Search result for

*นักโทษ*

(145 entries)
(0.0988 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นักโทษ,-นักโทษ-, *นักโทษ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักโทษ    [N] prisoner, See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird, Syn. คนโทษ, ผู้ต้องขัง, คนคุก, Example: บัญชาเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก
นักโทษการเมือง    [N] political prisoner, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถูกจำขังเพราะมีโทษผิดทางการเมือง
ผู้ควบคุมนักโทษ    [N] warder, See also: prison officer, guard, wardress, custodian, screw, Syn. ผู้คุมนักโทษ, Example: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักโทษน. บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก.
นักโทษเด็ดขาดน. บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด.
กลัง(กฺลัง) น. คลัง คือ ไม้กระบอกที่ร้อยโซ่หรือเชือกสำหรับล่ามนักโทษ สัตว์ หรือเรือ.
กิโยตีนน. เครื่องมือประหารชีวิตแบบหนึ่ง ประกอบด้วยใบมีดขนาดใหญ่ ด้านคมมีลักษณะเฉียง เลื่อนลงมาตามร่องเสาให้ตัดคอนักโทษ.
ขาใหญ่น. นักเลงผู้มีอิทธิพล, นักโทษหรือผู้กักขังที่มีอิทธิพล.
ขานยามขานรับเมื่อผู้ตรวจเรียกชื่อนักโทษทุกยาม เช่น ถ้าลักพระปล้นสดมลักช้างม้าเปนสัจให้จำ ๕ ประการไว้ในคุกให้ขานยาม (สามดวง).
ขื่อเครื่องจองจำนักโทษ ทำด้วยไม้มีช่องสำหรับสอดมือหรือเท้าแล้วมีลิ่มตอกกำกับกันขื่อหลุด
แขวนคอก. เอาเชือกหรือผ้าเป็นต้นผูกคอห้อยไว้บนที่สูงเช่นบนต้นไม้ ไม่ให้เท้าถึงพื้นเพื่อให้ตาย เป็นการประหารชีวิตนักโทษแบบหนึ่งของชาวตะวันตกบางประเทศ.
คลัง ๒(คฺลัง) น. ไม้กระบอกที่ร้อยโซ่หรือเชือกสำหรับล่ามนักโทษ สัตว์ หรือเรือ, (โบ) กลัง.
คา ๑น. เครื่องจำคอนักโทษ ทำด้วยไม้.
ค่ายกักกันน. สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง.
คุกน. ที่ขังนักโทษ, เรือนจำ.
ตรวน(ตฺรวน) น. เครื่องจองจำนักโทษชนิดหนึ่ง เป็นห่วงเหล็ก มีโซ่ล่ามถึงกัน ใช้สวมขานักโทษ.
ตระเวน(ตฺระ-) ก. เที่ยวตรวจตรา เป็นหน้าที่ของข้าราชการโบราณในกรมพระนครบาล เช่น พลตระเวน, พาไปทั่ว ๆ เพื่อประจาน ในความว่า นำนักโทษตระเวนไปทั่วเมือง, ใช้ว่า กระเวน ตะเวน หรือ ทะเวน ก็มี
ตะพุ่น ๑น. คนที่ต้องพระราชอาญาลักษณะหนึ่ง เป็นนักโทษเกี่ยวหญ้าให้ช้างหลวงหรือม้าหลวงกิน
ตะรางน. ที่คุมขังนักโทษ.
ตะแลงแกงทางสี่แยก เช่น จีงล่งชางออกใปยณทางตะแลงแกง (พงศ. ประเสริฐ), ต่อมาเลือนไปหมายถึงที่สำหรับฆ่านักโทษในสมัยโบราณ.
ทัณฑนิคม(ทันทะ-) น. สถานที่ควบคุมและฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาดในขั้นต่อจากเรือนจำ.
ปล่อย(ปฺล่อย) ก. ทำให้ออกจากสิ่งที่ติดอยู่ ผูกอยู่ หรือข้องอยู่ เป็นต้น เช่น ปล่อยนักโทษ ปล่อยนก
ผู้คุมน. เจ้าพนักงานผู้ควบคุมดูแลนักโทษ.
พะทำมะรงน. ผู้ควบคุมนักโทษ.
พัศดี(พัดสะ-) น. ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ.
เพชฌฆาต(เพ็ดชะคาด) น. เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต.
มือสองน. เพชฌฆาตที่ลงดาบประหารชีวิตนักโทษเป็นคนที่ ๒.
มือสามน. เพชฌฆาตที่ลงดาบประหารชีวิตนักโทษเป็นคนที่ ๓.
มือหนึ่งน. เพชฌฆาตที่ลงดาบประหารชีวิตนักโทษเป็นคนแรก
เรือนจำน. ที่ขังนักโทษและผู้ต้องหา.
ลงดาบก. ประหารชีวิตด้วยการใช้ดาบฟันคอให้ขาด เช่น เพชฌฆาตลงดาบนักโทษ.
ส่งข้าวส่งน้ำ, ส่งปิ่นโตก. เอาข้าวปลาอาหารเป็นต้นไปให้แก่ผู้ต้องหาหรือนักโทษ เช่น ถ้าติดตะรางใครจะส่งข้าวส่งน้ำให้ ญาติติดคุกเลยต้องส่งปิ่นโตให้เป็นประจำ.
สายหยกน. เชือกผูกรั้งตรวนเพื่อให้นักโทษเดินสะดวกขึ้น เช่น มือถือสายหยกยกสะเทิน พลั้งเท้าก้าวเกินก็ล้มลง (ขุนช้างขุนแผน).
ใส่ก. สวม เช่น ใส่เสื้อ ใส่กางเกง, เอาไว้ข้างในภาชนะหรือสถานที่เป็นต้น เช่น กรอกน้ำใส่ขวด นำนักโทษไปใส่คุก, บรรทุก เช่น เอาสินค้าใส่รถ.
หมายอาญาน. หนังสือสั่งการที่ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการจับ ขัง จำคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา จำเลย หรือนักโทษ หรือให้ทำการค้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political prisoner; prisoner, politicalนักโทษการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prison labourแรงงานนักโทษ [ดู convict labour] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisoner, political; political prisonerนักโทษการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lease systemวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, prison; labour, convictแรงงานนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, convict; labour, prisonแรงงานนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, leaseวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convict๑. ผู้ต้องโทษ๒. นักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convict๑. ผู้ต้องโทษ, นักโทษ๒. พิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convict labourแรงงานนักโทษ [ดู prison labour] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convict labourแรงงานนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaolerผู้คุมนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work release of prisoners งานปลดปล่อยนักโทษ [TU Subject Heading]
Women prisoners นักโทษสตรี [TU Subject Heading]
Children of prisonersบุตรของนักโทษ [TU Subject Heading]
Children of women prisonersบุตรของนักโทษสตรี [TU Subject Heading]
Convict laborแรงงานนักโทษ [TU Subject Heading]
Death row inmatesนักโทษประหาร [TU Subject Heading]
Male prisonersนักโทษชาย [TU Subject Heading]
Political prisonersนักโทษการเมือง [TU Subject Heading]
Pre-release programs for prisonersโครงการเตรียมการปลดปล่อยนักโทษ [TU Subject Heading]
Prison visitsการเยี่ยมนักโทษ [TU Subject Heading]
Prison wardensผู้คุมนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisonersนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisoners and prisonsนักโทษและทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Prisoners familiesครอบครัวนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisoners with disabilitiesนักโทษพิการ [TU Subject Heading]
Prisoners, Foreignนักโทษชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Women death row inmatesนักโทษประหารสตรี [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
transfer of prisonersการโอนตัวนักโทษ [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkhum nakthōt) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw   FR: gardien [m]
รถนักโทษ[n. exp.] (rot nakthōt) FR: fourgon cellulaire [m] ; voiture cellulaire [f] ; panier à salade [m] (fam. - vx)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
escaped prisoner[だつごくしゅう] (n ) นักโทษแหกคุก
male convictนักโทษชาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captive    [N] นักโทษ, Syn. prisoner
cat-o-nine-tails    [N] แส้เก้าสายขมวดปมใช้ทำโทษนักโทษในอดีต
chain gang    [N] นักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน (โดยเฉพาะที่ต้องออกไปทำงานนอกคุก)
con [N] นักโทษ (คำสแลง), Syn. prisoner
convict    [N] นักโทษ, See also: ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด, Syn. con, jailbird, inmate
detainee    [N] ผู้ถูกกักขัง, See also: ผู้ถูกคุมขัง, นักโทษ, Syn. prisoner
hold captive    [PHRV] จับเป็นนักโทษ, See also: เข้าคุก
gallows    [N] ที่แขวนคอนักโทษ, See also: ตะแลงแกง, Syn. gibbet, scaffold, halter
gaoler    [N] ผู้คุม, See also: คนคุมนักโทษ, Syn. jailer, prison guard
gibbet    [N] ตะแลงแกรง, See also: ที่แขวนคอนักโทษประหาร, Syn. scaffold, yadarm
hangman    [N] เพชฌฆาต (ที่แขวนคอนักโทษ)
hard labor    [N] การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labour    [N] การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
headman    [N] เพชฌฆาตที่ประหารนักโทษ
headsman    [N] เพชฌฆาตตัดศีรษะนักโทษ, Syn. executioner
jailer    [N] ผู้คุม, See also: ผู้คุมนักโทษ, Syn. warder, warden, gaoler
labor camp    [N] คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก
manhunt    [N] การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร, Syn. manhunt
manhunt    [N] การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร
parolee    [N] ผู้พ้นโทษก่อนกำหนด, See also: นักโทษที่ถูกปล่อยจากคุกก่อนกำหนด
prisoner    [N] นักโทษ, See also: ผู้ต้องหา, ผู้ต้องขัง, Syn. captive, convict
scaffold    [N] ตะแลงแกง, See also: โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ
screw    [N] เจ้าหน้าที่เรือนจำ (คำสแลง), See also: พัศดี, ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ, ผู้คุมนักโทษ
servitude    [N] งานหนักของนักโทษเพื่อเป็นการทำโทษ
stocks    [N] ตรวนขื่อคาที่ใช้สอดข้อมือข้อเท้านักโทษสมัยก่อน
tank    [N] คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ห้องขังนักโทษ
trusty    [N] นักโทษที่ได้รับความไว้วางใจ
turnkey    [N] พัศดี, See also: ผู้คุมนักโทษ
waggon    [N] รถขนส่งนักโทษของตำรวจ, Syn. wagon
waggon    [N] รถขนส่งนักโทษของตำรวจ, Syn. waggon, paddy wagon, patrol wagon
work camp    [N] ค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะนอกสถานที่), Syn. prison camp
yardbird    [N] นักโทษ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฎยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
cang(แคง) n. ขื่อคาที่สวมคอนักโทษ
cangue(แคง) n. ขื่อคาที่สวมคอนักโทษ
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
commute(คะมิวทฺ') {commuted,commuting,commutes} vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น,แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน,ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange,alter
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
convict(คอน'วิคทฺ) {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด,ตัดสินว่าได้กระทำผิด,ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง,ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ,สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes,gallows
garrette(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
garrote(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
gas chambern. ห้องประหารชีวิตนักโทษด้วยแก๊สพิษ
guillotine(กิล'ละทิน) n. แท่นตัดคอนักโทษ vt. ตัดคอนักโทษ
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
headsman(เฮดซ'เมิน) n. เพชฌาตตัดหัวนักโทษ., Syn. headman
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
paddy wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
patrol wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
prisoner(พริซ'เซินเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศึก,เชลย,คนคุก,ผู้ที่สูญเสียอิสรภาพ, Syn. convict
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
transport(แทรนซฺพอร์ท') vt. ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง,ขนย้าย,เนรเทศ. n. การขนส่ง,การนำส่ง,การส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,เครื่องบินโดยสาร,เครื่องบินบรรทุก,ระบบขนส่งมวลชน,อารมณ์รุนแรง,นักโทษที่ถูกเนรเทศ., See also: transportable
tuxedo(ทัคซี'โด) n. ชุดเสื้อราตรีชนิดหางสั้น,เสื้อรัดรูปไม่ให้ดิ้นได้ (สำหรับนักโทษหรือคนไข้โรคจิต
warder(วอร์ด'เดอะ) n. ผู้คุม,ผู้เฝ้า,ผู้ป้องกัน,ยาม,ผู้คุมนักโทษ,พัสดี, See also: wardership n.
work campค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะการทำงานนอกสถานที่)
yardbird(ยาร์ด'เบิร์ด) n. ทหารเกณฑ์,นักโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
captive(n) จำเลย,เชลย,นักโทษ
convict(n) นักโทษ
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย
gallows(n) ตะแลงแกง,ที่แขวนคอนักโทษ
guillotine(n) เครื่องประหารชีวิต,เครื่องตัดศีรษะนักโทษ
guillotine(vt) ประหารชีวิต,ตัดหัว,ตัดคอนักโทษ
prisoner(n) นักโทษ,เชลย,คนคุก,จำเลย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเล็มปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์
[りょ, ryo] (n) นักโทษ
囚人[しゅうじん, shuujin] (n) นักโทษ คนคุก

Are you satisfied with the result?

Go to Top