corporation (2003)
And the part about voiding the contract should a thid party know about our marriageแล้วส่วนนึงที่ทำให้สัญญาคราวก่อนเป็นโมฆะก็คือ บุคคลที่สามมาล่วงรู้เรื่องการแต่งงานของเรา Full House (2004)
You think there was a third guy?คุณคิดว่ามีบุคคลที่สามเหรอ? Confession of Pain (2006)
I'm gonna call you back with the location.มีบุคคลที่สามได้เข้ามาร่วม Just Business (2008)
So there definitely was a third person in here.แสดงว่ามีบุคคลที่สามอยู่ด้วยแน่ๆ Cheating Death (2008)
A third party would be required.ไม่อนุญาตบุคคลที่สาม Doubt (2008)
A third party would truly be required, Father. Why-ไม่อนุญาตสำหรับบุคคลที่สาม หลวงพ่อ ทำไม- Doubt (2008)
No, Sister. No third party. You and me are due for a talk.ไม่,ซิสเตอร์ ผมไม่ใช่บุคคลที่สาม คุณกับผมมีเรื่องต้องคุยกัน Doubt (2008)
- Yeah. - All right, the third person is supposed to be a stranger.ใช่ๆ บุคคลที่สามนั้นต้องเป็นคนแปลกหน้า The Last Days of Disco Stick (2009)
The third person is always supposed to be a stranger.บุคคลที่สามต้องเป็นคนที่เราไม่รู้จักตลอดนะ The Last Days of Disco Stick (2009)
She really hates dudes who refer to themselves in the third person.เธอโคตรเกลียด ผู้ชายที่อ้างว่าพวกเขา เป็นบุคคลที่สาม Questions and Antlers (2010)
What did I tell you about using the third person?ฉันเคยบอกอะไรคุณไป เกี่ยวกับการอ้างถึงบุคคลที่สามQuestions and Antlers (2010)
Spending the night with a third person?มีบุคคลที่สามมาร่วมหลับนอนด้วยมั้ย? Interpretive Dance (2010)
She's oversized, humorless, refers to herself in the third person as an animal.เธอตัวใหญ่เกินไป ไร้อารมณ์ขัน พูดถึงตัวเองในแง่บุคคลที่สามอย่างกับสัตว์ Audition (2010)
Third party.บุคคลที่สาม Sudden Death (2010)
And I also know how to make it look like a third person was never there.แล้วก็รู้ว่าทำยังไง ไม่ให้รู้ว่า มีบุคคลที่สาม อยู่ในเหตุการณ์นั้น Hick (2011)
No, I'm going to.เปล่า ฉันจะทำเอง เปิดตัวเป็นบุคคลที่สาม Covenant (2011)
Concerned...บุคคลที่สาม... Pilot (2011)
I received confirmation of a wire transfer from escrow indicating payment in full.ค่าธรรมเนียมของเราจึงใช้การชำระได้ ซึ่งทำให้ตอนทุ่มครึ่ง ผมได้รับการยืนยันว่ามีการโอนเงิน จากบุคคลที่สามเต็มจำนวน Pilot (2011)
Buddy, you really need to stop talking about yourself in the third person.เพื่อน แกต้องเลิกเรียก ตัวเองเป็นบุคคลที่สามได้แล้ว Flesh and Blood (2012)
We can use it to float the theory there was a third person on the beach that knocked you out, set you up.พวกเราสามารถใช้มัน เพื่อสร้างสมมติฐาน ว่ามีบุคคลที่สาม อยู่ที่ชายหาด ที่ทำให้คุณสลบ จัดฉากคุณ Scandal (2012)
We can float the theory there was a third person on the beach.ว่ามีบุคคลที่สาม อยู่ที่ชายหาด Doubt (2012)
- saw a third person on the beach.ซึ่งมีชาร์ล็อต เกรย์สัน น้องสาวของจำเลย - เห็นบุคคลที่สามอยู่ที่ชายหาด Justice (2012)
What are you saying, a third man?คุณพูดอะไรน่ะ,มีบุคคลที่สามหรือ Love Sick (2012)
You know, this is just an instinct, but I think there was a third man.คุณรู้มั้ย นี่มันแค่สัญชาตญาณ แต่ผมคิดว่า มีบุคคลที่สาม Love Sick (2012)
Preventing us from getting any of Anton's contacts, which might connect us to this third man.เพื่อขัดขวางไม่ให้เราเห็น รายชื่อคนที่ติดต่อกับแอนตัน ซึ่งอาจโยงไปถึงบุคคลที่สามได้ Love Sick (2012)
So who's the third person here?แล้วใครเป็นบุคคลที่สามล่ะ? The Crimson Ticket (2012)
I asked you to come to Mia's party three weeks ago, you never called me back.ผมขอให้คุณมา Mia ของบุคคลที่สาม สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไม่เคยเรียกฉันกลับ. Oldboy (2013)
Why are you referring to yourself in the third person?ทำไมคุณหมายถึงตัวเอง ในบุคคลที่สามได้หรือไม The To Do List (2013)
Data which was then transmitted to an unknown third... party.ข้อมูลได้ถูกส่งไป ยังบุคคลที่สามที่ไม่ทราบชื่อ Aloha Ke Kahi I Ke Kahi (2013)
Concerned third party.บุคคลที่สามผู้ห่วงใย ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลย Liberty (2013)
A concerned third party.บุคคลที่สามผู้ห่วงใย Reasonable Doubt (2013)
Well, we know there was a third man.ก็อย่างที่เรารู้มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยว The Red Tattoo (2013)
The third man could have killed both Frost and Parkman.บุคคลที่สามที่ฆ่าทั้งฟอร์ทและปาร์คแมน The Red Tattoo (2013)
Maybe it's you, Ray. Maybe you're the third man.อาจจะเป็ณคุณก็ได้ เรย์ บางทีคุณอาจจะเป็นบุคคลที่สาม The Red Tattoo (2013)
As I'm sure my assistant told you on the phone, the house is in escrow.และฉันมั่นใจว่าผู้ช่วยของฉัน คงบอกคุณตอนที่คุยทางโทรศัพท์แล้ว ว่าบ้านหลังนี้ถูกฝากไว้กับบุคคลที่สาม (เพื่อแสดงว่าบ้านนี้ถูกซื้อไปแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการโอนขาย) Frederick Barnes (No. 47) (2013)
I'm sure you can find a fair commission for yourself... assuming your escrow falls through, that is.ฉันมั่นใจว่าคุณต้องได้รับค่าคอมมิสชั่น อย่างงามแน่นอน บุคคลที่สามของคุณที่รับฝากบ้าน ก็คงไม่มีความจำเป็นแล้ว Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Did she tell you about any third-party interest in the virus?เธอบอกมั้ยว่า ใครคือบุคคลที่สามที่สนใจไวรัส Inferno (2016)
There was a third person in my dreams:มีบุคคลที่สามในฝันฉัน Project Reborn (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: personal liability insurance   
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: third party insurance   

English-Thai: Longdo Dictionary
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escrow[VT] เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow[N] เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top